Translate

Trang BVB1

Chủ Nhật, 13 tháng 9, 2015

Đảng không thể tồn tại nếu suy đồi về văn hóa

Nếu để Đảng bị suy đồi về văn hóa thì Đảng sẽ thất bại, có lỗi với nhân dân và lịch sử, đồng thời bản thân Đảng cũng không thể tồn tại.
Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ xuyên suốt quá trình phát triển của đất nước ta. Trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, để xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc, Đảng ta cần không ngừng xây dựng Đảng toàn diện về các mặt chính trị, tổ chức và nhất là về văn hóa. Tuần Việt Nam xin đăng lại bài viết của TS. Vũ Ngọc Hoàng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trên Tạp chí cộng sản.
1- Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ghi nhận vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam. Không riêng gì Việt Nam, bất kỳ đất nước nào muốn phát triển mạnh và bền vững đều cần phải có một bộ tham mưu chân chính có trí tuệ, phẩm chất và năng lực.
Lâu nay, khi nói về xây dựng Đảng, các văn bản, tài liệu, ý kiến thường nhấn mạnh xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trong thực tế đã có không ít người hiểu sai rằng: Xây dựng Đảng về chính trị tức là Đảng phải nắm giữ cho chắc quyền lực; xây dựng Đảng về tư tưởng tức là mọi đảng viên phải nghĩ, nói, viết theo lãnh đạo bất kể đúng hay sai; xây dựng Đảng về tổ chức tức là mọi đảng viên phải hành động theo lãnh đạo.
Hệ quả của tư duy ấy nếu không được uốn nắn sẽ dẫn đến hiểu sai về bản chất khoa học của Đảng, chăm lo quyền lực và tạo ra một tập thể thụ động, không có sự chủ động của từng người, mất năng lực tư duy độc lập và khả năng tự chủ, sáng tạo, Đảng trở thành xơ cứng, mất sức sống, không thể hoàn thành được sứ mệnh của mình. Chúng ta thường nói, thường viết xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức.
Không thấy nói xây dựng Đảng về văn hóa, phải chăng là không cần? Chắc chắn không phải, chỉ có điều phải hiểu vấn đề văn hóa thông qua chính trị, tư tưởng và tổ chức. Hiểu như thế không sai, vì trong chính trị, tư tưởng, tổ chức đều có văn hóa. Tuy nhiên, một mặt, không được hiểu sai việc xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức như đã nói ở trên, mặt khác, cần phải bổ sung và nhấn mạnh việc xây dựng Đảng về văn hóa mà trước nhất là xây dựng về đạo đức và trí tuệ.
Văn hóa là những giá trị chân, thiện, mỹ do con người sáng tạo, gìn giữ, lưu truyền, bồi đắp, phát huy nhằm hoàn thiện nhân cách. Văn hóa thuộc về con người, của con người, là chất người, tính người. Đảng là của con người, do con người, mà là những con người tiên tiến. Vì vậy, văn hóa và Đảng tất yếu có quan hệ bản chất.
Trước đây, khi chưa giành được chính quyền, Đảng chưa có quyền lực, sự lãnh đạo của Đảng được thực hiện bằng các giá trị văn hóa. Đó là những chủ trương, đường lối, chính sách hợp lòng người, những tấm gương mẫu mực về nhân cách. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định Đảng phải là đạo đức và văn minh. V.I. Lê-nin khẳng định Đảng phải là trí tuệ, danh dự và lương tâm. Đạo đức, văn minh, trí tuệ, danh dự, lương tâm đều là phạm trù của văn hóa. Qua đó, có thể hiểu, chính V.I. Lê-nin và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định bản chất của Đảng trước tiên và quan trọng nhất là văn hóa.
Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, thậm chí không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nền tảng nói chung của xã hội cho sự tồn vong và phát triển. Đảng là bộ phận tiên tiến của xã hội. Vậy nên, văn hóa phải làm nền tảng cho công việc xã hội nói chung, trong đó có xây dựng Đảng. Đảng càng phải văn minh, nhân văn, càng phải lấy văn hóa làm nền. Tất nhiên, văn hóa rất rộng. Khi ta nói văn hóa làm nền tảng cho công việc xây dựng Đảng tức là chủ yếu nói đến văn hóa trong chính trị, trong nhân cách của cán bộ, đảng viên.
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam nhiều lần khẳng định phải xây dựng Đảng trong sạch, sau này có thêm cụm từ vững mạnh. Trong sạch thì mới có thể vững mạnh. Không trong sạch thì chắc chắn không thể vững mạnh. Trong sạch cũng chính là văn hóa. Trong sạch là không có mầm bệnh từ bên trong. Có như thế thì nhân dân mới tin vào sự chân chính. Đảng được nhân dân tin yêu thì mới có nguồn sức mạnh lớn lao cho chiến thắng và thành công. Mất lòng tin là mất tất cả.
2- Để có một Đảng trong sạch, được nhân dân tin yêu thì Đảng phải xác định rõ ràng mục đích phục vụ nhân dân, vì lợi ích chính đáng của nhân dân mà chiến đấu. Đảng ta đã nhiều lần khẳng định điều này. Đảng không có lợi ích riêng, không phải muốn chiếm giữ quyền lực để cai trị nhân dân. Đảng nói điều ấy không phải những lời sáo rỗng, mà xuất phát từ tâm huyết chiến đấu cho đại nghĩa, trong sáng và chân thật, không cần nhiều lời, không cần phải hô to khẩu hiệu, mà chứng minh bằng hành động cụ thể.
Trong thực tế lịch sử, hàng chục vạn đảng viên, cán bộ của Đảng đã hy sinh, vào tù, hiên ngang ra chiến trường và bước lên pháp trường trong sáng vô tư vì nghĩa lớn, được nhân dân cảm phục, tin yêu, trân trọng, được nhân dân tự nguyện đi theo, tự nguyện thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Ngày nay, những đảng viên tốt, chân chính vẫn luôn ý thức rằng, chỉ có hết lòng vì nhân dân, không để chủ nghĩa cá nhân xen vào, không để lợi ích nhóm tiêu cực tha hóa, thì mới được nhân dân tin yêu, mới giữ được lâu dài vai trò lãnh đạo của Đảng. Nếu ngược lại thì vai trò lãnh đạo của Đảng tất yếu sẽ giảm dần, mất dần và cuối cùng không còn nữa.
Tiếp theo mục đích phục vụ nhân dân, giữ vững tính chân chính của Đảng, là việc thường xuyên chăm lo phát triển, làm giàu trí tuệ của Đảng - Bộ Tổng Tham mưu của dân tộc. Thế giới đang phát triển nhanh, mạnh mẽ, đa dạng và phức tạp. Trí tuệ ngày càng có ý nghĩa quyết định đối với lịch sử phát triển của nhân loại. Trí tuệ là sức mạnh lớn nhất mà con người có được để trở thành chúa tể của muôn loài, trở thành chủ nhân của vũ trụ. Trí tuệ ngày càng trở thành “quyền lực” vạn năng.
Bộ tham mưu của một dân tộc nhất định phải có trí tuệ cao, thông minh, sáng tạo, liên tục cập nhật kiến thức của nhân loại và dân tộc, liên tục tư duy, không để nghèo nàn, xơ cứng, tụt hậu về trí tuệ. Khi có một Đảng chân thành, khiêm tốn, giàu năng lực trí tuệ, làm được chức năng khai hóa văn minh cho dân tộc thì nhất định nhân dân sẽ tin yêu và tôn trọng sự lãnh đạo của Đảng.
Nhân cách, đạo đức, trí tuệ, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp, đặc biệt là những người có chức vị cao trong Đảng và trong bộ máy Nhà nước sẽ là những biểu hiện thực tế nhất, sinh động nhất, thuyết phục nhất đối với nhân dân về sự chân chính và năng lực lãnh đạo đất nước, lãnh đạo xã hội của Đảng.
Nếu không giải quyết tốt vấn đề này trong thực tế, nếu cán bộ, đảng viên thoái hóa, lợi ích nhóm hoành hành thì mọi khẩu hiệu đều vô nghĩa, càng hô to sẽ càng phản cảm. Đảng ta lâu nay đã nhiều lần nhấn mạnh điều này. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, khóa XI, đã khẳng định ý nghĩa hết sức quan trọng của việc xây dựng đạo đức cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, là sự gương mẫu của đội ngũ này. Đó cũng chính là xây dựng Đảng về văn hóa.
Thực hiện tốt việc xây dựng Đảng về văn hóa sẽ bảo đảm cho Đảng thành công trong lãnh đạo phát triển đất nước, đồng thời chắc chắn Đảng sẽ được nhân dân tôn vinh và tự giác thừa nhận sự lãnh đạo lâu dài của Đảng.
Nếu để Đảng bị suy đồi về văn hóa thì Đảng sẽ thất bại, có lỗi với nhân dân và lịch sử, đồng thời bản thân Đảng cũng không thể tồn tại. Mọi đảng viên của Đảng phải thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng về văn hóa, đồng thời vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng vì tâm huyết với đất nước, mong muốn cho đất nước có một bộ tham mưu chân chính và trí tuệ./.
TS. Vũ Ngọc Hoàng (Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương)/VnN.
---------------

55 nhận xét:

 1. Lúc mới ra đời, đảng như một thỏi nam châm có sức thu hút , qua một quá trình phát triển mấy chục năm , sức hút đã không còn. Ngày nay đảng như một khối sắt , tuy nhiên , ai đụng vào cục sắt này , không cẩn thận dễ bị u đầu mẻ trán. Cục sắt, theo quy luật tự nhiên sẽ bị phân rã, dù ai đó có muốn giữ lại.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Có sức hút của đảng là vào đảng thì có cơ hội để thăng quan tiến chức, để được chia miếng bánh tham nhũng nên nhiều cháu thanh niên vẫn "phấn đấu" để chui vào đảng .
   Vì đảng "lãnh đạo nhà nước và xã hội""tuyệt đối và toàn diện", vầ với kẻ ngu dốt lười lao động, thích làm giàu siêu tốc bằng cách chụp giật tham nhũng thì phải vào đảng để trở thành cán bộ của đảng.:
   MUỐN THAM NHŨNG THÌ PHẢI CÓ CHỨC QUYỀN, MUỐN CÓ CHỨC QUYỀN THÌ PHẢI VÀO ĐẢNG CSVN.
   Tất nhiên: KHÔNG PHẢI MỌI ĐẢNG VIÊN ĐỀU CÓ THỂ THAM NHŨNG, NHƯNG MỌI KẺ THAM NHŨNG ĐỀU LÀ ĐẢNG VIÊN.

   Xóa
  2. Cục sắt non hết từ tính đang hoen rỉ và có hại đấy hi hi hi

   Xóa
  3. Lúc mới ra đãng còn chưa lộ cái Láo và cái Ác độc thủ đoạn hèn hạ cho nên nguoi ta bi Lừa Chứ biết như ngày hôm nay thì lám gì có đau khổ như hôm nay Đúng là đân tộc Việt quá bất hạnh

   Xóa
  4. Cục sắt này sẽ bị gỉ , nhất là khi không có đối thủ , trở thành độc tài. Cho nên rất cần fải có đa đảng.

   Xóa
  5. Chuyện nói rằng khi Bao Công mất ngài dặn gối đầu cho ngài bằng gối gỗ. Khi nó mục thì ngài sẽ đầu thai thay Trời hành đạo tiếp. Bọn quan tham đã lén thay bằng gối sắt.
   Phải rất lâu, cái gối sắt này nay đã bắt đầu mục...

   Xóa
  6. Một bức thư của Đoàn Văn Vươn quá hay. Chỉ ra nguyên nhân của mọi nguyên nhân đất nước đổ vở như hiện nay, và cả người phải chịu trách nhiệm.http://xuandienhannom.blogspot.com/2015/09/oan-van-vuon-thu-cam-on-cua-gia-inh.html

   Xóa
  7. ứ xóa điều 4 hiến pháp, cái đảng cộng sản VN, phải cạnh tranh, thì cái đảng này, mới lớn lên được. Còn không, thì "lùn" lắm!

   Xóa
  8. Cái mục đích sau cùng là thiết lập chủ nghĩa cộng sản, vốn là nó sai ngay từ đầu, sai ngay từ lúc đầu. Làm gì mà có xã hội cộng sản ỡ những nước có nền kỹ nghệ chưa phát triển. Nếu dừng lại đúng lúc, đúng chỗ nước Nga đã làm thì có phúc cho đất nước. Nhưng cái gọi là "học trò" nhỏ của chủ nghĩa Mác Lê nin, dưới cái ô dù của xô-vanh Nga và Trung cộng, đã đi quá lố của mấy thằng đầu đất. Mà không đi cũng không được. Thiểu số nắm quyền. Nhận biết bao viện trợ của chúng. Rồi tạo cái mô hình "hợp tác xã chấm công", roi tao ra đủ cái để khủng bố xả hội, khủng bố nhau, như thằng Liên Bang Xô Viết đã làm trong suốt 60 năm. Ỡ dất nước này đã làm y như vậy. Bao đời quan hệ tốt đep, bi đẩy xuống cái gọi là "quan hệ giai câp" giành giật với nhau. Sản xuất thì không có. Đa phần là qui kết, giành giật của nhau. Cái goi là "cach mang", đã đẩy đám vô sản lên làm lãnh đạo đât nước. Cái đó là " chủ nghĩa cộng sản khoa học đấy"!!

   Xóa
 2. Mai Đình Diệu09:03 13 tháng 9, 2015

  Trang hôm nay của bác BVB hầu như dành chuyên đề giáo dục, có lẽ nhân đầu năm học mới!.
  Bài viết này của Ts. Hoàng cũng xoáy vào sự báo động của một nền giáo dục suy đồi.
  Thế nhưng, đã từ mấy chục năm qua, đảng ra sức tuyên truyền, quảng bá thành tích giáo dục , khoe với cả nước ngoài. Những tỉ lệ phổ cập cấp 1, cấp 2 nghe cứ sang sảng, những số lượng tiến sĩ, giáo sư cũng kinh khủng... Đảng ta "Vĩ đại thật", nhưng nền giáo dục-văn hóa quá suy đồi, lẹt đẹt so với thế giới. Đảng còn nặng bệnh thành tích thì xóa sao được bệnh thành tích trong giáo dục-đào tạo?!!

  Trả lờiXóa
 3. Để có văn hóa thì phải có trí tuệ muốn sáng suốt thì không được tham nhũng vì tham nhũng lấy của công làm của riêng mình trí tuệ bị tối tăm. Cứ nhìn thắng ăn cắp thì thấy mặt nó đần độn và dân không tin không theo . Phải cương quyết chống tham nhũng diệt bọn" Bô phân không nhọ" như TQ thì dân sẽ tin sẽ theo và có sức mạnh đoàn kết dân tộc vì 1 sỗ đảng viên tham nhũng coi dân như rác thì sao dân tin được mà đã suy yế thì bị xâm lăng đấy là kinh nghiệm lịch sử của dân tộc ta. Xin hoan nghênh và cảm ơn ông Vũ Ngọc Hoàng và Đtá BVB

  Trả lờiXóa
 4. Hiện nay, đại hội đảng các cấp hầu như toàn đưa con ông cháu cha vào các vị trí chủ chốt. Thực hiện chủ trương: con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa. Nhưng con ông cháu cha toàn là loại học hành không đến nơi đến chốn, trình độ năng lực kém, đạo đức quá kém. Do đó tương lai đất nước không biết đi về đâu, người dân bị loại cán bộ này hành hạ, sách nhiễu đủ điều, quá khổ cực. Do đó:
  - Phải khẩn trương tiến hành thi tuyển một cách thực chất để lựa chọn nhân tài cho đất nước, không nhất thiết phải là đảng viên và giảm mạnh bộ máy quá cồng kềnh kẻo tiền thuế của nhân dân không đài thọ nỗi.
  - Cần có biện pháp tích cực chống tham nhũng, tham nhũng đã làm mất lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng, để lấy lại lòng tin khó khăn lắm.
  - Chuẩn bị đại hội đảng lần thứ 12, đảng cần xem lại định hướng xhcn để đưa đất nước đi cho đúng hướng kẻo tụt hậu quá xa so với các nước láng giềng và hãy cảnh giác cao độ với kẻ thù phương bắc. ...

  Trả lờiXóa
 5. Vui mừng hớn hở ray rức bởi vinh quang và sự kiêu hãnh của những người đã chết. Thực tế quốc gia là một minh chứng cho sự suy thoái từ năng lực cho tới phẩm giá. Đừng nói tới đảng viên, chỉ cần là công chức nhà nước tự nhiên cũng bị lây cái tiếng không tốt này.
  Tôi không biết có bao giờ họ tự hỏi có những người, những gia đình đã từng đổ máu vì quốc gia này từ thời chống Pháp, xuyên suốt chống Mỹ cho tới giải phóng nhưng chưa từng đứng ra xin tờ giấy chứng nhận thương binh liệt sĩ, con cái họ chống Mỹ lớn lên, học tập làm việc trong nội bộ chính phủ nhưng chưa từng đồng ý gia nhập đảng CSVN? Tôi cam kết có những gia đình như vậy. Họ không chọn ẩn dật như đa số tri thức thế hệ trước, vẫn làm việc đúng nguyên tắc sống và đã có thể là đảng viên từ khi còn rất trẻ nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra cho tới khi họ về hưu. Đảng CSVN chưa bao giờ có thể chỉ vào họ và nói "Đây là đảng viên ưu tú"
  Không ai dám hỏi tại sao. Cả gia đình cách mạng lâu đời đấy nhưng chẳng đào ra tay đảng viên nào.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Họ không muốn sống giả dối.

   Xóa
 6. Không có đa nguyên, không có đối lập vì mâu thuẫn là động lực của phát triển thì độc Đảng làm sao nhận ra sự tha hoá của mình đươc. A Hoàng nói không sai, nhưng để làm được thì cần thay đổi chế độ độc đảng.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. "Không có đa nguyên, không có đối lập vì mâu thuẫn là động lực của phát triển thì độc Đảng làm sao nhận ra sự tha hoá của mình đươc"-Tuyên giáo đảng csVN nó lưu manh là ở chỗ đó, mà ít người nhận ra kể cả bác 11:37 cũng không thấy hết sự lưu manh trong lời lẽ hô hào ấy của đám tuyên giáo mà ở đây là cậu Hoàng.
   ai cũng biết:"dao sắc cũng không tự gọt được chuôi" vậy mà tuyên giáo VN cứ neo nẻo "phải gọt chuôi cho nhẵn" (bằng chính cái con dao cùn của mình?), như thế là lừa dân chứ còn gì nữa phải không cậu Hoàng?

   Xóa
 7. "Đảng không thể tồn tại nếu suy đồi về văn hóa"

  Đúng . Đảng nên dẹp hết những thứ văn hóa khác như đã dẹp Nhân Văn-Giai Phẩm í . Dẹp hết, không còn gì so sánh thì biết thế nào là suy đồi cơ chứ!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nói thật long,đảng có văn hóa không trước đã
   rồi mới có thể giả định "nếu"như trên.
   Lúc đầu,đảng miệt thị và khinh thường trí thức,
   kể cả coi như "phân" và xếp trí thức vào hạng
   kẻ thù đầu tiên cần phải tiêu diêt thì đặt vấn đề
   như thế là khinh bỉ họ... 2 lần !
   Chính nhờ giới trí thức mà văn hóa được nâng
   cao nhưng tiêu diet họ thì còn văn hóa gì ngoài
   văn hóa "sát nhân",diệt chủng !

   Xóa
 8. muốn có chức có quyền phải là đảng viên và có tiền. chức nhỏ tiền nhỏ, chức to tiền to,cuộc mua bán bất tận này là việc của các đảng viên, nói cách khác là công việc của đảng.vậy nhân cách ,đạo đức,trí tuệ, tính chính danh của đảng có còn không,còn uy tín với dân nữa không?

  Trả lờiXóa
 9. Trương Minh Tịnh12:54 13 tháng 9, 2015

  Tánh tôi thường ít giân dữ.Nhưng phải hét to lên rằng cáí Đảng Cọng-Sản là một tai họa của thế giới nói chung và Việt-Nam nói riêng. Nó như là một cái xui xẽo (bay là là trong không khí) mà dính nước nào là nước đó khốn nạn. Nó không làm được cái gì cả ngoài cái giết chóc tàn bạo dối trá tuyên truyền phĩnh gạt .....
  Có ai đó nói vì VN chiếm nước Chăm nên bị quả báo.Nghe cũng có lý.Nhưng rồi những nước CS khác như Bắc Hàn có chiếm của ai đâu mà cũng bị?-

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. bác TMT CÒM nào cũng hay thơ văn cứ bay la lả theo CÒM ....

   Xóa
 10. "Nếu không giải quyết tốt vấn đề này trong thực tế, nếu cán bộ, đảng viên thoái hóa, lợi ích nhóm hoành hành thì mọi khẩu hiệu đều vô nghĩa, càng hô to sẽ càng phản cảm"
  "Nếu để Đảng bị suy đồi về văn hóa thì Đảng sẽ thất bại, có lỗi với nhân dân và lịch sử, đồng thời bản thân Đảng cũng không thể tồn tại"
  Trong ngữ pháp, người ta chia câu nói ra 3 thể. Thể thứ nhất là thể chỉ định Ví dụ: tên tôi là ĐCSVN.' Thể thứ hai gọi là thể mệnh lệnh. Ví dụ: hãy ăn đi; hãy ngủ đi, hãy học tập theo gương.... Thể thứ 3 gọi là thể giả định. Thể này thông thường bắt đầu bằng chữ nếu. Văn hóa của ĐCSVN là văn hóa dùng thể giả định khi cần lý luận; thể mệnh lệnh khi nói với dân. Cuối cùng, thể chỉ định, khi cần nói dối hoặc chụp mũ. Ví dụ về nói dối: "Đảng - Bộ Tổng Tham mưu của dân tộc". Thí dụ về chụp mũ: :Thế là suy thoái chứ còn gì nữa".

  Trả lờiXóa
 11. Đầu tiên, cái đảng của anh Hoàng, cố đưa người làm kỹ thuật, vào các vị trí quyết định (kỹ trị). Khi họ làm, họ sẽ thấy, xây dựng một công ty nhà máy kỹ thuật, khó khăn như thế nào, và họ sẽ thấy cần phải xóa điều 4 hiến pháp.
  Với điều 4 hiến pháp, sẽ có nguy cơ, vi phạm quyền SỞ HỮU. Với điều 4 hiến pháp, cái đảng của anh Hoàng, có quyền ra quyết điịnh quốc hữu hóa các nhà máy, như cải tạo công thương miền nam năm 1978, mà không ai ngăn cản được. Chẳng ai, dại gì, đầu tư xây dựng công nghiệp, để rồi cái đảng của anh, dùng quyền điều 4 hiến pháp, tịch thu nhà máy của các chủ sở hữu.
  Nhưng xóa điều 4 hiến pháp, làm cho cái đảng này, mất quyền: đứng trên luật pháp!

  Trả lờiXóa
 12. Chiểu theo truyền thuyết MAC- LÊ - MAO - HCM thì: ĐẢNG TA ra đời từ ĐẤU TRANH GIAI CẤP... Ngắn gọn là PHẬT TỔ NHƯ LAI NẶN RA ĐẢNG TA ĐƯỢC NGOÀI 80 NĂM có Gốc gác quê quán gì đâu mà tập tục, truyền thống, gia phong, với văn hóa, dân tộc...(Đứa con hoang đàng -TQ)
  "Như đứa trẻ sinh nằm trên cỏ, Không quê hương sương gió tơi bời" (Tố Hữu).
  THỬ HỎI: ĐÀO ĐÂU RA VĂN HÓA MÀ LO SUY ĐỒI (???).

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chính xác như Xứ Hổ15:03 Ngày 13 tháng 09 năm 2015 nói: đã vong bản, tôn thờ Tàu, Nga lấy cuốc tế vô sản với Mác-Lê-Dao đội lên đầu rồi thì nó ngồi lên đầu dân tộc này và cướp sạch thì cosavina làm gì có văn hóa mà lo suy đồi? trong khi dân nhiều nơi sắp chết đói mà chúng rặn ra cái tượng 1400 tỷ kia để dân quên đói khổ đi đấy?

   Xóa
 13. Trương minh Tịnh nói hay,chính xác 100% - Nặc danh 14:19 cũng hay,cũng chính xác 100% ! sao các vị tài quá vậy ! nói cái gì cũng giống y hệt ý dân đen chúng tôi vậy ? giỏi,giỏi thật đấy ! tâm phục khẩu phục đấy !

  Trả lờiXóa
 14. Doc bai 'Tieu tho dao duc' cua Lai Gio thi thay day la chu truong de dang ton tai
  Nguoc lai voi tieu de cua bai viet

  Trả lờiXóa
 15. Ông Hoàng này quởn thiệt, lúc này cũng viết hơi bị hăng. Nhưng đề tài ông đề cặp không phải là vấn đề sát sườn, nó sáo mòn, giáo điều và xơ cứng không có sức sống. Văn hóa của đảng là chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng HCM, hỏi là gì, Đảng viên mà biết chết liền...

  Trả lờiXóa
 16. Điều 4 HP bảo vệ cái ghế như 1 chế độ phong kiến kiểu mới thế thôi, loài người văn minh đã bỏ vào sọt rác cả hơn trăm năm trước, những nước còn duy trì thì như 1 biểu tượng đoàn kết thôi. Thối nát quá rồi!

  Trả lờiXóa
 17. Nhìn đất nước và công dân Hàn Quốc , Singapo , Malaisia .v.v.v. được các nước trong khu vực nể trọng . Còn đất nước công dân nước chxh VN dưới SỰ LÃNH ĐẠO TÀI TÌNH CỦA ĐẢNG cs VN thì sinh ra để tranh nhau đòi đi làm thuê làm mớn và đi ở cho các nước kia .

  Thế mà lãnh đạo đảng cs vẫn hô nào là đảng cs VN vinh quang , nào muôn năm . Vậy những cái đảng đang lãnh đạo các nước giàu có kia họ là ai ?. Có lẽ họ phải là bố mẹ của vinh quang và muôn năm !!!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn hãy nhớ Đảng ta luôn giáo dục chúng ta khiêm tốn. Đó là văn hóa của Đảng. Việc bạn nói là thể hiện chúng ta đang khiêm tốn. Luc đầu là khiêm tốn trong nước nay là ra nước ngoài khiêm tốn.

   Xóa
 18. Bạn lầm rồi, chả có cái đảng nào dám nhận quang vinh hay muôn năm gì cả! Đảng nào làm tốt thì dân nước họ bầu ở lại nhiệm kì tiếp, không thì biến ngay. Công chức thì như 1 nghề phục vụ tha nhân như mọi nghề nghiệp khác, không phải tư duy làm quan và đớp hít của dân không còn thứ gì như ở VN. Với nền chính trị cạnh tranh như vậy, có muốn tham nhũng cũng khó. Chính quyền VN như thế thì dân phải đi ở đợ có gì lạ, TTg còn phải xin dân mới được làm oshin chứ có phải dễ đâu huhu. 1 năm chục tỷ đô ngoài của kiều bào, 1 phần tiền từ .... Nói ra chỉ có nhục mặt!

  Trả lờiXóa
 19. Dạo này ông Hoàng được đảng đẩy ra nói hơi nhiều.
  Đây có lẽ là một chiêu ru ngủ nhằm câu giờ của đảng.
  Có cảm giác như đảng đang sai ông Hoàng tiêm thuốc giảm đau cho dư luận.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đâu có, tung hỏa mù thôi!

   Xóa
 20. Lúc này lời kêu gọi Đảng viên "đạo đức ,gương mẫu " đã không còn phù hợp nữa rồi ông Hoàng ạ. Giờ đây ,sau khi ăn bẫm đủ thứ, trong tay có hàng trăm tỷ, nhiều biệt thự, nhiều Cty sân sau v.v. thì ai trong số lãnh đạo chịu nhả miếng mồi ngon để được tiếng đạo đức? Hầu hết trong số họ biết tuôt mấy thứ lý lễ ông đưa ra nhưng họ cố tình không làm theo đâu đấy thôi. Nguồn gốc vđ là "lợi ích " cơ. Sau khi có quyền và tiền thì họ sẽ giữ chặt lấy bằng mọi giá, kể cả đàn áp trả thù người CS chân chính đấu tranh chống lại họ dưới chiêu bài "bảo về Đảng, bảo vệ chế độ " v.v.Mong ông tỉnh lại và đi sâu vào những biện pháp thuộc về huy động toàn dân chống tham nhũng,hiện thực hóa cơ chế kiểm soát quyền lực và công khai minh bạch thu nhập của quan chức. Chỉ có như vậy mới hạn chế được hiện tượng thoái hóa biến chất,trở thành "lực lượng phản động" của đám tham nhũng đang nắm giữ quyền và tiền trong tay..

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Văn hóa cái chi vậy ? Nói dối lem lém nói dối không biết ngượng nói dối thô bạo nói lấy được là bản chất lợi ích nhóm của bộ phận không nhỏ toàn Đảng viên đấy chứ Tham nhũng quá khứ ăn cướp hiện tại và ăn cắp tương lai hu hu hu

   Xóa
 21. Nói chung ĐCSVN lảnh đạo đả tiêm nọc độc vào đất nước rồi - Khó mà phục hồi lại được -
  Muốn phục hưng đất nước là phải bỏ hết làm lại từ đầu - Nếu còn ĐCSVN lảnh đạo thì đừng nói đổi mới - Càng Đổi mới càng lừa phỉnh càng trơ tráo mà thôi - Sống trong chế độ CS thì đừng nói Đạo Đức - Đừng nói Văn Hoá nghe nó lạ lẫm lắm không ai biết đâu - Nói đến Văn Hoá - Đạo Đức thì phải nói dối - phải che cái xấu đễ mãi mãi tốt - muôn năm tốt - Tốt đến mức Vĩ Đại - Nhưng nào có che nỗi không - Cuối cùng lòi cái đuôi cáo hôi rình - Vậy đừng nghe - đừng sữa mà vất hết làm lại từ đầu sẽ tốt hơn - Phải hy sinh phải đấu tranh gian khổ tù đày mới làm lại được - Nói mà không làm thì vẫn như củ và còn khổ hơn nữa mà thôi .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Quá đúng luôn, nhưng lũ cầm đầu cosavina thì ngoan cố níu kéo cái thể chế lừa đảo và tham nhũng bán nước này để chúng tiếp tục vơ vét và ngồi lên đầu dân, chứ làm như bác thì chúng không còn cơ hội vơ vét và ngồi lên đầu dân được.

   Xóa
  2. Đổi mới tức là khoắng loạn lên thì mới dễ ăn hơn nữa chứ! Trước sau gì Đ vãn ở đó mà!

   Xóa
 22. Ông bạn Nặc danh 16:54 nói hay thiệt - làm dân đen chúng tôi mừng quá đi đấy ! khi nào thực hiện được điều này ?

  Trả lờiXóa
 23. Hệ tưởng chủ đạo của đảng là đấu tranh giai cấp bằng bạo lực . Với ngoại bang đã đành , với đồng bào nuôi dưỡng mình , sinh ra mình đảng vẫn dùng bạo lực . Cải cách RD , nhân văn GP, cải tạo CT, và còn biết bao trí thức , cán bộ tài đức khác...chẳng lẽ tất cả những việc đó là Văn hóa của đảng? Cái thứ dùng chuyên chính với nhân dân nhưng lại sợ hãi với kẻ cướp biển đảo?

  Trả lờiXóa
 24. Rất khó chịu khi thấy cái ác đang được bảo vệ "guếc luệc"! Còn dân? Đa số họ cực kỳ an phận. Họ "thương hại" những người dám đấu tranh. Họ cho rằng "Sống hèn" là tốt nhất?!
  Đúng là "Sống mòn" phần 2!
  Bạn tôi nói một cách chán nản, (mà tôi cũng chẳng biết phản đối kiểu gì): "Thôi, muốn chết thì sẽ được chết!"? Bế tắc? Hay đúng hơn là khó thấy tương lai. Đen tối hay tươi sáng?

  Trả lờiXóa
 25. Buồn rơi lệ ! Thôi, tải nghe bài hát BUỒN TÀN THU của Văn Cao do Ánh Tuyết ca,không khóc nhưng nước mắt dầm dề trên 2 má,đấy thân phận của đám dân đen nghèo khổ của chúng ta hôm nay đấy,Văn Cao đã viết nhạc và Ánh Tuyết đã chuyển tải tiếng tơ lòng vào sâu từng ngõ ngách của trái tim đang rướm trong thân phận lạc loài của chúng ta ! bạn ơi,thương ban quá,không làm gì được,chỉ gửi vài dòng tâm sự vụn về nhân thế làm quà đêm nay !!!

  Trả lờiXóa
 26. Bài viết này muốn quay lại thời kỳ đấu tranh giai cấp trước đây, vì văn hóa của Đảng là đấu tranh giai cấp. Trong cuộc đấu tranh đó người dân buộc phải đi theo và nói ra là tin yêu, nếu ai không nói và đi theo như vậy sẽ bị loại ra khỏi XH, bị trừng phạt tiêu diệt ngay tức khắc. Đó là điều mà người Việt Nam thường nói là may không bị như Triều Tiên hiện nay.

  Trả lờiXóa
 27. Tác giả dùng cum từ SUY ĐỒI VỀ VĂN HÓA là không chính xác.
  Phải nói là ĐCS ngày càng
  BỘC LỘ MỘT NỀN VĂN HÓA SUY ĐỒI.

  Chỉ xin dẫn chứng một từ tiếng Việt: CƯỚP.

  Năm 1945, khi nạn đói hoành hành, Việt Minh mở đầu một vụ ĂN CƯỚP:
  Cướp kho lúa của Nhật chia cho dân nghèo. Vụ "Ăn cướp" này có vẻ vì mục đích lương thiện?
  Sau đó ít lâu, một vụ ĂN CƯỚP CHÍNH TRỊ: Đảo chính Nhật ngày 9/3/1945, sau đó thì Chính phủ Trần Trọng Kim được thành lập. Đến lúc Nhật đầu hàng đồng minh, thì Chính phủ này đã tồn tại được nửa năm.
  Vậy tháng 8/1945 Việt Minh CƯỚP CHÍNH QUYỀN nghĩa là AI CƯỚP CHÍNH QUYỀN CỦA AI? Chính quyền duy nhất lúc đó là một nội các chính phủ TOÀN BỘ LÀ TRÍ THỨC.
  Vụ cướp này đúng thực sự là ĂN CƯỚP.

  Đến cuộc kháng chiến 9 năm, lại các vụ CƯỚP SUNG GIẶC ĐỂ ĐÁNH GIẶC xây ra...

  Đến thời CCRĐ: Cướp ruộng của địa chủ chia cho dân cày....
  Và hôm nay lại CƯỚP RUỘNG CỦA DÂN CÀY CHIA CHO ĐỊA CHỦ MƠI?

  Đó là nền VĂN HÓA ĂN CƯỚP của ĐCSVN

  Trả lờiXóa
 28. Có một câu triết lý mới toanh khái quát bản chất của học thuyết CS như sau: CN ML là vũ khí để phá, không phải công cụ để xây!

  Trả lờiXóa
 29. Ông Hoàng và nhiều ông khác nói lấy được. Cái này cụ Trần Độ đã nói rồi. Một khi lấy phương châm bạo lực cách mạng đề giành và giữ chính quyền. Một khi chính quyền đẻ ra từ nòng súng, thì người ta chỉ có triệt tiêu văn hóa chứ làm gì còn văn hóa. Hay nói như một số CÒM trên đây: làm gì có văn hóa mà suy đồi? Chả khác gì một thằng chuyên trộm cướp nhưng mồm cứ rêu rao: em chân thật, thật thà!

  Trả lờiXóa
 30. Chính vì cái "văn hóa" giả dối mà không làm được con 'vít'...Khi hướng dẫn phái đoàn Joe Biden, các U đội nón 'văn hóa ' đấy. Còn hàng ngày thì sao? Càng giả dối, càng lụn bại nhưng ...vẫn làm.

  Trả lờiXóa
 31. Cứ cho là ông Hoàng nói đúng đi ! Nhưng mà cách làm thế nào? Mục đích cụ thể để làm gì? Chẳng lẽ VH đã được nâng cao , rất cao rồi mà vẫn "đảng cử dân bầu" , vẫn "điều 4 HP" , vẫn "16 chữ +4 tốt" , ...vẫn như cũ thôi thì đúng là bánh vẽ về "đổi mới" rồi !

  Trả lờiXóa
 32. Dưới sự lãnh đạo tài tình sang suốt của đcsVN. văn hóa, hơn lúc nào hết có những phát triển như vũ bão. ví dụ :
  1- Văn hóa ăn tục nói phét.
  2- Văn hóa không từ chức.
  3- Văn hóa vơ vét.
  4- Văn hóa "cống hiến" (lãnh đạo mien phí) nhưng thực chất là "sạch sành sanh vét cho đầy túi tham".
  5- Văn hóa tự tâng bốc và thích nghe tâng bốc.
  ..
  Có thể kể ra cả trang A4 các loại văn hóa quái đản chỉ có trong triều đại cs VN.

  Trả lờiXóa
 33. Tựa bài không phản ánh đúng thực trạng./.

  Trả lờiXóa
 34. Lý sự cùn có vẻ là cán bộ văn hóa của đảng nên hệ thống khá .Đúng như người ta nói "nằm trong chăn mới biết chăn có rận"

  Trả lờiXóa
 35. Không có "suy đồi văn hóa" trong đảng, trái lại các loại văn hóa CS, văn hóa XHCN được hình thành và phát triển ồ ạt như ta "trộ" :
  - Văn hóa lấy thịt đè người (trong trận càn Cống Rộc, đảng đã dùng hàng trăm lính tinh nhuệ với chó nghiệp vụ và vũ khí khí tài tối tân để bắt nạt dân cày)
  - Văn hóa đùn đẩy trách nhiệm, tranh công đổ lỗi.
  - Văn hóa làm chủ tập thể XHCN (cái này cả thế giới đã di chân lên rồi)
  - Có thứ còn kinh dị hơn tất cả những thứ kinh dị trên đời này là văn hóa Phê bình và tự phê bình.
  _Văn hóa muốn bắt ai thì bắt (như đồng chí Hùng mới tiết lộ đấy nhé)
  - Văn hóa muốn tịch thu cái gì tùy thích (Vụ hòn đá bà Sắc ở đắc Nông)
  V.V.

  Trả lờiXóa
 36. Nếu thực lòng vì nước vì dân, anh NNH nên đi sâu giải mã mấy vđ này thuộc bản chất chế độ, không chỉ loanh quanh mấy chi tiết phụ
  1. Hệ thống lý luận dẫn đường hiện nay của Đảng vẫn đúng đắn hay đã lạc hậu? Nếu vẫn đúng thì sao LX và phe XHCN sụp đổ? Ai và nguyên nhân nào làm họ sụp?
  2. Nếu hệ tư tưởng của Đảng CS không còn phù hợp với thực tiễn thì tại sao cứ phải tôn thờ? Và liệu có cơ sở khoa học nào chứng minh sự cần thiết đảng phải lãnh đạo độc quyền theo công thức rất cực đoan" trực tiếp,tuyệt đối, toàn diện" mọi việc trong XH hiện đại hay không? Mục đích thật sự của viêc từ chối quá trình dân chủ hóa đất nước để duy trì sự lãnh đạo đầy sai lầm của Đảng là gì?
  3. Căn cứ vào đâu TBT nói hiện nay "đại đa số nhân dân VN ủng hộ sự lãnh đạo" độc quyền của Đảng? Liệu đảng có dám tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý có Quốc tế giám sát về vấn đề rất quan trong nói trên hay không?
  Chỉ khi nào các nhà lý luận của Đảng trả lời được những câu hỏi trên thì tính chính danh của đảng mới được đảm bảo; nếu không thì chỉ là một hệ thống áp đặt phản qui luật và dù níu kéo đến đau, cuối cùng cũng sẽ sụp đổ.

  Trả lờiXóa
 37. Không "suy đồi" đâu.
  Vì làm gì có "văn hóa"?!
  Người có "văn hóa" không đốn mạt như vậy!

  Trả lờiXóa