Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015

"Chúc Hội nghị 'của chúng ta' thành công tốt đẹp" !

KHAI MẠC HỘI NGHỊ LẦN THỨ 13 
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI
(Bài phát biểu của Tổng Bí thư NGUYỄN PHÚ TRỌNG)
Thưa các đồng chí Trung ương,
Thưa các đồng chí tham dự hội nghị,
Theo Chương trình vừa được Trung ương thông qua, Hội nghị lần thứ mười ba Ban Chấp hành Trung ương khóa XI sẽ bàn về các nội dung: Tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp, của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng; về nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; Dự thảo Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội lần thứ XII của Đảng; và một số vấn đề quan trọng khác.
Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và các đại biểu tham dự Hội nghị; xin gửi tới các đồng chí lời chúc tốt đẹp nhất.
Sau đây, tôi xin nêu một số vấn đề có tính gợi mở, mong được các đồng chí quan tâm trong quá trình thảo luận, xem xét, quyết định.
1- Về việc tiếp thu ý kiến đóng góp, hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng
Ngay sau Hội nghị Trung ương 10 (tháng 1-2015), Bộ Chính trị đã chỉ đạo các Tiểu ban phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo tổng kết 30 năm đổi mới, khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Trung ương, tiếp tục hoàn chỉnh Dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo kinh tế - xã hội gửi đại hội đảng bộ các cấp đóng góp ý kiến theo đúng kế hoạch đề ra.
Tính đến ngày 6-11-2015, đã có 68 đảng bộ trực thuộc Trung ương gửi báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận ở đại hội đảng bộ (và của đại hội đảng bộ cấp cơ sở, cấp huyện) góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII. Từ ngày 15-9-2015 đến ngày 31-10-2015, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân, tổ chức xã hội, các cấp, các ngành đã chủ động tổ chức nhiều cuộc hội thảo, thảo luận và gửi về Trung ương hàng trăm bản tổng hợp ý kiến góp ý. Đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân và kiều bào ta ở nước ngoài cũng đã nhiệt tình góp ý kiến và gửi thư, tài liệu cho các cơ quan và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội.
Các cơ quan chức năng của Trung ương đã tập hợp, phân loại các ý kiến đóng góp và xây dựng các báo cáo tổng hợp, tổng cộng 1.547 trang. Hầu hết các ý kiến đều thể hiện tâm huyết, thẳng thắn, tinh thần trách nhiệm cao với Đảng, với nhân dân, đất nước; hoan nghênh việc Trung ương cho công bố sớm Dự thảo các văn kiện để lấy ý kiến nhân dân; cho rằng đây thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện tinh thần dân chủ ngày càng cao trong Đảng, trong nhân dân và xã hội; phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tham gia vào quá trình hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Phần lớn các ý kiến cho rằng, Dự thảo các văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học, đổi mới, có chất lượng cao; phản ánh khá đầy đủ và toàn diện những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém, sát hợp với tình hình thực tế; chỉ ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; dự báo được tình hình và định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp khá cụ thể trên các lĩnh vực trong thời gian tới; gắn kết giữa lý luận với thực tiễn; phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; có nhiều điểm mới; thể hiện tầm cao trí tuệ của Đảng. Nhiều ý kiến đề xuất bổ sung, sửa đổi những nội dung, câu chữ cụ thể hoặc kiến nghị phân tích sâu hơn những kết quả đã đạt được, những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; khắc phục một số điểm chưa nhất quán trong đánh giá, nhận định tình hình. Cũng có những ý kiến chưa tán thành hoặc chưa nhất trí cao một số nội dung cụ thể. Cá biệt, có ý kiến đề nghị Đại hội XII của Đảng thay đổi Cương lĩnh và Điều lệ Đảng, đi ngược lại quan điểm, đường lối cơ bản của Đảng đã được khẳng định tại Cương lĩnh của Đảng (bổ sung, phát triển năm 2011) và Hiến pháp năm 2013.
Trên cơ sở tập hợp, nghiên cứu, phân tích các ý kiến đóng góp, cập nhật tình hình trong nước, khu vực và thế giới năm 2015, dự báo tình hình thời gian tới, Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Kinh tế - Xã hội đã xây dựng Báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp của toàn hệ thống chính trị và nhân dân để hoàn thiện dự thảo các văn kiện báo cáo Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến chỉ đạo hoàn chỉnh, trình Hội nghị Trung ương lần này. Đề nghị các đồng chí dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, góp ý cụ thể vào Báo cáo giải trình, tiếp thu và toàn văn các dự thảo với tinh thần thật sự cầu thị, trân trọng các ý kiến đóng góp của toàn Đảng, các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân. Tập trung cho ý kiến đối với các đề xuất bổ sung, chỉnh sửa và toàn văn Dự thảo các văn kiện, nhất là những vấn đề còn có ý kiến hoặc phương án lựa chọn khác nhau. Đồng thời cũng cần bày tỏ chính kiến đối với những ý kiến sai trái, đi ngược lại quan điểm, đường lối cơ bản của Đảng. Từ đó, xem xét thông qua toàn văn Báo cáo chính trị và Báo cáo kinh tế - xã hội trình Đại hội XII của Đảng.
2- Về Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã ra Nghị quyết "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và yêu cầu "giữa nhiệm kỳ phải sơ kết, cuối nhiệm kỳ tổng kết, báo cáo Ban Chấp hành Trung ương, Đại hội Đảng". Thực hiện chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương, ngày 12-6-2015, Bộ Chính trị đã ban hành Kế hoạch số 15-KH/TW chỉ đạo các tỉnh ủy, thành ủy, các đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến hành tổng kết và xây dựng báo cáo trình Đại hội đảng bộ cấp mình. Các tỉnh ủy, thành ủy và các đảng bộ trực thuộc Trung ương đã tiến hành tổng kết một cách nghiêm túc, trách nhiệm, đã xây dựng báo cáo tổng kết trình Đại hội đảng bộ cấp mình nhiệm kỳ 2015 - 2020 và báo cáo với Trung ương.
Trên cơ sở báo cáo tổng kết của các đảng bộ trực thuộc, Bộ phận Thường trực Trung ương 4 đã chuẩn bị dự thảo báo cáo tổng kết; tổ chức 4 hội nghị tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh để lấy ý kiến góp ý của đại diện 42 tỉnh ủy, thành ủy và 31 cơ quan, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương. Bộ Chính trị đã họp, thảo luận, tiếp thu, chỉ đạo hoàn chỉnh để trình Ban Chấp hành Trung ương. Nội dung tổng kết của Báo cáo đã bám sát nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng. Đề nghị các đồng chí, bằng kinh nghiệm thực tiễn chỉ đạo thực hiện công tác này trong nhiệm kỳ vừa qua, thảo luận, cho ý kiến về các nội dung đã nêu trong Báo cáo, tập trung vào 3 nội dung và 4 nhóm giải pháp. Đó là đánh giá về tình hình thực hiện Nghị quyết, chỉ rõ những việc làm được, những việc chưa làm được, những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và kinh nghiệm rút ra. Đồng thời góp ý thêm về phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; kiến nghị, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII, Quốc hội, Chính phủ những vấn đề cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết.
3- Về nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
Thực hiện Phương hướng công tác nhân sự, tại Hội nghị Trung ương 12 (tháng 10-2015), Trung ương đã bỏ phiếu biểu quyết danh sách nhân sự lần đầu được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (cả chính thức và dự khuyết); đồng thời Trung ương cũng đã ghi phiếu đề xuất các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và ghi phiếu giới thiệu nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII.
Ngay sau Hội nghị Trung ương 12, Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã khẩn trương chỉ đạo tổng hợp kết quả bỏ phiếu đề xuất và giới thiệu nhân sự của Trung ương; nghiên cứu, đề xuất các tiêu chí xem xét về trường hợp "đặc biệt" là Ủy viên Trung ương khóa XI tái cử khóa XII; nghiên cứu và đề xuất các yêu cầu, căn cứ để lựa chọn nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII. Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã họp nhiều lần, để xem xét, rà soát kỹ lưỡng, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án nhân sự theo đúng phương hướng, quy trình công tác nhân sự đã đề ra.
Tại Hội nghị Trung ương lần này, Bộ Chính trị sẽ báo cáo Trung ương về kết quả chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương; nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII. Trung ương sẽ bỏ phiếu biểu quyết danh sách các đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XI (cả chính thức và dự khuyết) trong độ tuổi và các đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XI thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khóa XII. Đồng thời, Trung ương cũng bỏ phiếu biểu quyết đề cử các đồng chí đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII; bỏ phiếu biểu quyết đề cử nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII. Theo quy trình công tác nhân sự, các đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XI (cả chính thức và dự khuyết) ghi phiếu giới thiệu các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi ứng cử 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt.
Đây là công việc hết sức hệ trọng. Đề nghị Trung ương tập trung công sức, trí tuệ nghiên cứu kỹ các Báo cáo của Bộ Chính trị và các tài liệu nhân sự có liên quan để thảo luận, cho ý kiến, tạo được sự thống nhất cao về vấn đề này, làm cơ sở để Trung ương bỏ phiếu quyết định về nhân sự và ghi phiếu giới thiệu về nhân sự theo đúng quy trình.
4- Về dự thảo Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử
Theo quy định của Điều lệ Đảng, mỗi kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng đều thông qua Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử. Việc ban hành và tổ chức thực hiện tốt các quy chế này có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần bảo đảm thành công của Đại hội. Vừa qua, Bộ Chính trị đã chỉ đạo Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các ban và cơ quan của Trung ương Đảng rà soát Quy chế làm việc của các kỳ Đại hội VII, VIII, IX, X, XI; tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng do Bộ Chính trị ban hành (ở các kỳ Đại hội X và XI) và đánh giá việc thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng do Ban Chấp hành Trung ương khóa XI ban hành, đã được thực hiện tại đại hội đảng bộ các cấp. Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị xây dựng dự thảo Quy chế làm việc và dự thảo Quy chế bầu cử trình Trung ương xem xét, cho ý kiến để hoàn chỉnh trình Đại hội XII xem xét, quyết định.
Đề nghị các đồng chí, trên cơ sở nắm chắc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng và thực tiễn chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp vừa qua, đặc biệt là kết quả thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng do Ban Chấp hành Trung ương khóa XI ban hành, đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh dự thảo Quy chế làm việc và dự thảo Quy chế bầu cử trình Đại hội XII của Đảng. Chú trọng bảo đảm thực hiện đúng Điều lệ Đảng, các nguyên tắc, quy chế, quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng.
Cùng với các nội dung đã nêu ở trên, theo chương trình và quy chế làm việc, tại Hội nghị này, Trung ương thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Báo cáo công tác tài chính đảng và Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 12 đến Hội nghị Trung ương 13.
Thưa các đồng chí,
Với nội dung chương trình trên đây, Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đề nghị các đồng chí Trung ương nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, nhân dân, đất nước, tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến để hoàn thành tốt nội dung, chương trình đã đề ra.
Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ mười ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.
Chúc Hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp.
Xin trân trọng cảm ơn.
(Báo Nhân dân)
---------------

37 nhận xét:

 1. Người biết xỉ nhục10:15 15 tháng 12, 2015

  Ai sắp lên TBT cất bài này đi.
  Mấy bữa nữa sử đôi chỗ ngày tháng gì đó rôi mang ra đọc, đảm bảo rất nhiều người vỗ tay

  Trả lờiXóa
 2. Thưa các đồng chí, từ trước đến nay tất cả các hội nghị của '' đảng ta'', từ chi bộ cho đến tw đều thành công tốt đẹp, nhưng , hội nghị và đại hội càng thành công tốt đẹp thì xã hội càng tệ hại, nói ngắn gọn là xấu.
  Rứa là răng hè?
  Có phải tại thế lực thù địch không?
  Ta phải trả lời được câu hỏi này, phải mổ xẻ tận gốc, trốc tận rễ, dù thối cả móng chân cũng phải tìm cho ra.

  Trả lờiXóa
 3. Định không đọc, nhưng (một phần do tò mò) cũng ráng đọc.
  Bổn cũ soạn lại à, thêm bớt chút đỉnh. Đọc xem cái TƯ và cái DUY của cụ Tổng có gì mới hơn, nơron thần kinh có chuyển động gì mới không? Thấy cũng chỉ có dzậy mà thôi! Không khá hơn! Ôi, chán mớ đời!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Khiếu Anh Khoa10:37 15 tháng 12, 2015

   Đúng, thấy vẫn không khá lên được, bị 'bê tông hóa tư duy' rồi. Khà...khà...

   Xóa
  2. Vậy là tôi " hơn " bác ở đoạn không thèm đọc , tôi chỉ đọc xem các còm sĩ viết gì là đủ !

   Xóa
  3. Cảm ơn bạn,tôi cũng giống bạn cái khoản này.

   Xóa
 4. Thưa các đồng chí Trung ương!?
  heheee...

  Trả lờiXóa
 5. Công nghệ cắt dán và chỉnh sửa.
  Hoan hô Tin học. Thôi chết, động đến tin học lại nhớ đề án 112 đốt một núi tiền để đổi lấy số 0 vĩ đại, khối thằng trở lên giàu sụ, vài đứa bị nghiêm khắc kiểm điểm, vài đứa vô trại mấy ngày cho "phải đạo".

  Trả lờiXóa
 6. Đảng dân đẻ ra các ngươi.Tôn ti phải hỏi bố mẹ đã . Ưng thì làm gì cũng xong...?

  Trả lờiXóa
 7. Hội nghị nào của các ông mà chả thành công tôt đẹp, thậm chí thành công rực rỡ...Mỗi tội kết quả thực hiện nghị quyết thì luôn ngược lại với kết quả dại hội...

  Trả lờiXóa
 8. Đi làm cán bộ nhà nước đã hơn 40 năm,dự không biết bao nhiêu hội nghị,cho đến lúc nghỉ hưu ,mà chưa thấy hội nghị nào THẤT BẠI THẢM HẠI,chỉ thấy hội nghị nào CŨNG THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

  Trả lờiXóa
 9. Nghe con vẹt lú lẫn này nói mãi những điều mê sảng, giống hệt những năm trước, trước, trước... Mới thấy dân Việt Nam đã thực sự TÀN giấc mộng làm người tử tế...

  Trả lờiXóa
 10. Thu chuc khong thanh cong xem sao ?, cho no doi moi khong khi
  Nhung roi no van thanh cong nhu thuong, the moi tai hai

  Trả lờiXóa
 11. Con số “13” nhiều ma quỷ, xui xẻo. Số “13” có liên quan bữa ăn cuối cùng của chúa Jesus.

  Trả lờiXóa
 12. Da tren duoi 7 thap nien roi," long dan" da theo"y dang" roi,nhung chang thay ra sao ca. . . Thoi, lan nay "long dang" theo" y dan" xem thu the nao! Toi chac rang y dan chac tot hon y dang day!

  Trả lờiXóa
 13. Thư giãn cuối tuần: CHUYỆN NHÀ CỤ ĐẢNG
  Cụ Đảng (năm nay 85 tuổi- sinh năm canh Ngọ 1930) đang thoi thóp thở, nhưng cụ Đảng cũng chưa muốn “đi” -dù đã sống thực vật hàng chục năm nay. Thế nhưng, bởi Cụ vẫn tưởng còn nhiều tiền trong két lắm , đâu biết Bà Hai thì Vay nợ khắp nơi để lo đảo nợ chi phí thuốc thang cho Cụ.
  (mà cái thằng cu Dân con Cụ vẫn hàng tháng đóng góp cho cụ thoải mái tiêu kia mà, mặc dù nhiều lúc thằng Dân đã phàn nàn rằng hầu hạ cho Cụ đến kiệt sức lại còn không biết kiếm gì ra để đóng góp cho Cụ, nhưng Cụ nghễnh ngãng không cần biết: chúng bày làm con thì phải hầu tao cho “phaỉ đạo”). Hơn thế, sâm nhung cao quế còn đầy tủ, bà Ba, bà Tư….còn trẻ măng tơ tội gì Cụ đi cho phí đời.
  Được cái, thầy lang Tàu đã hứa sẽ hết sức chữa chạy cho Cụ: ngoài 16 bài thuốc và 4 phương pháp chữa trị chính ra thì Thầy đang cố gắng dùng những phương thuốc như “nước thánh đền Bia” để mong cụ kéo dài cơn hấp hối ngày nào hay ngày ấy. Thế là Cụ Đảng mãn nguyện lắm, luôn luôn thều thào: “ơn thầy lắm” và dặn con cháu: chúng mày phải biết ơn thầy Tàu.
  Chỉ có hàng xóm thì rì rầm bàn tán: Cụ mà không “đi” thì chắc chắn rồi phải bán nhà, gán nợ, hoặc sang nhượng trả tiền thuốc cho Thầy Tàu, rồi thằng Dân cũng sẽ kiệt sức vì hầu hạ và vỡ nợ.., họ còn nói:”sống mà như cụ thế thì thác đi cho đỡ khổ con cháu”, “Thọ mà như Cụ thì ăn hết cả phần con cháu” nghe mà đến “rác tai”.
  “Chứ kệ, ai lo việc nhà ấy, nhà này lo việc nhà này”-Cụ Đảng vẫn mắng thằng Dân và các bà vợ như vậy.

  Trả lờiXóa
 14. tổng bí thư nguyễn phú giặc căn dặn và chỉ đạo:
  "PHẢI GIỮ CHÙA (đảng) THỜ PHẬT (chủ nghĩa mác lê) ĐỂ ĂN OẢN (tha hồ vơ vét tham nhũng và bán nước)

  Trả lờiXóa
 15. Bài này đem sửa sang đôi chút rồi đọc ở HN TW nào cũng được. Không thấy chút đột phá tư duy nào. KHông thấy dân thấy nước ,chỉ thấy đảng và đảng..Vậy thì hy vọng cái gì vào cuộc "tụ tập đông người " sắp tới mang tên ĐH 12. Có thể nói, chưa bao giờ đảng CSVN họp ĐH mà người dân thò ơ, mất lòng tin như lần này.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trời, Phật, Chúa cho làm vài ba nhiệm kỳ nữa đem ra đọc nhấn nhá, lên bổng xuống trầm, thớ lợ, thẽ thọt, môi dzăng khít dzịt .. vẫn tốt chán !

   Xóa
 16. Đúng như câu " chúc " của Nguyễn phú Trọng đã nói lên tất cả cái bản chất " độc tài , độc trị , độc diễn " , tiếm quyền của cái " tập đoàn cộng sản Việt nam " và vì vậy Tổng Trọng chúc : hội nghị của " CHÚNG TA " thành công tốt đẹp ( chắc chắn không phải là của " chúng nó " đó là : NHÂN DÂN VIỆT NAM ! ) . Và rồi đây cái " chúng ta " lại ra sức thi đua tham nhũng - phá hoại , lừa dối , vi phạm nhân quyền .... ! Đúng là cái đám " chúng ta " này khốn nạn quá chừng quá đỗi .

  Trả lờiXóa
 17. 'Cái hay, cái chuẩn' ở chỗ kết thúc phát biểu, TBT Nguyễn Phú Trọng nói trắng ra rằng: "Hội nghị 'của chúng ta'...". Chính xác đấy, không phải Hội nghị đảng vì dân vì nước mà chỉ là "Hội nghị của chúng ta", hội nghị của các phe nhóm lợi ích đấu đá trong đảng. He...he...

  Trả lờiXóa
 18. Giản Thanh Thêu12:12 15 tháng 12, 2015

  Với đảng, nhà nước, các đoàn thể, các bộ ngành...cho đến địa phương, bao giờ cũng lặp lại thói quen tự huyếnh với nhau: "Thành công tốt đẹp", cho dù trong hội nghị cãi nhau tùm lum, không đạt được gì hiệu quả, chưa xong, chưa trúng 'ý định đảng', lại phải hội nghị nữa, thế nhưng đều kết thúc, bế mạc vẫn "Thành công tốt đẹp". Khục khục khục, oạc!

  Trả lờiXóa
 19. Thưa các đồng chí trung ương
  Thưa luôn mấy chị xả phường Việt Nam
  Xin thưa liệt vị quan tham
  Nhìn xem đất nước cang qua đoạn trường
  Từ khi có đảng đến nay
  Bao năm chưa có một ngày bình yên
  Dân khổ đói rách thê thảm
  Đả bao lần đảm phụ nuôi quân
  Xe chưa qua nhà không tiết
  Quyết dành quyền cương quyết hy sinh
  Mong dộc lập mong thoát nghèo
  Mà nay độc lập cheo neo sự đời
  Nhìn xem đất nước hởi ơi
  Trước đây buôn thúng nay thời bán bưng
  Kẽ tốt số làm quan vạn đợi
  Kiếp dân nghèo cha nối truyền con
  Xuyên thế kỷ còn tôi mọi
  Xuất xứ người thứ thiệt ô sin
  Việt Nam nhất thế luân phiên
  Mang danh đội sổ có đâu nhân quyền
  Thế mà Đảng cứ luyên thuyên
  Đỉnh cao trí tuệ chuyên đề Mác Lê
  Dân tình chấn ngán não nề
  Quan tham liên kết mọi bề lợi riêng
  Tham quyền cố vị nhiễu khê
  Từ trên xuống dưới một bè hại dân
  Biên cương hải đảo xa gần
  Trao cho Trung Cộng chẳng cần đấu tranh
  Bám bốn tốt mười sáu vàng
  Chuyên tâm giữ đảng ghế càng cao sang
  Nhìn đất nước thật bẽ bàng
  Khoa học hiện đại chỉ toàn làm thuê
  Dân thời xuôi ngược chạy ăn
  Quan trên mung nhánh tranh dành miếng ngon
  Lên quy hoạch phát công trình
  Cùng nhau lơi nhuận dân tình đớn đau
  Hết tiền đổ nợ cháu con
  Chung quy Đất Viêt chẳng còn tưởng trông
  Đảng ta trên dưới một lòng
  Tham ô móc ngoặc đổ đòng chia nhau
  Điểm nhìn tám chục năm nay
  Bao năm chưa có một ngày bình yên

  Thưa các đông chí mọi miền
  Cùng nhau chia ghế luân phiên trị vì

  Trả lờiXóa
 20. Trông cho nó chết mà nó vẫn không chết!còn cái trông cho nó sống thì nó cứ lăn đùng ra mà chết !

  Trả lờiXóa
 21. Tôi là dân, xin đọc dziễn dzăn tại nhà:
  Thưa các đc trung ươn !
  Thưa các đc thượng ươn !
  Thưa các đc đại ươn !
  Thưa các đc ươn đến thối !
  Thưa các đc cá đôi ba buổi chợ, bụng lỡ bợ lỡ bưng !
  Dầu ươn hay thối, dù ươn ít hay ươn nhiều, dù ươn đến sình hay thối thủm thì cũng đã là ươn, dù chẳng giá trị dzì , dzanh dzá dzì, nhưng vì cái đại ... cục ...thối thì phải bảo thơm.

  Trả lờiXóa
 22. Đọc bài của các Còm hay, chí lý, sâu sắc hơn bài của Đảng trưởng ĐCSVN...Tết này chắc chắn "ĐẢNG TA" lại bắt DÂn ta phải "MỪNG THẮNG LỢI VANG DỘI CỦA ĐH ĐẢNG XII...". Nên chăng Nhân dân cả nước nên đưa LOGO các "Thành tựu đảng" lên ĐÈN CÙ để Đón xuân Bính thân (???).

  Trả lờiXóa
 23. Con số 13 quá linh thiên
  Một là Tổng Trọng vô miền hư không
  Làm cho đảng cộng long đong
  Bác Rứa theo nghiệp cũng xong cuộc đời

  Trả lờiXóa
 24. Bất kỳ Đại hội, Hội nghị, hay bất cứ sự kiện gì diễn ra ở VN cũng được gắn là "thành công", thậm chí là "thành công tốt đẹp" ngay cả trước khi nó diễn ra. Toàn là các "nhà tiên tri" vĩ đại. Chỉ mỗi đất nước là càng ngày càng chậm chân hơn người ta, chẳng biết có còn "nước đục" mà uống không nữa. Thật ...tuyệt vời hết chỗ comment!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. năm 1989, khi mà thế giới XHCN đang sụp đổ liên hoàn, thì ông NVL có một chuyến công du sang Đông Đức với mục tiêu chính là cứu vãn chủ nghĩa xã hội. Ông định nhân dịp này triệu tập một hội nghị các đảng cộng sản để cứu phong trào cộng sản quốc tế. Trong buổi họp, ông NVL gọi Gorbachev là "kẻ cơ hội nhất hành tinh này”.
   Chẳng hiểu sao lời nói đó đến tai Gorbachev, và như là một trả đũa Gorbachev tỏ thái độ khinh miệt NVL ra mặt. Khi NVL xin được tiếp kiến Gorbachev (lúc đó cũng đang có mặt ở Đông Đức) để bàn việc cứu vãn tình thế, Gorbachev cố tình cho NVL "leo cây" vài lần. Nhưng cuối cùng thì Gorbachev cũng ban cho ông Linh một ân huệ: được diện kiến ông ấy. Huy Đức viết về buổi tiếp kiến như sau:
   "Cuộc gặp Gorbachev dự kiến diễn ra lúc 10:30 sáng 8-10-1989, nhưng chờ đến mười một giờ cũng không thấy văn phòng ông ta gọi lại. Ông Linh rất sốt ruột. [...]
   Cuộc gặp Gorbachev được lùi lại 2:30 rồi 5:30 chiều cùng ngày. Gorbachev, khi ấy vẫn là nhà lãnh đạo của cả phe xã hội chủ nghĩa, được bố trí ở trong một tòa lâu đài. Nhưng, cuộc tiếp tổng bí thư Việt Nam đã không diễn ra trong phòng khách riêng mà ở ngay một phòng rộng mênh mông vừa dùng cho một tiệc chiêu đãi lớn, thức ăn thừa còn bề bộn trên các bàn. Nhân viên dọn một góc, kê bàn để Gorbachev tiếp ông Nguyễn Văn Linh. Gorbachev ra đón ông Linh ở sảnh và khi cửa xe mở, ông cúi đầu nói: 'Kẻ cơ hội nhất hành tinh kính chào đồng chí Nguyễn Văn Linh'."
   Đúng là một lời mỉa mai chẳng cần giấu giếm gì cả. Nhưng đọc đoạn Gorbachev đối xử với ông NVL mới thấy chua chát. Trong khi ông NVL nhiệt tình trình bày đại kế hoạch nhằm cứu phong trào cộng sản thì Gorbachev tỏ ra thờ ơ và lãnh đạm, và khinh thị ra mặt. Ý kiến nào của ông NVL cũng được Gorbachev phê là "rất tốt", mà không buồn tình nói gì thêm. Khi NVL đề nghị Gorbachev đứng ra triệu tập hội nghị các đảng cộng sản quốc tế, thì "Gorbachev liền giơ hai tay lên tươi cười: 'Ý này hay nhỉ. Để xem! Để xem! Rất tiếc là giờ tôi đang nhiều việc quá!'." Vui nhất là khi ông NVL mời Gorbachev đến thăm Việt Nam, thì "Gorbachev lại kêu lên: 'Hay quá nhỉ! Cám ơn! Cám ơn! Nhưng, tôi đang có nhiều lời mời quá mà chưa biết thu xếp cái nào trước'." Khi ông NVL đề cập xin viện trợ thì "Gorbachev xua tay, không còn xã giao, lịch sự như phần trên nữa, Gorbachev nói: 'Khó khăn lắm, khó khăn lắm, các đồng chí Việt Nam tự lo thôi'." Ấy thế mà ngày hôm sau báo Nhân Dân đưa tin "cuộc gặp diễn ra trong “tình hữu nghị thắm thiết”.
   Câu chuyện trên cho thấy ông NVL hình như không biết những diễn biến trên thế giới, nên ông vẫn nghĩ rằng có thể cứu vãn chủ nghĩa xã hội và phong trào cộng sản. Ông không hề biết kẻ ông phê phán là "cơ hội" lại chính là kiến trúc sư đang giật sập bức tường Bá Linh. Chỉ hơn một tháng rưỡi sau khi hội kiến với ông NVL trong nỗ cứu vãn phe xã hội chủ nghĩa, ngày 25-12-1989, Tổng bí thư Nicole Ceausescu và vợ ông đã bị những người biểu tình đem ra xử bắn ở Romania.

   Xóa
 25. Kiều : Ma đưa lối, quỷ đưa đường.
  Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi.
  Rằng hay thì thật là hay.
  Nghe qua ngậm đắng nuốt cay thế nào ?
  Tả anh Trọng : Mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao .......

  Trả lờiXóa
 26. "Hầu hết các ý kiến đều thể hiện tâm huyết, thẳng thắn, tinh thần trách nhiệm cao với Đảng, với nhân dân, đất nước; hoan nghênh việc Trung ương cho công bố sớm Dự thảo các văn kiện để lấy ý kiến nhân dân; cho rằng đây thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện tinh thần dân chủ ngày càng cao trong Đảng, trong nhân dân và xã hội; phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tham gia vào quá trình hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
  Phần lớn các ý kiến cho rằng, Dự thảo các văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học, đổi mới, có chất lượng cao; phản ánh khá đầy đủ và toàn diện những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém, sát hợp với tình hình thực tế; chỉ ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; dự báo được tình hình và định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp khá cụ thể trên các lĩnh vực trong thời gian tới; gắn kết giữa lý luận với thực tiễn; phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; có nhiều điểm mới; thể hiện tầm cao trí tuệ của Đảng".Ông Trọng nói thế.
  Ông Trọng nói hay thật nhưng sao khi nghe điều ông Trọng nói tôi không thấy có gì gây dấu ấn đối với tôi. Có lẽ không thật bụng, chẳng thấy có điều gì mới, cụ thể, tâm huyết nhằm làm thay đổi đất nước tốt hơn, dân có tự do dân chủ hơn, và các doanh nghiệp tư nhân sẽ dễ thở hơn,được kinh doanh không bị các cấp chính quyền " quan tâm. thăm hỏi " để phải lót tay mới thoát khỏi rắc rối ... Đảng là "đầy tớ nhân dân, phục vụ nhân dân" nhưng trong khấu khí của ông Trọng chẳng thấy nhân dân đâu, không thấy có viêc gì cụ thể định làm cho dân. Ví dụ đảng của ông Trọng - Xin nói thẳng và thật rằng bây giờ đảng này là đảng của ông Trọng, không còn chút hơi hướng gì là đảng của dân Việt nam, không còn là đảng hy sinh bảo vệ tổ quốc Việt nam nữa - nếu đảng định về với nhân dân,liệu có thử học tập Miến điện thay đôi thể chế chuyển sang dân chủ để dân mát mặt hay không. Chỉ nói linh tinh là giỏi, đừng lừa mị dân ta nữa !

  Trả lờiXóa
 27. Tổng: Sau khi tôi đọc diễn văn khai mạc xong,xin thông báo cho trung ương một tin vui,đó là diễn văn bế mạc tôi cũng đã cho anh thư kí soạn xong rồi.Vì thế,chúng ta có chửi nhau,đấu đá nhau thế nào thì hội nghị này cũng thành công tốt đẹp.Xin cho một tràng pháo tay để khen ngợi trí tuệ đỉnh cao của tôi,các thế lực thù địch làm sao mà ngờ được.

  Trả lờiXóa
 28. trên nửa thế kỉ nay, có lần đại hội đảng nào nào không "thành công tốt đẹp" đâu. Cái xấu thì được giấu kín để "nghiêm khắc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc". Cái sai thì rai rai nói lướt nếu không im được.
  Chủ tịch Hà Nội thì do Bộ chính trị duyệt,đấy là đặc trưng của nèn dân chủ XHCN. Người dân ngoài rìa bầu bán ông thị trưởng. Thị trưởng này là của đảng chứ đâu phải của dân mặc dù được trang điểm bằng cụm từ "chủ tịch Ủy ban nhân dân". Oan cho nhân dân quá! cái ủy ban ni là của đảng. Vì thên nên bỏ cái đuôi "nhân dân" đi. Nói ra thì "xấu hổ lám" (lời anh Tư Sang)

  Trả lờiXóa
 29. Càng có nhiều "chúc ...thành công tốt đẹp" thì nền KT càng phá sản , đồng tiền càng lạm phát , đến cuối năm 2016 sẽ có hàng nghìn nhân viên trong hệ thống ngân hàng mất việc , nợ công càng đầm đìa, nhiều nhiều địa phương tuyên bố hết..."xiền" , thất nghiệp càng đầy đường, bất động sản càng ngày càng bong bóng, công nghiệp-nông nghiệp càng ngày càng be bét ế ẩm , năng suất lao động càng thấp , Và cuối cùng...ĐỔ XẬP! Lúc ấy thì mới chứng minh được THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LÀ CHÍNH NHỮNG LỜI CHÚC THÀNH CÔNG NÀY!

  Trả lờiXóa
 30. Thưa các đ/c ! HN lần thứ 13 là hội nghị BCH " đặc biệt" quan trọng, để sửa đổi một số tiêu chí " đặc biệt" nhân sự khóa 11 tái ứng cử khóa 12. ĐH khóa 12 là ĐH " đặc biệt" vì nó diễn ra trong điều kiện chính trị, kinh tế " đặc biệt". Đặc biệt là VN được thế giới xếp vào hàng Tham nhũng "đặc biệt nhất". Đặc biệt là VN sắp sáp nhập vào ĐCS T.Q và nước CHND Trung Hoa vĩ đại. Đặc biệt trong nội bộ các phe nhóm tranh giành vào Bộ chính trị , 4 ghế cao nhất với những thủ đoạn " đặc biệt". HN lần này nhằm tập trung trí tuệ , tâm tư để đặc biệt phân chia, cài cắm chiến hữu của nhau. HN cũng nhằm đặc biệt quan tâm đến bảo vệ tài sản đặc biệt đã vơ vét được của đảng viên cao cấp nhiệm kỳ 11. Chúng ta là những gương mặt tiêu biểu đặc biệt bản chất lưu manh , kẻ cướp hiện đại..Đặc biệt vì nó đặc như gốc mít ... Chúc HN thành công đặc biệt và vĩnh biệt ..!!

  Trả lờiXóa
 31. Thật chẳng còn một chút lương tâm nào ! nở lòng nào đến giờ phút này vẫn còn đang tâm kềm hãm đất nước trong vòng xoáy của tan nát và đổ vở nữa sao ?

  Trả lờiXóa
 32. Thưa các đồng chí không bao giờ bị lộ.
  Thưa các đồng chí nếu bị lộ cũng không bị bắt.
  Thưa các đồng chí chưa bị lộ.
  ...
  Cuối cùng chúc các đồng chí mạnh khỏe và đừng để bị lộ.

  Trả lờiXóa