Translate

Trang BVB1

Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2015

Đại Hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam: ‘Tứ trụ’ đối diện với ‘4 chữ CHÍNH’

* NGUYỄN KHẮC MAI                                    
Bốn chữ Chính đó là:
Một: Chính Danh.
Hai:  Chính Thống.
Ba:   Chính Nghĩa.
Bốn: Chính Học.
Tôi tin rằng đa số các đại biểu được cử đi dự Đại Hội này phải  quan tâm tới năm chữ Chính có tầm quan trọng này. Năm chữ Chính này, dẫu họ không nghĩ tới, Nó vẫn luôn tồn tại, thường xuyên có mặt, chi phối mọi hành vi của đảng, của từng đảng viên trong chức phận, trong hành xử…của họ.
                                Chữ Chính Thứ Nhất: Chính Danh.
Nguyễn Công Trứ từng có câu nổi tiếng:
            “Làm người đứng ở trong trời đất. Phải có Danh gì với núi sông”
Câu hỏi này không chỉ cho một cá thể Người, mà nó chung cho cả những cộng đồng Người.Đảng cũng thế, luôn luôn phải đối diện với câu hỏi này,và tùy từng thời phải có câu trả lời cho đúng,nghĩa là trả lời cho “thuận thiên thời,thuận địa lợi, thuận nhân hòa.”Và đây là chữ Chính đầu tiên mà Đại hội XII đối diện.Họp đại hội XII để làm gì, nếu không phải là để trả lời cho đúng những cái “danh” mà đảng đã và đang đánh mất.Không trả lời rõ vấn đề này, những nội dung của Báo cáo chính trị sẽ không có linh hồn. Thử hỏi một người không có linh hồn thì nhân cách sẽ như thế nào.Vì thế các dại biểu phải quan tâm vấn đề này.
Gs. Nguyễn Khắc Mai
Vậy, xin nói về thế nào là chính danh.Trong học thuyết của  nho gia có mấy quan niệm chính danh rất hay. Một là của Khổng tử và hai là của Lã thị Xuân Thu.Ba là của Lưu Dực.
Trong sách Luận ngữ, thiên Tử Lộ có câu nói nổi tiếng của Khổng tử. “Danh không chính thì lời nói (tư tưởng, chính sách…) không thuận .Lời không thuận thì công việc không thành. Việc không thành ắt lễ nhạc(trật tự, kỹ cương…) không chấn hưng được. Lễ nhạc không hưng thì hình phạt (luật lệ) không trúng. Hình phạt không trúng, thì dân chúng không biết đặt tay chân vào đâu,(không biết làm gì cho phải,làm gì là trái.)Cho nên người quân tử (kẻ lãnh đạo) phải nói cho rõ cái danh,đã nói thì làm cho được.Kẻ quân tử -lãnh đạo, không được nói tùy tiện.”
Sách Lã thị Xuân Thu,thiên Chính Danh có câu:”Danh chính thì trị,danh mất thì loạn.Kẻ làm cho mất danh,là kẻ nói,chủ trương quá mức.Nóí,chủ trương quá mức độ tức là biến cái có thể thành cái không có thể,cái không cho phép. Nên cái phải biến thành cái không phải;biến cái đúng thành cái không đúng;nên cái sai thành cai không sai…Phàm mọi sự lọan,là do chính danh không đúng vậy!”.Lưu Dực (thời Hán-Ngụy) cũng viết”Phàm danh không ngay thẳng,chính đáng thì mọi việc sẽ sai lầm…Cho nên bậc vương giả phải chính danh để giám sát cái thực của nó.” Có thể nói đây là trí khôn Trung hoa,nhưng cả mấy ngàn năm qua ít ai hiểu và làm đúng,ngày nay cả những người cọng sản Trung hoa cũng như Việt đều đang đối diện với vấn đề “Chính Danh”.
I.- Có rất nhiếu sự rối loạn về chính danh của Đảng Cộng sản.
Thứ nhất là danh xưng ‘Cọng sản” không phản ảnh đúng cái tên Communisme.Thuật ngữ này trong tiếng Đức, Anh, Pháp, Nga…đều  được hiểu là chủ nghĩa cọng đồng.Chữ cọng sản, nhiều người cho là người Nhật dịch đầu tiên rồi truyền sang Tàu, vào Việt nam khoảng đầu thế kỷ 20.Tôi đồ rằng cái tâm thức nông dân phong kiến với quan niệm “thiên hạ vi công”,và “ở đời muôn sự của chung”,”tâm lý chung chạ” đã khiến những người dịch ban đầu chỉ tìm tới cái ước muốn “cọng sản”mà đã bỏ qua cái ý thức về “một cộng đồng kiểu mới” của  K.Marx.
Thứ hai là cái gọi là chủ nghĩa xã hội và chế độ xã hội chủ nghĩa.Đây là những tư duy đại lộn xộn.Lớp đảng viên đầu tiên hiểu và nói chủ nghĩa cọng sản là “tam vô nhị các” Tam vô là vô tổ quốc. vô gia đình, vô tôn giáo.Nhị các là các tận sở năng, các tận sở nhu. Nghĩa là mọi người làm hết năng lực của mình và hưởng hết nhu cầu của minh.(sướng quá, ai mà không thích!) Hiểu tôn giáo đến mức cực đoan như Tbt Nguyễn văn Linh từng nói với trí thức các trường Đại học ở Hà nội tại hội trường C2 ĐHBK, rằng “tôn giáo là thuốc độc của nhân dân.” Chú ý thuốc độc, chứ không phải thuốc phiện như Mác quan niệm.
Còn xóa bỏ xã hội cũ thì “Trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ”.Sau này thấy ấu trĩ quá nên không tuyên truyền nữa.Sau năm 1950 khi khai thông biên giới với Trung quốc,đảng đổi tên là đảng Lao động lấy tư tưởng Mao trach Đông đưa vào điều lệ làm kim chỉ nam cho hành động.Tư tưởng gian khổ ba năm xây dựng chủ nghĩa xã hội hình thành với những khẩu hiệu được coi là”tổng lộ tuyến” sau mới đổi thành “đường lối chung”:”bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa, tiến nhanh, tiến manh, tiến vững chắc, tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội,với những chủ trương cải cách ruộng đất, cải tao công thương, công tư hợp doanh…”tiến hành cách mạng quan hệ sản xuất,cách mạng văn hóa tư tưởng,coi cách mạng khoa học kỹ thuật là then chốt…Nhưng như người xưa nhận xét, do không chính danh nên nói và làm lộn xộn “biến cái có thể thành cái không có thể, cái phải biến thành cái không phải,cái sai thành cái không sai…”Hậu quả là ngày nay,đảng không còn là tiên phong cách mạng, cũng không còn người đại diện cho lợi ích của Dân tộc.Chính quyền không còn là của Dân, Do Dân, vì Dân mà đã có những hành động phản bội lại lợi ích của Dân, của Nước,đã biến thành những nhóm lợi ich tham nhũng, mua quan bán tước,lệ thuộc Trung quốc.
Ngay như điều 4 trong Hiến Pháp cũng hiểu, nói và làm lôn xộn, không rành mạch rõ ràng.Những câu chữ trong điều 4 không có một văn bản có tính luật nào giải thích cho rõ ràng, chính xác.Thế nào là vai trò nhà nước của đảng, thế nào là đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội.Đưa vào Hiến pháp một nội dung không có một điều luật nào đi kèm để hiểu đúng làm đúng,tính chính danh của đảng bị vi pham một cách tùy tiện.Nói như người xưa đó chính là đầu mối của mọi sự suy đồi, rối loạn.Một Nhà nước “loạn”thì không tham nhũng, suy đồi, trì trệ, lạc hậu và tụt hậu ngày một xa mới là lạ.
Đại Hội XII phải phân tich mổ xẻ, cân lại cho ngay ngắn chữ Chính đầu tiên là “Chính danh".Nếu thật sự có trách nhiệm các đại biểu của Đại hội phải đưa vấn đề này vào  nội dung của Đại hội.
2- Có ba điều có thể làm nên tính chính danh cho đảng hôm nay:
Một là Việc đầu tiên là phải từ bỏ cái gọi là chủ nghĩa Mác Lênin.Vì sao vậy,vì học thuyết này cung cập một lối tư duy giáo điều, đầy mâu thuẩn,làm rối loan chuẩn mực. Phàm con người mà tư duy rối loan chuẩn mực thì như người xưa nói sẵn sàng biến cái sai thành đúng,cái không có thể thành có thể.Sự rối loạn tư duy trên tổng thể của xã hội ta đã nhìn thấy rõ.Cứ nhìn vào thực trạng xã hội chúng ta hôm nay, những người trung thực không khỏi không đau lòng. Lẽ nào các đại biểu Đại hội nỡ nhắm mắt làm ngơ?!
Hai là, từ bỏ mô hình chủ nghĩa xã hội kiểu xô viết đã phá sản trên thực tế,đã gây nên thảm họa, khiến cả châu Âu bất bình lên án là chế độ này đã gây nên những tội ác chống nhân loại ở ngay những quốc gia do những đảng cọng sản cầm quyền.Ở Việt nam chúng ta, không thể chứng minh được về lý thuyết cũng như thực tiễn là cnxh thực sự có chân thiện mỹ,trái lại nó đã gây ra vô vàn đau thương cho con người và xã hội.Có thể nói tất cả nhũng cải cách xã hội theo đường lối tiến lên cnxh của đảng cọng sản đều thất bại thảm hại,từ CCRĐ đến hợp tác hóa nông nghiệp,Cải tạo công thương…Cho đến khi cùng đường thì phải “đổi mới”,thực chất là thực hiện dè dặt nhũng hình thức và phương thức của chủ nghĩa tư bản.Tuy nhiên do thực hiện những hình thức tư bản chủ nghĩa mà vẫn duy trì Mác Lê nên về cơ bản không thể thực hiện phương thức tư bản chủ nghĩa hiện đại,thành ra đã sản sinh một thứ chủ nghĩa tư bản vừa hoang dã vừa quái dị với những quan hệ xã hội rất phong kiến.Điều ấy khiến đất nước tiêu hao nhiều nguồn lưc của dân tộc,bóc lột tận cùng tài nguyên thiên nhiên cũng như lao động,chấp nhận công nghệ lạc hậu, phương thức gia công lệ thuộc,lạc hậu và trì trệ, tham nhũng triền miên, bị các nước trong khu vực bỏ xa mà với thể chế và những thiết chế xã hội, chính trị như hiện nay không thể nào rút ngắn khoảng cách được.
Như thế đảng chỉ còn một lựa chọn tối ưu là đi theo đường lối xã hội –dân chủ, chấp nhận đa nguyên, hợp tác với tất cả mọi lực lượng dân tộc,dân chủ của đất nước,tôn trọng xã hội dân sự,kinh tế thị trường không có đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa đã tỏ ra vô vọng và vô nghĩa.Bài học của các đảng xã hội dân chủ rất sáng giá, nếu đảng học theo có thể lột xác biến mình thành một thực thể khác ,văn minh, tiến bộ,vẫn theo đuổi những tư tương xhcn (xin lưu ý tư tưởng xhcn khác xa với cái gọi là chế độ xhcn mà đảng đang áp đặt tại Việt nam) ,lại phù hợp với tiến trình lịch sử đương đại,làm nên tính chính danh đích thực cho đảng.Nếu để chậm trễ có khả năng đảng bị Dân tộc cho vào cái spam lịch sử.(Nhân đây tôi cũng xin thưa, theo chỗ tôi biết, nhiều cán bộ cao cấp khi còn học ở Liên xô và Đông Âu đã từng phê phán đường lối Stalinnien và Maoist của đảng và từng công khai bày tỏ sự ủng hộ đường lối xã hội dân chủ.Nhưng khi về nước,họ lại tỏ ra cơ hội tả khuynh để leo được vào TW!)
Thứ ba, không thể chính danh, nếu vẫn đi theo đường lối sai lầm trở thành chư hầu lệ thuộc chính sách bá quyền đại Hán của Trung hoa.Xoay trục vè Dân tộc,từ bỏ đường lối đối nội, đối ngoại lệ thuộc Trung hoa, bắt chước Myanmar,vì lợi ích dân tộc,sẵn sàng “thoát Trung”,sẵn sàng hòa hợp,hợp tác với nhũng lực lượng dân tộc, dân chủ của Đất Nước.
Làm được ba điều ấy,bỏ Mác Lê nin,đi theo khuynh hướng xã hôi –dân chủ,xoay trục về Dân tộc, đảng cọng sản Việt nam sẽ lột xác, cải tạo mình để có Chính Danh.
Vì sao những khẩu hiệu :Xây dựng một nước Việt Nam Hòa bình- Thống nhất- Độc lập Dân chủ -Giàu mạnh, hoặc như : Dân giàu, Nước mạnh,Dân chủ, Văn minh,Nhà nước của Dân vì Dân do Dân,Đảng văn minh, đạo đức…lại khó thực hiện đến vậy?Vì sao Đất nước ta, xã hội ta lại đang diễn tiến chính xác như dự báo của K.Mác vậy? Có hai dự báo quan trọng.Một là :Khi  “Chính phủ(ở VN là đảng, hệ thống cầm quyền) chỉ nghe thấy tiếng nói của chính mình, duy trì sự  lừa dối,và cũng đòi hỏi dân chúng phải ủng hộ sự lừa dối đó. Còn dân chúng hoặc sẽ rơi vào tình trạng mê tín chính trị, hoặc hoàn toàn quay lại với cuộc sống quốc gia biến thành đám người chỉ sống với  cuộc đời riêng tư.”(Mác- Ăng ghen Toàn tập,TI NXBCTQG 1995, tr105) 
Dự báo thứ hai ,Chính quyền của  giai cấp công nhân, Mác nhấn mạnh,  “Sẽ được thúc đẩy bằng một chế độ ủy trị. Người ta sẽ phó thác cho một nhóm người tự ứng cử để đại diện và cai trị họ.điều đó khiến họ lập tức rơi tỏm  ngay vào mọi sự lừa dối và lệ thuộc.Sau một hồi ngắn ngũi được tự do và hưng phấn cách mạng làm công dân của một nhà nước kiểu mới,họ sẽ bừng tĩnh thấy mình là nô lệ, con rối,  con mồi của những tham vọng mới”(K.Mác cuộc đời và tác phẩm.J.Eleinstein.NXB Fayard) .Với dự báo rất trúng với thực trạng hiện nay cái danh xưng,Nhà nước Công Nông đầu tiên ở Châu Á…nó khôi hài biết bao!
Điều gì khiến hiện thực xã hội của Đất nước đã trở nên “loạn”, đúng sai lẫn lộn,đem cái sai để thi hành, biến cái sai thành tư duy chính thống,đem cái ảo tưởng,cái không chính xác thành đường lối hành động… chính vì đảng đánh mất ‘Chính Danh”.   
                           

Kiên trì, chơi lì 'khoa trương thanh thế' - Đại hội đảng bộ địa phương xong cả vài tháng rồi,
nhưng cờ , pano, khẩu hiệu ở các đô thị tỉnh, thành tốn nhiều tiền vẫn khoe màu rực rỡ!
                            Chữ Chính thứ hai: Chính Thống.
Tính chính thống của lực lượng cầm quyền của một quốc gia dân tộc là vô cùng trọng đại và thiêng liêng.
Ngày xưa khi còn trong chế độ bộ tộc, người thủ lĩnh chính thống là một người già có kinh nghiệm, hiểu biết,có sức mạnh thể chất và trí tuệ để có thể dẫn dắt bộ tộc đi săn,chiếm giữ địa bàn sinh tụ, chống lại bộ tộc thù địch, có trí khôn để biết phân xử phải trái, giữ gìn luật tục của bộ tộc…
Thời phong kiến,một gia tộc nào đó tập hợp được lực lượng xã hội dùng sức mạnh vũ trang cướp được ngôi báu, dùng thuyết thiên mệnh để lên ngôi lập ra một triều đại.Phần lớn các triều đại phong kiến Trung hoa đều như thế.Ở Việt nam có khác.Phần lớn các triều đại đều có võ công oanh liệt chống giặc phương bắc nên có ơn ich với Dân Nước mà lên ngôi chính thống,tuy cũng áp dụng thuyết thiên mệnh.
Đấy là một thời. Nay vào thời đại dân chủ phổ biến toàn cầu, thuyết thiên mệnh không thể dùng nữa.Một lực lượng chính trị nào muốn ở ngôi chính thống lãnh đạo quốc gia đều phải hội đủ hai điều kiện, cần và đủ là phải có công tích ơn ích đối với Dân Nước, đó mới là điều kiện cần. Nhưng còn một điều kiện đủ  nữa mới có thể trở thành chính thống.Đó là sự phúc quyết của nhân dân,theo những thể thức dân chủ.
Thật ra công tích của đảng cộng sản, thì  như nhận định của học giả, nhà chính trị Trần Trọng Kim mới đúng. Vào năm 1947 cụ Trần viết thư cho Hoàng Xuân Hãn đã nói rõ: Việt minh do đảng cộng sản lãnh đạo là lực lượng chính trị to lớn và có tổ chức, họ “Công chi thủ. Tội chi khôi”. Nghĩa là công ở hàng đầu, mà tội cũng lớn nhất. Đó là nói công tích, vừa công to mà tội cũng lớn.Điều kiện cần này cũng thật chưa trọn vẹn.
Còn điều kiện đủ là gì.Trong thời đại Dân chủ vấn đề dân có phúc quyết hay không mới là tối quan trọng và đầy đủ.Về vấn đề này, câu chuyện có ý nghĩa và thú vị nhất là trường hợp Đảng Tập hợp dân chúng của Pháp do Tướng De Gaulle lãnh đạo.Sau khi cùng quân Đồng minh đánh bại phát xít Đức,họ đã không như cách Trung hoa “lập chính quyền trên đầu súng”,mà thông qua bầu cử,đảng Tập hợp dân chúng mới được cầm quyền và De Gaulle mới được cử làm Tổng thống nước Pháp.
Còn ở  Việt nam hiện nay,tuy có bầu cử,nhưng Ủy ban bầu cử do dảng chi phối (lãnh đạo),người ứng cử do đảng chỉ định, kể cả một vài người gọi là ứng cử tự do cũng đều do đảng có cho phép hay không.
Trong Hiến pháp dẫu có điều 4 quy định về sự lãnh đạo của đảng, nhưng lại không có một đạo luật nào nói rõ về điều đó.Hiện nay trong xã hội ta, những thiết chế chính trị đều được điều tiết bằng hiến định và luật định.Chính phủ và hệ thống chính quyền địa phương đều có hiến định và luật định.Quốc hội có hiến định và luật định.Hệ thống tư pháp (tòa án) có hiến định và luật định.
Chỉ mỗi mình đảng là đang hoạt động không có luật định.Vì thế tính chính thống của đảng hiện nay là nửa vời.Công cũng chỉ nửa vời mà Luật cũng chỉ nữa vời.
Thật sự đảng đang bị thách thức tính chính thống từ cả hai phía công và luật.Đại hội XII không thể để cho đảng tiếp tục cầm quyền mà mất đi tính chính thống toàn vẹn.
Để có tính chính thống hôm nay:
- Đảng phải lập công, từ bỏ đường lối hư hỏng cũ kỹ như đã nói ở trên,để cùng những lực lượng dân chủ tiến bộ phục hưng dân tộc trong giai đọan mới.
- Kiên quyết bỏ Điều 4 HP,xây dựng một đạo luật văn minh và dân chủ về Tổ chức và hoạt động của các đảng chính trị Việt Nam.
- Tôn trọng đa nguyên, vì độc nguyên là độc tài hư hỏng cũ kỹ.Tổ chức bầu cử tự do văn minh, minh bạch.Chỉ trong điều kiện ấy,đảng cọng sản mới được đặt mình trong xã hội,đua tranh để lành mạnh,kiếm tìm nhân cách mới của đảng và của từng đảng viên mới mong lấy lại niềm tin,sự tín nhiệm của nhân dân,mới mong lập được công tích mới thật thà phục vụ dân nước.
Ngay như việc nhân sự mà Hội nghị TW 13 đang họp bàn cũng phải lý đến tính chính thống.Ban chấp hành TƯ mặc nhiên là ban lãnh đạo quốc gia.Nhưng ai quy định điều này, không có bất cứ một điều luật nào quy định cả.Vì không quan tâm đến tính chính thống, nên phương thức và phương pháp chọn, bầu một ban chấp hành TW-ban lãnh đạo quốc gia cho đến nay vẫn là tùy tiện,và cách thức rất cổ hủ.
Đúng ra sự lựa chọn nhân sự ,đặc biệt là với bốn chức danh “tứ trụ triều đình” ít ra là phải diễn ra theo hai quy trình. Một là sự lựa chọn trong nội bộ của đảng, và hai là quy trình phúc quyết của quốc dân.Cả hai quy trình ấy đều phải có tranh cử.Những ứng cử viên phải có nhân thân được tín nhiệm, phải có ý tưởng và chương trình tranh cử. Cuộc tranh cử để được lựa chọn ấy phải diễn ra công khai, minh bạch, có sự giám sát của xã hội.Hội nghị TW 13 cũng đang làm việc theo phương thức của mô hình xô viết đã “hư hỏng cũ kỹ”!Vì thế, đối với toàn đảng, cũng như với xã hội,nó có sự bất minh, mờ ám,nó chỉ là việc làm của một nhóm người,mà tư cách pháp nhân nhà nước không rõ ràng,cứ đọc những mẫu tin về cuộc họp này đủ thấy rõ.
Với những cách làm đã “cũ kỹ, hư hỏng”ban lãnh đạo của đảng, đặc biệt là Tổng Bí thư đang đặt đảng trước một thử thách về tính chính thống.
                              Chữ Chính thứ ba: Chính Nghĩa.
Một chính đảng có chính nghĩa phải theo và phục vụ cho chính nghĩa của dân tộc.
Tính chính nghĩa của dân tộc phải phù hợp với :Thiên thời. Địa lợi. Nhân hòa.Thiên thời, địa lợi nhân hòa đương đại đã có những nội hàm mới
Thiên thời là quy luật vận động xã hội trong dòng lịch sử đương đại,nó là tiến trình hình thành văn minh và văn hiến mới của nhân loại.Nó là tiến trình dân chủ hóa toàn cầu,là kinh tế thị trường toàn cầu hóa,tin học hóa,tri thức hóa và ưu thế hóa từng dân tộc từng khu vực.Là tiến trình nói như F.Angel là sự hòa giải của nhân loại với thiên nhiên và với chính mình.
Địa lợi,sự phát triển độc lập, tự chủ của các quốc gia dân tộc trong những quan hệ địa chính trị mới văn minh, nhân văn, tiến bộ,hợp tác chống lệ thuộc, phi thực dân hóa,đế quốc chủ nghĩa bá quyền.(Khi nhân loại bước vào văn minh tin học,sự cải thiện số phận của các quốc gia dân tộc là rất lớn.Ví dụ là các nước nhỏ Tây Âu sau thế chiến thứ II,nhũng nước NICs ở châu Á và Mỹ La tinh…
Nhân hòa,sự chăm lo cho con người,phát triển và tôn trọng nhân quyền,dân quyền,hài hòa lợi ích cá nhân và xã hội,thu hẹp chênh lệch giàu-nghèo.Hưng dân trí,chấn dân khí, hậu dân sinh.( phát triển khoa học giáo dục,tôn trọng và đề cao dân quyền,nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.)Người dân, các công dân được sống trong môi trường xã hội dân chủ, văn hóa,ba thiết chế xã hội hài hòa.Một chính quyền dân chủ, trong sạch,trách nhiệm và hiệu quả.Một nền kinh tế thị trường đúng nghĩa,không bị làm méo mó biến dạng với những định hướng sai lầm duy ý chí, độc quyền.Một xã hội dân sự văn minh phát triển.
Hiện nay tính chính nghĩa của đảng đang bị thử thách,vì đường lối chính trị của đảng không tương thích với dòng chảy của lich sử nhân loại đương đại,khiến cho Dân tộc rơi vào cảnh lệ thuộc về chính trị vào đường lối bá quyền đại Hán của Trung quốc, về kinh tế,thì ngày một tụt hậu xa so với những nước trong khu vực, mà trước đây ta cùng với họ là ngang một trình độ.Vì đường lối sai lầm,khiến cho phương thức quản lý và công nghệ lạc hậu, đang trở thành nước gia công lệ thuộc,về xã hội văn hóa giáo dục vừa suy đồi vừa yếu kém, đời sống cùa đa số  người dân lương thiện, công nhân, nông dân, người lao động,công chức thấp, đang là nỗi nhục, nỗi xấu hỗ của chế độ!
Đường lối đối nội , đối ngoại sai lầm của ban lãnh đạo đảng , đang đặt Dân tộc trước những hiểm họa, chủ quyền biên cương và Biển đảo bị bá quyền Trung quốc cưỡng chiếm lâu dài , hòa bình và an ninh quốc gia thường trực bị uy hiếp,công cuộc làm ăn sinh sống của nhân dân trên biển bị khống chế…
Tính chính nghĩa của đảng đang bị thử thách nghiêm trọng trên cả mấy vấn đề cơ bản : Một là có sớm cải cách để Dân chủ hóa,kiên quyết từ bỏ thể chế và những thiết chế đã hư hỏng cũ kỹ,thực hiện đa nguyên chính trị, hòa giải dân tộc,nhằm phát triển tối đa, tối ưu nội lực của Dân Nước,đưa Đất Nước sớm thoát khỏi tình trang lac hậu, tụt hậu xa,ra khỏi tình trạng suy đồi thoái hóa đang diễn ra,nâng cao đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của Dân.(thật kỳ lạ, nói nhà nước công nông,mà đời sống của công nông hiện tình rất thê thảm,thua xa các nước trong khu vực!)
Đây là thử thách của mọi lực lượng chính trị của Dân tộc, nó là hòn đá thử tính chính nghĩa có thật lòng vì Dân vì Nước hay chỉ vì quyền lợi ích kỹ của nhóm cầm quyền,chỉ nhăm nhăm lợi ích của chủ nghĩa, của phe nhóm.Một xã hội có dân chủ dân quyền(chứ không phải quan chủ, đảng quyền)một Đất nước có tự do, hạnh phúc thật sự chứ không chỉ trên câu chữ đầu lưỡi,dân trí được nâng cao, dân quyền được thực hiện, dân sinh được chăm lo cải thiện,là những lý do để tồn tại của tất cả mọi đảng phái, mọi lực lượng chính trị của Dân Nước.Ngót thế kỹ qua với những điều kiện hiện thực như của Việt nam, những nước trong khu vực đã làm được,nhưng đảng cọng sản Việt nam đã duy trì quá nhiều sai lầm khiến cho chính nghĩa ấy đã không thực hiện trọn vẹn,mà tổng bí thư  Nguyễn phú Trọng lại nói một cách vô trách nhiệm là trăm năm nữa cũng không chắc có chủ nghĩa xã hội.!
Hai là, Độc lập dân tộc, chủ quyền lãnh thổ và biển đảo,an ninh của quốc gia có được bảo vệ vững chắc và trọn vẹn,hay để bị uy hiếp lâu dài,bằng những hành động kiên quyết, khôn ngoan,hay cả tư duy chính trị, cả lời nói, việc làm đều lệ thuộc bá quyền đại Hán .Hành xử của đảng từ 1958 đến nay đều từng bước lộ rõ sự cam tâm lệ thuộc đảng cọng sản Trung quốc, hữu ý hơn là vô tình buộc số phận của Dân tộc vào sự lệ thuộc Trung hoa.Phải “thoát Trung”.Không có nghĩa là cắt đứt mọi quan hệ với Trung hoa.Nhưng phải tự chủ, tự lập,liên kết với bất kỳ ai để gia tăng thế và lực chống lại dã tâm của Trung hoa đang hưng phát và đi theo con đường đế quốc chủ nghĩa theo màu sắc đại Hán,đang tìm mọi cách để ngăn chặn sự phát triển tự nhiên, lành mạnh,bức ra khỏi mô hình lạc hậu, trì trệ của Việt Nam.
Một chính sách “đối Trung” lành mạnh, hữu hiệu,tự tôn dân tộc, là thử thách nghiêm trọng tính chính nghĩa của đảng cọng sản Việt Nam đối với dân tộc.
                                 Chữ Chính thứ tư: Chính học.
Người đầu tiên sử dụng chữ chính học là cụ Ngô Đức Kế, trong cuộc tranh biện về Truyện Kiều với nhà văn hóa Phạm Quỳnh :”Chính học và Tà thuyết”Khái niệm chính học được nêu lên để phân biệt, đối lập với tà thuyết.
Chính học nói giản dị là “học thuyết chân chính”.Vậy có thể lấy những chuẩn mực nào để khẳng định một học thuyết là chính học? Nếu không thì nó sẽ là tà thuyết!
Có ba tiêu chí:
 Một là tính đúng dắn, chính xác,lô gích nội tại (của học thuyết)không mâu thuẫn,có thể dùng tư duy khoa học để kiểm chứng.Nó được phản ảnh đến tối đa “tính chân” của nhận thức luận, vì thế nó có tính khiêm tốn để biết rằng nó chỉ là một bước tiệm cận đến chân lý.(Nó không huênh hoang một tất đến trời như cho mình là chân lý tột cùng,là đỉnh cao muôn trượng, là độc tôn duy nhất…!).
Tính đúng đắn này không chỉ được kiểm chứng bằng tư duy khoa học,mà quan trọng là được chứng minh, kiểm định trong thực tế cuộc sống.Ví dụ cái câu của Lê nin huênh hoang là dân chủ xhcn cao gấp triệu lần so với dân chủ tư sản.Thực tế của Liên xô, Trung cọng,Việt cọng,..đã bác bỏ cái luận điểm tuyên truyền chính trị lừa đảo đó của Lê nin! Thực tiễn Việt Nam ngót nửa thế kỹ qua hoàn toàn bác bỏ rằng sự lựa chon của Hồ Chí Minh và của đảng cọng sản,theo chủ nghĩa xã hội là đúng đắn duy nhất.
Hai là tính thiện,nó góp phần làm cho cuộc đời, cho con người, cho xã hội cho đân tộc thật sự có tiến hóa,phát triển,không tạo ra áp bức xã hội. Nó thật sự là nhân văn, nhân ái,nhân đạo. Không tạo ra thế tranh đoạt, ăn cướp khiến đẩy xã hội vào suy đồi, tha hóa.Nó giúp con người phát triễn”tận kỳ tính”(tính người phát triển đến độ cao),giúp xã hội đạt tới hài hòa, văn hóa, giúp dân tộc thăng hoa phát triển,giúp nhân loại đạt tới minh triết.
Ba là, nó mở ra nguồn mỹ cảm để cho con người, xã hội, quê hương và cả nhân loại đẹp đẽ lên,trong sạch lên,nhân từ, hòa ái,bao dung. Nó sẽ là nét nhạc như Nguyễn trãi từng mơ ước:”sinh đời thái bình ai cũng được ở yên,gặp thuở thánh minh ai cũng được thỏa sống”,và “làm sao cho trong thôn cùng xóm vắng không còn lời hờn giận, oán sầu”.
Nhân loại cho đó là ba chuẩn mực: Chân-Thiện-Mỹ của cuộc đời.
Cái mà đảng tôn xưng là học thuyết , chủ nghĩa Mác Lê nin đã vi phạm cả ba chuẩn mực kể trên.Chủ nghĩa Mác Lê nin thật sự đã thất bại ,phá sản.Đảng buộc phải chấp nhận hình thức tư bản chủ nghĩa và mô hình toàn trị do đảng cọng sản độc tài lãnh đạo,tức là một thể chế chính trị siêu phong kiến!
Sự tụt hậu toàn diện của đất nước, chính trị lệ thuộc, kinh tế lạc hậu,văn hóa suy đồi, giáo dục khủng hoảng,nhân cách thoái hóa…đang chứng minh sự tà vạy của học thuyết Mác-Lê và con đường tiến lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Đảng phải đi tìm cái Chính học đích thực làm tư duy chiến lược, làm triết lý hành động,đổi mới toàn diện và triệt để đường lối,về phương thức hành xử sao cho văn minh, đạo đức, cho thật dân chủ,cả về nhân thân tức là nhân cách mới của đảng viên, của cán bộ .Hãy vứt bỏ tà thuyết Mác Lê,kiếm tìm những giá trị minh triết của dân tộc và nhân loại cùng kiến thức mới của thế giới, làm cho tư duy và đường lối thật sự là chính học.Các Mác từng nói:”Bản chất con người là tổng hòa của các quan hệ xã hội”.Nhân cách của cán bộ, đảng viên thường đều đang hình thành và thể hiện ra trong những mối quan hệ xã hôi mang màu sắc phong kiến lạc hậu, tham lam, ăn trên ngồi trốc,nói như nhà Phật là tham-sân-si, diễn tả như Lê nin là vừa tham, vùa cậy quyền vừa dốt.Không có chính học không thể chuyển hóa nhân cách thành văn minh dân chủ được.
Để khẳng định được tính chính học trong tư duy chính trị, trong đường lối, trong phương thức hành xử, đảng phải kiếm tìm tính Chân-Thiện-Mỹ trong học thuyết của mình. Phải từ bỏ tà thuyết Mác Lê, từ bỏ thể chế xã hội chủ nghĩa, từ bỏ nhũng đánh tráo khái niệm đang như là phương thức hành xử chính thống. Phải khẳng định được chính học may ra mới biển đổi được nhân cách, thành con người vừa văn minh, đạo đức, dân chủ.Thế mà vì không có chính học, nên đảng đã duy trì cơ bản là những quan hệ xã hội suy đồi, lạc hậu, vừa siêu phong kiến, vừa tư bản hoang dã, vừa xã thôn cát cứ lạc hậu. Cứ cái kiểu bảo thủ, quan liêu, giáo điều, lệ thuộc ‘ý thức hệ của Tàu’ như hiện nay làm sao mà có dân chủ, văn minh, đạo đức, công bằng xã hội theo ý nguyện lòng dân?
Đi tìm chính học là một nhiệm vụ hàng đầu của Đại hội XII này !
N.Kh.M - Giám đốc Trung tâm Minh Triết Việt Nam (Tác giả gửi BVB).
------------
(*) Ghi chú: Trong bài này, tại bản thảo gửi đến BVB, tác giả có đưa lên 'cái chính thứ 5'; sau khi trao đổi với tác giả, được tác giả nhất trí, chúng tôi đã tạm 'lược bỏ'.(BVB).
--------------

34 nhận xét:

 1. Đàn không có con đầu đàn thì không thể có chính danh. Bao nhiêu năm nay vốn đã không còn chính thống ngoài trừ mấy lá cờ và biểu ngữ muôn năm treo bằng ngân sách của quốc gia. Không minh bạch nổi tài sản quan chức, không thượng tôn pháp luật, không coi trọng nền cộng hòa, dùng công an như công cụ tư nhân đạp trên nhân đạo lẫn chính nghĩa. Nhà báo, luật sư, các trường đại học không có độc lập thì làm sao có chính học?
  Câu hỏi đặt ra, làm sao đòi hỏi cả 4 cái không tồn tại trong một kì đại hội dù ta biết sẵng là nó có ở đó, bị luân hãm trong ý thức hệ và những nỗi sợ sệt khi bước qua?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Các bác nói văn với nho bọn này nó khong hiểu gì đâu
   Có chửi vào mặt nó cũng chẳng biết gì chúng chỉ lao vào
   Tranh giành chức quyền để tham nhũng kiếm tiền và tài sản thoi
   Nói thế nói nữa ,khác gì đàn bầu mà gầy tai trâu

   Xóa
  2. 4 chữ chính
   đô - ơ - yên - tệ

   Xóa
 2. Trước tiên Kính Cụ Nguyễn Khắc Mai và các cụ có học Thật Sự với Tấm lòng vì Dân vì Nước , các cụ cũng là Đảng CS Nhưng đến nay nó đã trở thành một Đảng Ma PhiA A toàn loại ngu tham gian ác lên làm tổng bí thư của hơn 4 triệu Đảng viên . còn Nhân Dân chúng tôi chả cần cái Đảng MAPIA này ,còn rất đau khổ Với Nó . mong những người Đảng viên Vì Dân vì Tổ Quốc hãy rời bỏ và Thành Lập Đảng Mới ,Người Mới có tài có Đức do Nhân Dân Tiến Cử chỉ như vậy mới tiến nhanh tiến mạnh Nhân Dân Ám No Hạnh Phúc mong lắm thay . còn ĐCS Việt Nam là không có Tương Lai ./.

  Trả lờiXóa
 3. Rất hay Bác Nguyễn Khắc Mai ạ !.
  Vậy nên gọi Đảng này & lũ lâu la này là gì ?.
  Nhân dân ta phải hành xử thế nào đây (?).

  Trả lờiXóa
 4. Nói trắng ra cho nó lành:
  đảng và nhà nước csVN chẳng có cái gì là chính danh, chính nghĩa, chính thống, chính học cả, mà chỉ thấy toàn là bất chính, do chính lừa, chính cướp, chính đểu rả lưu manh của dân tộc và tổ quốc vn

  Trả lờiXóa
 5. - Bốn tiêu chuẩn :-Chính Danh - Chính Thống - Chính Nghĩa - Chính Học xem ra ĐCSVN có BCT van ban chấp hành trung ương đảng - Điểm lại là không có -
  - Chính Danh : ĐCSVN lấy Đảng làm trọng trong khi không đặc Tổ Quốc Dân Tộc lên trên - Chỉ un quén lợi ích Đảng mà thật ra Đảng cũng chỉ một nhóm người -
  - Chính Thống : Một Đảng không giữ luân thường đao lý chỉ lấy bạo lực quyền lực đễ đè bẹp nhân dân - Cái quyền của con người bị tước đoạt nhưng lại dối trá khẩu hiệu trơ trẻn -
  - Chính nghĩa : Vì Tổ Quốc vì Dân Tộc Đảng chỉ hô khẩu hiệu bảo vệ Đảng bảo vệ Chính Quyền đễ mặc sức tham nhũng trong khi nhân dân khó khăn mọi bề -
  - Chính Học : ĐCSVN không cần học cũng có bằng - Nhỏ không học lớn làm đại uý là lẽ thường - Có chức vụ quyền hạng Đảng cho tổ chức học tai chức rồi lấy bằng khoe thiên hạ - Nói chung cha truyền con nối - Con ông cháu cha chẳng qua trường lớp cứ thế ngồi trên đè đầu cởi cổ nhân dân -
  Một Đảng lảnh đạo toàn là loại cơ hội - nệnh hót thì làm sao đất nước đi lên - Dân cang đói khổ Nước càng tụt hậu -

  Trả lờiXóa
 6. 4 cái "CHÍNH" này chúng đều KHÔNG CÓ,vậy làm sao đây thưa cụ ? // không có Một cái độc nhất thôi cũng đủ chêt rồi ! đàng này chúng trụi lũi trọi lơ như thân cây mục nát,trời đất nào hiểu cho ?!

  Trả lờiXóa
 7. Nguyễn Đông Hộilúc 21:59 25 tháng 12, 2015

  Bác Mai đưa ra 4 cái chính này là chính xác, chúng tôi rất tán thành, đây cũng là những 'tạm đúc kết' của anh em CCB ở địa phương tôi, lâu nay ấm ức, nhưng nay bác đưa lên báo mạng này, giúp cho suy tư, băn khoăn của chúng tôi như chính mình được giãi bày, được có người hóa giải giùm, đỡ bị stress.
  Đặc biệt, tôi thích nhất cái thứ Tư, nêu thẳng lãnh đạo (từ thấp lên cao) hiện nay ít học, lớp 4, lớp 7 là cùng, có TBT mang danh GS, TS 'Xây dựng đảng' cũng coi như trình độ lãng nhách.
  Dốt chữ quá, nguyên TTg Phan Văn Khải gặp Tổng thống Mỹ phải rút tờ gấy 'phao' nhét túi nhàu nhiễn để có cái đọc, nếu không thì chẳng biết nói gì.
  Lê Hồng Anh sang TQ bày ra mặt bàn cả tập giấy A4 in sẵn chữ to như con gà mới nói được 'theo văn bản đã được BCT nhất trí', lão Tập ngồi liếc xéo đầy khinh miệt, nhục quốc thể...và còn nhiều, tận bí thư đảng ủy xã cũng văn phòng viết sẵn, chỉ việc đọc mà còn ngắc ngứ... Cảm ơn bác Mai, cảm ơn Đại tá Bùi Văn Bồng.

  Trả lờiXóa
 8. Bác Mai là nhà học thật,Bác nói đúng với từ cộng sản,dịch từ Trung Quốc,mà Trung Quốc lại cố viết sai phục vụ cho họ lúc bấy giờ.
  Học thuyết Mác là thật,học thuyết của Lênin cũng thật,nhưng không có chủ nghĩa lại ghép vào,cũng từ trung quốc mà ra.
  Cái gì qua thì qua rồi,trả giá quá đắt ai cũng thấy cả.
  Thua ai cũng được,nhưng thua Bắc Triều Tiên toàn diện,mà ngay cả khi còn sống anh Nguyễn Bá Thanh đã nói công khai,nói trước hàng năm ngìn cán bộ đảng viên ,chứ nói chơi đâu.
  Vậy,đại hội coi như không có cái nhân sự đề cử kia,dẹp đi hai phần các lão quá 60 tuổi,dành cho lớp trẻ vào thay.
  Các đoàn đại biểu các tỉnh tự chọn và đề cử hoặc ứng cử,không có việc lớp cũ đưa ra đè đại hội và lớp mới.
  Chỉ có thay da đổi thịt cái bộ làm bộ thì mới tiến bộ được.
  Thua anh UN quá cỡ mà bày đặt.Dành ghế với con cháu thì ai mà coi ra gì.
  Quốc hội sắp đến là tự ứng cử và dân bầu.Chủ tịch nước tự ứng cử dân bầu luôn trong kì bầu chung quốc hội.Thủ tướng thì quốc hội bầu chọn và hạ bệ khi họp quốc hội nếu làm chả xong gì.
  Nhục ơi là nhục,khi ham hố đi trong lúc quá nhạy cảm,dù ngay cũng thành gian.
  Thôi bỏ chế độ đảng phân công từ lâu mới phải,duy trì làm gì nữa.
  Đảng làm sai bao nhiêu việc,tự hại mình,chính sách vừa ra là phá ngay,gây bao căm ghét cho những người đi kháng chiến từ rừng xanh trở về chứ chưa nói ai khác.
  Bác Mai nói công và tội của đảng cộng sản,chưa chính xác,mà nói đúng ra chỉ có ở miền Bắc...Miền Trung và Miền Nam không có trả thù ghê như thế.
  Nói thật,ngay cả chúng tôi chỉ nghe thôi cũng đã sợ,nên ngày xưa áy chúng tôi hay dè chừng lắm.
  Có lẽ nên học Nhật cho nó tiện về mô hình chính trị và nền hành chính.
  Đảng mà lãnh đạo Nhân Dân là sai rồi,xưa nay chưa từng có.Bất hiếu đến cùng nên nội bộ cứ loạn...Họ cố tình chăng ?
  Lê Công Sơn,

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. lâu lắm mới thấy anh Công Sơn nói được trong lúc tỉnh, không che đỡ cho cái đảng lưu manh, đảng lừa đảo, đảng cướp giật, đảng bán nước csVN

   Xóa
 9. Thách Lê Hồng Anh đứng trên diễn đàn nói 5 phút mà không cần có chữ viết sẵn.

  Trả lờiXóa
 10. nếu đảng không vì tổ quốc danh dự trách nhiệm mà chỉ là quang vinh muôn năm thì thật vô lại, tệ hại hơn cả thực dân và quá hổ thẹn với thời phong kiến ( dù luôn chửi phong kiến nhưng đảng csvn quang vinh muôn năm khác gì bệ hạ muôn năm ) nhưng hai bà trưng cũng chẳng sợ bọn tàu như bây giờ

  Trả lờiXóa
 11. Xin thưa các vị , các bạn trên diễn đàn " blog đại tá Bùi văn Bồng " thân mến , một sự thật không thể thật hơn đó là : dù có một đám , một thằng cha căng chú kiết nào trong cái đám " lãnh đạo cộng sản Việt nam " lên làm lãnh đạo cái đất nước này , dân tộc này thì cũng khốn nạn như nhau cả thôi , không thể khác được . Dù là thằng A , thằng B , thằng C ... trong cái đám cộng sản đó lên ngồi ở các vị trí " tứ trụ " thì cũng chẳng khác gì cái lũ trước kia , kể cả cái đám UVTW đông như " kiến cỏ " cũng chẳng tử tế gì . Có chăng chúng sẽ " bình mới rượu cũ " cho có vẻ đổi mới chứ thực ra chúng đều từ cái " lò bát quái học viện chính trị quốc gia HCM " mà ra cả , chúng cũng vẫn giương cao ngon cờ " Mác - Lê nin " , vẫn XHCN ... Vẫn là " hồn Trương Ba da hàng thịt " thôi ! Đó là điều chắc chắn sẽ sảy ra , không biết các vị , các bạn có tin điều này không nhỉ ? . Vì vậy chớ mong chờ vào cái điều tưởng như sẽ " cất cánh " sau đại hội đảng XII , như bà con ta thường nói : ĐỪNG CÓ TƯỞNG BỞ ! Riêng cá nhân tôi không bao giờ tin vào cái đám " lãnh đạo thiên tài - đảng CSVN " rằng chúng sẽ tử tế hơn ! Cứ nhìn , cứ nghe chúng đang đấu đá , tranh giành chức tước thì hẳn sẽ hiểu chúng sẽ đưa đất nước này , dân tộc này " đến bến bờ nào " !!!

  Trả lờiXóa
 12. Bai nay qua hay Doc ma dau don Cam on BAC MAI.....

  Trả lờiXóa
 13. Về tính chính danh của đảng csVN, tôi chỉ xin mượn lá thư BÀN VỀ ĐẠO LÀM NGƯỜI của anh kỹ sư Nguyễn Văn Thạnh viết cho nguyễn phú trọng, kẻ đứng đầu đảng Bất chính csVN để nói rõ tính bất chính của cái đảng đang cầm quyền ở VN. Nội dung lá thư đó nói với trọng, nhưng thực ra là nói với cái đảng csVN:

  Hà Nội ngày 3 tháng 9 năm 2015.
  Kính gửi: ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam.

  Thưa ông, tôi là Nguyễn Văn Thạnh, một người dân của nước Việt Nam. Về mặt tuổi tác, tôi đáng hàng con cháu của ông. Về mặt vai vế trong xã hội, tôi chỉ là dân đen còn ông là người đứng đầu cả nước.
  Nếu chiếu theo hệ giá trị cổ truyền phong kiến thì thật tôi không phải đối tượng được phép nói chuyện cùng ông.
  Thật may mắn, chúng ta sống trong thời đại dân chủ. Thời đại bình đẳng, lấy giá trị và nhân phẩm của con người làm thước đo.
  Chính vì điều này, hôm nay tôi viết thư này trao đổi với ông một việc: bàn đạo làm Người.
  Thưa ông, triết gia cổ Hy Lạp Socrates có nói "không gì vui sướng bằng làm người". Tất nhiên ý ông nói đến con người đúng nghĩa chứ không phải con người hình thức bên ngoài.
  Con người đúng nghĩa là con người hiểu đâu đúng, đâu sai để sống đúng phẩm giá làm người.
  Chúng ta có thể gọi những điều đó là Đạo.
  Như ông biết, khi người ta mắng nhau "đồ vô đạo" là lời mắng rất nặng nề.
  Thưa ông, một trong những đạo làm người là tối kỵ trộm cướp. Là một người chức cao vọng trọng chắc ông biết điều này. Gần như các hiền nhân, thánh nhân xưa nay khi giáo hóa con người đều răn không được trộm cướp.
  Trộm cướp có thể hiểu là chiếm giữ những thứ thuộc về người khác làm của mình. Chiếm giữ bất cứ thứ gì đều là trộm cướp chứ không riêng gì con gà, trái bí hay con chó,....đúng không ông?
  Hẳn ông đồng ý về điều này.
  Chắc ông cũng biết, nhân gian rất ghét trộm cướp vì chỉ có loại vô đạo mới làm việc đó. Trộm cướp gây bất ổn cho xã hội.
  Thưa ông, là một giáo sư, tiến sĩ chắc ông biết điều này "quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; nhân dân ủy quyền qua bầu cử, ấy là dân chủ". Điều này có nghĩa là muốn có quyền lực chính trị phải được dân bầu. Tính chính danh của bậc trị quốc, an dân nó ở chỗ này.
  Đến đây, tôi xin hỏi ông, là một người đứng đầu đất nước hiện nay, ông có được người dân nào bầu không?
  Ông lấy lý lẽ nào để nghiễm nhiên ngồi trên đầu nhân dân mà dân không được bầu?
  Thưa ông, thật khó khăn để nói cho ông biết "dân không bầu mà có quyền là trộm cắp quyền lực của nhân dân".
  Tôi biết nói ra điều này làm ông không vui nhưng tôi không thể nói khác hơn.
  Phẩm giá con người nằm ở chỗ dám nói lời chân thật.
  Thưa ông, càng có tuổi tác, càng ở ngôi cao càng phải giữ mình, càng phải tự giác sống đúng đạo làm người, đúng không ông?

  Kính thư
  Nguyễn Văn Thạnh
  Kỹ sư-blogger.
  ĐT: 0984.973.376
  http://www.thanhblog.org/2015/10/ho-so-van-ong-cho-huong-tranh-au-bau-cu.html

  Trả lờiXóa
 14. Phản đối tính bất chính của đảng cầm quyền csVN, đã có gần một vạn người công khai ký tên ủng hộ TUYÊN BỐ của nhà báo NGUYỄN ĐẮC KIÊN để phản đối đảng csVN CƯỚP VÀ GIỮ QUYỀN BẤT CHÍNH, kính mời các Bác trên diễn đàn xem lại tuyên bố này để rõ:
  Bối cảnh tuyên bố của anh Kiên: Chương trình Thời sự VTV1, 19h, ngày 25/2 đưa phát biểu tại Vĩnh Phúc của TBT ĐCS Việt Nam Nguyễn Phú Trọng như sau: “… Vừa rồi đã có các luồng ý kiến thì cũng có thể quy vào được là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chứ gì nữa … Xem ai có tư tưởng là muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Muốn ‘tam quyền phân lập’ không? Hả? Muốn ‘phi chính trị hóa quân đội’ không? Người ta đang có những quan điểm đấy!… Đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa! Chỉ ở đâu nữa nào? … Tham gia đi khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể … thì nó là cái gì?! … Cho nên các đồng chí quan tâm xử lý cái này.”(*)
  Sau đây là tuyên bố của anh Kiên được hàng vạn người công khai ủng hộ:

  Bằng tất cả sự tôn trọng với người đang đứng đầu một đảng chính trị của VN, tôi xin nói với ông Nguyễn Phú Trọng vài lời như sau:
  Đầu tiên, cần phải xác định, ông đang nói với ai? Nếu ông nói với nhân dân cả nước thì xin khẳng định luôn là ông không có tư cách. Ông là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu muốn dùng hai chữ “suy thoái” thì cùng lắm là ông chỉ có thể nói với những người đang là đảng viên cộng sản, ông không đủ tư cách để nói lời đó với nhân dân cả nước. Nếu ông và các đồng chí của ông muốn giữ Điều 4, muốn giữ vai trò lãnh đạo, muốn chính trị hóa quân đội, không muốn đa đảng, không muốn tam quyền phân lập, thì đó chỉ là ý muốn của riêng ông và ĐCS của ông. Ông không thể quy kết rằng đó là ý muốn của nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, cũng cần phải nhấn mạnh rằng, những ý muốn trên chỉ nên xem là của riêng ông TBT Trọng, chưa chắc đã là tâm nguyện của toàn bộ đảng viên cộng sản hiện nay.
  (còn nữa)

  Trả lờiXóa
 15. TUYÊN BỐ NGUYỄN ĐẮC KIÊN (tiếp theo):
  Tiếp theo, xin đi vào nội dung, ông nói suy thoái về đạo đức. Tôi muốn hỏi ông, đạo đức của ông đang muốn nói là đạo đức nào? Đạo đức làm người? Đạo đức công dân? Đạo đức dân tộc VN? … Tôi tạm đoán là ông đang muốn nói đến đạo đức người cộng sản của các ông. Vậy, các ông cho rằng chỉ có đạo đức cộng sản của các ông là đạo đức đích thực? Thế ra, cha ông tổ tiên chúng ta, khi chưa có chủ nghĩa cộng sản vô đạo đức hết à? Thế ra, những người không theo đảng cộng sản trên thế giới là vô đạo đức hết à?
  Tiếp theo, xin đi vào nội dung suy thoái chính trị, tư tưởng. Tôi muốn hỏi ông, chính trị, tư tưởng ông đang muốn nói là chính trị, tư tưởng nào? Có phải chính trị, tư tưởng của đảng cộng sản? Vậy ra chỉ có đảng cộng sản của các ông là duy nhất đúng à? Cá nhân tôi cho rằng, không một người có lương tri bình thường nào thừa nhận như thế. Cùng lắm ông chỉ có thể nói với các đảng viên cộng sản như vậy, nhưng ngay cả với các đảng viên cộng sản, ông cũng không thể quy kết tội suy thoái cho họ. Nếu không tin, ông thử đọc lại Cương lĩnh chính trị và Điều lệ đảng các ông ban hành xem. Không có điều nào nói xóa bỏ Điều 4 là suy thoái, muốn đa nguyên về chính trị là suy thoái, muốn phi chính trị hóa quân đội là suy thoái, chỉ có tham ô, tham nhũng… đi ngược lại lợi ích của nhân dân là suy thoái. Ông đương kim tổng bí thư ĐCS VN thử đọc lại và nghĩ lại chỗ này xem.

  Bây giờ, tôi trân trọng tuyên bố những điều tôi muốn:
  1- Tôi không chỉ muốn bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành, mà tôi muốn tổ chức một Hội nghị lập hiến, lập một Hiến pháp mới để Hiến pháp đó thực sự thể hiện ý chí của toàn dân Việt Nam, không phải là ý chí của đảng cộng sản như Hiến pháp hiện hành.
  2- Tôi ủng hộ đa nguyên, đa đảng, ủng hộ các đảng cạnh tranh lành mạnh vì tự do, dân chủ, vì hòa bình, tiến bộ của dân tộc Việt Nam, không một đảng nào, lấy bất cứ tư cách gì để thao túng, toàn trị đất nước.
  3- Tôi không chỉ ủng hộ xây dựng một chính thể tam quyền phân lập mà còn muốn một chính thể phân quyền theo chiều dọc, tức là tăng tính tự trị cho các địa phương, xây dựng chính quyền địa phương mạnh, xóa bỏ các tập đoàn quốc gia, các đoàn thể quốc gia tiêu tốn ngân sách, tham nhũng của cải của nhân dân, phá hoại niềm tin, ý chí và tinh thần đoàn kết dân tộc.
  4- Tôi ủng hộ phi chính trị hóa quân đội. Quân đội là để bảo vệ nhân dân, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ cương vực, lãnh thổ không phải bảo vệ bất cứ một đảng phái nào.
  5- Tôi khẳng định mình có quyền tuyên bố như trên và tất cả những người Việt Nam khác đều có quyền tuyên bố như thế. Tôi khẳng định, mình đang thực hiện quyền cơ bản của con người là tự do ngôn luận, tự do tư tưởng; quyền này mỗi người sinh ra đã tự nhiên có, nó được nhân dân Việt Nam thừa nhận và tôn trọng; quyền này không phải do đảng cộng sản của các ông ban cho, nên các ông cũng không có quyền tức đoạt hay phán xét nó. Vì thế, tôi có thể xem những lời phán xét trên của ông, nếu có hướng đến tôi là một sự phỉ báng cá nhân. Và tôi cho rằng, những người nào chống lại các quyền trên là phản động, là đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, dân tộc, đi ngược lại xu hướng tiến bộ của nhân loại.

  Nguyễn Đắc Kiên – Nhà báo, báo Gia Đình & Xã Hội 26-02-2013

  Trả lờiXóa
 16. Bác MAI nói cũng đúng thôi và sự giận giữ của các bạn cũng phải,không trách các bạn được.
  Nhưng cũng nói lại cho đúng hơn,nhằm góp ý cho Đại Hội ĐCSVN sắp đến được thực quyền,trách nhiệm,chứ không như đại hội cổ đông các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán,đấy cho lụn bại.
  ĐCSVN cầm quyền,không thay đổi được,số phận của Nhân Dân,mà chính là tương lai con cháu mình đều phụ thuộc lớn vào sự lãnh đạo của Đảng.
  Trước hết cần khẳng định,ĐCSVN chưa bao giờ bán nước và lưu manh cả,như các bạn chụp mũ tội nghiệp cho đảng.Thứ đến,đảng có lừa đảo,cướp ...hay không, nên xem lại đối tượng mà Đảng lừa và cướp,có đấy,nhiều vụ cũng sai đối tượng gây hại cho cả dân tộc,nhất là ngoài Bắc giết bậy bạ trong CCRĐ,gây chia rẽ quá sâu sắt cho tận ngày nay.
  Vụ Biển Đông ,Trung quốc xâm lược ngang xương,đánh thì dể thôi,nhưng xem lại mưu đồ chiến lược chứ.Trung quốc đã đang,sẽ sa lầy tại Biển Đông,họ sẽ tốn tiền và công sức làm suy kiệt Trung quốc,và ngay hiện giờ Trung quốc mất toi ảnh hưởng tại Myanmar,Đông Nam Á,gây lộn Đông Bắc Á,Đài Loan,tất cả đều mua súng tàu bom tên lửa của Mỹ giương cao nòng hướng về Trung quốc,riêng ta Mỹ hổng bán vì chê tiền của ta,ta lại mua của anh bạn ta toàn thứ xịn hơn.
  Trước đây Nhật đánh Mỹ túi bụi vì Đông Nam Á và Thái Bình Dương.Nay Trung quốc tưởng RỒNG,lại đánh Mỹ giành lại ĐNÁ Thái Bình Dương và dọn cái gậy tầm vông thọc ngang hông.
  Công nhận rằng,các ông lãnh đạo ĐCSVN suốt 30 năm qua chả ra hồn,nhưng cũng tại đại hội bế lên ngồi cho có chuyện.Thật ra công việc nước nhà do ĐCSVN làm cho nước cho dân phát triển lên,dù không bằng người.Chúng ta phủ định ,phủi sạch trơn lao động cống hiến của họ,họ tự ái chứ.
  Tôi rất căm và rất khinh ai đã gần 60 tuổi mà còn chui vào làm lãnh đạo trong đảng,kể cả chi bộ.Nói thật,đó chỉ là người cơ hội thiếu tự trọng,thiếu đạo đức cách mạng,để bao che cho mình lại xúc phạm thế hệ kế thừa,nói bậy bạ bất kì chỗ nào cho họ nói.
  Nói cho cùng giã nhân giã nghĩa để kiếm chát phá đảng.
  Sự nghiệp của ĐCSVN chính do nhân dân và toàn đảng,thành bại cũng từ đó,chứ cá nhân họ đâu đáng gì mà làm ra vẻ.
  Pháp Nhật Pháp Mỹ đều công nhận họ xâm lược Việt Nam,Trung quốc họ công nhận đánh Việt Nam,những người Việt Nam mình bu theo,lương họ trả cho cả vợ con,nay các bạn đó còn sồng sờ sờ ,các bạn đó có quyền chống lại ĐCSVN,nước nào chi tiền tiếp cứ chi...Còn dân Việt chả thích thế thì chính quyền gom vào nuôi cơm trắng cá tươi rau xanh...
  Đã đánh nhau thì lừa đảo,cướp của nhau,tàn bạo tàn ác với nhau có ai thua ai đâu mà tố nhau nói xấu nhau.Làm Việt cộng là bị tịch thu chả cướp là gì,còn cộng sản thì tịch thu tài sản nhưng phân cấp, đỡ ăn cướp hơn Mỹ và VNCH chứ.Hãy nhớ lại xem nào,lật cụ Diệm,ai phe Cụ bắt bỏ tù,tịch thu tài sản.Hận thù thì cứ hận nhưng cho đúng.
  Việt Minh,Cộng Sản,Việt Cộng,Quốc gia,đệ nhất nhị VNCH đều có cái tốt và cái xấu ...bên mười bên sáu,chả bên nào vừa cả.Tội nhất là nhân dân và người bị nghi oan họ chính mói là thành phần lãnh đủ.
  Chiến tranh vừa qua,Dân chết nhiều hơn lính chứ,xối lên đầu họ là chính mà.Nhưng họ được gì ??? Nông thôn giờ vẫn con đường này đây,làng xóm sao u hoài.
  Thực tiễn mói là chân lý,còn ba thứ thuyết từ Không Tử đến ông Tây Tàu chỉ là vớ vẫn không khoa học.
  CS

  Trả lờiXóa
 17. Thực ra, nhân loại có nhiều tôn giáo dựa trên đức tin như : Công giáo, Phật giáo, Hồi giáo…. Và kể cả CỘNG GIÁO cũng là một đức tin?
  Tuy nhiên, khác với các tôn giáo như Công giáo, Phật giáo, Hồi giáo… lấy viêc giáo dục con người làm điều thiện , sống hòa đồng nhân ái , yêu thương tôn trọng tự do của đồng loại, bằng khơi dậy lối sống đẹp và hun đúc tính nhân văn trong mỗi con người, trong xã hội, lấy đó làm phương tiện để đi đến mục đích cho một tương lai tốt đẹp cho con cháu đời sau theo luật nhân quả, hay cho chính mình trong kiếp luân hồi để đến lúc rời xa trần thế về nơi cát bụi được đến với thiên đường hay cõi niết bàn là nơi cho một kiếp sống lý tưởng vĩnh hằng cho con người ta…. Nhưng Cộng giáo khác hẳn:
  Cộng giáo (chủ nghĩa cộng sản) cũng là môt tôn giáo nhưng mà là một loại Tà giáo:
  - cs cũng có giáo lý như các tôn giáo khác: các bộ sách kinh điển như Các mác, Lê nin…. Toàn tập với việc diễn giải nhân sinh quan và thế giới quan theo trường phái duy vật , với các loại “kinh” như “triết học Mác-Lê nin”; “kinh tế chính trị”;”Tư bản”;”chủ nghĩa xã hội khoa học”…. Tất cả những thứ kinh đó, được diễn giải tưởng như có vẻ hiện thực và khoa học, nhưng thực tế đều là sự bịp bợm luẩn quẩn đôi khi trắng trợn, nhằm che đậy mục đích xấu xa nhât là mê hoặc các tín đồ, kích thích Tham-Sân-Si… Về phương pháp thì Cộng giáo Sử dụng và khuyến khích bạo lực, thực chất là dùng bạo lực bắn giết dùng chiến tranh để cướp giành lấy quyền cai trị nhân quần “súng đẻ ra chính quyền” ngụy danh dưới khẩu hiệu “giải phóng, chống xâm lược” ; dùng áp đặt kìm kẹp và bịp bợm kết hợp với tước đoạt và ngu dân , lấy “đấu tranh giai cấp” làm phương tiện để “xóa bất công”? dưới các khẩu hiệu “cải tạo tư sản, cải tạo công thương”; “cải cách ruộng đất”; “công hữu hóa tài sản, ruộng đất”để tước đoạt tài sản ruộng đất của dân chúng, thực hiện độc đảng toàn trị, tam quyền nhất đảng lập, để giữ quyền cho một thiểu số những người cs có đặc quyền đặc lợi, được tự do ăn trên ngồi trốc mà không cần qua cạnh tranh ứng bầu cử tự do .

  Trả lờiXóa
 18. CSVN Là lũ tay sai do đầu sỏ cs quốc tế lập ra và nuôi dưỡng, sau khi cướp được quyền cai trị cả nước, chúng đã trả “ơn” quan thầy của chúng bằng việc dùng công hàm 1958 để công nhận cái tuyên bố của TQ về chủ quyền ở biển Đông (mà trong đó có quần đảo Hoàng Sa –“Tây sa” và Trường Sa –“Nam Sa”) cũng như làm ngơ trước việc TQ chiếm đóng Trường Sa 1974 và ươn hèn lệnh cho lính Hải quân ta án binh bất động mặc cho TQ đánh chiếm Gạc Ma 1988… không những thế, Điểm cao 1509 (Vị xuyên-Hà Giang) khống chế toàn bộ khu vực Việt Bắc, phần lớn thác Bản Giốc ( Cao Bằng); Ải Nam Quan (Lạng Sơn); Bãi Tục Lãm (Quảng Ninh)… đều bị chúng dâng cho csTQ.
  Với trò đi đêm khuất tất, năm 1990, những tên cầm đầu đảng csVN đã thỏa thuận những gì ở Thành Đô cốt duy trì sự cầm quyền bất chính của mình mà chủ trương sát nhập VN vào TQ? Điều đó đến nay chúng vẫn bưng bít nội dung những thỏa thuận ngầm đầy tội lỗi này.
  Chỉ biết rằng, sau hội nghị Thành Đô, thì đảng CSVN lưu manh đã ký ngay 2 hiệp ước Biên giới Việt Trung ngày 30/12/1999 để giao 1694 km vuông đất trên biên giới cho Trung Quốc và hiệp ước phân định vịnh Bắc Bộ ngày 25/12/2000 giao 11000 km vuông lãnh hải ở Biển Đông cho Trung Cộng
  Suốt bốn nghìn năm cha ông ta tạo dựng, Đổ bao mồ hôi xương máu ra gìn giữ quyết không để mất một tấc đất của tiền nhân để lại cho con cháu trên đất nước VN này, thế mà dưới ách cai trị của lũ vong bản tay sai Tàu –csVN đã để mất đất biên giới diện tích bằng cả tỉnh Thái Bình, mất gần hết chủ quyền ở Biển Đông.
  Trước sự xâm lấn của TQ ở biên giới và biển Đông, nhiều lần nhân dân yêu nước đã xuống đường biểu tình ôn hòa phản đối,nhưng những kẻ cầm đầu csVN ngoài việc ngăn cấm biểu tình, đã đàn áp và bắt bớ bỏ tù, thậm chí thủ tiêu người chống TQ xâm lược.
  Như vậy mà ông "Công Sơn" còn nói "ĐCSVN chưa bao giờ bán nước và lưu manh cả" là sao?không cướp quyền từ chính quyền Trần Trọng Kim 1945 và vi phạm đến mức xé bỏ hiệp định Paris 1973 (quy định ở điều 15 là tồn tại giữa các bên, không được thôn tính nhau đấy là gì?); rồi tự cho mình quyền lãnh đạo, cấm các đảng phái hoạt động, dùng kế đảng cử bắt dân phải bầu... thì chẳng là cướp thì là gì?

  Trả lờiXóa
 19. Quân ăn cướp thì có cái gì là chính chứ !

  Trả lờiXóa
 20. Chúng nó không nghe đâu, hàng ngũ TW tập hợp toàn lũ "xôi thịt".Làm gì có có ai mang tư tưởng cụ Phan Chu Trinh "khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh" mà đưa dân tộc tiến bộ được. Chúng nó là những con gà công nghiệp mang tư tưởng M-L, khó mà có sự đổi mới ở lần ĐH này, dân Việt còn lầm than!

  Trả lờiXóa
 21. Giải trình của Nặc danh 11:19 là chính xác,đồng ý / Công sơn là thằng điên mà trách nó chi!

  Trả lờiXóa
 22. Kính gửi chú Khắc Mai
  Và anh Bùi Văn Bổng
  Đảng cầm quyền hiện nay
  Làm gì có Chính kiến.
  Họ đang quyết đấu tranh
  Để tranh dành quyền lực
  Ai là TBT
  Khóa XII này nhé
  Nếu Trọng mà ở lại
  Dân lại gọi Trọng "lú"
  Và chửi phe thân Tàu.
  Còn Tấn Dũng mà lên
  Lợi ích nhóm, tham nhũng
  Sẽ như diều gặp gió.
  Vậy thân Tàu + tham nhũng
  Đồng hành đảng sẽ bầu
  Và Quốc Hội đồng thuận
  Cùng chọn Nguyễn Sinh Hùng
  (có dòng máu Nguyễn Sinh)
  Vứa thân Tàu, tham nhũng
  Lợi ích, đảng duy trì.
  Sinh Hùng rất cao tay
  Miệng đòn sóc hai đầu
  Phát biểu rất ẫm ờ
  Để ba phe đánh nhau(Trọng- Dũng- Sang)
  Hùng sang gặp Cận Bình
  Về thăm nơi Bác ở...
  Rồi các bạn sẽ thấy
  Lời tôi đoán có sai
  Sinh Hùng cháu Sinh Cung
  Sẽ làm Tổng bí thư
  Nhiệm ký mưới hai này.
  Duy cũng là nghiệp quả
  Của dân tộc Việt Nam
  Mà "cha già dân tôc"
  Một con người chân chính
  Có bộ râu "vĩ đại"
  Đã để lại cháu con.
  Loạn loài và bất Chính.

  Trả lờiXóa
 23. Sẵn nói về chính danh thì dân đen tôi nghĩ ở VN này chả có cái gì chính danh mang tính tổ chức. Chỉ có cái nào đáng tin hơn dựa trên nhu cầu hoặc chẳng còn cái nào để chọn. Lề Internet càng thiếu chính danh. Tin tức cứ truyền từ nhà này qua nhà kia, blog này qua blog kia hoàn toàn thiếu chính danh xác nhận. Cái nào BBC có phóng viên hiện trường kiểm chứng thì còn gật gù, cái nào có hình ảnh thì cũng phải phân biệt cái nào rõ ràng, cái nào nguyên vẹn, ... không có quy chuẩn. Cũng như cái đảng cầm quyền lẫn chính phủ, cái nào có lợi cho phe mình thì chạy, cái nào không lợi thì lơ.
  Dân đen tôi hoài nghi, ngay cả có cơ hội, đảng cầm quyền nhu nhược (như hiện tại)thì cũng chẳng có ai dám đứng ra lãnh đạo trí thức hoặc dẫn dắt quân đội. Hoặc quân đội hiện tại coi trọng toàn vẹn lãnh thổ hơn là toàn vẹn dân tộc.
  Quá trễ để mọi thứ toàn vẹn, cũng quá trễ để còn cái hình hài dân tộc.

  Trả lờiXóa
 24. Anh Đaị Tá BỒNG, với cụ GS MAI làm nên một bản ÁN TỬ HÌNH CS !!!!
  _ Dọc hết 26 comments, tôi nhận ra mõi một người viết Comment cũng như mỗi một người đọc đều như đồng tình làm một ĐAO PHỦ !!!

  Trả lờiXóa
 25. Họ đem quân đội, xe thiết giáp bảo vệ đại hội, họ gây khó khăn trên mạng Internet như gây trở ngại khi vào trang web này, ... toàn những thủ đoạn của kẻ yếu, không có uy tín lẫn lòng tin vào chính mình. Ấy vậy mà TBT lên mặt báo, lên tivi không ngượng mồm nói "Phải tin đảng". Cái đó phải kiếm ngài TBT à, ngài chỉ là một ông già không kham nổi hiện thực, gánh không nổi quá khứ và mù tịt tương lai của chính ngài đừng nói chi tương lai của dân tộc này. Người ta có thể thờ thánh tổ Lạc Long Quân hay tổ mẫu Âu Cơ dù nó huyền hoặc thậm chí phù phiếm ở hiện tại, nhưng TBT đảng cầm quyền như ngài thì sử sách do chính đảng của ngài viết càng huyền hoặc hơn.
  Đảng này không có lòng ngực, không hiểu "chính" là gì để mà mong chờ.

  Trả lờiXóa
 26. Cảm ơn bác Khắc Mai đã có một bài viết sâu sắc, phân tích chí tình chí lí. Nhưng bài viết của bác chỉ để đánh động lương tri của những người biết trọng đạo lí. Còn các vị trong cuộc đua chen quyền lực để kiếm các ghế trong nhóm vua tập thể thì em chẳng hi vọng họ bận tâm nghe lời bác đâu. Họ dốc lòng bán nước cho tàu nên đã thẳng tay khủng bố những ai dám chống tàu. HỌ nhất định không chấp nhận một chế độ có nhân quyền, dân chủ nên đã vu khống cho những người dám tỏ bày chính kiến là " Phản động" Phản động chính là bọn bán nước chứ sao lại là người chống bành trướng Trung cộng??? KÍnh phục bác Khắc Mai một học giả uyên thâm luôn tận tâm với vận mạng của đất nước.

  Trả lờiXóa
 27. Chết sạch hết đi loài quỉ đỏ ! => tham lam,độc ác và tàn bạo !

  Trả lờiXóa
 28. Hiện nay mà tin vào cộng sản là chỉ có tâm thần nặng. Tôi tin rằng nó sẽ vứt vào sọt rác tronh tương lai rất gần. Nó cố giữ vì bản thân, gia đình và bè cánh chứ đâu phải vì dân tộc. Một lủ quỷ - chúng bay phải trả nợ trước công lý và dân tộc vì chúng bay làm tan hoang đất nước, hãm hại nhân tài, hút máu nhân dân, bán nước, mị dân...Cơn phẩn nộ của dân tộc đã đến...

  Trả lờiXóa
 29. ước chi tất cả đại biểu đại hội 12 đọc được ý kiến của cụ Mai,và có mươi người đặt vấn đề ra với đại hội.tôi tin 1/3 đại biểu có đọc cũng không hiểu vì họ chưa đủ tầm,gần một nửa sẽ ngại không có đủ thời gian để đọc vì họ đã là lãnh đạo thì thường ngại đọc.họ cũng chỉ là những con robot mà thôi,trên bảo gật thì gật.

  Trả lờiXóa