Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2014

Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 50 lãnh đạo cao cấp

Vào 16h00 hôm nay (15/11), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Kết quả cụ thể như sau:
1. Ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 380 phiếu (chiếm 76.46% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm: 84 phiếu (chiếm 16.9% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 20 phiếu (chiếm 4,02% tổng số đại biểu Quốc hội)
2. Bà Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 302 phiếu (chiếm 60.76% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm: 168 phiếu (chiếm 33.8% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 15 phiếu (chiếm 3.02% tổng số đại biểu Quốc hội)
3. Ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 340 phiếu (chiếm 68.41% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm: 93 phiếu (chiếm 18.71% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 52 phiếu (chiếm 10.46% tổng số đại biểu Quốc hội)
4. Ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 344 phiếu (chiếm 69.22% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm: 124 phiếu (chiếm 24.95% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 14 phiếu (chiếm 2.82% tổng số đại biểu Quốc hội)
5. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 390 phiếu (chiếm 78.47% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm: 86 phiếu (chiếm 17.3% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 9 phiếu (chiếm 1.81% tổng số đại biểu Quốc hội)
6. Bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 325 phiếu (chiếm 65.39% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm: 127 phiếu (chiếm 25.55% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 31 phiếu (chiếm 6.24% tổng số đại biểu Quốc hội)
7. Ông Huỳnh Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 295 phiếu (chiếm 59.36% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm: 159 phiếu (chiếm 31.99% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 28 phiếu (chiếm 5.63% tổng số đại biểu Quốc hội)
8. Ông Phan Xuân Dũng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ & Môi trường
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 212 phiếu (chiếm 42.66% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm: 248 phiếu (chiếm 49.9% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 23 phiếu (chiếm 4.63% tổng số đại biểu Quốc hội)
9. Ông Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 317 phiếu (chiếm 63.78% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm: 155 phiếu (chiếm 31.19% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 12 phiếu (chiếm 2.41% tổng số đại biểu Quốc hội)
10. Ông Trần Văn Hằng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 284 phiếu (chiếm 57.14% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm: 183 phiếu (chiếm 36.82% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 13 phiếu (chiếm 2.62% tổng số đại biểu Quốc hội)
11. Ông Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 315 phiếu (chiếm 63.38% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm: 148 phiếu (chiếm 29.78% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 20 phiếu (chiếm 4.02% tổng số đại biểu Quốc hội)
12. Ông Nguyễn Văn Hiện, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 203 phiếu (chiếm 40.85% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm: 245 phiếu (chiếm 49.3% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 36 phiếu (chiếm 7.24% tổng số đại biểu Quốc hội)
13. Ông Nguyễn Đức Hiền, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban dân nguyện
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 225 phiếu (chiếm 45.27% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm: 228 phiếu (chiếm 45.88% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 30 phiếu (chiếm 6.04% tổng số đại biểu Quốc hội)
14. Ông Nguyễn Kim Khoa, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 290 phiếu (chiếm 58.35% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm: 174 phiếu (chiếm 35.01% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 19 phiếu (chiếm 3.82% tổng số đại biểu Quốc hội)
15. Ông Phan Trung Lý, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 311 phiếu (chiếm 62.58% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm: 145 phiếu (chiếm 29.18% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 27 phiếu (chiếm 5.43% tổng số đại biểu Quốc hội)
16. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 365 phiếu (chiếm 73.44% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm: 104 phiếu (chiếm 20.93% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 13 phiếu (chiếm 2.62% tổng số đại biểu Quốc hội)
17. Bà Nguyễn Thị Nương, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 272 phiếu (chiếm 54.73% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm: 183 phiếu (chiếm 36.82% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 28 phiếu (chiếm 5.63% tổng số đại biểu Quốc hội)
18. Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Đoàn Thư ký kỳ họp, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 303 phiếu (chiếm 60.97% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm: 154 phiếu (chiếm 30.99% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 26 phiếu (chiếm 5.23% tổng số đại biểu Quốc hội)
19. Ông Ksor Phước, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 302 phiếu (chiếm 60.76% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm: 164 phiếu (chiếm 33.00% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 16 phiếu (chiếm 3.22% tổng số đại biểu Quốc hội)
20. Ông Đào Trọng Thi, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 224 phiếu (chiếm 45.07% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm: 220 phiếu (chiếm 44.27% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 39 phiếu (chiếm 7.85% tổng số đại biểu Quốc hội)
21. Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 320 phiếu (chiếm 64.39% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm: 96 phiếu (chiếm 19.32% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 68 phiếu (chiếm 13.68% tổng số đại biểu Quốc hội)
22. Ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 257 phiếu (chiếm 51.71% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm: 196 phiếu (chiếm 39.44% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 32 phiếu (chiếm 6.44% tổng số đại biểu Quốc hội)
23. Ông Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 225 phiếu (chiếm 45.27% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm: 226 phiếu (chiếm 45.47% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 34 phiếu (chiếm 6.84% tổng số đại biểu Quốc hội)
24. Ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ ngoại giao
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 320 phiếu (chiếm 64.39% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm: 146 phiếu (chiếm 29.38% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 19 phiếu (chiếm 3.82% tổng số đại biểu Quốc hội)
25. Ông Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 202 phiếu (chiếm 40.64% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm: 246 phiếu (chiếm 49.5% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 35 phiếu (chiếm 7.04% tổng số đại biểu Quốc hội)
26. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 356 phiếu (chiếm 71.63% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm: 103 phiếu (chiếm 20.72% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 26 phiếu (chiếm 5.23% tổng số đại biểu Quốc hội)
27. Ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 93 phiếu (chiếm 18.71% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm: 235 phiếu (chiếm 47.28% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 157 phiếu (chiếm 31.59% tổng số đại biểu Quốc hội)
28. Ông Nguyễn Thái Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 98 phiếu (chiếm 19.72% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm: 233 phiếu (chiếm 46.88% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 154 phiếu (chiếm 30.99% tổng số đại biểu Quốc hội)
29. Ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 323 phiếu (chiếm 64.99% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm: 118 phiếu (chiếm 23.74% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 41 phiếu (chiếm 8.25% tổng số đại biểu Quốc hội)
30. Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 108 phiếu (chiếm 21.73% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm: 256 phiếu (chiếm 51.51% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 119 phiếu (chiếm 23.94% tổng số đại biểu Quốc hội)
31. Ông Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 200phiếu (chiếm 40.24% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm: 234 phiếu (chiếm 47.08% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 49 phiếu (chiếm 9.86% tổng số đại biểu Quốc hội)
32. Ông Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 236 phiếu (chiếm 47.48% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm: 201 phiếu (chiếm 40.44% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 48 phiếu (chiếm 9.66% tổng số đại biểu Quốc hội)
33. Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 247 phiếu (chiếm 49.7% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm: 197 phiếu (chiếm 39.64% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 41 phiếu (chiếm 8.25% tổng số đại biểu Quốc hội)
34. Ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công thương
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 156 phiếu (chiếm 31.39% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm: 224 phiếu (chiếm 45.07% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 102 phiếu (chiếm 20.52% tổng số đại biểu Quốc hội)
35. Ông Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 133 phiếu (chiếm 26.76% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm: 202 phiếu (chiếm 40.64% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 149 phiếu (chiếm 29.98% tổng số đại biểu Quốc hội)
36. Ông Nguyễn Văn Nên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 200 phiếu (chiếm 40.24% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm: 243 phiếu (chiếm 48.89% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 39 phiếu (chiếm 7.85% tổng số đại biểu Quốc hội)
37. Ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 206 phiếu (chiếm 41.45% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm: 224 phiếu (chiếm 45.07% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 54 phiếu (chiếm 10.87% tổng số đại biểu Quốc hội)
38. Ông Giàng Seo Phử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 127 phiếu (chiếm 25.55% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm: 262 phiếu (chiếm 52.72% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 95 phiếu (chiếm 19.11% tổng số đại biểu Quốc hội)
39. Ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 264 phiếu (chiếm 53.12% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm: 166 phiếu (chiếm 33.4% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 50 phiếu (chiếm 10.06% tổng số đại biểu Quốc hội)
40. Ông Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 85 phiếu (chiếm 17.1% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm: 287 phiếu (chiếm 57.75% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 111 phiếu (chiếm 22.33% tổng số đại biểu Quốc hội)
41. Ông Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 105 phiếu (chiếm 21.13% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm: 313 phiếu (chiếm 62.98% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 65 phiếu (chiếm 13.08% tổng số đại biểu Quốc hội)
42. Ông Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 136 phiếu (chiếm 27.36% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm: 267 phiếu (chiếm 53.72% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 79 phiếu (chiếm 15.9% tổng số đại biểu Quốc hội)
43. Ông Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 313 phiếu (chiếm 62.98% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm: 129 phiếu (chiếm 25.96% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 41 phiếu (chiếm 8.25% tổng số đại biểu Quốc hội)
44. Ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 362 phiếu (chiếm 72.84% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm: 91 phiếu (chiếm 18.31% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 28 phiếu (chiếm 5.63% tổng số đại biểu Quốc hội)
45. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 97 phiếu (chiếm 19.52% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm: 192 phiếu (chiếm 38.63% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 192 phiếu (chiếm 38.63% tổng số đại biểu Quốc hội)
46. Ông Huỳnh Phong Tranh, Tổng Thanh tra Chính phủ
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 170 phiếu (chiếm 34.21% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm: 244 phiếu (chiếm 49.09% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 68 phiếu (chiếm 13.68% tổng số đại biểu Quốc hội)
47. Ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 351 phiếu (chiếm 70.62% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm: 112 phiếu (chiếm 22.54% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 20 phiếu (chiếm 4.02% tổng số đại biểu Quốc hội)
48. Ông Trương Hoà Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 205 phiếu (chiếm 41.25% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm: 225 phiếu (chiếm 45.27% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 50 phiếu (chiếm 10.06% tổng số đại biểu Quốc hội)
49. Ông Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 207 phiếu (chiếm 41.65% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm: 235 phiếu (chiếm 47.28% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 43 phiếu (chiếm 8.65% tổng số đại biểu Quốc hội)
50. Ông Nguyễn Hữu Vạn, Tổng kiển toán Nhà nước
+ Số phiếu tín nhiệm cao: 105 phiếu (chiếm 21.13% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm: 318 phiếu (chiếm 63.98% tổng số đại biểu Quốc hội)
+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 62 phiếu (chiếm 12.47% tổng số đại biểu Quốc hội)-/VTV/
-----------------/
            VnN - Phó chủ tịch QH Kim Ngân dẫn đầu tín nhiệm cao, Thủ tướng và Thống đốc NHNN có số phiếu cải thiện đáng kể so với lần trước.
           Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng có số phiếu cải thiện đáng kể so với lần lấy phiếu trước.
           Năm nay, Thống đốc Nguyễn Văn Bình chỉ nhận 41 phiếu tín nhiệm thấp (so với 209 phiếu của năm 2013). Số phiếu tín nhiệm cao dành cho Thủ tướng năm nay có 320 (so với năm ngoái 210), áp đảo so với số phiếu tín nhiệm thấp chỉ 68 (so với 160 năm 2013). 
           Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng cũng có số phiếu tín nhiệm cao áp đảo 362 so với số phiếu tín nhiệm thấp là 28 (tỉ lệ năm ngoái là 186 phiếu tín nhiệm cao và 99 phiếu tín nhiệm thấp).
           Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đạt số phiếu tín nhiệm cao 97 so với 108 của năm ngoái. Số phiếu tín nhiệm và tín nhiệm thấp đều là 192.
           Các Bộ trưởng Tài nguyên & Môi trường, Văn hóa, Y tế, Nội vụ nhận ít phiếu tín nhiệm cao nhất.

          Nhận nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất là các Bộ trưởng: Y tế, Văn hóa, Nội vụ và Giáo dục - Đào tạo.
S
T
T
Tên
Tín nhiệm cao
(số phiếu/tỷ lệ %)
Tín nhiệm
(số phiếu/tỷ lệ %)
Tín nhiệm thấp
(số phiếu/tỷ lệ%)
1
Trương Tấn Sang
380 (76.46)
84 (16.9)
20 (4.02)
2
Nguyễn Thị Doan
302 (60.76)
168 (33.8)
15 (3.02)
3
Nguyễn Sinh Hùng
340 (68.41)
93 (18.71)
52 (10.46)
4
Uông Chu Lưu
344 (69.22)
124 (24.95)
14 (2.82)
5
Nguyễn Thị Kim Ngân
390 (78.47)
86 (17.3)
9 (1.81)
6
Tòng Thị Phóng
325 (65.39)
127 (25.55)
31 (6.24)
7
Huỳnh Ngọc Sơn
295 (59.36)
159 (31.99)
28 (5.63)
8
Phan Xuân Dũng
212 (42.66)
248 (49.9)
23 (4.63)
9
Nguyễn Văn Giàu
317 (63.78)
155 (31.19)
12 (2.41)
10
Trần Văn Hằng
284 (57.14)
183 (36.82)
13 (2.62)
11
Phùng Quốc Hiển
315 (63.38)
148 (29.78)
20 (4.02)
12
Nguyễn Văn Hiện
203 (40.85)
245 (49.3)
36 (7.24)
13
Nguyễn Đức Hiền
225 (45.27)
228 (45.88)
30 (6.04)
14
Nguyễn Kim Khoa
290 (58.35)
174 (35.01)
19 (3.82)
15
Phan Trung Lý
311 (62.58)
145 (29.18)
27 (5.43)
16
Trương Thị Mai
365 (73.44)
104 (20.93)
13 (2.62)
17
Nguyễn Thị Nương
272 (54.73)
183 (36.82)
28 (5.63)
18
Nguyễn Hạnh Phúc
303 (60.97)
154 (30.99)
26 (5.23)
19
Ksor Phước
302 (60.76)
164 (33.00)
16 (3.22)
20
Đào Trọng Thi
224 (45.07)
220 (44.27)
39 (7.85)
21
Nguyễn Tấn Dũng
320 (64.39)
96 (19.32)
68 (13.68)
22
Vũ Đức Đam
257 (51.71)
196 (39.44)
32 (6.44)
23
Hoàng Trung Hải
225 (45.27)
226 (45.47)
34 (6.84)
24
Phạm Bình Minh
320 (64.39)
146 (29.38)
19 (3.82)
25
Vũ Văn Ninh
202 (40.64)
246 (49.5)
35 (7.04)
26
Nguyễn Xuân Phúc
356 (71.63)
103 (20.72)
26 (5.23)
27
Hoàng Tuấn Anh
93 (18.71)
235 (47.28)
157 (31.59)
28
Nguyễn Thái Bình
98 (19.72)
233 (46.88)
154 (30.99)
29
Nguyễn Văn Bình
323 (64.99)
118 (23.74)
41 (8.25)
30
Phạm Thị Hải Chuyền
108 (21.73)
256 (51.51)
119 (23.94)
31
Hà Hùng Cường
200 (40.24)
234 (47.08)
49 (9.86)
32
Trịnh Đình Dũng
236 (47.48)
201 (40.44)
48 (9.66)
33
Đinh Tiến Dũng
247 (49.7)
197 (39.64)
41 (8.25)
34
Vũ Huy Hoàng
156 (31.39)
224 (45.07)
102 (20.52)
35
Phạm Vũ Luận
133 (26.76)
202 (40.64)
149 (29.98)
36
Nguyễn Văn Nên
200 (40.24)
243 (48.89)
39 (7.85)
37
Cao Đức Phát
206 (41.45)
224 (45.07)
54 (10.87)
38
Giàng Seo Phử
127 (25.55)
262 (52.72)
95 (19.11)
39
Trần Đại Quang
264 (53.12)
166 (33.4)
50 (10.06)
40
Nguyễn Minh Quang
85 (17.1)
287 (57.75)
111 (22.33)
41
Nguyễn Quân
105 (21.13)
313 (62.98)
65 (13.08)
42
Nguyễn Bắc Son
136 (27.36)
267 (53.72)
79 (15.9)
43
Phùng Quang Thanh
313 (62.98)
129 (25.96)
41 (8.25)
44
Đinh La Thăng
362 (72.84)
91 (18.31)
28 (5.63)
45
Nguyễn Thị Kim Tiến
97 (19.52)
192 (38.63)
192 (38.63)
46
Huỳnh Phong Tranh
170 (34.21)
244 (49.09)
68 (13.68)
47
Bùi Quang Vinh
351 (70.62)
112 (22.54)
20 (4.02)
48
Trương Hòa Bình
205 (41.25)
225 (45.27)
50 (10.06)
49
Nguyễn Hòa Bình
207 (41.65)
235 (47.28)
43 (8.65)
50
Nguyễn Hữu Vạn
105 (21.13)
318 (63.98)
62 (12.47)
C.Hoàng - H.Nhì - X.Linh - H.Anh - T.Vũ - M.Thư - T.Hạnh/VnN

-------------------------

58 nhận xét:

 1. Xem ra cái tính 'CỤC BỘ' còn khá rõ, bên QH vẫn phiếu cao nhất!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. À,bởi Quốc hội làm ra một rừng luật,công lớn lắm ;còn chuyện người dân phải dùng luật rừng để tự bảo vệ là do " dân trí" thấp,Chính phủ có hành được theo pháp không là chuyện của Chính phủ,liên quan gì Quốc hội đâu bác!

   Xóa
 2. Nhà báo Huy Đức viết trên Facebook:
  - "Kẻ mạnh nhất trong chế độ toàn trị không phải là kẻ anh minh nhất mà là kẻ gieo rắc được nhiều sợ hãi nhất. Quyền lực của những kẻ như thế được duy trì bởi sự tuân phục.
  Những người sợ hãi nhất viện cớ "phiếu tín nhiệm" trong chế độ toàn trị chỉ là hình thức để bào chữa cho sự tuân phục của mình. Những người ít sợ hãi hơn, biến "trò chơi dân chủ" đó trở thành một cơ hội - cơ hội loại bỏ một mối đe dọa, giải thoát nỗi sợ hãi cho chính mình.
  Đành rằng quyền lực về nhân sự không bắt đầu từ Quốc Hội. Nhưng, trong một nền dân chủ càng giả hiệu càng có lắm kẻ khao khát tín nhiệm cao. Đây là lúc Quốc hội có thể chuyển nỗi sợ hãi lâm thời sang bọn họ".

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bác Đức ơi, có lẽ nên để anh Ba, anh Bình, anh Luận, em Tiến đứng ra lập nội các mới.

   Xóa
  2. TUY VẬY, KHÔNG MỘT VỊ LÃNH ĐẠO NÀO LÀ KHÔNG CÓ TÍN NHIỆN THẤP ! NHƯNG AI CŨNG CÓ TÍN NHIỆN CAO VÀ TÍN NHIỆM ? TÍN NHIỆM CAO NGẤT NGƯỞNG NHƯNG VẪN TỒN TẠI TÍN NHIỆM THẤP. QUA ĐÓ THÁY RẰNG CÁC VỊ BỎ PHIẾU TRONG QUỐC HỘI CÓ NHẬN THỨC QUÁ KHÁC NHAU VỀ NGƯỜI ĐƯỢC ĐƯA RA LẤY PHIẾU ? HAY CÁCH LẤY PHIẾU CHƯA THỰC SỰ CHUẨN?

   Xóa
 3. Diễn rât tốt! Cắt.

  Trả lờiXóa
 4. Cục bộ, bản vị, cảm tình, cảm tính , ê-kíp...là căn bệnh trầm kha của các vị dân biểu VN! Phải nhân dân bỏ phiếu mới chính xác, với điều kiện đừng bày các thủ thuật gian lận, họp kín kiểm phiếu!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ở chế độ dân chủ thì không có cục bộ, bản vị, địa phương chủ nghĩa đâu. Như chị phó Doan nói chế độ ta dân chủ gấp vạn lần bọn "giãy chết" nên không có dzụ cục bộ, nhể. Nếu có thì có lẽ do bọn "thù địch" nó gây ra đó. Đánh bỏ mẹ cái bọn thù địch đó đi.
   Ơ, mà đánh ai, nhể?

   Xóa
 5. Đếch Tín Nhiệmlúc 15:22 15 tháng 11, 2014

  Tín nhiệm thấp rất cao vẫn ngồi chễm chệ, nói văng nước bọt hôi thối! Thế mới ghê.

  Trả lờiXóa
 6. CB Tham Nhũng đi cạnh anh công nhân vệ sinh, nhăn mặt:
  - Anh thúi mùi rác guá... Tui thà đi bên cạnh Quỷ.
  - À, bà con ruột thịt nên đi với nhau!

  Trả lờiXóa
 7. Cán bộ bên hành pháp tín nhiệm thấp là phải thui:
  - Bên HP mới có "điều kiện" để ...tín nhiệm thấp.
  - Việc "lấy phiếu tín nhiệm" là do bên lập pháp làm.
  Khổ cho dân VN, cái đám hành pháp "yếu kém" thế thì dân không khá lên được là phải rùi.
  Đảng thử ...đổi chỗ lại coi sao, để ...dăm mười năm nữa dân đen chúng em được nhờ!

  Trả lờiXóa
 8. nhoc nhan ma chang nen cong can gi. thuong pham co lam co sai. may ong quoc hoi co lam gi dau ma can bo phieu. ong dung voi ong binh ong luan cung chang nen cong can gi du rat nhoc nhan, bon ba khap noi, lao tam kho tu.cai chon quan truong la the. nhuc lam nhung nhieu quyen va tien. dang la mode cuc thinh.

  Trả lờiXóa
 9. Thế cái vụ Hà Văn Thắm thì trong QH ai cũng vô can cả à?

  Trả lờiXóa
 10. Người hiểu biết không trông chơ gì ở cuộc lấy phiếu tín nhiệm kiểu ba phải này. Các vị có tiếng là giỏi biến báo sao không chỉ lấy : TÍN NHIỆM VÀ KHÔNG TÍN NHIỆM

  Trả lờiXóa
 11. Kết thúc HIỆP MỘT:Tạm thời GIÓ ĐÔNG thổi bạt GIÓ TÂY!.(nhưng chắc gì đi nhanh lại cán đích trước?).
  Hiệp HAI (tăng tốc) chắc chắn sẽ vô cùng KHỐC LIỆT.Những ĐÒN HIỂM đã buộc phải "TRÌNH DIỄN"!.

  Trả lờiXóa
 12. Mấy tay ngồi bàn giấy với mớ lý luận cùi thì được cao. Ông Thăng tích cực thế lại đạt tín nhiệm thấp gần đội sổ. Trò hề của mấy vị CS xứ mù. Có ngoại lệ là Bình Ruồi, ba Dũng và lão Luận chót bảng là chính xác 100%. Còn tay Hùng hói, Phùng đại tướng, Quang CA mà thuộc tốp cao thì đúng là tấn bi kịch!
  NVD

  Trả lờiXóa
 13. Ối, chết mất, a Phùng Q Thanh và Nguyễn S Hùng tín nhiệm cao chót vót, thật là hài hước! Chắc là tín nhiêm cao với Tầu khựa.

  Trả lờiXóa
 14. Từ lâu roài cháu chả quan tâm giàn diễn viên nầy
  cháu chỉ vô trang bác Bồng hóng hớt thoy

  Trả lờiXóa
 15. cũng xong một màn tuồng .

  Trả lờiXóa
 16. Ông V.Đ.Đam nói đừng bịt mồm báo chí, bị các dân biểu cho ít phiếu. Họ đang giấu bưng nhiều chuyện, nhất là quyền lợi, càng giấu nhẹm càng giữ chức lâu, nay Phó TTg lại có ý thả cho báo chí được nói tự do hơn, có mà chết!

  Trả lờiXóa
 17. Các bố cứ vẽ chuyện. Đéo có nước nào đưa ra 3 mức tin nhiệm. Chơi chữ làm gì. Cuối cùng thì ông nào cũng thoát hết. Tín nhiệm thấp thì vẫ là tín nhiệm. Thử đưa ra 2 mức xem sao: tín nhiệm và không tín nhiệm cho nó rạch ròi, chứ cao thấp chỉ là trò ú tim, đánh trận giả của con nít thôi. Các bố toàn sắp xuống lỗ rồi mà còn chơi trò trẻ con. Cứ thế thì nước mình mãi mãi là thiếu nhi, không trưởng thành được.

  Trả lờiXóa
 18. Tín nhiệm thấp, đã sao đâu? Đảng còn phân công, giao việc, tôi là đoảng vin phải chấp hành chứ!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. tôi thi thoảng mỗi tuần mới đi ngủ với bồ nên chồng tôi bỏ phiếu cho tôi là chung thủy thấp, khác với bạn tôi được chồng bỏ phiếu chung thủy cao

   Xóa
 19. Tội Ác mà không Trừng Phạt thì Tội Ác vẫn còn nguyên. Hê hê hê.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. tưởng gì, chứ thấy 50 cái mặt ấy thì củng chẳng có gì, lại một phen xem lại tuồng củ,cái lối bầu cử này nên nhân rộng ra để nước ngoài tham khảo học tập,lũ kiến này chỉ loanh quanh miệng chén thôi.Nào có ra chi lũ hát tuồng, củng hò cùng hét củng y uông

   Xóa
 20. Hôi nhiều - hôi ít - ít hôi
  Thôi bịt mủi không nên ngửi
  Ô nhiểm trầm trọng khó khắc phục
  Khổ xóm nghèo sống chung với rác
  Buồn thay ! Phải sống nơi không đáng sống

  Trả lờiXóa
 21. Màn tuồng vừa hạ, khán giả được chọn lọc từ đảng cử dân bầu vỗ tay, diễn viên cám ơn cười sảng khoái, truyền hình đã sắp sẵn vài cử tri chọn lọc từ 3 miền ca ngợi. Dân đen coi T V thì nói tiếng đan mạch. Hết tuồng

  Trả lờiXóa
 22. Nực cười Quốc hội Việt Nam
  Tín nhiệm ba mức quan tham vẫn còn
  Cao thấp tỉ lệ có non
  Số phiếu tín nhiệm vẫn giòn như ai

  Tín nhiệm..., tín nhiệm, tín nhiệm ...
  Những cao, những giữa, thấp nào sợ ai

  Trả lờiXóa
 23. Qua màn bỏ phiếu này mình thấy ngạc nhiên !
  Hóa ra chỉ có vài chục ĐB QH dọc báo mạng – nghĩa là chỉ có vài chục vị truy cập internet. Bởi vì nếu vào mạng, các vị sẽ đặt câu hỏi:
  - Ông Nguyễn Sinh Hùng có vô can trong việc giàu lên nhanh chóng của cô em út ?
  - Ông Nguyễn Sinh Hùng có vô can trong việc Hà Văn Thắm nhận làm sư phụ ?
  Nếu nghi ngờ tính xác thực của các thông tin trên mạng, các vị hoàn toàn có thẩm quyền yêu câu bên an ninh nội bộ xác minh

  Và nêu biết mà vẫn bỏ phiêu “tín nhiệm cao” thì đúng như một nhà văn đã viết 58 năm trước:

  Ngồi buồn đốt một đống rơm
  Khói lên nghi ngút chẳng thơm chút nào
  Khói bay lên đến thiên trào
  Ngọc Hoàng mằng nào đốt rơm ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Các ĐBQH chỉ là lính của ô. Hùng.
   Họ không quan tâm , và không được phép vào mạng xem tin.

   Xóa
 24. Xin lỗi ! Bác Bồng sửa giúp em câu :
  Ngọc Hoàng mới hỏi thằng nào đốt rơm

  Trả lờiXóa
 25. Sống chung với ...tin nhiệm
  Sống để còn ...kiêm nhiệm
  Sống lâu nhiều kinh nghiệm
  Sống sướng tham ăn tiệm
  Sống sót tại kiểm điểm
  Sống sượng và xúc xiểm
  Sống ngu thật nguy hiểm
  Sống tốt giờ quá hiếm
  Sống như bầy đĩ điếm
  Sống thế không khó kiếm
  Sống làm quan ...tín nhiệm

  Trả lờiXóa
 26. Lập lờ đánh lận con đen? 50 chức danh tín nhiệm cao= tín nhiêm =tín nhiệm thấp! thằng nào cũng cười hả hê khoái trá vì đã xong đợt sát hạch- diễn hề duy chỉ có mấy BT có 'tín nhiệm thấp''-cao là tâm k phục khẩu cũng k- làm đ gì có 'tín nhiêm' mà TN cao với TN thấp mà bắt tao tín nhiệm thấp-cao 3 -40%? DÀN LÃNH ĐẠO VN NÊN HIU HẾT ĐI TRƯỚC HÊT những thằng 'TNT' -cao>hoặc = 10% phải nghỉ ngay lập tức sau đến 5%... và nên để những thằng 'TNT' cao <1% tạm cho ở lại???
  NGLUY

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Loanh quanh vẫn "bộ phận không nhỏ" bỏ phiếu cho nhau. Ta với ta trong hệ thống lợi ích cả mà! Quan tham nhũng kết , kéo với nhau thành 'Hội đồng chuột', đánh chuột sợ 'vỡ bình'!

   Xóa
 27. Đề nghị xác lập kỉ lục : VN có đoàn múa rối đông nhất thế giới,498 con rối

  Trả lờiXóa
 28. Chỉ là Người của Đảng bỏ phiếu ... tín nhiệm cho nhau. Thảm họa! Mục đích của người Dân chúng tôi là xóa bỏ độc quyền và độc tài.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Gửi ABC:
   - Chủ trang, quản trị mạng, admin không được phép sửa comt. Chỉ được Xuất bản (nguyên văn), xóa, hoặc đánh dấu Spam. Cảm ơn bạn đã đọc và nhận xét!

   Xóa
  2. Vâng! Tôi đồng ý và chia sẻ với những ý kiến của Trang chủ. Đây là một trong những trang mạng mà tôi ghé thăm và đọc thường xuyên. Và cũng hiểu được mong muốn của Chủ nhà sẽ có được những tin đa chiều ở cấp độ "cao hơn" nhưng do điều kiện chưa cho phép. Tất cả chúng ta đều vì một dân tộc VN Trường tồn, Dân chủ và Hùng mạnh. Kính chúc Trang chủ sức khỏe và ... bình an vô sự!

   Xóa
 29. Đồng ý với ABC 07:08 / 16.11.2014 ! chính xác 100%.

  Trả lờiXóa
 30. Nhân dân lấy phiếu rằng, đây là "Trò hề cao"!

  Trả lờiXóa

 31. Quốc hội là tay chân của đảng và nhà nước thì lấy phiếu tín nhiệm cao hay thấp cũng chỉ là một hình thức thôi. "Chuột thì vẫn hoàn chuột, đánh chuột thì sợ vỡ bình" Nền tự do dân chủ độc tài trị là ở đây, nhân dân chỉ biết nghe và tuân thủ chứ không được phản biện. Phản biện là đi tù.

  Trả lờiXóa
 32. Hằng ngày tôi vẫn thường vào trang bác Bồng đọc xem có gì mới, và xem các bình luận của các độc giả, thật sự tôi không bận tâm 1 tý nào về việc cuốc hội bỏ phiếu tín nhiệm, kín hay hở cũng thế thôi, chẳng giải được gì.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đúng như ND 10:59, chỉ là phô bày một thứ hình thức ra vẻ "dân chủ", "khách quan" thôi, chẳng giải quyết được gì cơ bản, thực ra cũng không chính xác, thiếu khách quan!

   Xóa
  2. Cũng như trò con Rối , mà bác . Nên theo dõi để biết tay nghề của các diễn viên đạt đến hạng nào rùi ; Nghị nào đạt ' siêu sao " như các cháu chân dài ... Thôi thì ; Mua vui cũng được một vài trống canh .

   Xóa
 33. Cái thằng "Tâm thần cao", nó bỏ phiếu "Tín nhiệm cao" thì đúng là thảm họa cho QHCSVN! Vì nó xác nhận trong đó ai cũng "Tâm thần cao" như nó!
  Đọc báo "Tuổi trẻ và Đời sống" (10/11/2014). Nhà thơ Trần Đăng Khoa nhận xét về ĐBQHCSVN Hoàng Hữu Phước: Không có một chút trí tuệ nào! Không được bình thường! Là kẻ khoe với phóng viên mình gửi thư cho Saddam Hussein, xin làm đại sứ hòa bình cho Iraq, đi công du để giữ gìn hòa bình cho thế giới (giống Ng Minh Tr)! Là 1 tên điên vỗ ngực xưng danh mình là "Lăng Tần", "Nhà biểu tình học", "Nhà đa đảng học", "Nhà lưỡng đảng học", "Nhà độc đảng học""Nhà lThánh Kinh học"! Ọc! Ọc!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nghị Phước ; Một người hội tụ đủ tiêu chuẩn : tuyệt đối trung thành với cộng sản . sùng bái độc độc đảng độc quyền , tự cao tự đại và nhứt là ... tâm thần không bình thường lẽ ra phẩi được đảng tín nhiệm mà cho tọa ghế chủ tịch cuốc hội ( cánh tay của đảng ) mới xứng tầm.

   Xóa
 34. Bày đặt ra 3 mức tín nhiệm chỉ để tỏ ra mình khác
  người mà không sợ bị thế giới chê là nhảm nhí !
  Thế nhưng,điều đáng phẫn nộ nhất là chế độ này
  càng ngày càng KHINH THƯỜNG người dân một
  cách trắng trợn,chưa từng có !

  Trả lờiXóa
 35. không biết Phiếu tín nhiệm có ghi tên người bỏ phiếu không hở các bác ? Giả sử nếu có thì , bố bảo đám nghị gựt giám tín nhiệm thấp mấy ông trùm sò .
  À , mà cái vụ Hoàng Văn Thắm tung tin thứ thiệt , cứ ngỡ bố chủ mưu vụ thâu túm NHBV thế nào cũng bị " việt vị " , thế mà số " tín nhiệm cao " vẫn ... cao ngất ngưởng !. Trò úm ba la hay ghê cơ .

  Trả lờiXóa
 36. tín cao,tín vừa,tín thấp cũng là tín,vậy bỏ phiếu làm gì cho mất công lại mất cả tình cả nghĩa ,khéo lại loạn,ô tổng nói thế mà.đổi mới nửa vời chẳng ra sao,

  Trả lờiXóa
 37. Trương Minh Tịnhlúc 21:15 16 tháng 11, 2014

  Mấy ông quốc hội bù nhìn nầy đại diện cho ai mà bỏ phiếu ?

  Trả lờiXóa
 38. Nhân dân đang phải nuôi nhiều "bệnh nhân" ung thư.

  Trả lờiXóa
 39. Nhiều người dân nhận xét:
  Nên hiểu đây là cuộc bình chọn tự sướng:
  - Tham nhũng thấp (Tín nhiệm cao)
  - Tham nhũng vừa (Tín nhiệm vừa)
  - Tham nhũng cao (Tín nhiệm thấp)
  !!!

  Trả lờiXóa
 40. Toàn ông bà nghị "dỏm" cả thôi. Lá phiếu của họ chắc chi chính xác. Chỉ có "trưng cầu dân ý" để toàn dân trực tiếp bỏ phiếu tín nhiệm may ra mới chính xác. Quốc hội nên đưa ra các đạo luật: biểu tình, lập hội, trưng cầu dân ý...dân đang mong chờ, còn ngồi hàng tháng cãi nhu vớ vẩn chẳng ích chi.

  Trả lờiXóa
 41. Tất cả 50 ông bà đều được tín nhiệm, chỉ có thấp hay cao mà thôi, nghĩa là đảng vẫn đủ cơ sở để đặt các vị ấy yên vị hoặc cao hơn vì 100% tín nhiệm.
  Về mặt nào đó, quốc hội ta cũng là một nhóm lợi ích, mặc dù nhóm ấy không lồ lên đến nửa nghìn con người. Nhóm ấy cùng quyền lợi và nghĩa vụ: ăn cơm đảng, ngồi ghế đảng và nói tiếng đảng và tuyệt nhiên không có quyền và không bao giờ được làm mất uy tín đảng. Người đảng, tự bản thân không có quyền không được tín nhiệm.
  50 người, 10% đại biểu quốc hội, về cơ bản cũng chiếm đa số trong ủy viên trung ương, bên đảng , cũng chỉ còn dăm vài ông chưa ra bỏ phiếu là các ông, sao không làm nốt nhỉ.
  Có gì mà sợ, đều tín nhiệm cả. Các ông bỏ phiếu mang tính nội bộ, để giữ gìn sự trong sạch của đảng. Đem ra bàn dân bỏ phiếu các ông vẫn trúng, huống hồ đồng chí với nhau.

  Trả lờiXóa
 42. Nhân dân VN vừa được xem hơn 400 con rối - múa rối chuẩn bị cho Đại hội ĐCS VN lần thứ 12
  Những người VN yêu nước chân chính càng thêm bức xúc và cười ra nước mắt
  Việt Nam tôi đâu ???

  Trả lờiXóa
 43. Lấy phiếu tín nhiệm thay cho "Bỏ phiếu tín nhiệm" là cách đánh tráo khái niệm và giảm thấp trách nhiệm của các chức danh do QH phê chuẩn. Gộp 3 loại chức danh của 3 nhánh quyền lực làm 1 là kiếu đếm cá của người bán cá ( lập pháp, hành pháp, tư pháp). Nhưng dù sao cũng phản ánh được phần nào thực tài, đức của 50 chức danh . Có thể ví kiểu " lấy phiếu tín nhiệm" này như trò vui cũng được vài trống canh.

  Trả lờiXóa
 44. Ai chả biết . Phiếu tín nhiệm thì chỉ là CÓ hoặc là KHÔNG tín nhiệm mà thôi .
  Lấy phiếu tín nhiệm mà ai cũng được tín nhiệm cả , xem ra hơi bị ...Hài !
  Sau kì lấy phiếu tín nhiệm năm ngoái ; Dư luận đã nói và chê cuời nhiều , bóc mẽ trò cải lương .
  Vậy mà trò hài vẫn tiếp diễn ! Hay thật !
  Thế mới biết các cụ Cu- Như- Vẫn , Nguyễn- Y- Vân còn bám ghế hơn đỉa .
  Đất nước còn khổ dài dài ...

  Trả lờiXóa
 45. Cái trò hề bỏ phiếu tính nhiệm chẵng giống ai này không biết diễn ra đến bao giờ. chung quy cũng chỉ muốn bắn tin rằng đảng độc quyền lãnh đạo đều được tính nhiệm cả đây nha.

  Trả lờiXóa