Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2014

'Không phân chia sự lãnh đạo quân đội cho lực lượng khác ngoài Đảng'

Tổng bí thư, Nguyễn Phú Trọng, QĐND
Chỉ có Đảng Cộng sản VN là tổ chức duy nhất lãnh đạo Quân đội nhân dân VN. Sự lãnh đạo quân đội không thể phân chia cho bất kỳ một cá nhân nào, một lực lượng chính trị nào khác - Tổng bí thư viết.

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam: 
Trong suốt 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn thể hiện rõ sự trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; đoàn kết, gắn bó, chiến đấu dũng cảm, sáng tạo, cùng toàn Đảng, toàn dân lập nên những chiến công hiển hách trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là kết quả tổng hợp được tạo nên từ nhiều nhân tố, trong đó, sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là nhân tố có ý nghĩa quyết định.
Trong lãnh đạo xây dựng, phát triển lực lượng cho khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền, Đảng xác định phải làm cho các đội du kích đi đúng "con đường chính trị" của Đảng... Đầu năm 1944, trước yêu cầu thành lập đội quân chủ lực quốc gia, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc căn dặn đồng chí Võ Nguyên Giáp: "Tổ chức của đội phải lấy chi bộ Đảng làm hạt nhân lãnh đạo". Thi hành đúng Chỉ thị của Bác Hồ, chi bộ Đảng của Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân được thành lập, lãnh đạo đội thực hiện các nhiệm vụ một cách tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt.Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội được Đảng Cộng sản Việt Nam xác định từ rất sớm và không ngừng được bổ sung, hoàn thiện. Đó là sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ... bằng một cơ chế, phương thức chặt chẽ, phù hợp. Trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên (năm 1930), Đảng chỉ rõ phải nhanh chóng "Tổ chức ra quân đội công nông". Trong Nghị quyết đội tự vệ (năm 1935), Đảng xác định: "Luôn luôn phải giữ quyền chỉ huy nghiêm ngặt của Đảng trong tự vệ thường trực", "Các đội trưởng và đảng đại biểu phải hợp tác mà chỉ huy".
Trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, quân đội ta có sự phát triển nhanh về lực lượng. Để giữ vững sự lãnh đạo, Đảng tiếp tục nghiên cứu xác lập, triển khai cơ chế lãnh đạo quân đội: Thành lập Trung ương Quân uỷ (tháng 01/1946); thành lập các cấp uỷ từ quân khu đến chi uỷ; đặt chế độ hai thủ trưởng (quân sự, chính trị) để chỉ huy đơn vị từ cấp khu đến trung đội; lập chế độ chính trị uỷ viên đại diện Đảng phụ trách trong quân đội (tháng 10/1948). Từ thực tiễn tổ chức sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội trong kháng chiến, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá II) đã ban hành Nghị quyết 07 ngày 20/5/1952, về thực hiện chế độ tập thể Đảng uỷ lãnh đạo toàn diện, thủ trưởng quân sự, thủ trưởng chính trị phân công thực hiện theo chức trách, nhằm thực hiện sự lãnh đạo tập thể, thống nhất của Đảng về mọi mặt công tác.
Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cơ chế trên tiếp tục được thực hiện; nhờ đó, sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội luôn được giữ vững, tăng cường và phát huy được sức mạnh chiến đấu "càng đánh, càng mạnh, càng thắng lợi". Các đơn vị trong toàn quân đều nhận thức đầy đủ và chấp hành nghiêm, thực hiện triệt để nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy được sức mạnh lãnh đạo của Đảng, đồng thời cũng phát huy cao độ trí tuệ, sự sáng tạo của thủ trưởng quân chính trong việc tổ chức thực hiện. Sự lãnh đạo của Đảng đã góp phần quyết định vào thắng lợi của quân đội ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; đồng thời, trở thành truyền thống, kinh nghiệm quý báu của quân đội ta.
Từ năm 1975 đến nay, Đảng ta đã có ba lần đổi mới, bổ sung, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Từ 1975 - 1982, quân đội vẫn thực hiện cơ chế lãnh đạo của Đảng như trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ngày 15/12/1982, Bộ Chính trị (khoá V) ra Nghị quyết 07 "Về việc đổi mới, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, sự nghiệp quốc phòng và thực hiện chế độ một người chỉ huy trong quân đội". Sau hơn hai năm thực hiện cơ chế 07, Đảng đã sớm phát hiện thấy một số khiếm khuyết, vì thế, ngày 04/7/1985, Bộ Chính trị (khoá V) đã ra Nghị quyết 27 về việc "Tiếp tục kiện toàn cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam và sự nghiệp quốc phòng".
Nghị quyết 27 của Bộ Chính trị quyết định khôi phục lại hệ thống tổ chức Đảng trong quân đội. Toàn quân có Đảng uỷ Quân sự Trung ương do Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp lãnh đạo. Cấp uỷ các cấp có trách nhiệm lãnh đạo toàn diện các đơn vị thuộc quyền, theo phạm vi chức năng và nội dung quy định cho từng cấp. Gần 20 năm thực hiện Nghị quyết 27 (1985 - 2005) đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức tư tưởng và hành động trong toàn quân đối với nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.
Trước yêu cầu giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội trong thời kỳ mới, ngày 20/7/2005, Bộ Chính trị (khoá IX) ban hành Nghị quyết 51 về "Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính uỷ, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam". Nghị quyết chỉ rõ: "Nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới đặt ra yêu cầu phải nâng cao chất lượng xây dựng quân đội, đặc biệt là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, bảo đảm cho quân đội luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành và tin cậy của Đảng, Nhà nước xã hội chủ nghĩa và của nhân dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống".
Cơ chế lãnh đạo theo Nghị quyết 51 xác định rõ những nội dung cơ bản để định hướng, chỉ đạo, tổ chức hoạt động lãnh đạo của tổ chức đảng, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, hoạt động của cán bộ chỉ huy, chính uỷ, chính trị viên, cơ quan chính trị trong các đơn vị quân đội. Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XI đã ban hành quy định về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam và quy định về tổ chức cơ quan chính trị trong quân đội. Các văn bản quan trọng của Đảng đã khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam mà thường xuyên và trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội. Sự lãnh đạo đó được thực hiện thông qua hệ thống tổ chức đảng, hệ thống tổ chức chỉ huy, hệ thống cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp và tổ chức quần chúng ở đơn vị cơ sở.
Bảo đảm quân đội luôn trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân 
Hệ thống tổ chức đảng trong quân đội gồm: Quân uỷ Trung ương và đảng uỷ quân sự các cấp. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng là Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, các đồng chí Uỷ viên do Bộ Chính trị chỉ định. Các cấp uỷ đảng từ cấp trực thuộc Quân uỷ Trung ương đến cấp cơ sở do đại hội đảng cùng cấp bầu. Quân uỷ Trung ương nghiên cứu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương những vấn đề về đường lối, nhiệm vụ quân sự và quốc phòng; kế hoạch phòng thủ đất nước; phương hướng và biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân; cơ chế lãnh đạo của Đảng với quân đội.
Tổng bí thư, Nguyễn Phú Trọng, QĐND
Ảnh: Minh Trường
Quân uỷ Trung ương có trách nhiệm phối hợp và hướng dẫn các cấp uỷ trực thuộc Trung ương thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về quân sự, quốc phòng; trực tiếp lãnh đạo xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện, xây dựng các tổ chức đảng trong quân đội trong sạch, vững mạnh. Thông qua các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị, Quân uỷ Trung ương bảo đảm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Quân uỷ Trung ương thực hiện chế độ quyết định tập thể đối với vấn đề lớn như: chủ trương, chương trình, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các biện pháp xây dựng quân đội,... Quân uỷ Trung ương chỉ đạo Tổng cục chính trị và thông qua Tổng cục chính trị chỉ đạo các đảng bộ và hệ thống chính uỷ, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị nhằm xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện, đủ khả năng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
Như vậy, suốt 70 năm qua, nhờ không ngừng bổ sung, hoàn thiện phương thức, cơ chế lãnh đạo, Đảng Cộng sản Việt Nam đã giữ vững vai trò lãnh đạo đối với quân đội trong mọi tình huống, mọi giai đoạn lịch sử. Đó cũng là nhân tố quyết định sự trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội ta. 70 năm qua, quân đội đã luôn xứng đáng là công cụ bạo lực cách mạng sắc bén, lực lượng chính trị trung thành của Đảng, Tổ quốc và nhân dân; giữ vững bản chất giai cấp công nhân, là quân đội của dân, do dân, vì dân; viết nên truyền thống quyết chiến, quyết thắng với nhiều chiến công hiển hách, đánh bại mọi kẻ thù xâm lược, xứng đáng là quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng.
Trong điều kiện cách mạng mới, trước tình hình thế giới, khu vực và trong nước, bên cạnh những thuận lợi cơ bản cũng có nhiều diễn biến phức tạp, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp uỷ, chỉ huy các cấp đã chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Kết quả nổi bật là: Đã chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối, chiến lược quân sự quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; đánh giá, dự báo, xử lý đúng đắn các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền trên biển, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, môi trường hoà bình để xây dựng, phát triển đất nước. Lãnh đạo xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu được nâng lên. Quân đội luôn tích cực tham gia giúp dân xoá đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả chiến tranh và thiên tai, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, thế trận lòng dân vững chắc, được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng. Công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội có chuyển biến quan trọng về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Quân đội cũng luôn khẳng định là lực lượng tín nhiệm trong lòng nhân dân. Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ được giữ vững, toả sáng.
Kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo quân đội tuyệt đối, trực tiếp 
Trong tình hình hiện nay, để tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, bảo đảm cho quân đội luôn luôn giữ vững bản chất cách mạng, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cần coi trọng mấy vấn đề cơ bản sau đây:
Trước hết, cần thống nhất nhận thức, bất luận trong hoàn cảnh, điều kiện nào cũng phải kiên định nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt; việc hoàn thiện, nâng cao chất lượng lãnh đạo của Đảng là yếu tố quyết định để Đảng nắm chắc quân đội trong mọi tình huống. Đảng không những đề ra đường lối quân sự, xác định phương hướng phát triển tiềm lực quân sự, quốc phòng của đất nước, xác định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu và các chủ trương, giải pháp nâng cao sức chiến đấu của Đảng bộ quân đội, mà Đảng còn lãnh đạo việc tổ chức hiện thực hoá quan điểm, đường lối xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đảng Cộng sản Việt Nam, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định những vấn đề cơ bản xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng quân đội luôn là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và tham gia xây dựng đất nước. Nhà nước thống nhất quản lý quân đội theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
Đảng bộ Quân đội, Quân uỷ Trung ương và tổ chức đảng các cấp trong quân đội phải thường xuyên quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đảng; đồng thời phải làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội. Đồng thời, giữ vững và thực hiện tốt nguyên tắc lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt, bảo đảm mọi quyền lãnh đạo quân đội luôn thuộc về Đảng. Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức duy nhất lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam. Sự lãnh đạo quân đội không thể phân chia cho bất kỳ một cá nhân nào, một lực lượng chính trị nào khác. Nhà nước quản lý quân đội thống nhất chặt chẽ trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và thực hiện quản lý xã hội bằng pháp luật. Vì vậy, tăng cường sự quản lý của Nhà nước đối với quân đội đặt trong mối quan hệ gắn bó hữu cơ với tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về mọi mặt đối với quân đội.
Đảng bộ Quân đội phải tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị (khoá IX), Quy định 49 của Bộ Chính trị khoá XI, Quy định 50 của Ban Bí thư khoá XI, Nghị quyết 513 của Đảng uỷ Quân sự Trung ương (nay là Quân uỷ Trung ương). Cấp uỷ các cấp cần chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Quân uỷ Trung ương, đồng thời nghiên cứu, vận dụng những bài học kinh nghiệm được đúc rút trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị, bảo đảm cơ chế Đảng lãnh đạo quân đội luôn vận hành thông suốt, đạt hiệu quả cao.
Thứ hai, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao của Đảng bộ quân đội và nâng cao hiệu lực của công tác Đảng, công tác chính trị. Trước hết, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao tính chiến đấu, tính hiệu quả của công tác tư tưởng, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội, bảo đảm cho quân đội luôn trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân; kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, kiên định công cuộc đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội và vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức, đồng thời, thực sự là lực lượng nòng cốt trong cuộc đấu tranh chống những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tập trung kiện toàn hệ thống tổ chức, nâng cao năng lực, trình độ lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu và tính năng động của các tổ chức đảng, đặc biệt là tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các cấp uỷ thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo gắn với phân công cá nhân phụ trách; coi trọng việc xây dựng và triển khai quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, nâng cao tính chiến đấu, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong từng tổ chức đảng và đơn vị; chủ động triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát trong từng nhiệm kỳ sát với yêu cầu, nhiệm vụ và thực tiễn của từng tổ chức. Tăng cường công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ theo hướng số lượng gắn liền với cơ cấu, bố trí, sắp xếp cán bộ hợp lý, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.
Thứ ba, cần tăng cường và nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với quân đội. Nhà nước quản lý quân đội trên cơ sở thể chế hoá đường lối, nghị quyết của Đảng (về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng lực lượng vũ trang) thành luật pháp, chính sách, kế hoạch; đồng thời, cần cải tiến tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, các bộ và cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ và địa phương cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước đối với quân đội. Cải tiến phương thức, lề lối làm việc của các cơ quan, đơn vị trong quân đội, xác định rõ nguyên tắc làm việc và quy chế phối hợp vận hành của bộ máy lãnh đạo, quản lý, chỉ huy của các đơn vị quân đội.
Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, gắn liền với tăng cường sự quản lý thống nhất của Nhà nước đối với quân đội là hai vấn đề then chốt, quan hệ chặt chẽ với nhau, có ý nghĩa quyết định trong việc xây dựng quân đội theo hướng "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại". Đảng, Nhà nước cần bổ sung, phát triển, hoàn thiện đường lối lãnh đạo, cơ chế, chính sách quản lý đối với quân đội, chăm lo xây dựng hệ thống tổ chức đảng trong quân đội trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng, củng cố hệ thống chỉ huy các cấp, các đơn vị trong quân đội vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý công tác quân sự, quốc phòng; xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Thứ tư, phải đẩy mạnh đấu tranh, làm thất bại âm mưu và hoạt động "diễn biến hoà bình" nói chung và "phi chính trị hoá" quân đội nói riêng của các thế lực thù địch. Thực chất, "phi chính trị hoá" quân đội là thủ đoạn cực kỳ nham hiểm của thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng nước ta, tách rời quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm cho quân đội không còn là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tin cậy của Đảng và Nhà nước. Bài học từ Liên Xô và các nước Đông Âu những năm 90 của thế kỷ XX đến nay vẫn còn nguyên giá trị đối với chúng ta.
Mọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ quân đội cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc rằng, quân đội ta là quân đội cách mạng, quân đội của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng. Mục tiêu chiến đấu của quân đội chính là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam - vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Trên cơ sở đó, mỗi quân nhân đề cao tinh thần cảnh giác, chủ động, nhạy bén, sắc sảo và kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn "phi chính trị hoá" quân đội của các thế lực thù địch; tỉnh táo, kịp thời xử lý các tình huống phức tạp diễn ra trong hoạt động thực tiễn theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không để kẻ địch lợi dụng.
Vấn đề then chốt để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội hiện nay là phải xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Đặc biệt, phải kiên trì, kiên quyết thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện dao động, giảm sút niềm tin, mơ hồ, mất cảnh giác, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, cơ hội, thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, vi phạm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội. Đổi mới và tăng cường công tác dân vận, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, quân đội với nhân dân, củng cố "thế trận lòng dân", tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và quân đội. Tập trung nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan chính trị, cán bộ chính trị, nhất là đội ngũ chính uỷ, chính trị viên trong quân đội, làm tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, hướng dẫn công tác Đảng, công tác chính trị.
Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, ngăn chặn các tệ nạn, tiêu cực từ bên ngoài thẩm thấu, tác động vào bộ đội; tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống văn hoá tinh thần, khắc phục những biểu hiện tiêu cực về đạo đức, lối sống, góp phần giữ vững phẩm chất tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ". Phát huy vai trò của công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí, xuất bản; bám sát nhiệm vụ cách mạng của quân đội, giữ đúng định hướng chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng; tích cực đấu tranh với những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.
Tự hào với truyền thống vẻ vang 70 năm của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn tin tưởng và mong rằng, quân đội ta sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ", ra sức phấn đấu, rèn luyện, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại", góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. (VnN)
----------------

58 nhận xét:

 1. Bất kể ai là công dân VN nói câu này 'Không phân chia sự lãnh đạo quân đội cho lực lượng khác ngoài Đảng' , tôi đều lắng nghe , suy ngẫm và tôn trọng . Nhưng với bác TBT N.P. Trọng thì tôi để ngoài tai ngay lập tức !!! . Vì sao ư ?. Các bạn thừa hiểu được !!!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Điều 4 HP có ghi rồi , bác Tổng viết lại làm gì cho tốn giấy mực ! Trông có vẻ " hoành tráng " nhưng thực ra toàn đồ xào nấu lại , chẳng có gì mới cả . Những khẩu hiệu được lặp lại nhiều lần làm cho người ta phát chán . . . nhạt thếch !!!
   Tôi có cùng quan điểm với nhậ xét của bác .

   Xóa
 2. Nếu là cái đảng tử tế thì cũng tốt thôi!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đảng Cộng Sản nào cũng được, miễn là cái đảng Cộng Sản ấy là đảng Cộng Sản thôi . Quốc tế vô sản vô tư đi các bác ạ .

   Xóa
  2. Một đảng chỉ tử tế khi có các đảng khác chăm chú theo dõi.

   Xóa
  3. Với Quân đội nhân dân Việt nam(QĐNDVN),Cụ Hồ đã dạy ngắn gọn khúc triết rằng: Quân đội ta trung với Nước,hiếu với Dân,nhiệm vụ nào cũng hoàn thành,khó khăn nào cũng vượt qua.Có mấy câu ngắn gọn vậy mà nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện nay trong lời nói và văn bản toàn làm trái,nói ngược ý Cụ Hồ,kể cả các ông TBT như ông Trọng.

   Trung với nước tức trung với Nhà nước. Khi Đảng CSVN còn được nhân dân trao trách nhiệm là đảng cầm quyền thì đương nhiên Đảng lãnh đạo Nhà nước VN và QĐNDVN trung với Nhà nước VN tức phải tuân thủ sự lãnh đạo của Nhà nước theo chủ trương đường lối của Đảng CSVN rồi,khỏi bàn luận.

   Tuy nhiên trong xu thế dân chủ,Đảng CSVN cầm quyền không đồng nghĩa Đảng CSVN độc quyền lãnh đạo Nhà nước VN.


   Chỉ có Nhân dân VN mới có độc quyền chỉ định đảng phái nào được cầm quyền thông qua bầu cử các cơ quan quyền lực Nhà nước.

   Nhà nước của dân,do dân và vì dân là như vậy.Còn bất kỳ đảng phái nào cũng chỉ là đại diện được quyền lợi cho một giai tầng bộ phận người dân nhất định,không thể tồn tại một đảng phái có thể đại diện quyền lợi toàn dân được .

   Đảng cầm quyền chỉ là đảng dung hòa được quyền lợi chung của các giai tầng nhưng không bao giờ luôn luôn thỏa mãn được lợi ích tuyệt đối của từng giai tầng đảng phái trong xã hội nhiều thành phần kinh tế.

   Ví như Đảng CSVN đại diện và quan tâm nhiều hơn lợi ích của giai cấp công nhân thì tại thời điểm nào đó lợi ích của giới chủ tài sản ,doanh nhân sẽ bị ảnh hưởng và sức sản xuất của xã hội vì thế có thể bị trì trệ do giới chủ tài sản không còn mặn mà đầu tư ;Khi ấy sự chia sẻ quyền lực là tối cần thiết để dung hòa lợi ích ,từ đó khuyến khích tái tạo động lực thúc đẩy sức sản xuất xã hội.

   Dân chủ và đa nguyên chính trị là quy luật tất yếu trong sự phát triển của xã hội,nó không có gì đáng sợ với xã hội VN hiện nay,nó cũng không có gì đáng sợ với Đảng CSVN.

   Cái đáng sợ nhất đối với Đảng CSVN,đảng cầm quyền Nhà nước VN hiện nay là tư duy quan liêu tự phụ trì trệ bảo thủ sáo mòn lạc hậu ,không có cơ chế quản lý sử dụng cán bộ hợp lý,không theo kịp thời đại chứ hoàn toàn không có nỗi sợ nào từ thế lực thù địch bên trong bên ngoài nào đe dọa sự tồn vong của Đảng CSVN cả.

   Xóa
 3. Vậy các ông nên đổi tên thành "Quân đội ĐCSVN" đi! Mang tên "Con Rận Nhâ Đôi" làm chi cho hài hước? Chỉ có vậy mới giải thích lý do quân đội cứ co vòi với bọn bành trướng lấn biển đảo.

  Trả lờiXóa
 4. Tình hình quân đội ra sao, khi có biến động lớn mới biết... Người lính cơ bản không phái loai suy thoái biến chất, ham tiền bẩn mà giết người vô tội.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Khiếu Minh Lươnglúc 20:33 21 tháng 12, 2014

   Nay 'đã tang' (đảng ta) nói khác cụ Giáp rồi. Cụ Giáp nói "QĐND từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu", nay "...vì đảng" thôi, duy nhất một lòng vì đảng, mọi sự phải do đảng, tất cả phải "Vì Đảng"! Bỏ nước (mất nước rồi sao?) mà các nơi cứ truyền nhau thuộc lòng từ bao giờ: Quân đội ta/ Trung với đảng/ Hiếu với dân..."?

   Xóa
 5. 'Không phân chia sự lãnh đạo quân đội cho lực lượng khác ngoài Đảng' : VẪN VẬY thôi mà,sao NAY có vẻ "tâm tư" quá vậy ta !???.

  Trả lờiXóa
 6. Thư ngỏ về việc tạm giam nhà văn Nguyễn Quang Lập

  Kính gửi:

  Ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công An
  Ông Nguyễn Hoà Bình, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
  Ông Trương Hoà Bình, Chánh án Toà án nhân dân tối cao

  Chúng tôi được biết Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã bắt giữ ông Nguyễn Quang Lập, nhà văn, và đang tiến hành điều tra. Chúng tôi viết thư này đề nghị các quý cơ quan cho nhà văn Nguyễn Quang Lập được tại ngoại trong quá trình điều tra, vì những lý do sau:

  1. Qua các tác phẩm và bài viết của nhà văn Nguyễn Quang Lập mà chúng tôi đã đọc, chúng tôi cảm thấy rằng ông là một người có tâm với đất nước.

  2. Ông Nguyễn Quang Lập sức khoẻ yếu, bị liệt nửa người từ hơn 10 năm nay. Chúng tôi thấy việc tạm giam ông Lập không phản ánh đúng tính nhân đạo của hệ thống pháp luật và xã hội Việt Nam.

  3. Chúng tôi e rằng việc tạm giam ông Lập trong tình trạng sức khoẻ như vậy tạo ra một hình ảnh xấu về Việt Nam trên trường quốc tế.

  4. Chúng tôi tin rằng các cơ quan điều tra có đầy đủ các biện pháp ngăn chặn khác để việc ông Nguyễn Quang Lập tại ngoại không làm ảnh hưởng đến công tác điều tra.

  Vì những lý do trên, chúng tôi khẩn thiết đề nghị các quý cơ quan cho nhà văn Nguyễn Quang Lập được tại ngoại trong quá trình điều tra.

  Kính thư,
  Ngô Bảo Châu
  Đàm Thanh Sơn
  Vũ Hà Văn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. BI KỊCH CỦA DÂN TỘC VÌ KHÔNG CÓ NGÔN NGỮ CHUNG
   Tô Văn Trường
   Ngoài Kiến nghị chung của rất nhiều người dân, trí thức đã gửi lãnh đạo nhà nước, tôi mới đọc Thư ngỏ rất ngắn gọn của ba nhà khoa học nổi tiếng của Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài: Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn và Vũ Hà Văn gửi ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công An, ông Nguyễn Hoà Bình, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và ông Trương Hoà Bình, Chánh án Toà án nhân dân tối cao đề nghị cho nhà văn Nguyễn Quang Lập được tại ngoại trong quá trình điều tra.
   Lý do của Thư ngỏ rất rõ ràng, minh bạch vì ông Nguyễn Quang Lập là người có tâm với đất nước, sức khoẻ yếu, bị liệt nửa người từ hơn 10 năm nay. Việc tạm giam ông Lập không phản ánh đúng tính nhân đạo của hệ thống pháp luật và xã hội Việt Nam, tạo ra một hình ảnh xấu về Việt Nam trên trường quốc tế và các cơ quan điều tra có đầy đủ các biện pháp ngăn chặn khác để việc ông Nguyễn Quang Lập tại ngoại không làm ảnh hưởng đến công tác điều tra.
   Chia sẻ với Thư ngỏ, và bức xúc việc bắt giữ ông Nguyễn Quang Lập, ông Hồng Lê Thọ có vị trưởng thượng bình luận đây là những con người cùng nguồn gốc Việt Nam nhưng có quan điểm khác nhau hoàn toàn, nói với nhau nhưng không thể hiểu nhau được. Hay nói theo cách khác : ”Bi kịch của dân tộc Việt là hiện nay không có ngôn ngữ chung.”!
   Chúng ta đang sống trong chế độ được mệnh danh là “của dân, do dân và vì dân” nhưng thực tế diễn ra lại trái ngược với quan điểm của Hồ Chí Minh là mong muốn cho người dân được sống tự do và có quyền được mở miệng, nhất là với các vấn đề liên quan đến quốc kế dân sinh.
   Nguy cơ tồn vong của chế độ ta hiện nay về nội xâm là tham nhũng, lòng dân bất an, về ngoại xâm là hành động ngang ngược lấn chiếm biển Đông của Trung Quốc và thò bàn tay “lông lá” vào đời sống xã hội của Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta không phải cực đoan, "dị ứng", bất cứ cái gì của Tàu cũng xổ toẹt tuốt tuồn tuột ! Với tinh thần thực sự cầu thị , gạn đục khơi trong, cái gì hay là phải học. Những di sản văn hóa Trung Hoa và Pháp ở nước ta là cái phước chứ không phải họa .
   Viết đến đây, tôi lại chợt nhớ trong Hán tự, có từ DÂN CHỦ 民主 , chữ CHỦ ở dưới là chữ vương (vua) mà lại còn được chắp nối thêm cái chỏm trên đầu vua - tức là cao hơn cả vua ! Còn gì bằng !
   Mong rằng những người có trách nhiệm quản lý điều hành đất nước thấu hiểu ý nghĩa và vai trò của Dân ở bất kỳ thời đại nào, dù đất nước có thăng trầm, họ vẫn là Chủ ông của đất nước, đúng như cụ Nguyễn Trãi đã cảnh báo!

   Xóa
 7. Đảng chỉ là một nhóm người, một tổ chức chính trị xã hội - Cũng là một bộ phận nhỏ trong cộng đồng dân tộc, đặt trong tổ quốc-nhân dân - có khi Đảng chỉ có một người gây thanh thế cho gia đinh - Nói Quân đội của 1 nước phải trung thành với Đảng là phi lý – Bởi vì khi ĐCSVN đả có “Bộ phận không nhỏ” suy thoái, biến chất, tham nhũng, vụ lợi cá nhân quá đáng, sinh ra mất dân chủ, độc tài đảng trị, không lo cho Tổ quốc, nhân dân; đi ngược lại lợi ích của Toàn Dân, thì sẽ “Lệnh kiểu gì” cho bộ đội mỗi khi lợi ích cá nhân và phe nhóm rơi vào thế‘bất lợi’?? .

  Trả lờiXóa
 8. rừ hồi ô mạnh làm tbt tôi thấy lúc nào cũng hô tăng cường sự lãnh đạo của đảng.có mỗi một đảng thì hiển nhiên là đảng lãnh đạo toàn bộ có ai tranh đâu.có điều lòng tin của dân năm trong tim óc mọi người có lãnh đạo đc không mới quan trọng.đảng hãy cấy vào đầu mỗi người con chíp điện tử để điều khiển lòng tin thì lúc đó đảng yên tâm khỏi hô hào.

  Trả lờiXóa
 9. Quân đội ta có gần 500 tướng lĩnh chỉ huy 420.000 ngàn lính, bình quân mỗi ông tướng điều khiển dưới quyền minh là khoảng trên dưới 800 linh. Một quân đội như vậy di nhiên chắc là thiện chiến lắm và có. TBT TL làm bi thủ quân uỷ tw thì có gi bằng hà các vị . Một đôi quân chỉ trung thành với đáng trước, kế đến là tổ quốc rồi mới tới nhân dân thật ra dan đen tui không thể tham gia cái đôi quân ấy được trong giai đoạn này. Trước đây di bộ đội có bài hát VI nhân dân quên mình vì nhân dân hy sính chủ đâu có vị đáng dau

  Trả lờiXóa
 10. Xin nhắc TBT là VN chưa có luật về sự lãnh đạo của đảng với xã hội nói chung và quân đội nói riêng. Lãnh đạo không theo luật là lãnh đạo tùy tiện, tùy hứng. Rất tai hại.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chính xác, đảng đã đứng trong Hiến pháp thì phải có Luật về đảng: Vị trí, nhiệm vụ, nội dung, quyền hạn, trách nhiệm thực thi theo pháp luật thế nào?...Đã có Luật đảng được QH thông qua, Chủ tịch nước ký, thì cứ theo luật mà lãnh đạo.
   Không thực hiện được vai trò, không hoàn thành nhiệm vụ, mắc sai lầm thì cũng phải có pháp luật Nhà nước xử, phải tuân thủ pháp luật, nếu cần thì theo đề nghị của cử tri: QH, CT nước, hay TTg CP có quyền giải tán đảng.
   Nếu không làm được như thế, đứng trong HP làm gì (đảng CS TQ rút ra khỏi HP từ năm 1982).

   Xóa
  2. Luật về sự lãnh đạo của đảng cầm quyền là nội dung đã được viết rất nhiều trong góp ý sửa đổi Hiến pháp 2013 và nêu thành kiến nghị trực tiếp cả trong những hội nghị đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri ở nhiều địa phương chứ không chỉ trên mạng như trong trang này của bác Bồng.

   Rất tiếc chưa thấy bất cứ một đại biểu Quốc hội VN nào dám dũng cảm thực thi trách nhiệm của Đại biểu ,phản ảnh kiến nghị này của cử tri tại các kỳ họp Quốc hội,trong khi hình ảnh các đại biểu Quốc hội ngủ say sưa trong nghị trường thì cử tri lại được thấy rất nhiều .

   Lãnh đạo toàn diện Nhà nước mà lại chẳng phải theo luật nào thì uy như là cậu ông giời rồi ,hèn gì mà công chức chả dám vỗ ngực chửi ngược đầy tớ.

   Xóa
 11. Thôi chết !
  Mình cứ nghĩ QĐND Việt Nam là lực lượng vu trang của nhân dân và từ nhân dân mà ra. Ai dzè, chỉ riêng của đảng, thì chết tôi rồi. Con, cháu tôi không phải đảng viên cứ hăng hái xin đi vào công an, quân đội (lương cao, lên tướng nhanh) tưởng là vì nhân dân, bảo vệ nhân dân, bảo vệ đất nước. Nay nghe bác Trọng nói thế thì tôi phải gọi các cháu tránh xa công an và quân đôi. Khỏe đảng định hướng làm lính xung kích tấn công lại ông bà, thì nguy to. Rước cháu con chống lại ông bà. Thật nguy. Quá nguy....!

  Trả lờiXóa
 12. Đảng lãnh đạo! - Nếu đảng cho ra đảng, lãnh đạo cho ra lãnh đạo. Quân đội không thể đặt dưới sự lãnh đạo của "một bộ phận không nhỏ suy thoái, biến chất" như NQTW4 khẳng định cuối năm 2011.

  Trả lờiXóa
 13. Tồng Bí ra quân lệnh là QĐND phải trung với đảng , phải thực hiện lý tưởng của đảng, nhưng thực tế hiện nay thì chẳng những người dân trong nước mà cả thế giới đều biết rằng đảng cs VN đích thị là đàn em tận trung với đảng cs Tàu, là phiên bản của đảng cs Tàu , vậy trung với đảng là phải trung với Tàu à?
  còn lý tưởng của đảng là " chủ nghĩa vô sản Mác-Lê" hay là " tư sản phong kiến
  kiểu Tàu" thì phải hỏi lại những ông tướng, tá cao cấp được đảng đưa sang Tàu học tập theo huấn thị vì thực tế hiện nay đảng cs Tàu đang từ bỏ chủ thuyết M-L để đề cao chủ thuyết " nội địa" Khổng Tử và tư tưởng Đặng tiểu Bình cho phù hợp với "giấc mơ đại Hán" của Tập Cặn Bình, vì vậy có lẽ tổng bí đừng nên quanh co mù mờ cái lý tưởng đảng của ông nữa .

  Trả lờiXóa
 14. Xưa, cụ Giáp nói: "...lấy chi bộ Đảng làm hạt nhân lãnh đạo", cái 'hạt' cái 'nhân' đó nay khác trước rồi. Bởi ở "Trên" ăn hết quả ngon ngọt, ném 'hạt nhân' xuống cơ sở. Cơ sở lo trồng, ra quả thì trên cao lại chén hết. Dân thì gốc rễ, chi bộ lo giao hạt, trồng, đến khi quả chín thì "Bộ phận không nhỏ" cấp bự vặt trụi, trơ cành héo hon!

  Trả lờiXóa
 15. Bởi vì Đảng không nắm quân đội và công an thì Đảng sẽ chết ngay lập tức .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tất nhiên rồi! Nhưng mà thành ủy Hải Phòng, tỉnh ủy Hưng Yên tung LLVT và "lệnh" phải tổ chức LL hùng hậu có binh khí, chó săn đi cưỡng chế thu hồi đất Tiên Lãng, Văn Giang, chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi cho Đại ca ( chính quyền) và Đại gia thì CA, QĐ của ai, bảo vệ ai, vì ai? Thế thì còn đâu bản chất truyền thống vì nhân dân quên mình, vì dân phục vụ?

   Xóa
 16. chi cua dang thoi. vay quan doi tu dau ma ra- tu nhan dan. ai nuoi quan doi. dang nuoi hay nhan dan nuoi quan doi. muc dich cua quan doi la chien dau vi dan hay vi dang?dang co phai luc nao cung hoan toan dong nhat voi dan khong? nhung dang vien loi dung dang ve hai dan hai nuoc, thi sao?thuc te hien hay nhung dang vien loi dung chuc quyen de thu ven ca nhan, tham quyen co vi,cha truyen con noi, trong khi khong co thuc tai, thi co nhieu khong- rat nhien va cong nhien truoc the gioi, dan toc.luc do quan doi chien dau va lam viec vi ai- suot ca cuoc doi chi moi vi nhan dan thoi.

  Trả lờiXóa
 17. Trước đây QĐ, CA lập ra là để bảo vệ dân. Nay thì QĐ,CA chĩa ngược mũi súng vào dân thể hiện qua những cuộc cưỡng chế cướp đất kinh hoàng, xem dân như những thế lực thù địch, QĐ,CA phải trung thành bảo vệ cái Đảng đang suy thoái . Thực chất QĐ,CA hiện nay là QĐCS, CACS chứ không phải là QĐND, CAND. Thương quá dân tôi, lầm than đói khổ bởi các cuộc cưỡng chế, ai xui xẻo bị CA bắt thì xem như tiêu đời bởi các bản án oan sai hoặc bị đánh đập đến chết hoặc tàn phế

  Trả lờiXóa
 18. Ngồi trên Nước không thuần phong mỹ tục
  Trước ba quân xem thường không nghiêm túc
  Tay đùi luộm thuộm con người ra chi
  Lời ăn phép ở gia phong xem thường

  Trả lờiXóa
 19. Cách đây 1-2 ngày , tôi có nghe phát thanh viên trên VTV1 đọc bài viết của ông TBT Nguyễn phú Trọng về việc " lãnh đạo quân đội " nhân kỷ niệm 70 năm thành lập QĐNDVN . Toàn bộ bài viết nội dung chỉ tập trung nhằm mục đích khẳng định : " ...sự lãnh đạo quân đội không thể phân chia cho bất kỳ một cá nhân nào , một lực lượng chính trị nào khác ..." ! Tôi thấy cực kỳ ngạc nhiên , sao cái ông TBT đảng CSVN này cứ hay tự vẽ ra " những con ngáo ộp " để dọa nhân dân và dọa chính bản thân mình và cả cái đảng CSVN này thế nhỉ ? Ông đi đến đâu , nhìn ở đâu cũng thấy " thế lực thù địch " rồi la toáng lên , mà đâu có thấy cái thế lực ấy nó ra làm sao đâu , nó là ai và nó " mồm ngang mũi dọc " thế nào ? Và bây giờ , chẳng biết có ai hoặc " lực lượng chính trị nào " đang nhăm nhe cái chức " bí thư quân ủy trung ương " , hoặc định tranh giành " sự lãnh đạo quân đội nhân dân " của các ông mà sao ông lại " la toáng " lên thế nhỉ ? Hay ông định làm cái trò " rung cây nhát khỉ " ? Đất nước đang luôn ổn định , quân đội đang thực hiện " trung với đảng " ...hà cớ gì ông lại phải quá lo xa để rồi ông lại " vẽ " ra một ai đó , lực lượng chính trị nào đó đang định " chia sẻ quyền lực lãnh đạo quân đội " của ông và các đồng chí của ông ! Thật nhảm nhí thưa ông TBT Nguyễn phú Trọng . Ngày xưa lúc còn nhỏ tôi có đọc một bài ca dao nói về " chúa ông hay lo xa " có câu :
  Chúa ông là chúa hay lo
  Đêm nằm " vẽ " việc ra cho mà làm .
  Không hiểu nó có giống cái ông Tổng " bí " này không ???


  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nguyên văn lời dạy của Hồ Chủ tịch là "Quân đội ta trung với nước/ Hiếu với dân/ Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành/...".
   Sau khi Bác từ trần, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ thêm lên trên, câu: "Quân đội ta trung với đảng/ Trung với nước/Hiếu với dân/...; Còn nay, không biết ai chỉ đạo, nhiều cuộc kỷ niệm gần đây, nhất là KN 30/4, 22-12, tận cấp phường, xã chỉ thấy đọc: "Quân đội ta/ Trung với đảng/ Hiếu với dân...; ...bỏ đi "Trung với nước", coi như "mất NƯỚC" rồi!?

   Xóa
  2. Thứ người dân hiện nay sợ nhất chính là thế lực tham nhũng đấy thưa bác Tổng bí thư,lẽ ra bác TBT mà mang mang thế lực tham nhũng ra dọa thì dân sẽ hết hồn hết vía ngay .

   Bác TBT mà cứ mang những thế lực đòi dân chủ ra dọa thì dân đâu có sợ,vì bọn dân chủ đấu tranh vì chính quyền dân chủ của người dân thì sao dân phải sợ .

   Cụ Hồ Chí Minh cũng từng mang dân chủ từ văn hóa Âu Mỹ về và không những dân không sợ dân chủ mà nhân dân cả nước VN còn nước chung tay với Cụ Hồ giành được độc lập tự do dân chủ cho Nhân dân Việt nam ta đó thôi.

   Giờ Bác TBT lại mang thế lực thù địch vô hình ra dọa thì xưa mất rồi,như các mẹ trẻ ngày trước cũng hay mang con ma ra dọa con nít nhưng rồi ma trên tivi chúng lại dễ thương quá, giờ phải mang công an ra dọa trẻ mới sợ đó Bác !

   Tuy nhiên không như con nít sợ công an, người lớn ở VN sợ nhất là các thế lực tham nhũng mà những thế lực mờ ám này lại chỉ được sinh ra và tồn tại được là nhờ sự thiếu dân chủ trong đời sống xã hội.

   Nên chung quy lại , nỗi lo sợ lớn nhất của nhân dân VN ta bây chừ là sợ thiếu dân chủ trong xã hội ,không tin các bác cứ thử dọa cắt phéng dân chủ của dân xem dân có sợ phát khùng lên không.

   Xóa
 20. Qua bài viết của tổng lú,những ai còn hi vọng "đảng ta" sẽ tốt lên,sẽ về với nhân dân chắc sẽ tỉnh ngộ phần nào
  Mấy đời bánh đúc có xương
  Mấy đời cộng sản chung đường nhân dân

  Trả lờiXóa
 21. 500 tướng với 420.000 quân lính=>trung bình 1 tướng chỉ huy 800 lính,chuyện khó tin nhưng có thật ! ( chỉ có ở VN thôi ! ) // 800 lính chỉ cần 1 thiếu tá hay trung tá là được ( quân đội của các nước tiến ),vậy,thiếu tướng của VN=thiếu tá của người ta !

  Trả lờiXóa
 22. Thôi ông ơi ! ông càng nói đất nước càng rã rời,lòng người càng ly tán !

  Trả lờiXóa
 23. Trên lý thuyết, trên thông tin của đảng thì
  -Quân đội phải tuyệt đối trung thành với đảng
  -Thanh niên, hội phụ nữ, người cao tuổi... vân vân, tóm lại là toàn xã hội phải trung thành với đảng!
  Quá khứ đã từng như vậy nhưng là khi khái niệm Đảng-Bác-Nhà nước-Nhân dân có chung lợi ích, chung mục đích..., bây giờ có vậy...?
  Đảng với lập trường "Kiên địch CNMLN" không thay đổi nhưng không ai nhìn thấy, sờ được đảng ấy mà chỉ nhìn thấy, nghe thấy và may ra được sờ tới các đồng chí lãnh đạo đảng vô cùng kính mến! Và các đồng chí ấy lại là những con người với những ham muốn không bao giờ nói ra nhưng lại làm hết mình vì nó. những đồng chí ấy cũng có kẻ khôn người dại, thông minh và ít thông minh dẫn đến những quyết sách khi đúng khi sai... đúng sai gì thì các đồng chí cũng bắt cả xã hội phải "Trung thành" nói là với đảng nhưng có phải là với các đồng chí ấy...?
  Đảng cũng như muôn vạn tổ chức khác của loài người, đảng vĩ đại thế, tại sao đảng không có phương cách nào để kiểm soát chính mình khi những người lãnh đâọ không may ngu dốt, lú lẫn, hèn nhát...?
  Nếu làm được thế, có phải dân sẽ yên tâm mà theo mà trung thành không

  Trả lờiXóa
 24. Toàn tự phóng đại, cho mình là quan trọng nên phát biểu đao to búa lớn. Bây giờ đa đảng đố dám loạn ngôn như thế, nghe mà thấy ông này " mít đặc" quá!

  Trả lờiXóa
 25. Lẩy Kiều hình 1:
  "Bốn phương mây trắng một màu
  Trông vời cố quốc biết đâu là nhà?"

  Lẩy Kiều hình 2:
  "Cũng liều nhắm mắt đưa chân
  Để xem con tạo xoay vần đến đâu?"

  Trả lờiXóa
 26. con chim trước lúc chết thường hót hay đằng này!...xin chúc mừng bác TBT vẫn còn sống dài dài

  Trả lờiXóa
 27. Quân đội Việt Nam do nhân dân sinh ra và nuôi dưỡng , khẩu hiệu của nó : “ Từ nhân dân mà ra , vì nhân dân mà chiến đấu “ là luôn đúng .

  Ông tổng luôn lý sự quẩn , giằng đứa con khỏi tay người mẹ , điều ngạc nhiên nữa là nó ( cái đảng ) không sinh ra , không mất tiền nuôi nấng , mà nay bắt nó phải phục vụ mình .

  Quân đội mãi mãi phục vụ tổ quốc và nhân dân , vì đó là hai thực thể lớn nhất , thiêng liêng nhất , luôn tồn tại và bất diệt , chỉ có đúng mà không có sai . Bắt QĐ phải trung với đảng là bắt nó phải tuân theo và nhắm mắt phục dịch một thiểu số nhỏ hẹp , bao gồm cả những cái sai của cái đảng ấy .

  QĐVN bao gồm rất nhiều thế hệ lớp lớp trong quá khứ , hiện tại và tương lai , nhiều thành phần , độ tuổi , trình độ khác nhau . Chữ “ Trung “ cũng ba bảy đường . Quân đội nhất quyết phải là : “ Tận trung với nước , tận hiếu với dân “ , nó đủ tri thức và sáng suốt để phân biệt sự “ Tận trung “ ( Phục vụ và trung thành với tổ quốc và nhân dân ) và “ Ngu trung “ ( Phục vụ , và trung thành mù quáng cho các đảng phái ) . Các đảng phái có thể lụi tàn hoặc biến mất theo thời gian , nhưng tổ quốc và nhân dân mãi trường tồn , và quân đội chỉ trung thành với cái trường tồn ấy .

  Để gió cuốn đi

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nguyên văn Hồ Chủ tịch nói là "Quân đội ta
   Trung với nước, hiếu với dân..."
   Nay chỉ đọc to: "Quân đội ta
   Trung với đảng
   Hiếu với dân..."
   "Nước"...bị bỏ mất rồi!

   Xóa
  2. Nd 18.27 nói quá đúng nhưng sai tiêu chí của đảng coi chừng CN bắc tống cổ vô tù như bọ Lập đó nhe -
   Nói vây chứ tôi đồng tình theo anh - Cái chính luôn luôn thắng gian tà dù có gian khổ chúng ta vẫn kiên cường đấu tranh - nhất đinh thắng lơi đem lại quyền Tự Do Dân Chủ cho Toàn Dân Nước Việt - Quyết đấu tranh đến cùng .

   Xóa
 28. lý đạo thành nói đại ý tất cả mọi người phải đội giang sơn lên đầu,chứ không nói đội triều đình lên đầu.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhật lệnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp đọc tại Thủ đô sau khi tiếp quản là: quân đọi ta do Hồ Chủ tịch, nhân dân, đảng thành lập. Sao bây giờ lại lộn lên trên?

   Xóa
 29. Học theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, nhưng lời Bác nói thì lại "quên". Quên hay biến tấu nhể.
  Bác nói: "quân đội ta trung với nước, hiếu với dân". Đảng lãnh đạo toàn diện. Thế thì trung với nước là nghe theo đảng rồi, chỉ trừ khi nào đảng phản bội lại nhân dân thì lúc đó quân, dân mới không nghe đảng. Làm theo Bác Hồ thì mọi việc không có gì phức tạp cả. Bác nói: nước độc lập mà dân không dược tự do thì chẳng có ý nghĩa gì.

  Trả lờiXóa
 30. Đảng không phải là nhà nước. càng không phải là nhân dân. Đảng là của một nhóm người,. Nhân dân là toàn dân tộc. Ý của một nhom người đâu có phải là của toàn dân mà bịa ra rằng ỳ đảng lòng dân. 16 người của bộ ct đảng ấy có phải là 16 bộ óc kiệt xuất của người Việt không?Hãy nhìn thẳng vào hiện trạng đất nước 40 năm qua thì quá rõ rồi. 16 người ấy đang đưa đất nước ta lùi về tất cả mọi mặt của đời sống xã hội loài người. ông Hồ di chúc rằng: "... sánh vai các cường quốc...". SAO ĐÂY?

  Trả lờiXóa
 31. "Hai tay cầm khẩu súng dài
  Ngắm đi ngắm lại, bắn ai thế này"
  Ông Trọng cũng hô hào nhắc lại thôi, các ông đưa nó vào hiến pháp rồi còn gì.
  Trong đảng CSVN hiện nay có 1 bộ phận không nhỏ suy thoái, biến chất, tham nhũng, cá nhân chủ nghĩa....nói thẳng ra là phản bội nhân dân, đi ngược lại lợi ích quốc gia dân tộc, mà phải là cán bộ đảng viên có chức có quyền mới có thể tham nhũng, cá nhân chủ nghĩa, đặc quyền đặc lợi dẫn đến suy thoái, biến chất, chắc một người có lương tri tối thiểu cũng nhận biết được hậu quả khi trao quân đội vào tay loại người này.
  Đảng không tự đổi mới, tự chuyển hóa cho phù hợp với xu thế chung của thời đại mà cứ khư khư giữ bình, giữ cái xơ cứng bảo thủ trì trệ giáo điều thì đến đứa con nít nó còn chẳng theo chứ nói gì đến Quân đội, Công an....
  Các ông nên nghĩ đến tương lai, nhân dân công minh lắm, không có gì qua mắt nhân dân được đâu.
  " Yêu dân, dân lập bàn thờ
  Gét dân, dân đái ngập mồ, thối xương"....

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. "dân đái ngập mồ, thối xương" thì phải hỏi mồ ma ông Lê Đức Thọ. Còn sống làm quan to thì hãy nhìn vào đấy.

   Xóa
 32. Đảng CSVN giành quyền lãnh đạo Quân đội là đồng nghĩa với sở hữu quân đội. Ông Trọng nói thế là theo lối cũ, trái vớiHiến pháp 2013. Vậy là ông Trọng phạm Pháp - đọc phần Quân đội trong HP 2013 thì rõ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. "Tôi cứ lói bừa phứa vậy thôi... Ngọng hay lói mà..."

   Xóa
  2. Điều 65
   Lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước, có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế.
   Hiến pháp 2013 mới thông quan.

   Xóa
 33. Nghe bài viết của TBT Trọng dài dằng dặc nhưng chẳng có chi mới, lạ. Toàn bộ nội dung là sự chắp vá, xáo nầu thập cẩm , như giống trâu bò nhai lại các bài viết của mỗi dịp kỷ niệm 22/12, ngày thành lập QĐND VN. Sự đánh tráo khái niệm quân đội VN thành quân đội của ĐCSVN là sự phản bội lại các thế hệ nhân dân đã gửi con, em, chồng, cha.. của họ vào quân đội trong suốt 70 năm qua. Đồng thời phản bội lại các bậc tiền bối c/m và chính chủ tịch HCM. càng nói càng bộc lộ sự bảo thủ, trì trệ và phản động của lãnh đạo ĐCSVN.

  Trả lờiXóa
 34. Quân "trọng"ta:
  trung với Tập (cận bình)
  hiếu với Tàu (cộng)
  Nhiệm vụ nào cũng bầy hầy
  khó khăn nào cũng chạy xa
  gặp cộng tàu là cúp đít

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đọc bao nhiêu comt , giờ mới có comt hay!

   Xóa
 35. Sông Đằng một dải dài thê
  Sóng hồng cuộn cuộn xuôi về bể Đông
  Những phường bất nghĩa tiêu vong
  Ngàn thu nguyền rủa cái thằng lú điên.

  Trả lờiXóa
 36. ông Tổng phát biểu theo phong cách "đại ngôn đại tự" bên Tàu thời cách mạng VH! Tôi nhất trí bầu ông làm thêm khóa nữa , rồi làm thêm 2 khóa thủ tướng ...theo phong cách Putin , xem cái nước này nó xuống đến đâu!

  Trả lờiXóa
 37. Hôm nay ngày 22/12, kỷ niệm 70 năm, ngày thành lập QĐNDVN. Từ ngày thành lập đã có những danh xưng : " Đội tuyên truyền giải phóng quân", " vệ quốc đoàn", Quân đội nhân dân VN cho đến hôm nay. Xem lại cấu trúc, ngữ nghĩa danh xưng không có chữ nào hàm ý đó quân đội của đảng Lao động VN , nay là ĐCSVN . Hồ Chủ tịch từng giáo huấn " quân đội trung với nước, hiếu với dân", quân đội nhân dân VN của nhân dân, từ nhân dân và chiến đấu vì nhân dân., Thực sự 70 năm qua, nhiều thế hệ QĐNDVN đã chiến đấu vì Tổ quốc, vì nhân dân . Điều đó chứng tỏ ông TBT Trọng đã hiểu sai, nói sai thực tế và HP và cố tình bóp méo sư thật lịch sử. Đây là biểu hiện thoái hóa, biến chất, là thế lực thù địch của nhân dân, Tổ quôc VN và nhân dân VN.. Là cựu Sĩ quan QĐNDVN, tôi phản đối quan điểm, luận điệu sai trái HP và lịch sử của ông TBT Nguyễn Phú Trọng.. Tách rời QĐ với Nhân dân là ý đồ thâm độc làm suy yếu QĐNDVN. Trong tình hình giặc trong, giặc ngoài đe dọa chủ quyền , độc lập của Đất nước. Đề nghị BCH TW ĐCSVN, gần 3,5 triệu đảng viên lên tiếng để ngăn chặn quan điểm sai trái trên , hạn chế tác hại đến quan hệ máu thịt và đoàn kết quân đội với nhân dân và làm giảm sức mạnh của QĐNDVN.

  Trả lờiXóa
 38. Có những bộ mặt càng nhìn càng chán! Nhỉ?

  Trả lờiXóa
 39. Khi người nào đó cứ lớn tiếng khẳng định quyền lực của mình thì chứng tỏ họ tự biết mình chẳng còn là cai đinh rỉ gì trong mắt mọi người. Bi kịch của đất nước này là những nhà cầm quyền chỉ hám tiền và quyền lực.

  Trả lờiXóa
 40. Tôi đã đọc kỹ bài phát biểu của ông Trọng, đã đọc kỹ nhiều lần các ý kiến nhận xét về bài viết của ông Trọng. Tôi thấy ý kiến của ông Trọng cơ bản là sai, tôi đồng tình với hầu hết các ý kiến nhận xét, bình luận nói trên : Quân đội nhân dân, công an nhân dân là con em nhân dân, họ có nghĩa vụ và tự nguyện hy sinh để bảo vệ cha mẹ, anh em , họ hàng ... của họ, bảo vệ nhà cửa, làng xóm, quê hương của họ ... Họ trung với nước, hiếu với dân như chủ tịch Hồ Chí Minh đã dặn dò. Dân nuôi dưỡng quân đội nhân dân, công an nhân dân. Đảng cũng phải dựa vào dân mà sống, đảng làm gì có tiền nuôi nổi quân đội, nuôi công an? Bản thân ông Trọng ăn cơm của ai, tiêu tiền của ai? Ông nuôi vợ nuôi con bằng tiền của ai? Tiền của, xe cộ , nhà ở của ông có được có phải là tiền ông tự làm ra không (?), hay ông ăn cướp được (?). Đảng cộng sản của ông bây giờ ( không phải Đảng Lao Động Việt nam của chúng tôi trước đây ) có nuôi được quân đội, công an bữa nào không? Bây giờ ông Trọng có quyền gì đòi quân đội nhân dân và công an nhân dân phải trước hết trung thành với Đảng, sau đó mới đến nhân dân ... mà chính ông đã quên cả tổ quốc(?), ). Một điều tối thiểu của lẽ đời mà ông không hiểu ( ở đây tôi chưa đòi hỏi ở ông một chút nhân cách, một tí hiểu biết thông thường của một cái gọi là con người ) thì sao ông dám cả gan thay mặt Đảng CSVN đòi quân đội nhân dân, công an nhân dân trước hết phải tuyệt đối trung thành ? Với một ít ỏi sự tôn trọng của tôi với ông, tôi mong ông hãy đọc lại hiến pháp, nói những gì đừng sai hiến pháp nhiều quá ( mặc dù hiến pháp sửa đổi 2013 còn nhiều bất cập, được nhân dân đóng góp nhiều ý kiến xác thực nhưng các ông đã không nghe ). Đừng ăn nói tùy tiện. Nói ra thì dễ, như một mũi tên đã bật khỏi cung, nó không bao giờ tự bay trở lại để cho ta dấu nhẹm nó đi được đâu! Cái bia miệng cũng đáng sợ lắm đấy ông Trọng ạ.

  Trả lờiXóa