Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, 24 tháng 12, 2015

Họp như thế thêm mất công, tốn tiền dân


Đảng Cộng sản Việt Nam tiếm quyền dân là điều không lạ, nhưng ngay đến quyền bầu cử của đảng viên cũng bị tước bỏ,thì tổ chức đại hội làm gì cho phí tiền dân ? (mọi sự 'trên' đã 'quyết' ra sao, cứ thế mà "thành công tốt đẹp").
Việc làm phản dân chủ này được công bố tại Hội nghị Trung ương 13 sau 8 ngày họp ở Hà Nội từ ngày 14 đến 21/12 để bàn về nhân sự khóa đảng XII.
Trước Hội nghị 13, Bộ Chính trị và Ban Tổ chức Trung ương đã trực tiếp thảo luận một danh sách dài những cán bộ được đề bạt vào thành phần được gọi là “cán bộ  cấp chiến lược” để lãnh đạo đảng từ cơ sở lên trung ương trước mắt và lâu dài.
Từ danh sách này, Bộ Chính trị đã lọc ra một danh sách ứng viên dự bị cho Ban Chấp hành Trung ương XII để trộn vào với số Ủy viên khóa XI được chọn cho tái ứng cử.
Cả hai danh sách được tổng kết dựa theo những tiêu chuẩn đã do chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề ra tại Hội nghị Trung ương 11 từ ngày 04 đến ngày 07-5-2015.
TIÊU CHUẨN MỚI
Trước tiên, những ngưởi này  phải:”Có tinh thần yêu nước sâu sắc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và lợi ích của dân tộc; có ý chí chiến đấu cao, gương mẫu thực hiện nguyên tắc, kỷ luật của Đảng, nói đi đôi với làm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động, làm việc có hiệu quả.”
Thứ  đến phải: “Có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm; có tinh thần trách nhiệm cao, tận tuỵ với công việc; dám hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, của đất nước. Bản thân không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, tham vọng quyền lực và kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng; không để vợ, chồng, con, người thân lợi dụng chức quyền để trục lợi; có ý thức giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, gương mẫu chấp hành sự phân công và nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình; công minh, công bằng trong đánh giá, sử dụng cán bộ.”
Thứ  ba là phải: “ Có trí tuệ, tầm nhìn, tư duy chiến lược để tham gia hoạch định đường lối, chính sách và sự lãnh đạo tập thể của Ban Chấp hành Trung ương; có năng lực cụ thể hoá và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách, nhiệm vụ của Đảng, chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới; qua thực tiễn thể hiện rõ là người có năng lực, sáng tạo, làm việc có hiệu quả, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đoàn kết, quy tụ, phát huy được đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực, địa bàn được phân công, lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; có ý thức, trách nhiệm và khả năng tham gia thảo luận, đóng góp vào các quyết định chung của Ban Chấp hành Trung ương; đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ.”
Đó là những tiêu chuẩn rất mới và kiên quyết mà trong suốt 6 đời Tổng Bí thư , từ thời Lê Duẩn, đến Trường Chinh rồi qua Nguyễn Văn Linh đến Đỗ Mười sang tay Lê Khả Phiêu rồi Nông Đức Mạnh, chưa có ai  dám quy định rạch ròi  và nghe mát lòng mát dạ đến  như thế.
Nhưng ông Trọng và đảng CSVN có làm được như nói không hay sẽ tiếp tục đánh trống bỏ dùi như đã và đang xẩy ra trong nội bộ đảng trong suốt 40 năm qua ?
TIÊU CHUẨN BỘ CHÍNH TRỊ
Đối với những người để được chọn vào Bộ Chính trị, tuy chỉ có 16  người  như trong  khóa XI nhưng nắm trọn quyền sinh sát tòan Đảng, Quốc hội, Chính phủ và cả nước thì  ông Trọng quy định: “Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải là những đồng chí thật tiêu biểu của Ban Chấp hành Trung ương về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, ý chí chiến đấu, năng lực lãnh đạo quản lý, có tầm nhìn và tư duy chiến lược, có khả năng phân tích, dự báo, tổng hợp, đề xuất những vấn đề mới một cách đúng đắn; có trình độ hiểu biết sâu sắc về lý luận chính trị, biết phát hiện và sử dụng người có đức có tài; đã tham gia Ban Chấp hành Trung ương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, còn trong độ tuổi theo quy định và đủ sức khoẻ để đảm đương nhiệm vụ.”
Với những tiêu chuẩn về con người, kinh nghiệm phục vụ của bản thân và khả năng lãnh đạo như vậy thì danh sách mới được  Hội nghị Trung ương 13 bỏ phiếu “thông qua” để “giới thiệu” với Đại hội XII “xem xét quyết định” có hội đủ các điều kiện khe khắt và chắt lọc của Nguyễn Phú Trọng không ?
Bằng chứng quốc nạn tham nhũng; chạy chức chạy quyền; tham quyền cố vị; kèn cựa, nói xấu nhau; đùn đẩy trách nhiệm cho nhau; tổ chức phe nhóm để ăn chia của dân, lãng phí công qũy; manh múng với chủ thầu nước ngoải, đa phần là Trung Quốc, để xà xẻo công sản quốc gia, chiếm đất của dân để làm giầu phi pháp là tệ nạn đã được cấp lãnh đạo thừa nhận.
Do đó, danh sách sau cùng gồm Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Chấp hành Trung ương XII dù sẽ do Đại hội bỏ phiếu bầu ra trong khỏang thời gian  từ ngày 20/1/2016 đến  28/1/2016, nhưng ai có thể bảo đảm với tòan đảng và tòan dân đã không có tình trạng phe phái và lợi ích nhóm chen vào quyết định của Trung ương 13 ?
Liệu những kẻ đặt quyền lợi cá nhân, phe đảng trên quyền lợi của dân từ khóa đảng này sang khóa đảng khác có để lọt vào hàng ngũ lãnh đạo đảng XII mới ?
Đơn giản dân phải hoài nghi vì Hội nghị 13 không có cơ chế kiểm tra để công bố cho đảng viên và tòan dân biết những ngưởi được chọn là ai và tại sao họ đã được chọn.
Cũng không thấy bất cứ ủy viên Trung ương đảng nào, gồm 175 chính thức và 25 dự khuyết của khoá XI nêu lên thắc mắc đối với số người được Trung ương 13 “thông qua”, làm như  họ tòan là những “ông thánh”, “bà tiên” cả !
NỘI DUNG NÓI GÌ ?
Ngoài những việc nổi do đảng công khai trên báo chí, các đảng viên và người dân chỉ biết ông Trọng đã nói trong diễn văn bế mạc Trung ương 13 , tập trung vào 4 điểm:
1.- Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ và biểu quyết, nhất trí cao thông qua danh sách đề cử các đồng chí Uỷ viên Trung ương khoá XI (cả chính thức và dự khuyết) trong độ tuổi và các đồng chí Uỷ viên Trung ương khoá XI thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khoá XII.
2.-Bỏ phiếu biểu quyết đề cử nhân sự các đồng chí đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XII;
3.-Bỏ phiếu biểu quyết đề cử nhân sự Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII.
4.-Các đồng chí Uỷ viên Trung ương khoá XI (cả chính thức và dự khuyết) cũng đã viết phiếu giới thiệu các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XI đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trong độ tuổi ứng cử 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước.
Nên biết 4 chức danh chủ chốt gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng phải là những Ủy viên Bộ Chính trị của khoá XII.
Như vậy, khi  Trung ương 13 tự ý giới thiệu thì có đặt cái cầy trước con trâu không, hay cứ mắc cầy vào để bắt kéo mà không cần biết kẻ kéo cầy của đảng XII có đồng ý hay không ?
Trong khi đó,  câu chữ trong Thông cáo cuối cùng của Hội nghị 13 lại nói rõ hơn nội dung diễn văn  của ông Trọng.
Thông cáo viết: “ Thực hiện trách nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng theo truyền thống từ nhiều nhiệm kỳ Đại hội của Đảng ta, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận dân chủ, cân nhắc kỹ lưỡng, thông qua danh sách các đồng chí được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI nhất trí giới thiệu ứng cử Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng xem xét, quyết định.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã thảo luận dân chủ, cân nhắc kỹ lưỡng, thông qua danh sách các đồng chí đủ điều kiện, trong độ tuổi được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI nhất trí giới thiệu ứng cử Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; đồng thời giao Bộ Chính trị tiếp tục chuẩn bị nhân sự trường hợp đặc biệt là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI quá tuổi, tái cử, để đảm nhiệm chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, trình Hội nghị Trung ương 14 xem xét, quyết định.
Khi nói đến 3 chữ  “trong độ tuổi   thì phải nhắc lại quyết định do chính ông Trọng đề ra tại Hội nghị Trung ương 11, theo đó: “ Ban Chấp hành Trung ương khoá XII cần có 3 độ tuổi (dưới 50; 50 - 60 và từ 61 tuổi trở lên). Trường hợp đặc biệt cần phải cơ cấu vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ngoài độ tuổi theo quy định thì Bộ Chính trị cân nhắc, trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định việc đề cử với Đại hội Đảng.”
Đó cũng là quyết định của Trung ương 13 vừa làm theo đúng  ý muốn của ông Trọng liên quan đến các “Trường hợp đặc biệt” và “ ngoài độ tuổi”
Tứ trụ triều đình gồm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ  72 tuổi vào lúc Đại hội đảng XII diễn ra; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, 70  tuổi ; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng tuổi 65 vào năm 2016 là những lãnh đạo thuộc diện đặc biệt và ngoài độ tuổi.
Do đó khi ông Trọng quy định “và từ 61 tuổi trở lên”  trong diễn văn bế mạc Hội nghị Trung ương 11 thì không biết ông có ngụ ý muốn ngồi lại thêm nhiệm kỳ nữa hay sẽ nghỉ hưu ?
KHÔNG CÓ AI BỊ KHIỂN TRÁCH
Ngoài những điểm quan trọng nêu trên, Trung ương 13 cũng đã thào luận và thông qua:
- “Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.”
- Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay."
Về kiểm điểm lãnh đạo,  không  thấy Trung ương kỷ luật ai. Riêng ông Trọng lại tự khoe: “Trước những diễn biến mới, phức tạp của tình hình quốc tế và khu vực, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã bình tĩnh, tỉnh táo, xử lý các tình huống một cách khôn khéo, đúng đắn, kiên quyết đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền của Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, bảo đảm môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước. Vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.”
Cũng không thấy cả ông Trọng lẫn Trung ương nói gì đến tình hình biển đảo Việt Nam ở Biển Đông đang bị Trung Quốc công khai lấn chiếm và ngư dân Việt Nam  không ngừng bị lính Trung Hoa đánh đập, xua đuổi  khi họ đánh bắt ở hai khu vực Hòang Sa và Trường Sa.
Về kết qủa thực hiện “Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4: Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” (21/05/2012), Trung ương 13 không nêu ra chi tiết thành công cũng như nhìn nhận những thất bại, dù ai cũng biết là ông Trọng đã thất bại trong công tác phòng, chống tham nhũng, dù ông là “Trưởng ban Trung ương chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng.”
Vì vậy, tham nhũng lúc nào cũng “rất nghiêm trọng và tinh vi”. Tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái đạo đức và tư tưởng  xuống cấp ngày càng nghiêm trọng cũng đã được ông Trọng, Thanh tra đảng và Thanh tra Chính phủ thừa nhận trong quốt nhiệm kỳ 5 năm, bắt đầu từ tháng 01/2011.
Nhưng qua nội dung thảo luận tại Trung ương 13, đảng vẫn không tìm được lối thoát.  Chỉ thấy cả ông Trọng lẫn Trung ương cùng nói cho xong việc : “Khẳng định sự cần thiết, đúng đắn của việc ban hành và kiên trì, kiên quyết tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ và phương thức lãnh đạo. Nhấn mạnh yêu cầu, nhiệm vụ phải tiếp tục hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa sự lạm quyền, vi phạm kỷ luật, kỷ cương.”
Suốt 5 năm qua, ông Trọng và các lãnh đạo khác đã không ngừng nói từ  “đấu tranh” đến “ngăn chặn” để “đẩy lùi” nhưng  các tệ nạn này không giảm mà mỗi ngày một sinh sôi nẩy nở thêm ở mọi nơi mọi chốn đến hoa cả mắt.
Sau Trung ương 13, khóa đảng XI  lại đang lo tổ chức  họp Trung ương 14 để chốt lại nhân sự cho khoá XII. Nhưng mọi việc bầu bán hầu như đã quyết rồi thì cần gì phải họp đảng XII cho tốn tiền mồ hôi nước mắt của dân ?
Đảng đã chọn lại bầu để chia chác quyền hành và chỗ ngồi cho nhau thì chỉ cần một bản Thông cáo trên báo chí là xong. Cách làm này vừa mau, vừa gọn mà lại tiết kiệm được công qũy đang cần để cứu hàng triệu dân vùng xa, vùng sâu bớt đói trong mấy ngày Tết có phải được phúc hơn  không ? -/-
Vn, 12/015
Phạm Trần/SBTN/tthn
---------------

20 nhận xét:

 1. Đây là Đại hội 'Hợp tác xã Đảng' lần thứ 12.

  Trả lờiXóa
 2. Họi nghi 12 mới là đá lượt đi,hội nghị 14 sắp tới là đá lượt về,các ông bầu sẽ tung ra sân các cầu thủ ưu tú nhất mặc dù đã lớn tuổi.Có khả năng sẽ phải phân định thắng thua bằng đá phạt luân lưu.Trận này rất hay,nhưng chỉ có tiếc là không bán vé vào xem và cũng không truyền hình trực tiếp,kể cả trên sóng phát thanh.THÉ MỚI CHÁN

  Trả lờiXóa
 3. Những tiêu chuẩn và điều kiện do HN TW 13 đưa ra để lựa chọn và giới thiệu các đảng viên vào BCHTW và BCT rất cụ thể và rõ ràng. nghe cũng rất khoái lỗ tai và có tính thuyết phục cao...
  Tuy nhiên chỉ chon ở 175 đ/c thuộc BCHTW và 16 đ/c UVBCT có lẽ không tìm ra được các ứng viên có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn như Hội nghị 13 đã đề ra.
  Với tiêu chí của đảng mang tính áp đặt, không cho các đảng viên tự ứng cử và đề cử thì vẫn chỉ là chọn con cá to trong 1 chậu cá...
  đúng như bạn đọc viết. Chon tứ trụ Triều đình cho khóa 12 chỉ nhằm trong số 6 đ/c UVBCT khóa 11 còn sót lại thì khác chi "chon 1 quả táo trong 4 quả táo thối, để lấy quả ít thối hơn"

  Trả lờiXóa
 4. Với quy chế bầu cử theo kiểu áp đặt mà đảng Việt Nam quy định thì không thể tìm ra được người tài .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tình hình nhân sự " căng thẳng " vì không có đối tượng xuất chúng nên " đành " phải cho thằng què tiếp tục vào sân , lãnh đạo thì vừa đá bóng vừa thổi còi nên kết quả trận đấu không biết lăn về đâu . Cổ động viên hy vọng lạc quan cho một tỷ số đầy bi quan ! Kết quả của những " đại hội " kiểu CS là một số không đổi , tất cả đã được thanh toán từ trước , phần ra sân chỉ là biểu diễn . Cờ , hoa , loa , còi , ăn , uống . . . các Fan ráng chịu mỗi khi có đại hội !!!

   Xóa
 5. Phạm Trần là nhà báo rất lâu năm,dù ở xa nhưng anh là người yêu nước theo quan điểm khác,đặc biệt khán giả rất quen thuộc.
  Nhưng chúng ta đều biết,xưa nay ở Việt Nam và cả người Việt,gồm bốn phương vẫn rất tha thiết và khư khư ôm mãi cái phong kiến lạc hậu trong người,trong đó tệ nhất là hoài cổ,cái gì cổ là có giá cao.
  Đảng viên từ mới vào đến cũ đều được đào tạo,thử thách,nhưng cũng có người khi lên tột đỉnh thì đổ đốn ra sinh sự.Khi ra đại hội,nỗi hứng lên phá đám,gây ồn ào...Do vậy mới có vụ sơ tuyển đó mà,chắc gì ra bầu chính thức trúng...Biết đâu đại hội lại đề cử và ứng cử những người khác và trúng ,còn bầu nguyên xi cũng là qua xét duyệt vòng cuối.
  Thật ra,uỷ viên trung ương hay bộ chính trị của ĐCSVN có vẻ to,nhưng hổng phải thế đâu.Nước nào cũng thế cả mà,lượng lực đó mà xẹp,thì lãnh đạo đổ rầm,như đã xảy ra ở các nước gần đây.

  Trả lờiXóa
 6. VI PHẠM NHÂN QUYỀN , MẤT DÂN CHỦ , DÂN CHỦ GIẢ HIỆU ... Ở Việt nam không phải bây giờ mới diễn ra , nó đã diến ra từ lâu rồi ! Một quốc gia mà lãnh đạo suốt ngày , suốt năm tháng " ra rả tự sướng " về dân chủ thì chính là quốc gia MẤT DÂN CHỦ nhất , vô luân nhất . Không chỉ mất dân chủ trong bầu cử Quốc hội , HĐND các cấp , cái kiểu " đảng cử dân bầu " đã diễn ra biết bao nhiêu năm qua trên đất nước này , ngay trong cái " tập đoàn CSVN " cũng mất dân chủ trầm trọng , với hơn 4 triệu đảng viên nhưng khi bầu các " quan đảng " thì chỉ có " các quan bầu cho các quan " còn lại chỉ là một lũ đảng viên " hữu danh vô thực " ! Tại sao đã là đảng viên của một chính đảng nào đó lại không được trực tiếp bầu lên các chức danh lãnh đạo ? vậy vào đảng để làm gì ? hay là chỉ vào cho có số lượng đông đảo để chứng tỏ một cái điều " đảng ta rất mạnh , mạnh cả về số lượng nhưng ....lại rất kém về chất lượng " ? . Điều này cho chúng ta thấy , có hai loại " phấn đấu để trở thành đảng viên " :
  - loại thứ nhất : phấn đấu bằng mọi thủ đoạn để được " đứng trong hàng ngũ đảng " nhằm leo lên một cái chức quyền nào đó và rồi từ đó " đục khoét " ( tham nhũng - ăn cắp ) ngân sách nhà nước , tiền thuế của dân . Có quyền sinh quyền sát với " quần chúng nhân dân " !
  - Loại thứ hai : rất thích cái danh " đảng viên " , rất mù mờ về lý tưởng " cộng sản " và vào đảng rồi cũng chẳng biết để làm gì ? đảng viên cho " oai " vậy thôi !
  Một cái đảng mà lại " mất dân chủ " ngay trong nội bộ đảng thì gọi là cái đảng gì ? liệu cái đảng đó có còn CHÍNH DANH : đảng của giai cấp tiên phong ! Tiên phong gì ? tiên phong " tiếm quyền " , tiên phong " suy thoái đạo đức lối sống " , tiên phong " ăn của dân không từ một thứ gì " , tiên phong " tham nhũng - ăn cắp " , tiên phong " hèn với giặc , ác với dân " ... ! Thực tế cái đảng này với những kẻ " to đầu " đang đấu đá nhau , hãm hại nhau , nói xấu nhau ... để tranh giành quyền chức , bổng lộc dưới chiêu bài " chọn lựa những người có tâm có tài lên làm lãnh đạo đất nước " !!!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mong bác đừng quá lạm dụng dấu " "
   Đọc rất khó chịu

   Xóa
 7. Tốn công sức , tốn tiền của , mất thời gian , hao giấy mực , toét hết cả mắt trước màn hình vi tính , hàng triệu người đang quan tâm , bình luận về cái đại hội này .
  Ngày 9 tháng 5 hàng năm , nước Nga duyệt binh kỷ niệm chiến thắng , nhưng một khi nói về chiến thắng thì không thể không nói về . . Hitler ! Dù yêu hay ghét hoặc trung lập với ĐCS , dù nói ngược nói xuôi , đồng ý và phản đối , bình luận về mọi hướng giả định cho kết quả thì tất cả chúng ta vẫn cứ là cổ động viên quảng cáo không công cho đại hội ĐCSVN 12 ! Cũng như TV quảng cáo trong sữa có nhiều Vitamin có lợi cho sức khỏe ! Tất nhiên ! Giấy vệ sinh để làm vệ sinh ! Tất nhiên ! Chúng ta đang bình luận về một trái bóng . . . hình tròn ! Chúng ta đang mơ về một cái mà từ trước đến nay nó chưa hề thay đổi !

  Trả lờiXóa
 8. Vậy ĐCSVN hiện nay không còn của một nhóm người nữa mà chỉ là vủa Tổng Trọng.
  Tổng Trọng lại là nô lệ trung thành của Tập Cận Bình
  Vậy ĐCSVN là của Tập Cận Bình.
  Hỡi 3,6 triệu đảng viên, các người không thấy uất hận vì chuyện này sao?
  Tại sao không phản đối bằng cách đồng loạt ly khai ĐCS đi!!!!

  Trả lờiXóa
 9. Thật khâm phục bác Phạm Trần,cái mớ hổ lốn đó mới đọc vài dòng đã thấy buồn mữa rồi mà bác chịu khó nghiên cứu không sót một chi tiết nào.
  Theo tôi kì này lão Trọng có rất nhiều cơ hội để được bầu lại chức TBT.Không phải vì ông ta thân Tàu,liêm khiết mà do có bản chất...đần độn,hèn nhát.Nếu ông ta vẫn làm TBT,bầy chuột nhung nhúc trong đảng luôn an toàn.Với bản chất đó,bè lũ tham nhũng mà hầu hết là uỷ viên trung ương,sẽ yên tâm,tha hồ mà bóc lột,vơ vét,tàn phá đất nước mà chẳng phải lo sợ gì cả.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ông ta đã rào trước cả tháng trời , rằng " vấn đề nhân sự khó khăn lắm các đ/c ạ " , ý muốn nói là không có ai hơn tôi !
   Ha - Ha ! " Phen này kẻ cắp bà già gặp nhau " ! Ông ấy có đần độn không Lệ Thủy ?
   " Bề ngoài thơn thớt nói cười ,
   Bề trong nham hiểm giết người không dao "
   Vũ khí của kẻ hèn là những thủ đoạn nham hiểm , chuyên trị dùng luồn lách để tồn tại .

   Xóa
 10. Giờ ai quan tâm tới mấy ông, vẽ ra đủ thứ ban bệ, họp hành lên xuống như tuồng. Dân nghèo xơ xác, lơ láo chạy ăn từng bữa, hết cái này tăng tới thứ kia tăng mà tăng tới gấp đôi gấp ba, chỉ còn cái lai quần là chưa bị lột thoai ...

  Trả lờiXóa
 11. Bọn ĐCS nó cứ bày ra Hội Họp , Đại Hội này lọ chả có ích lợi gì cho Dân cho Nước mà ngược lại Hại Dân Hại Nước . chỉ làm tăng lòng căm thù của Nhân Dân với Bọn Đảng Cộng SẢn Việt Nam mà thôi . Hãy Đợi Đấy ....
  CCB chống tàu cộng

  Trả lờiXóa
 12. Nhân dân VN co ba cái đại hội này "khó chịu như ghẻ ngứa"!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Khó chịu hơn 'tham nhũng' vì lão Trọng nói: " Tham nhũng chỉ như ghẻ ngứa"!!

   Xóa
  2. Vâng. Đồng ý với bác Đại tá.

   Xóa
 13. "Nhân sự khó khăn quá"...!
  Tổng Trọng tư duy lạ
  Phải "khách quan, biện chứng"
  Thiên hạ nhất là ta

  Ta nay tuy đã già,
  Chần chúng và gối mỏi
  Nhưng 'đỉnh cao ...là ta"
  Chúng bay đừng quấy rối

  Tổng Trọng rất đắc thắng,
  Ban chấp hành phải nghe
  Ta, duy nhất danh sánh,
  Tiếp khóa nữa là ta...

  Phải giữ chặt 'cái đảng'
  Phải Cộng sản chủ nghĩa
  Phải Chủ nghĩa xã hội
  Ai cãi, tù mọt gông

  Tuy da ta không hồng
  Mặt bợt - cá trê chết
  Nhưng tham vọng chưa hết
  Ta, phải Tổng bí thư...

  Ư hứ hự ừ hư...hư...

  Trả lờiXóa
 14. Nghị quyết cấp này cấp kia của đảng chăng là gì...kém hơn ruồi bung băng, muỗi vo vo.
  Chi bộ làng tôi, nghe nói Họp chi bộ 'quán triệt nghị quyết'. Hôm đó 'quán triệt 4 nghị quyết: TW, tỉnh, huyện, xã ủy' 42 ĐV chỉ có 16 người có mặt.
  Trên bàn, Bí thư chi bộ cứ gan cổ lên, đọc Nghị quyết, ở dưới đảng viên cứ nói chuyện riêng râm ran, không ai 'buồn nghe'. Thấy lâu lâu rồi mà "đồng chí bí thư' vẫn gào, ngồi nóng đít, một đảng viên chẹn ngang hỏi to: "Hết chưa, về còn đi bán dưa , kiếm mấy đồng!". Ha...ha... Vậy kết luận: Nghị quyết cứ việc viết, in tràng giang đại hải, đảng viên không ai cần 'quán' mà bị 'triệt' (tiêu) luôn! Đảng ta "Vĩ đại thật"!

  Trả lờiXóa
 15. "Tham nhũng đã trở thành quốc nạn" thế mà tiêu chuẩn của các ông ủy viên trung ương còn hơn cả thánh, vậy là mấy anh nông dân,chị bán vé số,anh đạp xích lô...tham nhũng rồi.Cần khởi tố và điều tra ngay.

  Trả lờiXóa