Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, 10 tháng 10, 2016

Những điểm NHẤN MẠNH của TBT tại khai mạc Hội nghị TW 4

Hội nghị Trung ương 4 khóa XII khai mạc sáng 9/10. ảnh: TTXVN.
Sáng 9/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.
Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương thảo luận, cho ý kiến về tình hình kinh tế-xã hội năm 2016, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017.
          Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ và một số vấn đề quan trọng khác.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gợi mở một số nội dung quan trọng để Trung ương thảo luận, xem xét, quyết định.
Xác định mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng năm 2017
Về tình hình kinh tế-xã hội năm 2016, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017, Tổng Bí thư chỉ rõ năm 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, cũng có không ít khó khăn, thách thức.
Toàn hệ thống chính trị đã tích cực kế thừa, phát huy những thành tựu, kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và bình tĩnh, tỉnh táo xử lý kịp thời, đúng đắn những vấn đề mới phát sinh do tác động bất lợi của tình hình không thuận như kinh tế thế giới phục hồi chậm và tiềm ẩn nhiều bất trắc khó lường;
Giá dầu thô giảm mạnh, duy trì ở mức thấp hơn nhiều so với dự kiến kế hoạch, ảnh hưởng lớn đến nguồn thu ngân sách nhà nước và sự phát triển của ngành dầu khí;
Tình trạng khô hạn kéo dài ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; hạn hán, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long; rét đậm, rét hại, bão lụt ở một số tỉnh phía Bắc, sự cố môi trường nghiêm trọng ở một số tỉnh miền Trung đã ảnh hưởng nặng nề đến phát triển nông nghiệp, đời sống của nông dân.
Tổng Bí thư đề nghị Trung ương bám sát các báo cáo, tờ trình của Bộ Chính trị và thực tế tình hình ở các ngành, lĩnh vực, địa phương để thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện sự phát triển kinh tế-xã hội chín tháng đầu năm, dự báo đến hết năm 2016.
Trên cơ sở đối chiếu với những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, phân tích, dự báo các khả năng có thể xảy ra trong thời gian tới, nắm bắt thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức để xác định mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cơ bản, quan trọng nhất cho năm 2017 và đề ra các chủ trương, chính sách, biện pháp có tính khả thi cao;
Đặc biệt chú trọng các chính sách, biện pháp đột phá để kiểm soát nợ công, xử lý nợ xấu, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, đẩy mạnh tái cấu trúc đầu tư công, các doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công và hệ thống các ngân hàng thương mại, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để huy động và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
Đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế
Về đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đây là vấn đề có ý nghĩa chiến lược và tầm quan trọng đặc biệt, quyết định thành công của sự nghiệp đổi mới.
Tờ trình và Đề án trình Hội nghị Trung ương lần này đã đánh giá khái quát tình hình đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế ở Việt Nam những năm qua, chỉ ra bảy kết quả, sáu hạn chế, yếu kém, ba nguyên nhân chủ yếu và năm bài học kinh nghiệm; từ đó đề xuất những quan điểm và định hướng một số chủ trương, chính sách lớn tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng trong thời gian tới.
Tổng Bí thư đề nghị Trung ương nghiên cứu, thảo luận thật kỹ, cho ý kiến sát thực đối với từng vấn đề, chú ý những vấn đề lớn, vấn đề mới và khó, nhất là những đề xuất đổi mới quan trọng.
Về quan điểm, định hướng chủ trương, chính sách lớn, Tổng Bí thư đề nghị Trung ương bám sát Nghị quyết và các Văn kiện Đại hội XII để thảo luận, cụ thể hóa, bổ sung phát triển nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội.
Xác định rõ mô hình tăng trưởng cần phấn đấu xây dựng với những đổi mới so với mô hình tăng trưởng hiện nay; lộ trình, bước đi trong 5-10 năm tới, tầm nhìn đến năm 2030; các chủ trương, chính sách, biện pháp phát huy vai trò của khoa học-công nghệ, chuyển dịch cơ cấu và nâng cao chất lượng lao động, trình độ tổ chức sản xuất kinh doanh, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, đặc biệt là nguồn lực của khu vực kinh tế tư nhân;
Chủ trương về tích tụ, tập trung quyền sử dụng đất nông nghiệp; chính sách, biện pháp xử lý căn bản hơn vấn đề nợ xấu và các ngân hàng thương mại yếu kém...
Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế
Về thực hiện tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, Tổng Bí thư nêu rõ những năm gần đây, hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đã có bước phát triển mới cả về chiều rộng và chiều sâu thông qua việc ký kết, thực hiện nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, bao gồm những thoả thuận không chỉ về tự do hóa thương mại và đầu tư mà còn gồm cả các cam kết về lao động, công đoàn, sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp nhà nước và nhiều vấn đề về chính trị, văn hóa, xã hội rất phức tạp và nhạy cảm khác.
Việc Cộng đồng Kinh tế ASEAN chính thức hình thành vào cuối năm 2015, triển khai thực hiện Hiệp định Thương mại tự do với Hàn Quốc, với Liên minh Kinh tế Á-Âu, đặc biệt là việc ký kết và chuẩn bị phê chuẩn Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định Thương mại tự do với EU đã và sẽ mở ra nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức mới, không chỉ về kinh tế mà còn cả về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, văn hóa, xã hội.
Tổng Bí thư đề nghị Trung ương đánh giá toàn diện, khách quan bối cảnh, tình hình; nhận định chính xác những cơ hội và thách thức đối với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong 5-10 năm tới.
Trong quá trình này, cần bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về hội nhập quốc tế, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, để xem xét, ban hành một Nghị quyết chuyên đề của Trung ương về hội nhập kinh tế quốc tế phù hợp với tình hình đất nước, khu vực và thế giới.
Tổng Bí thư chỉ rõ cần tập trung làm rõ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo sắp tới là gì; xác định cụ thể, rõ ràng những chính sách, biện pháp ngăn chặn, xử lý những thách thức, tác động tiêu cực từ việc thực hiện các cam kết quốc tế mới có thể xảy ra, đặc biệt là những thách thức, tác động tiêu cực đối với nông nghiệp và nông dân, với doanh nghiệp nhỏ và vừa khi mở cửa thị trường, đưa thuế suất nhập khẩu hầu hết các mặt hàng về bằng không;
Đối với việc bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị-xã hội khi thực hiện các cam kết về lao động-công đoàn, tự do hóa thị trường dịch vụ, trong đó có thị trường dịch vụ tài chính-tiền tệ, dịch vụ viễn thông, Internet và các mạng xã hội...
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Tổng Bí thư khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng, chế độ. Đại hội XII của Đảng đã đề ra 10 nhiệm vụ cơ bản để xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh; trong đó khẳng định tiếp tục kiên trì, kiên quyết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định, Hội nghị lần này cần thảo luận, ra Nghị quyết về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ." Đây là vấn đề hệ trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách.
Tại các Đại hội VIII, IX, X và XI, Đảng đã nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.
Đại hội XII của Đảng tiếp tục cảnh báo và đặt ra yêu cầu đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa," coi đây là một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ này.
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, với quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, chúng ta đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, nhưng tình trạng suy thoái, "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, có mặt còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn, có thể gây ra những hậu quả khôn lường.
Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, Tổng Bí thư đề nghị các đồng chí đi sâu phân tích làm rõ, mổ xẻ, chỉ ra đúng căn nguyên, đề ra các biện pháp chữa trị hữu hiệu.
Tổng Bí thư nhấn mạnh những nội dung trình Hội nghị Trung ương lần này là những vấn đề rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, bao gồm cả việc thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế-xã hội và việc thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Tổng Bí thư đề nghị Trung ương phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, đề án, dự thảo các nghị quyết, kết luận của Trung ương và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp.
Theo chương trình, Hội nghị làm việc đến ngày 15/10.
 (TTXVN)
---------------

24 nhận xét:

 1. Người giác ngộlúc 20:47 10 tháng 10, 2016

  Quyết chiến đấu bảo vệ đảng đến giọt máu cuối cùng.

  Trả lờiXóa
 2. Một con người có học
  Có trí tuệ giác ngộ
  Hiểu quy luật tự nhiên
  Mọi hành đều vô thường
  Các pháp đều vô ngã
  Sinh- Trụ rồi Hoại- Diệt
  Con người, tổng bí thư
  Sinh ra rồi trưởng thành
  Già lão, bệnh tật chết
  Chấp nhận tuổi già nua
  Đừng cố tham sân si
  Mãn nghi rồi tà kiến.
  Đảng cộng sản cũng vậy
  60 mươi năm về chước
  Đảng trẻ, thân khỏe mạnh
  Nay già nua bệnh hoạn
  Tư tưởng não suy thoái
  Đảng viên sống trụy lạc
  Tham nhũng và cửa quyền
  Quyền, lợi ích đảng viên,
  Ông Trọng sớm thức tỉnh
  Xây dựng nền dân chủ
  Đa nguyên và đa đảng
  Tam quyền và phân lập
  Chính quyền là của dân
  Quân đọi vì nhân dân
  Chứ không phải của đảng
  Hậu quả sẽ khôn lường
  Nếu ông không nắm được
  Quy luật của tự nhiên.

  Trả lờiXóa
 3. Tức bác Trọng lo sự sụp đổ của đảng trong thời gian tới

  Trả lờiXóa
 4. Cụm từ "tự diễn biến,tự chuyển hoá" có lẽ đã ám ảnh cái lão đần độn ấy trong thời gian gần đây.
  Cách đây cả thế kỷ,toàn quyền Đông Dương,Varenne,đã nói về những người cộng sản Pháp,cùng lứa với ông Hồ,đã phản tỉnh và nhận ra tính chất phản động của cncs :
  "Họ đã đốt những thứ đã từng tôn thờ và tôn thờ những thứ đã đốt".
  Nhờ vậy mà nước Pháp hùng mạnh nhất nhì thế giới.

  Trả lờiXóa
 5. Các ông Cộng sản lãnh đạo cấp cao mà còn "tự diễn biến" "tự chuyển hóa"... thì trách gì người dân? Sao lại bắt bỏ tù người ta chỉ vì họ thể hiện ý kiến của mình? Nếu các ông lãnh đạo tự làm gương thì ai dám phê phán các ông? Các ông tham lam danh lợi vô độ nên dân phản ứng là đúng quá rồi chứ còn gì nữa?

  Trả lờiXóa
 6. Dân lương thiệnlúc 07:29 11 tháng 10, 2016

  Hội nghị này chẳng có tên "Phản động" nào đứng lên bác lại chỉ thị của ông đâu.
  Nhưng bảo đảm chắc chắn rằng không một ai để lời kêu gọi, chỉ thị của ông vào trong bộ nhớ của họ cả.
  Hội nghị bế mạc
  Ông lại về nằm hả hê là ông có mưu cao nên đã bịt hết các lỗ hổng. Từ nay đảng vững mạnh như thành đồng.
  Đùng một cái ông "có chuyện"
  Tim ông ngừng đập.
  Đảng tan.
  Đinh thế Huynh với tư cách là đầu bếp của không cũng không kịp tổ chức một tang lễ cho ra hồn.
  Ông đã nằm xuống, thì cái bóng của ông sao đứng được?

  Trả lờiXóa
 7. Nhận định , mục tiêu , giải pháp...tất cả đều vẫn xưa cũ thì sao có hiệu quả?

  Trả lờiXóa
 8. Giao chiếc xe Ron roi đời 2016 cho tay lái trâu không xuống hố mới là lạ

  Trả lờiXóa
 9. Mặc dù đã nghỉ sinh hoạt đảng nhưng tôi cũng xin"nhìn thẳng vào sự thật" để nêu lên mấy suy nghĩ sau đây nhân HN TW lần này.
  1. Về nội dung Nghị quyết : không thấy có đột phá, lại càng không thấy bóng dáng của tư tưởng "đổi mới lần 2'. Khái niệm đổi mới "mô hình tăng trưởng" rất mơ hồ, ít khả thi. Về lý thuyết, không thể có "mô hình tăng trưởng kinh tế " hiệu quả khi không thiết kế được "mô hình xã hội mới" nói chung. Nguyên nhân là do ô Trọng vẫn rất bảo thủ, sợ đổi mới thể chế chính trị để tạo môi trường thuận lợi phát triển đất nước. . Điều đó làm cho nhiều nội dung NGQ rất chung chung, lắp lại cái cũ,chưa gắn với thực tiễn đất nước.
  2. Nhiều nội dung trùng lắp với nhiệm vụ chức năng cụ thể của Nhà nước; do đó ngày càng lộ rõ tình trạng "hai chính phủ " trong bộ máy công quyền hiện nay; từ đó đẻ ra bộ máy cồng kềnh,thiếu hiệu quả, ỷ lại dựa dẫm vào nhau, lẩn tránh trách nhiệm và rất ..tốn tiền dân
  3. Cuộc đấu tranh chống tham nhũng còn rất yếu ớt,chậm chạp, thiếu đồng bộ, không đạt yêu cầu và kỳ vọng của người dân. Cần kiểm điểm nghiêm khắc từ TBT trở xuống,đồng thời vạch ra những nguyên nhân sâu xa dưới đây:
  - Một đất nước chỉ có thể phòng chống tham nhũng đạt kết quả thực tế khi tạo dựng được mô hình xã hội phù hợp,trong đó quyền lực NN phải được toàn dân thật sự kiểm tra giám sát thông qua các tổ chức chính trị độc lập hoạt động theo pháp luật. Thực tế cho thấy,trong giai đoạn lịch sử hiên nay, Đảng CSVN không thể phòng chống tham nhũng bằng vũ khí duy nhất "tự phê bình và phê bình "như thời kỳ trước đây. Vì vậy, dù có cố gắng ra hàng chục nghị quyết nữa thì cũng chỉ dừng lại trên giấy mà thôi.

  Trả lờiXóa
 10. Hội nghị TƯ lần này sẽ định nghĩa khái niệm "suy thoái đạo đức lối sống", "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Hehe! Té ra từ trước tới giờ toàn những "ngăn chặn", "đẩy lùi" ...tào lao, cho nên càng "quyết tâm", càng "đẩy mạnh" tiêu diệt nó - nó càng ...mau lớn!

  Trả lờiXóa
 11. Cái bài này hình như tôi đã đọc cách đây . . . 30 năm rồi thì phải ?!

  Trả lờiXóa
 12. Giờ này mà TBT vẫn chưa tìm thấy căn nguyên của tham nhũng, "tự diễn biến " tư tưởng, đạo đức, lối sống ... của đảng viên là quan chức thì chẳng còn chi để bàn luận nữa. Ngày nay " vũ khí tự phê và phê bình" của Đảng chẳng còn mấy tác dụng như thới chiến tranh giải phóng và vệ quốc. Thời đại hôm nay nhà nước Pháp quyền trên thế giới thì chỉ quản trị đất nước và XH bằng HP và Pháp luật. Họ không quản trị đất nước và XH bằng đạo đức ( đức trị)hoặc quyền lực của riêng một nhóm người của đảng cầm quyền như VN (nhân trị).Rất thất vọng về nhận thức chính trị và thời cuộc của TBT Nguyễn Phú Trọng. Ngài TBT vẫn chưa thoát xác khỏi tư duy bảo thủ kiểu áp đặt, duy ý chí . Hãy đọc và học lại chiếu dời đô của Lý Thái Tổ 10 thế kỷ trước " cung kính tuân theo mệnh trời và ý dân", đó là quy luật vận hành của Thiên - địa - nhân. Thuận theo thì thái bình thịnh trị, chống lại hoặc cố làm sai lệch thì bị suy vong. Lẽ trời, lẽ đời là vậy và đó cũng là cốt lõi, gốc rễ trị quốc mà các bậc tiền nhân truyền lại để xây dựng " quốc thái dân an" bền vững.

  Trả lờiXóa
 13. csVN đi sai đường - trôi vào vô định!...

  Trả lờiXóa
 14. Kêu ca, than vãn, thảo luận, hô khẩu hiệu; Xem sau cái hội nghị này có thằng nào trong "bộ phận không nhỏ" ló mặt không, có nhóm lợi ích nào lộ mặt ra không? Thanh trừng hết lợn nhà thì còn toàn lợn rừng thôi, tóm lại còn một lũ là lợn.

  Trả lờiXóa
 15. Như truyện ngắn " Kép tư bền " của cụ Nguyễn Công Hoan ngày trước vậy

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ngày xưa toàn hư cấu để... phê phán phong kiến. Tức là vu khống.

   Xóa
 16. "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ." Chắc đây là lý do các đc của ô TBT gọi ông là lú. Ô dùng cái lú để lòe bịp nông dân thất học. Vấn đề là cái sở học của ông chỉ đc dùng để tuyên truyền bảo vệ ghế, quyền lợi cá nhân. Ông định lấy cái gì đẩy lùi ngăn chặn cái mà ông gọi là suy thoái khi mà tham nhũng đã là bền vững và tham lam bất lương đã thấm vào bản chất của hầu hết đám cán bộ từ trên xuống dưới?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. lú thì chỉ lấy khẩu hiệu để lừa dân là giỏi chứ làm được cái đéo gì?
   từ khi nó lên làm tổng bí, nó chi tiêu vô tội vạ vào việc khẩu hiệu, loa đài, cờ quạt, tượng đài, nhà tưởng niệm, hội nghị, hội thảo lừa, tập huấn tuyên truyền...để ngu dân lừa dân bằng những luận điệu mà con chó nó cũng thuộc từ những năm 80 chứ đừng nói trẻ con.

   Xóa
 17. Trọng lú ngày càng tự khẳng định cái danh của mình bằng những việc ngu xuẩn mà lú đang theo đuổi! Lú nghĩ gì về dân trí ngày nay,tôi thấy từ cụ già đến con nít đều gọi thằng trọng lú hay lù trọng thắng...lú nghĩ có thể cứu được cái đảng súc vật đang tắm máu dân và ngập trong thối nát mục ruỗng sao?

  Trả lờiXóa
 18. Xin lỗi các vị, một bà trong xóm tôi khi xem ti vi tường thuật thằng trọng nói trên hội nghị đã buột miệng một câu: "cái thằng bán nước đầu bạc này trơ lỳ nói những điều lừa đảo mãi, cá ngửa bá bườm..."
  hết biết còn ai tin Lú nữa không?

  Trả lờiXóa
 19. Ngày nay hễ đứa nào mở miệng nói đến Mác- Lê nin là không lú cũng khùng. Huống gì lão Trọng còn định vực dậy nó rhif gọi lú sao chỉ hết đầu óc bênh hoạn thằng nầy

  Trả lờiXóa
 20. Trình độ năng lực trí tuệ và tư duy bảo thủ, giáo điều mà ông Trọng có thì không thể nhận thức và hiểu được quy luật cuộc sống đang biến động sôi sục trong XH Việt Nam. Những điều ông Trọng nói đã cũ kỹ, sách vở và rất lãng mạn .. c/m vô sản ở thế kỷ 19. ĐCSVN cầm quyền hơn 60 năm tính từ 1954 đến nay , đã vượt qua đỉnh cao ( 1954 , 1975) và đang lao dốc đến thời điểm suy tàn . Sau chừng đó năm ĐCSVN cai trị đất nước bằng sự áp đặt ý thức hệ cộng sản gần giống như triều đại nhà nước phong kiến trước đây ( Lý, Trần, Lê, Nguyễn). Đó là lãnh đạo nhân dân khởi binh chống lại triều đình đương thời đã mục ruỗng, dựng lên triều đại mới. Sau thời điểm hưng thịnh lại rơi vào vòng xoáy tham nhũng, suy đồi , thậm chí bán nước của Vua chúa và hàng ngũ quan chức thối nát. Hiện trạng XH Việt Nam hiện nay ứng với thời điểm suy vong như cuối triều Lý,Trần,Lê,Nguyễn . Lịch sử ghi đã lại gương mặt mốc bán nước hại dân như Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, Nguyễn Ánh; bộ mặt tham tàn, ăn chơi trác táng, suy đồi như Lê Ngọa Triều, Trịnh cối.. Xã hội VN hôm nay cũng không thiếu những bộ mặt bẩn thỉu, xấu xa như vậy, thậm chí nhiều hơn và còn thậm tệ hơn trăm lần. Người xưa có câu " Vua nào , tôi nấy" suy ra " lãnh đạo nào, cán bộ nấy" chỉ sự mối quan hệ nhân quả của chế độ chính trị và người đứng đầu đối với đất nước ( chính trị , kinh tế, văn hóa, đạo đức XH..) . Quốc nạn tham nhũng tràn lan của quan chức VN trong các cấp chính quyền,lãng phí thất thoát tài chính , kinh tế suy sụp, nợ công chồng chất, môi trường sống bị hủy hoại nghiêm trọng .. là bức tranh về XH Việt Nam hiện nay. ĐCSVN lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối Nhà nước và XH VN đã là nguyên nhân chính gây ra những hệ lụy khủng khiếp này . Hội họp, N/Q của Bộ chính trị, BCH của ĐCSVN chỉ tốn tiền bạc của Dân nếu chỉ quanh quẩn mấy chiêu trò cũ rích ( phê bình, tự phê bình, tuyên truyền, vận động, giáo dục ..) chỉ vô tích sự. Hãy thay đổi nhận thức về thế giới và chức năng của tổ chức đảng chính trị. Đó là đặt lợi ích của quốc gia , dân tộc trên lợi quyền của ĐCSVN và quan chức của đảng. Đó là mô hình nhà nước CNXH, CNCS đã lỗi thời và ảo tưởng . Đó là phải cải cách thể chế chính trị , xác lập Nhà nước đa nguyên, đa đảng, 3 nhánh quyền lực Lập pháp, hành pháp, tư pháp độc lập và kiểm soát nhau trên nền tảng HP, pháp luật. Xóa bỏ chế độ Đảng trị và lãnh đạo nhà nước bằng N/Q thay HP và PL.Mỗi cá nhân, tổ chức , các đảng phải chính trị, đều bình đẳng trước HP và PL. Thực thi nhà nước pháp trị và mục tiêu tối thượng là quốc gia, Dân tộc.

  Trả lờiXóa

 21. PHÁP LUẬT ?
  https://www.facebook.com/100005569605617/videos/vb.100005569605617/536763776519271/?type=2&theater

  Pháp NƯỚC với Luật PHƯỜNG
  Thêm TỰ DO – DÂN CHỦ …
  Phải chăng Đảng dẫn đường … ?
  “ Đầy Tớ ” ….. DÂN tự tại ?
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=537919069737075&id=100005569605617&notif_t=like&notif_id=1476180477200915


  “ Lý Chân ” ….. Đầu lưỡi uốn …
  Có “ THỰC ” ….. Mới vực ĐẠO
  “ Chuyên Chính ….. Đối với MÈO
  Chấp trách chi ….. Với HỔ ”
  Mở mang “ ĐẦU ” chúng DÂN ?
  https://www.youtube.com/watch?v=w0GwrFAtDOY


  Phạm vi đất quy hoạch …
  Chưa đền bù thu hồi
  Xâm phạm làm hàng rào …..
  Đều “ Chuyên Chính ” trừng phạt … ?
  https://www.facebook.com/100005569605617/videos/vb.100005569605617/536756009853381/?type=2&theater

  Mọi trường hợp trừng phạt
  Do “ Hên sui ” ….. Tùy HỨNG !!!
  Do “ Quyền Lực ” ….. Suy diễn …
  Thời “ 5 SAO ” ….. “ 6 SAO ”
  Tình ANH EM ….. Đoàn KẾT ….
  https://www.facebook.com/notes/duc-tran/t%E1%BA%A1i-sao-vi%E1%BB%87t-nam-d%C3%B9ng-c%E1%BB%9D-s%C3%A1u-sao-c%E1%BB%A7a-trung-qu%E1%BB%91c/10150538849806412/

  “ Vô Sản ” ….. Thêm hoàn hảo …..
  Vật chất ….. Lẫn TINH THẦN …
  “ … Không còn gì để mất ” …
  Càng “ TIÊN PHONG ”….. Chống GIẶC .
  https://www.youtube.com/watch?v=3UM6fGJrNtc

  Con ĐƯỜNG đi CỨU NƯỚC …
  Nhờ “ Ngân hàng ” ….. NỘI – NGOẠI …
  Nhờ TỰ LỰC - TỰ CƯỜNG ???
  Xứng danh NGƯỜI ĐẦY TỚ …..
  http://hagiangvn.blogspot.sg/2015/01/tay-nhung-cham-thi-khong-the-chong-tham-nhung.html

  Luật PHƯỜNG ….. Dựa PHÁP NƯỚC ?
  PHÁP NƯỚC ….. Nhờ LUẬT PHƯỜNG ???
  http://bongbvt.blogspot.com/2016/10/tbt-nguyen-phu-trong-se-tang-toc-o-ngan.html?spref=fb

  Định hướng THỜI HỘI NHẬP …..
  Vì XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ….
  Muôn năm ĐẢNG ….. “ Vô SẢN ” …..
  ĐẢNG ….. Quang vinh VIỆT NAM !!!

  ( Nhân Tâm Trung Tử )


  Trả lờiXóa

 22. PHÁP LUẬT ?
  https://www.facebook.com/100005569605617/videos/vb.100005569605617/536763776519271/?type=2&theater

  Pháp NƯỚC với Luật PHƯỜNG
  Thêm TỰ DO – DÂN CHỦ …
  Phải chăng Đảng dẫn đường … ?
  “ Đầy Tớ ” ….. DÂN tự tại ?
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=537919069737075&id=100005569605617&notif_t=like&notif_id=1476180477200915


  “ Lý Chân ” ….. Đầu lưỡi uốn …
  Có “ THỰC ” ….. Mới vực ĐẠO
  “ Chuyên Chính ….. Đối với MÈO
  Chấp trách chi ….. Với HỔ ”
  Mở mang “ ĐẦU ” chúng DÂN ?
  https://www.youtube.com/watch?v=w0GwrFAtDOY


  Phạm vi đất quy hoạch …
  Chưa đền bù thu hồi
  Xâm phạm làm hàng rào …..
  Đều “ Chuyên Chính ” trừng phạt … ?
  https://www.facebook.com/100005569605617/videos/vb.100005569605617/536756009853381/?type=2&theater

  Mọi trường hợp trừng phạt
  Do “ Hên sui ” ….. Tùy HỨNG !!!
  Do “ Quyền Lực ” ….. Suy diễn …
  Thời “ 5 SAO ” ….. “ 6 SAO ”
  Tình ANH EM ….. Đoàn KẾT ….
  https://www.facebook.com/notes/duc-tran/t%E1%BA%A1i-sao-vi%E1%BB%87t-nam-d%C3%B9ng-c%E1%BB%9D-s%C3%A1u-sao-c%E1%BB%A7a-trung-qu%E1%BB%91c/10150538849806412/

  “ Vô Sản ” ….. Thêm hoàn hảo …..
  Vật chất ….. Lẫn TINH THẦN …
  “ … Không còn gì để mất ” …
  Càng “ TIÊN PHONG ”….. Chống GIẶC .
  https://www.youtube.com/watch?v=3UM6fGJrNtc

  Con ĐƯỜNG đi CỨU NƯỚC …
  Nhờ “ Ngân hàng ” ….. NỘI – NGOẠI …
  Nhờ TỰ LỰC - TỰ CƯỜNG ???
  Xứng danh NGƯỜI ĐẦY TỚ …..
  http://hagiangvn.blogspot.sg/2015/01/tay-nhung-cham-thi-khong-the-chong-tham-nhung.html

  Luật PHƯỜNG ….. Dựa PHÁP NƯỚC ?
  PHÁP NƯỚC ….. Nhờ LUẬT PHƯỜNG ???
  http://bongbvt.blogspot.com/2016/10/tbt-nguyen-phu-trong-se-tang-toc-o-ngan.html?spref=fb

  Định hướng THỜI HỘI NHẬP …..
  Vì XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ….
  Muôn năm ĐẢNG ….. “ Vô SẢN ” …..
  ĐẢNG ….. Quang vinh VIỆT NAM !!!

  ( Nhân Tâm Trung Tử )


  Trả lờiXóa