Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, 17 tháng 12, 2015

Bản lĩnh chính trị là quan trọng nhất

Đại hội XII là sự kiện quan trọng của Đảng, của đất nước. Hội nghị Trung ương lần thứ 13 (khóa XI) sẽ thảo luận nhân sự cấp cao trình Đại hội XII của Đảng. Trao đổi với ĐĐK, ông Nguyễn Đức Hà- Vụ trưởng (Ban Tổ chức Trung ương Đảng), thành viên tổ giúp việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho biết, trong các tiêu chuẩn của Ủy viên Trung ương, bản lĩnh chính trị là quan trọng nhất. Phẩm chất đạo đức, lối sống phải trong sáng; không cơ hội, không lợi ích nhóm. 
- PV: Xin ông cho biết những nét nổi bật được coi là đột phá của Đại hội Đảng lần thứ XII tới?
- Ông Nguyễn Đức Hà: Theo quyết định của Trung ương, Đại hội lần thứ XII của Đảng sẽ tiến hành trong tháng 1 năm 2016. Đây là sự kiện chính trị hết sức quan trọng đối với Đảng và đất nước. Đại hội còn có ý nghĩa quan trọng khi đây cũng là giai đoạn chuyển đổi thế hệ cán bộ rất lớn. Vì theo quy định thống nhất của Trung ương, nhiều đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước không còn đủ tuổi để tham gia Trung ương khóa XII.
Ông Nguyễn Đức Hà. (Ảnh: Hoàng Long)
Chính vì vậy công tác chuẩn bị cho Đại hội XII được chuẩn bị khá sớm, chủ động, được tiến hành một cách bài bản, khoa học, thận trọng từng bước. Chưa bao giờ Đảng tiến hành quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, nhưng nhiệm kỳ này đánh dấu một sự đột phá, lần đầu tiên Đảng tiến hành quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. Tức là quy hoạch Trung ương, Bộ Chính trị, các chức danh chủ chốt của Đảng và Nhà nước. 
Việc chuẩn bị cho Đại hội XII được Trung ương tiến hành rất sớm. Đơn cử chuẩn bị cho các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XII, Trung ương đã chỉ đạo việc tổng kết 30 năm đổi mới để làm cơ sở nền tảng cho Báo cáo Chính trị. Đến Hội nghị lần thứ 9, Trung ương đã thông qua đề cương chi tiết dự thảo Báo cáo Chính trị; Báo cáo Kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2021).
Đến Hội nghị Trung ương 10 thảo luận tham gia đóng góp vào 2 Dự thảo báo cáo quan trọng và hoàn thiện 2 Dự thảo báo cáo này để đưa về lấy ý kiến Đại hội Đảng bộ các cấp, đồng thời lấy ý kiến của Quốc hội, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân cả trong và ngoài nước.
Đến nay là Hội nghị Trung ương lần thứ 13, Trung ương đã tổng hợp tất cả, thảo luận cho ý kiến về Báo cáo tổng hợp tiếp thu ý kiến của Đại hội Đảng bộ các cấp, ý kiến góp ý của MTTQ, Quốc hội, các tầng lớp nhân dân vào các dự thảo báo cáo. Đến nay cơ bản Trung ương đã hoàn thiện Báo cáo Chính trị để trình ra Đại hội tới. 
- Thưa ông, tiêu chuẩn lựa chọn Ủy viên Trung ương lần này khác với những đại hội trước như thế nào?
- Để chuẩn bị cho nhân sự chính là từ Nghị quyết Trung ương 4. Trong 3 vấn đề Nghị quyết này đặt ra, vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, nhất là cấp Trung ương đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Nghị quyết Trung ương 4 xác định xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược là cực kỳ quan trọng.
Vì vậy Hội nghị Trung ương lần thứ 6 đã thảo luận thông qua Đề án quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chức danh chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Đến các hội nghị Trung ương tiếp theo thì tiến hành quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương.
Trên cơ sở quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương được gần 300 đồng chí, Bộ Chính trị mở 6 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho cán bộ dự nguồn trong quy hoạch, cả dự nguồn quy hoạch Trung ương, quy hoạch cán bộ chủ chốt của các tỉnh, thành và các bộ, ngành Trung ương. Lớp này đào tạo trong 4 tháng với hơn 500 đồng chí, hầu hết các đồng chí đã đi học lớp dự nguồn này vừa rồi tại đại hội Đảng bộ cấp tỉnh, thành đều đã tham gia vào các chức danh chủ chốt và được Trung ương giới thiệu để tham gia Trung ương. 
Sau khi quy hoạch Trung ương mới tiến hành quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Bây giờ chúng ta cũng đã quy hoạch 28 đồng chí quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Như vậy là rất bài bản, thận trọng chặt chẽ và từng bước. Trước khi chuẩn bị nhân sự cho Đại hội, Trung ương đã thống nhất yêu cầu xây dựng Trung ương khóa XII như thế nào? Tiêu chuẩn của Ủy viên Trung ương như thế nào? Tiêu chuẩn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thế nào?
Vấn đề này được Trung ương thảo luận khá chi tiết, đặt ra yêu cầu cụ thể, như phẩm chất đạo đức, chính trị thế nào? Phẩm chất năng lực trí tuệ thế nào? Sức khỏe ra sao? Ví dụ muốn tham gia vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư thì ít nhất cũng phải là Ủy viên Trung ương khóa thứ 2; phải kinh qua cơ sở, Bí thư tỉnh, thành ủy, hoặc Bộ trưởng, Trưởng các ban Đảng. Từ tiêu chuẩn này Trung ương mới đối chiếu so sánh và giới thiệu. 
- Một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 đó là lấy phiếu tín nhiệm. Vậy những người có phiếu tín nhiệm thấp có được xem xét để đưa vào Trung ương lần này không, thưa ông?
- Phải phân biệt việc lấy phiếu tín nhiệm khác với giới thiệu nhân sự. Vì lấy phiếu tín nhiệm chỉ là 1 kênh tham khảo để giúp cho bản thân đồng chí được lấy phiếu nhìn nhận mình, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm vươn lên. Mục đích thứ hai là để cho cấp ủy quản lý cán bộ có thêm thông tin, đánh giá cán bộ cho sát, khách quan. 
- Thưa ông  các trường hợp đặc biệt đã được xem xét từ Hội nghị Trung ương lần thứ 12, và đến nay là hội nghị 13 lại được tiếp tục cho ý kiến. Vậy có tiêu chí cụ thể nào?
- Lần này Trung ương có thảo luận đưa ra các tiêu chí đặc biệt tức là những trường hợp ngoài độ tuổi quy định chung thì Trung ương làm rõ các điều kiện cụ thể. Từ quan điểm, nguyên tắc yêu cầu chung, tiêu chí chung Trung ương mới thống nhất rồi đi vào cụ thể. Đây là cách làm bài bản chặt chẽ. Trung ương có quy định những trường hợp mới và tái cử cần cơ cấu tham gia Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ngoài độ tuổi quy định, thì Bộ chính trị sẽ xem xét nhiều mặt, trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét và quyết định giới thiệu với đại hội. 
- Lúc sinh thời Hồ Chủ tịch đã căn dặn cán bộ đức phải là gốc, cho nên lựa chọn cán bộ cho nhiệm kỳ tới là hết sức nặng nề. Lần này có sự chuyển giao thế hệ lãnh đạo cấp chiến lược, vậy lựa chọn nhân sự như thế nào để làm nền tảng cho Đại hội này cũng như các năm tiếp theo, thưa ông?
- Chuyển giao cán bộ không bao giờ giật cục. Cho nên Trung ương đã thống nhất trong 200 ủy viên Trung ương thì một số dưới 50 tuổi, số đông từ 50-60 tuổi và một số ít trên 60 tuổi. Như vậy luôn luôn tạo ra 3 thế hệ cán bộ kế tiếp nhau.
Cái mới của lần này là ủy viên dự khuyết để đào tạo, tạo nguồn chuẩn bị cho khóa sau là phải trẻ, đã là dự khuyết phải dưới 45 tuổi để còn bồi dưỡng 3 nhiệm kỳ nữa. Ngoài ra Trung ương cũng nói rõ dự khuyết là để tạo nguồn lâu dài, lâu dài thì phải trẻ, đặc biệt quy định rõ dự khuyết phải tốt nghiệp đại học chính quy. Vào dự nguồn nhưng phải trẻ, có kiến thức, trí tuệ, trình độ.
Trong các tiêu chuẩn của Ủy viên Trung ương thì bản lĩnh chính trị là quan trọng nhất và phải kiên định: Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đổi mới, kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Đặc biệt phẩm chất đạo đức, lối sống phải trong sáng, làm gương, cho nên Trung ương yêu cầu không cơ cấu vào Trung ương những người cơ hội, tham nhũng, lợi ích nhóm, cục bộ. Phải am hiểu trên từng lĩnh vực mới tham gia, đóng góp cho sự lãnh đạo chung của Trung ương.
- Trân trọng cảm ơn ông!
    Việt Thắng (thực hiện)/Đại đoàn kết
--------------

38 nhận xét:

 1. Vũ NHư Cẫn ! Chẳng thay đổi dù chỉ là tí tẹo!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bản lĩnh chính trị là cái gì? phải kiên định Mác Lê? phải kiên định điều 4 HP, phải kiên định CNXH???
   Còn nhân dân, tổ quốc... không quan tâm.
   Đó là bản lĩnh chính trị của CSVN

   Xóa
  2. Bản lĩnh chính trị của CSVN hiện nay là: giữ ổn định đại cục theo Tàu, giữ cho được 4 tốt ghẻ và 16 chữ vàng mã. Còn ngoài ra không quan tâm đến các việc khác làm gì, đã có anh hai TC Bình lo hết rồi.

   Xóa
  3. Chính xác! Nếu che đi những con số và chữ số La mã.
   Nghe rất quen quen, vẫn bệnh nan y luôn chung chung, mơ mơ màng màng... Luôn thiếu trách nhiệm, không tự trọng.

   Xóa
  4. Bản lĩnh chính trị của đảng csVN là tiếp tục ngoan cố câu giờ với cái danh lừa bịp xã...nghĩa, tiếp tục lý tưởng lừa bịp cs độc tài (độc đảng toàn trị làm tay sai cho TQ) để bán dần đất đai biển đảo, tiếp tục đàn áp người dân đòi nhân quyền, đòi tự do dân chủ đa đảng tam quyền phân lập và bầu cử tự do để vơ vét tham nhũng.

   Xóa
  5. ĐẢNG HÔ ĐỔI MỚI, TRẺ HÓA, THAY ĐỔI THỀ NHƯN CÁCH ĐẢNG LÀM THÌ NGƯỢC LẠI LỜI CỦA ĐẢNG
   Ví dụ tiêu chuẩn muốn tham gia vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư thì ít nhất cũng phải là Ủy viên Trung ương khóa thứ 2; phải kinh qua cơ sở, Bí thư tỉnh, thành ủy, hoặc Bộ trưởng, Trưởng các ban Đảng...
   Bảo thủ, trì trệ và tham quyền đó là đặt trưng cơ bản của lãnh đạo ĐCS. Những cái đấu này mà quyết định vận mệnh của đất nước thì tụt hậu là đương nhiên. họ đang làm cho ĐCS chết nhanh hơn mà thôi

   Xóa
 2. Xem ra, chỉ còn mỗi ông Nguyễn Đức Hà là còn đủ tư cách và nhân phẩm vào TW khóa tới?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. ở ban tỏ chức TW, có mấy nhấn vật, có tên tuổi trên truyền thông:
   - Vũ Oanh : Nguyên Phó ban
   - Ng Dình Hương: Nguyên Phó ban, Nguyên Trưởng ban bảo vệ TW
   - Ng Trung Thành: Nguyên Trưởng ban bảo vệ đảng, chuyên viên 9 (xem Đên giữa ban ngày, Đèn Cù, Hồi ky Nguyễn Tài trên Talawas). Khi đang sinh hoạt hưu trí, bị khai trừ khỏi đảng)
   - Bùi Đức Lại: Chuyên viên cao cấp
   - Ng Mạnh Căn: Nguyên Phó ban
   - Trần Lưu Hải: phó ban, nguyên cán bộ đoàn Vĩnh phú mà đi lên. (Bố là Trần Lưu Vị, nguyên chủ tỉnh Vĩnh phú, sang
   Ban tiểu thu công nghiệp, sang Campuchia, phó bí thư Hà nội, trưởng ban tài chính quản trị TW)

   Xóa
 3. Trong các tiêu chuẩn của Ủy viên Trung ương thì bản lĩnh chính trị là quan trọng nhất và phải kiên định: Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đổi mới, kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
  Đặc biệt phẩm chất đạo đức, lối sống phải trong sáng, làm gương, cho nên Trung ương yêu cầu không cơ cấu vào Trung ương những người cơ hội, tham nhũng, lợi ích nhóm, cục bộ. Phải am hiểu trên từng lĩnh vực mới tham gia, đóng góp cho sự lãnh đạo chung của Trung ương.
  Đối chiếu các tiêu chuẩn như nêu trên, thì khó tìm ra được các ứng cử viên,

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. có đấy bác ạ, người đủ tiêu chuẩn của ĐCS đặt ra là nông dân VN

   Xóa
 4. Có hai lựa chọn một là chọn đại đi,có nghĩa là ai cũng được,ai là chẳng chọn ai hết,vì ai cũng vô tích sự như ai

  Trả lờiXóa
 5. Bac BONG Than chang le dang bai lai khong doc
  chang co thay doi gi dau ga luoc mai thi chua hy vong cai noi gi

  Trả lờiXóa
 6. Thế là chết dân ta rồi! với cái" bản lĩnh chính trị" kiểu cũ rích, đã nói đi nói lại hàng trăm lần, không hề thấy chút hơi thở cuộc sống của ĐH lần này thì dất nước sẽ đi đâu,về đâu?
  Tư tưởng chỉ đạo của ĐH vẫn là kiên định với cái thây ma CNML có nghĩa là ĐH lạc hậu. Vẫn gắn Độc lập dân tộc với CNXH nghĩa là vẫn sẵn sàng vi CNXH- thực chất là vì TQ mà bán rẻ lợi ích dân tộc như tại mạt ước Thành Đô. Vậy đây là ĐH sẵn sàng bán nước. Vừa kiên định đổi mới nhưng lại vừa kiên định CNML- một học thuyết bảo thủ đã bị nhân dân các nước loại bỏ nên đây là ĐH không lối thoát vì tự mâu thuẫn rất trầm trọng. Cho đến nay, Đảng vẫn chưa thể tìm ra ai là kẻ "cơ hội,tham nhũng ,lợi ích nhóm, cục bộ" và sẽ không bao giờ tìm ra ,nên đây là ĐH bịp bợp.Với mấy đặc điểm ấy thì nhân dân còn hy vọng gì vào ĐH của các vị?

  Trả lờiXóa
 7. Cứ như ông Hà nói thì không có ai đủ tiêu chuẩn . Gay văn go cho '' đảng ta'' rồi.

  Trả lờiXóa
 8. "bản lĩnh chính trị của đảng viên csVN" hiện nay là : NGOAN CỐ LỪA BỊP CÂU GIỜ ĐỂ TIẾP TỤC ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ MÀ VƠ VÉT THAM NHŨNG VÀ BÁN NƯỚC.

  Trả lờiXóa
 9. "Trong các tiêu chuẩn của Ủy viên Trung ương thì bản lĩnh chính trị là quan trọng nhất và phải kiên định: Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đổi mới, kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
  Đặc biệt phẩm chất đạo đức, lối sống phải trong sáng, làm gương, cho nên Trung ương yêu cầu không cơ cấu vào Trung ương những người cơ hội, tham nhũng, lợi ích nhóm, cục bộ. Phải am hiểu trên từng lĩnh vực mới tham gia, đóng góp cho sự lãnh đạo chung của Trung ương."
  Như rứa thì nỏ có ai đủ tiêu chuẩn để giới thiệu vào BCH trung ương Đảng khóa Xll cả ! he he he !

  Trả lờiXóa
 10. Càng nói càng thấy bế tắc

  Trả lờiXóa
 11. Để chọn được những người có các tiêu chuẩn như ĐCS đề ra thì phải để cho dân chọn, dân bầu mới có được. Còn cứ để ĐCS tự biên tự diễn thì có tết Congo mới có được những người như vậy.

  Trả lờiXóa
 12. Lại phải cần nói lại: Những điều Nguyễn Đức Hà nói trên đều là những điều xưa như trái đất, Hà nhầm, Hà tưởng mình đang sống ở thập kỷ 60 của thế kỷ trước (?). Hà không biết ĐH Đảng các cấp đã xong, các bản mặt Bí thư, Chủ tịch tỉnh thành, Ban, Bộ, Ban, Ngành... - Trung ương UV đã lồ lộ, hơ hớ ra đấy. Hà có dám điểm mặt, chỉ tên xem có ai đủ tiêu chí mà Hà nói không (???). Hay trong những "Đảng viên ưu tú" ấy có ai dám tự mình khẳng định: mình xứng đáng, đủ tiêu chí mà Hà nói không (???) Hà nói thế Hà có hổ thẹn với vợ con, với lương tâm không (???).

  Trả lờiXóa
 13. Dung la noi lay duoc....//////

  Trả lờiXóa
 14. Nó buồn ê chề là đến giờ này mà các bố vẫn thơn thớt nói dối vô lý đến ngất trời xanh, nói dối chảy nước ối ra mồm. Theo các tiêu chuẩn mà anh Trọng bí thư và các anh tôm tép phía dưới gõ mõ rao làng thì kiếm được mấy người vào TW. Xin các bác trung ương " nổ" vừa vừa thôi! bọn đảng viên quèn chúng tôi dưới cơ sở dân chửi tan tành, khổ lắm.

  Trả lờiXóa
 15. Hoan hộ Đảng đã nhìn ra vấn đề " để tạo nguồn lâu dài, lâu dài thì phải trẻ, đặc biệt quy định rõ dự khuyết phải tốt nghiệp đại học chính quy ".Tức là từ nay, Cán bộ lãnh đạo sẽ không còn chuyên tu, tại chức mà toàn đại học chính quy. Thế mà các Tập đoàn TCT, các doanh nghiệp nhà nước cứ đưa toàn chuyên tu, tại chức- hàng ngủ ít học nhưng " chạy " giởi vào các cương vị chủ chốt loại bỏ hết những thằng học chính quy mà " chạy" kém , chỉ đi túc tắc bằng hai chân!!!

  Trả lờiXóa
 16. Cả Hà nội hơn 6 triệu dân mà không chọn ra được vài ba người để đại biểu hội đồng nhân dân TPHN lựa chon để bầu ra Chủ tịch UBND TP Hà Nội. (Duy nhất chỉ có 1 người do BCHTW chỉ định là Nguyễn Đức Chung).
  Điều này đã minh chứng cho lời nói của TBT Nguyễn Phú Trọng: "nhân sự cho đại Hội BCH TW khóa 12 là cực kỳ khó khăn". Như vậy càng chứng tỏ rằng đẳng CSVN không còn người có đủ tài đức và năng lực Lãnh đạo để cho các đại biểu của đảng lựa chon;
  Theo tôi đảng nên tuyên bố với toàn thể quốc dân đồng bào rằng. Đảng đồng ý và cho phép tất cả công dân Việt Nam từ 18 tuổi đến 60 tuổi, ai xét thấy có đủ năng lực và trình độ làm người đứng đầu nhà nước VN hãy mạnh dạn ứng cử để toàn thể công dân VN lựa chon bầu vào các chức danh lãnh đạo nhà nước, (như Hiến Pháp Việt Nam dân chủ Công hòa đã nêu)

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bất cứ cuộc bầu nào, bầu 1 lấy 1 là cố tình áp đặt lấy được, bày trò "bầu" ra chỉ là hình thức, thà cử ra rồi thông báo là xong! Chỉ có đảng CSVN mới chơi trò quỷ quyệt này!

   Xóa
  2. Trúng cử 60% với 92% là rất khác biệt nhưng cũng chẳng tốt lành gì. Kết qua3 60% nói trắng ra là phe địa phương rất mạnh, cho dù chủ tịch mới nhưng cũng phải khúm núm, biết điều. Còn bí thư cũng sẽ bị khiển trách vì để tình trạng không đồng thuận cao đến như vậy. Cơ bản là bí thư không kiểm soát được quyền lực tại địa phương. Bí thư trong trường hợp này không giỡn mặt được với trung ương.
   Con số 60% lại là hàng thật giá thật trong hệ thống chính trị CS giữa muôn vàn các con số thống kê bị thao túng.

   Xóa
 17. Ông Nguyễn Đức Hà, một cán bộ kỳ cựu trong Ban tổ chức TW đảng CS đưa ra các tiêu chí rất quan trọng để lựa chọn đội ngũ lãnh đạo TW ĐCS đakji hội 12 sắp tới:
  - Một là người có học vấn
  - Hai là người tuổi trẻ
  - Ba là Bản lĩnh chính trị vững vàng.

  Trong ba tiêu chí thì Bản lĩnh chính trị là quan trọng nhất.
  Vậy lấy đâu ra người đạt tiêu chí này bây giờ vì hầu hế những cán bộ lão thành thì đều phải ra đi, lớp vừa vừa giở giở ương ương thì ít học, bằng cấp toàn tự phong.
  Còn bản lĩnh chính trị?
  Lấy gì ddeerddasnh giá bản lĩnh chính trị đây?
  Mưu mẹo?
  Ninh hót cấp trên?
  Bè Phái?
  Tham nhũng?
  Và vv...v..
  Thì ra Ban tổ chức TW chẳng biết gì về trình độ chất lượng đảng viên của mình cả.
  Chí nguy.
  Chí nguy.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đúng rồi từ trước đên nay dảng cử ngững người thất học hoặc có học lèm nhèm biết chử thôi nên mới ra nông nỗi này -
   Đúng rồi mấy ông cứ nghỉ sống lâu ra lão làng như cụ Tổng mười Tổng Mạnh Tổng Phiêu hay đầu bạc răng long như Tổng Trọng nói được không làm được - nói không đâu vào đâu - nói ởm ờ ba X bảy y dân buồn lắm dù sao dân không được bầu vẫn nghiễm nhiên làm vua thì ráng chịu chứ buồn lắm -
   Bảng lỉnh chính trị là : Đảng trên hết trên Tổ Quôc - Có thể giữ Đảng bằng cách bán hoặc đỗi giang sơn giữ cái ghế cho chắc đó là bảng lỉnh - Bảng lỉnh là anh ngồi đó kiên trì ngồi đó làm TBT mọi ăn chia anh cũng có phần hơn là được - là bảng lỉnh ưu việt của ĐCSVN - Nhờ bảng linh anh được quyền phân bổ con cái cháu chắc người thân lên ghế lên quyền -
   Thôi ! Dân Việt không thể ngẫn đầu theo tiêu chí -

   Xóa
 18. neu xay ra xung dot o bien dong,thi lam sao o day ma bau voi be

  Trả lờiXóa
 19. Đặt ra cho lắm điều, nói ra cho lắm lời, trăm voi chả được bát xáo. Kỳ nào, lúc nào mà chẳng ra rả: chọn người tài đức, bản lĩnh chính trị, chí công vô tư ...... Chọn lắm mà ngày càng tham nhũng lắm, đất nước càng be bét lắm, nợ như núi như non, tiềm năng đất đai kháng sản sạch trơn. Muốn múa may thế nào cứ làm, nói chi thiên hạ cười vì người nói cũng tự biết mình không đạt, cũng chẳng có chó mèo nào đạt hết. Trên thế giới có nước nào đặt ra lắm điều oang oang thế không? Sống mà nghĩ khác, nói khác, làm khác thì xã hội ấy ngày càng mông muội.

  Trả lờiXóa
 20. Các đ/c hải ngoại đã nằm mơ thấy đường về quê mẹ để tham gia tranh cử độc lập chưa ? chưa à ? phải kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin thì mới được nằm mơ !
  Còn các đ/c Còm sĩ nội địa thời đổi mới ? Đại hội ĐCSVN lần thứ 13 đã thành công tốt đẹp ! Sao ? các đ/c không tin à ? chắc bị sốc nặng ? kết quả đây thôi , còn nghi ngờ gì nữa !
  Nói nhỏ với các đ/c kẻo cái ông cán bộ " rất cao cấp " nghe thấy : Đấu đá , tranh giành , cắn xé lẫn nhau trong nội bộ đảng là có , như các đ/c biết , không ai đấm đá nhau để tranh một thứ vô hình không giá trị cả ! Mặc dù lục đục nhưng tất cả đều nhất trí là chế độ CSVN không thể đi theo Các mác-Lênin , vì như vậy là thiệt thòi to lớn đối với các đ/c lãnh đạo khóa tới , phải để cho các đ/c ấy có cơ hội phấn đấu bằng các vị tiền nhiệm , như thế mới công bằng và dân chủ ! Kiên định là bản lĩnh chính trị quan trọng của những người CS mà !!!

  Trả lờiXóa
 21. Xin hỏi ông Hà bản lĩnh chính trị là cái gì?
  Cha con lão Nông Đức Mạnh có bản lĩnh chính trị không?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Phiêu lưu đi chơi gái tàu bị nó nắm chóp chó, bị nó bỏ vào túi áo ... có bản lĩnh chính trị không? Kéo nhau đi hầu thiên triều chầu dâng ...có bản lĩnh chính trị không ?? Biển đông không có gì mới, chỉ mất đảo, mất biển, ngư dân bị đày đọa ô nhục ... có bản lĩnh chính trị không ?? Nói đi, trả lời đi.

   Xóa
 22. Xin các vị chớ nói càn- nói láo nữa, chẳng có bản lĩnh, bản lẻo gì cả. Thôi đừng qui hoạch mà giải tỏa trắng đi, có thiếu tiền đền bù thì dân tui xin đóng góp

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. ai "giải tỏa" lũ cướp đó? tự nó giải tỏa à? cần có một người làm ngọn cờ, tôi cầm súng, vác dao đi theo ngay, có chết cũng không sợ, khốn nạn 70 năm nay bị lừa uất lắm rồi, không thì con cháu mình cũng khốn khổ khốn nạn với lũ chó ấy thôi.

   Xóa
 23. "Bản lĩnh chính trị" là một phạm trù trừu tượng nhất trong ba tiêu chuẩn lựa chọn CB, cho nên nó là quan trọng nhất!

  Trả lờiXóa
 24. Hy vọng là các tiêu chuẩn lựa chọn lú lẫn này sẽ thực sự tìm được người có bản lĩnh chính trị vững vàng nhất. Bởi người có bản lĩnh chính trị nhất sẽ là người vượt qua mọi tiêu chí phức tạp nhất, là người làm nên bản lĩnh chính trị mới, cải cách triệt để làm thay đổi toàn xã hội, làm nên cuộc cách mạng mới : Độc lập dân tộc, dân chủ, tự do.

  Trả lờiXóa
 25. đúng là nhận thức của lũ cầm đầu lưu manh lừa bịp cướp giật, toàn là lũ "lớp ba trường làng" nhưng tham lam quá nên đến nay vẫn cố câu giờ để chờ một cái chết nhục nhã như Ceaucexcu ở Rumania năm xưa.
  tôi tin chắc điều đó phải xẩy ra.

  Trả lờiXóa
 26. Càng đặt ra nhiều tiêu chuẩn nghe cao siêu thì càng nảy nòi nhiều kẻ đầu trộm đuôi cướp, lưu manh thất đức, ăn xương hút tủy, u mê lú lẫn, mãi quốc cầu vinh ...

  Trả lờiXóa