Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 17 tháng 5, 2014

Phải chăng đây là sự hiểu biết “sâu sắc” về chủ nghĩa Mác – Lê-nin ?

     

Hà Tuấn Trung trunghatuan@gmail.com
/Kính chào anh Bùi Văn Bồng
Tôi là đảng viên ĐCSVN, 65 năm tuổi đảng, cán bộ nghỉ hưu tại Hà Nội.
Qua đọc bài viết " Phải chăng..." đăng trên TCCS tháng 4/2014, tôi thấy cần có vài lời phản biện để mọi người rộng đường suy ngẫm, phân biệt phải trái rõ ràng. Do vậy tôi xin gửi tới anh bài viết kèm theo để anh nghiên cứu, sử dụng. Trân trọng cảm ơn/.
* TRUNG HÀ
Qua đọc bài viết của PGS, TS Vũ Văn Phúc với tựa đề : “Phải chăng chủ nghĩa Mác – Lê-nin là ngoại lai, bắt nguồn từ phương Tây nên không còn phù hợp với Việt Namđăng trên TCCS ngày 24/4/2014, tôi thấy cần góp ý vài điều như sau :
                                                       1-Về chủ nghĩa cộng sản :
Phải chăng tác giả không biết hay đã cố tình bỏ qua những thay đổi trong quan điểm của Mác, Ăng-ghen về chủ nghĩa cộng sản. Thể hiện trong lời nói đầu của cuốn “Đấu tranh giai cấp ở Pháp”, xuất bản ngày 6/3/1895 Ăng-ghen đã viết : “Lịch sử chứng tỏ chúng ta đang mắc sai lầm. Quan điểm của chúng ta hồi đó chỉ là ảo tưởng. Lịch sử còn làm được nhiều hơn, không những đã xóa bỏ những mê muội của chúng ta hồi đó mà còn thay đổi điều kiện đấu tranh của giai cấp vô sản, phương pháp đấu tranh năm 1848 nay đã lỗi thời về mọi mặt…Chẳng có mục tiêu lớn “CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN” gì cả, đó chỉ là một mệnh đề được người khai sáng chủ nghĩa Mác đề xuất lúc trẻ nhưng đã vứt bỏ lúc cuối đời”. (Tạp chí Thông tin lý luận số 10/2007).
                                 2- Về sự khác nhau giữa Mác và Lê-nin
Không có lẽ tác giả không thấy được sự khác nhau giữa Mác và Lê-nin
Sau khi công bố “Tuyên ngôn của đảng cộng sản”, Mác, Ăng-ghen đã thành lập tổ chức Quốc tế cộng sản (Quốc tế I - 1864) để chỉ đạo thực hiện… Song thực tiễn cuộc sống diễn ra mấy thập kỷ sau đó đã khiến cho các ông nhận ra sai lầm và tự mình phủ định những quan điểm trước đó để đổi mới tư duy : tuyên bố giải tán Quốc tế cộng sản (1876), thay đổi mục tiêu và phương pháp đấu tranh theo hướng xã hội dân chủ…
Nhưng Lê-nin đã không hưởng ứng những sự thay đổi đó mà vẫn kiên trì bám theo những luận điểm ban đầu của Mác về bạo lực cách mạng và xây dựng xã hội cộng sản dựa trên nền tảng đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản…
Sau khi Mác và Ăng-ghen qua đời, Lê-nin đã kịch liệt phê phán những môn đệ trung thành với những ý tưởng đổi mới của Mác, Ăng-ghen như Béc-tanh, Cao-ski…coi đó là những kẻ “xét lại”, phản bội…qua tác phẩm : “Cách mạng vô sản và tên phản bội Cao-sky”. Thực chất là gián tiếp phê phán Mác, Ăng-ghen.
 Lê-nin còn đưa ra luận điểm các nước nông nghiệp lạc hậu có thể bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa để tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản – trái hẳn với luận điểm của Mác v.v...
    3- Về chủ nghĩa Mác – Lê-nin 
đối với cách mạng Việt Nam
 Tác giả đã cố tình gán ghép về nguyên nhân thắng lợi của cách mạng VN là sự vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin : “Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 của nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện, giáo dục, lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin làm nền tảng tư tưởng chính trị, kim chỉ nam cho hành động cách mạng, là minh chứng thuyết phục nhất chứng tỏ rằng, học thuyết Mác - Lê-nin đã thực sự đóng vai trò lý luận dẫn đường cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam.”Một sự ngộ nhận hết sức sai lầm.
Chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào Việt Nam thông qua Hồ Chí Minh như thông qua một bộ tinh lọc và có những bổ sung cực kỳ sáng tạo ngoài những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin. Chính vì vậy mới có được những thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam trong thế kỷ XX .
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh bao giờ cũng đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Lý luận Mác – Lê-nin nhấn mạnh đấu tranh giai cấp và chuyên chính vô sản, nhưng Hồ Chí Minh lại cho rằng :
            “ Nghe  người  ta  nói giai cấp đấu tranh, mình cũng đề ra khẩu hiệu giai cấp đấu tranh mà không xét hoàn cảnh nước mình như thế nào để làm cho đúng” (HCM toàn tập, tập 5, tr 272).
“Trong lúc cần toàn dân đoàn kết mà chủ trương giai cấp đấu tranh là một điều ngu ngốc” (XYZ ,Duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, Ban THTW, 1949).
            Về lực lượng cách mạng : Hồ Chí Minh chủ trương đoàn kết mọi lực lượng có thể đoàn kết được, không phân biệt giai cấp, dân tộc, tôn giáo...với khẩu hiệu : “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Kết quả là sự ra đời của Mặt trận Việt Minh (1941) đã quy tụ được sức mạnh của toàn dân tiến hành thắng lợi cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945.
Sau khi giành được chính quyền trong cách mạng Tháng 8/1945, Hồ Chí Minh không tuyên bố xây dựng nhà nước chuyên chính vô sản mà chủ trương thiết lập chế độ dân chủ cộng hòa, (không dập khuôn theo mô hình cộng hòa xã hội chủ nghĩa của Liên Xô). Rồi sau đó thành lập chính phủ liên hiệp, gồm những người yêu nước và có năng lực không phân biệt thành phần giai cấp, dân tộc, tôn giáo….
Như vậy, nguyên nhân căn bản của cuộc đấu tranh giành được độc lập và kháng chiến thành công là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ trương đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết quốc tế...đã phát huy được truyền thống yêu nước, chống xâm lược của cả dân tộc và tranh thủ được ủng hộ của quốc tế...chứ không phải là đã thực hiện theo lý luận về đấu tranh giai cấp,  của chủ nghĩa Mác - Lê-nin (cả Mác và Lê-nin đều không có khái niệm đại đoàn kết). Nếu thực hiện đúng theo lý luận của chủ nghĩa Mác-Lê-nin thì không thể có thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng 8/1945 và thành công rực rỡ của hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.
Từ những điều kể trên cho thấy những quan điểm của Hồ Chí Minh về cơ bản là khác biệt so với các quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin.
Nếu như quy luật nhận thức của mỗi người đối với sự vật, hiện tượng khách quan là một quá trình... thì có thể thấy rõ nhận thức, quan điểm của Hồ Chí Minh đối với chủ nghĩa cộng sản cũng không ngoài quy luật đó.Với những quan sát và trải nghiệm trên khắp năm châu bốn biển trong suốt cả cuộc đời, quan tâm nghiên cứu đủ các loại học thuyết, các chủ nghĩa trên thế giới…Người cũng mong muốn có một xã hội cộng sản chủ nghĩa như ước mơ của Mác, nhưng đã sớm  nhận ra đó chỉ là ý tưởng cao đẹp, nhưng không có khả năng biến thành hiện thực. Tuy nhiên mục tiêu giành và giữ độc lập cho đất nước giữa thế kỷ 20 đòi hỏi phải tranh thủ sự giúp đỡ của phong trào cộng sản quốc tế, vì vậy đành phải chấp nhận thực hiện một số điều ngoài ý muốn...Cho đến những năm cuối đời (1965 – 1969) Hồ Chí Minh đã dành thời gian nghiền ngẫm, cẩn trọng biên soạn một bản Di chúc tâm huyết để lại cho toàn đảng, toàn dân, đề cập đến mọi vấn đề hệ trọng của đất nước, song trong đó không có lời  nào  căn  dặn phải đưa nước ta đi lên chủ nghĩa cộng sản mà chỉ nhấn mạnh rằng : “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là : Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam HÒA BÌNH, THỐNG NHẤT, ĐỘC LẬP, DÂN CHỦ VÀ GIẦU MẠNH, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế  giới”.
4- Ca ngợi một chiều thắng lợi, cố tình lẩn tránh, không đề cập đến những sai lầm, thất bại của đảng trong các thời kỳ chủ trương thực hiện theo lý luận của chủ nghĩa Mác – Lê-nin :
- Những năm 30 của thế kỷ XX, Trần Phú thực hiện theo chỉ đạo của Quốc tế cộng sản (Đệ tam) chủ trương đặt nhiệm vụ đấu tranh giai cấp lên hàng đầu, dẫn đến thất bại của cuộc khởi nghĩa Xô- viết Nghệ Tĩnh với khẩu hiệu : “Trí, phú, địa, hào, đào tận gốc, trốc tận rễ”.
-Từ 1953 đến 1956 : Tiến hành cải cách ruộng đất, chỉnh đốn tổ chức theo sự áp đặt của Liên xô, Trung Quốc ... phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc, gây nên một trong hậu quả nặng nề trong lịch sử của đất nước.
            -Từ 1976 đến 1985 : Thực hiện chuyên chính vô sản, triệt để cải tạo công thương nghiệp, xóa bỏ giai cấp tư sản, kinh tế tư nhân, đối xử tệ bạc và thành kiến nặng nề với những người đã làm việc trong bộ máy chính quyền cũ...Xây dựng nền kinh tế theo lý luận của chủ nghĩa Mác – Lê-nin và mô hình cộng hòa XHCN xô viết của Liên xô...kết quả đưa đất nước vào một thời kỳ khủng hoảng trầm trọng.
            Thử đặt câu hỏi : nguyên nhân căn bản của những lần thất bại đó là gì ? Phải chăng cũng đều là do lãnh đạo đã đi chệch khỏi lý luận của chủ nghĩa Mác-Lê-nin ? Câu trả lời là trái lại, vì đã làm đúng lý luận về đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản và xây dựng chế độ XHCN để tiến lên chủ  nghĩa cộng sản !
              5-Về nguyên nhân sụp đổ của LX và các nước XHCN Đông Âu
Tác giả cho rằng “ ...bắt đầu từ sai lầm trong xây dựng đường lối lãnh đạo của Đảng cầm quyền ở đó, do đi chệch khỏi chủ nghĩa Mác - Lê-nin chân chính, mà còn là sự xét lại và phản bội chủ nghĩa xã hội khoa học; đồng thời không thể không kể đến những âm mưu thâm độc trong chiến lược “diễn biến hòa bình” mà chính chủ nghĩa đế quốc quốc tế sử dụng...”
Về vấn đề này trong bài “Cận cảnh Liên xô và Đông Âu sụp đổ “ đăng trên báo Tuanvietnamnet – 7/11/2013, thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ công an phân tích như sau :
Một là, Đảng cộng sản Liên Xô đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng. Đi liền với nó là các bệnh tật: độc đoán, chuyên quyền, không chấp nhận những ý kiến khác với mình; coi thường tập thể, coi thường cấp dưới, tự cho mọi ý kiến của mình là chân lý buộc mọi người phải tuân theo, coi những ai có ý kiến ngược lại là chống đối, thậm chí là thù địch, khi cần thiết bảo vệ "cái uy" của mình, họ sẵn sàng đối xử với đồng chí, đồng đội như đối với kẻ thù...
 Hai là, Bộ Chính trị, BCHTƯ Đảng cộng sản Liên Xô đã quan liêu xa rời thực tiễn, để mất quan hệ máu thịt giữa Đảng CSLX với nhân dân Liên Xô. Tệ quan liêu làm cho những người lãnh đạo các cấp của Đảng CSLX xa rời thực tế, không có hiểu biết đúng đắn hiện trạng xã hội mà mình đang lãnh đạo, quản lý. Họ thờ ơ trước những nguyện vọng chính đáng của quần chúng, thậm chí không có rung động, phản ứng trước những nỗi thống khổ, oan ức của một bộ phận quần chúng nhân dân, trong đó có cả một bộ phận đảng viên, cán bộ cấp dưới.
 Ba là, những suy thoái về đạo đức, lối sống của một số lãnh đạo cấp cao giữ vai trò chủ chốt với những biểu hiện nổi bật: Sống ích kỷ, đặt lợi ích của bản thân, gia đình và người thân lên trên lợi ích của đảng, của nhân dân; cục bộ địa phương, kéo bè kéo cánh đưa những người thân tín với mình, kể cả những người yếu về năng lực, kém về đạo đức, lối sống vào những vị trí lãnh đạo để làm vây cánh, che chắn bảo vệ mình; tham ô, sống xa hoa, nói một đằng làm một nẻo, cá biệt còn tha hoá, suy đồi về đạo đức, lối sống.
Trên đây là những biểu hiện nổi bật chủ yếu sự thoái hoá của một bộ phận cán bộ, đảng viên của Đảng Cộng sản Liên Xô, nhất là các cán bộ chủ chốt ở cấp cao.
Chỉ khi nào sự thoái hóa, biến chất diễn ra tại trung tâm quyền lực (chóp bu) của Đảng thì mới trở thành nguy cơ đối với Đảng, đó là đêm trước của sự tan rã, sụp đổ. Đảng cộng sản Liên Xô và các "phiên bản" Đông Âu của nó thuộc trường hợp này.”
Tham khảo thêm nhận xét của các nhà nghiên cứu trên thế giới cho thấy: « ...nguyên nhân quan trọng vÒ sù sôp ®æ cña §CSLX sau 74 n¨m cÇm quyÒn lµ n¹n tham nhòng trong bé m¸y l·nh ®¹o : “sù ®åi b¹i, try l¹c trë nªn phæ biÕn, n¹n tham «, hèi lé chÝnh lµ ®Æc ®iÓm cña thêi kú Brªgi¬nÐp”, mµ ®iÓn h×nh lµ Tæng bÝ th­ư ! “Brªgi¬nÐp thÝch c©u c¸ vµ s¨n b¾n. ViÖc ®i s¨n vµ c©u c¸ cña Brªgi¬nÐp còng gièng nh­ư nhµ vua ®i tuÇn thó vËy, tiÒn h« hËu ñng, kÐo theo ®ã lµ nh÷ng buæi yÕn tiÖc linh ®×nh. Lóc nµy, trong quan chøc cña Liªn X« thÞnh hµnh phong c¸ch “tiÖc tïng” vµ “quµ biÕu”. Mäi ng­ưêi ®Òu coi quµ biÕu kiÓu nµy nh­ư mét “nghi thøc giao tiÕp b×nh th­ưêng” mµ ng­ưêi cã thÓ tiÕp nhËn quµ biÕu nhiÒu nhÊt kh«ng ai kh¸c chÝnh lµ Tæng bÝ th­ư Brªgi¬nÐp...nh÷ng chiÕc xe h¬i ®­ưîc biÕu tÆng cña Brªgi¬nÐp ®· chÊt ®Çy mÊy gara «t«, sóng s¨n th× chÊt ®Çy mét c¨n phßng lín ! v.v...” Tõ ®ã mµ h×nh thµnh c¶ mét m¹ng l­ưíi ®Æc quyÒn ®Æc lîi, tham nhòng phæ biÕn tõ trªn xuèng d­ưíi. (xem : “Bµn vÒ c«ng t¸c x©y dùng n¨ng lùc cÇm quyÒn cña ®¶ng” - trang 38, 39 - NXB ChÝnh trÞ quèc gia - Hµ Néi - 2010).
 MÇm mèng cña sù tan r· vµ mÊt chÝnh quyÒn cña §¶ng céng s¶n Liªn X« vµo n¨m 1991 chÝnh lµ ë chç ®ã chø ®©u ph¶i chØ v× nh÷ng sai lÇm cña Gooc – ba - ch«p vµ sù ph¸ ho¹i cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch bªn ngoµi . Mặc dù với hơn 20 triệu đảng viên cộng sản cùng vài chục triệu đoàn viên thanh niên công-xô-môn với lực lượng quân đội và cảnh sát, an ninh hùng hậu...nhưng khi mà đại đa số nhân dân đã mất hết lòng tin, đã bất bình và quay lưng lại với đảng cầm quyền thì không có cách gì có thể cứu vãn được nữa !
Ngoài ra cũng cần phân tích thêm về bức tường Béc-lanh nổi tiếng ngăn cách 2 miền nước Đức, cũng là để ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa tư bản thâm nhập vào các nước XHCN từ phía tây, do nước Cộng hòa dân chủ Đức (Đông Đức), một nước giầu nhất trong phe XHCN làm tiền đồn. Thế mà tự dưng năm 1989 bức tường đó lại bị đổ ! Phải chăng là do các thế lực thù địch quốc tế và nhà cầm quyền Tây Đức phá để thôn tính Đông Đức ? Sự thực hoàn toàn ngược lại, chính là do nhân dân Đông Đức ngày càng bất mãn với chế độ vô sản chuyên chính mất dân chủ, đời sống ngày tụt hậu, thu nhập bình quân chỉ bằng ¼ so với Tây Đức...nên số người trốn chạy sang Tây Đức (bằng các ngả đường vòng qua các nước khác) ngày càng nhiều, số còn lại gây áp lực lớn với chính quyền đòi được tự do đi lại...buộc lãnh đạo phải nhượng bộ...thế là bức tường Béc-lanh kiên cố bị vô hiệu hóa ! nói một cách khác là từ trong nhân dân Đông Đức phá ra chứ không phải từ các thế lực thù địch bên ngoài phá vào. Đó là hệ quả tất yếu của đường lối lãnh đạo sai lầm theo chủ nghĩa Mác – Lê-nin v.v...
T.H
-----------------

45 nhận xét:

 1. Bai viêt hay, rất đáng suy ngẫm. Cảm ơn tác gia.

  Trả lờiXóa
 2. Hình ảnh bọn gươm lê giáo mác đang bị dẹp bỏ dần theo xu thế, giờ chỉ còn học tập và làm theo gương Bác theo một định hướng nhất định. Các thế hệ già nua rồi sẽ rụng và tư tưởng này nọ sẽ tự đào mồ chôn sâu trong một thời gian ngắn nửa thôi. Lịch sử đã chứng minh không một chế độ nào là mãi mãi, kẻ xấu xa sẽ bị bêu đầu và người quân tử sẽ gây lòng đố kị, nếu như một con vật dù có bơi giỏi cách mấy mà cứ bơi ngược dòng thì tới lúc cũng phải chết.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bụi thời gian sẽ phủ lên tất cả . Chẳng lý thuyết nào tồn tại mãi . Hôm nay được tung hô , ngày mai sẽ là tội đồ , tùy theo nhận thức của thế hệ kế tiếp . Ai , chế đọ nào làm dân giàu , nước mạnh thì dân sẽ nhớ , nếu ngược lại sẽ bị đào thải , chôn sâu .

   Xóa
 3. Trong nhà tôi có 6 người thì chỉ mình tôi không phải là đảng viên , 2 lần từ chối vào đảng . tôi không thích đọc sách báo , tạp chí , các bài viết về chủ nghĩa CS , nhưng phải công nhận bài này bác TH viết hay , các dẫn chứng hoàn toàn thực tế . Theo tôi thì câu cuối cùng của bài này sẽ trở thành chân lý .

  Trả lờiXóa
 4. QUÁ HAY VA ĐÚNG.

  Trả lờiXóa
 5. Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý.
  Trước thực tiễn, mọi thứ kinh viện đều trở nên lạc lõng, lố bịch.
  Bài viết vừa tâm huyết, vừa trí tuệ, có sức thuyết phục lớn.
  Cảm ơn anh Hà Tuấn Trung.

  Trả lờiXóa
 6. Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý.
  Trước thực tiễn, mọi thứ kinh viện đều trở nên lạc lõng, lố bịch.
  Bài viết vừa tâm huyết, vừa trí tuệ, có sức thuyết phục lớn.
  Cảm ơn anh Hà Tuấn Trung.

  Trả lờiXóa
 7. Những nhận định kiểu ếch ngồi đáy giếng!!! Ở tây phương giới tri thức mổ xẻ chủ nghĩa mác và nhận ra bệnh hoạn của nó,họ vứt ngay vào sọt rác từ khi chủ nghĩa mác ra đời.những kẻ xuất thân bần cố nông chữ tắc đánh chữ tộ thì nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa...hoạ từ đó mà ra!!! Đã vậy,từ xa xưa hiền tài luôn được coi trọng là nguyên khí Quốc gia. Cộng sán coi tri thức không bằng cục phân.họ lấy giai cấp ngu xuẩn nhất trong xã hội là công nông làm đội ngũ tiên phong...dốt nát cộng với nhiệt tình thành phá hoại!!! Đây là nguyên nhân chính dẫn tới những cuộc thanh trừng đẫm máu tại các quốc gia cs và cũng là nguyên nhân dẫn đến sự đói nghèo lạc hậu,nhân quyền,và các quyền tự do bị chà đạp thô bạo.một chế độ xây dựng trên nền tảng bạo lực,chuyên quyền độc đoán là quái thai không sụp đổ mới là điều lạ!!! Thử hỏi còn mấy người Việt nam,Trung quốc,Cu ba...yêu thích chế độ cs?

  Trả lờiXóa
 8. Nói tóm lại chủ nghĩa của 3 ông tây râu xồm phe ta là chống lại loài người , đi ngược lại sự phát triển tự nhiên của xã hội.
  - có phải không bác Bồng và các còm sĩ ?

  Trả lờiXóa
 9. Tôi không biết chủ thuyết nào hay.

  Đảng cộng sản VN, với quyền hiện nay của mình, RA LỆNH cho quốc hội, xóa bỏ điều 4 đi, không HÈN quá.

  Hèn, không làm được gì đâu!

  Trả lờiXóa
 10. Lý thuyết gì thì lý thuyết,nhưng thực tế,nó đi đến đâu thì hận thù đến đó,giết chết hàng loạt người đến đó,nghi kỵ vô cảm,tan thương và rách nát đến đó,lãnh đạo trong hệ thống lý thuyết này còn tàn bạo hơn cả hệ thống lý thuyết phát-xít !!!

  Trả lờiXóa
 11. ...BAO GIỜ THÌ NHÂN DÂN VN TỪ TRONG PHÁ RA NHƯ ND ĐÔNG ĐỨC ???
  NGLUY

  Trả lờiXóa
 12. Mác (Karl Heinrich Marx 1818-1883) theo học ngành kế toán. Nhưng không xin được việc làm vì qua Đơn Xin Việc của ông ta, các công ty thấy chữ xấu quá, họ nghĩ rằng Mác sẽ viết sai những con số, vốn rất cần sự chính xác trong kế toán.
  Lúc ấy bạn của Mác là Ăng-ghen đã chu cấp (lấy tiền của cha mẹ mình) cho Mác để viết ra những lý thuyết đầu tiên về CNXH, CNCS.
  Ăng-ghen (Friedrich Engels 1820-1895) là con nhà giàu, nhưng không lo làm ăn, chỉ chuyên phá gia chi tử.
  Đó là một sự thật khác về 2 ông này.
  Tiện thể nói thêm, lúc còn đi học Adolf Hitler (1889-1945) được thầy cô đánh giá là "học sinh giỏi, đạo đức tốt. Có triển vọng trong tương lai"(!)
  (Một người ở CHLB Đức.)

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tây cũng có lắm loại , tây râu xồm cũng thế . Khổ cho dân tôi vớ phải mấy ông xồm ất ơ này . Người có số phận , cả dân tộc cũng thế hay sao .

   Xóa
  2. Giờ mới biết Ăng-ghen là dân chơi Pro . Mẹ khỉ thế mà cứ ôm chàng lấy .

   P/S : Soi những sự thật bị giấu nhẹm , làm ta tỉnh táo , có đánh giá đúng hơn . Cảm ơn bạn , Thế Lênin có gì không ? .Cứ tiếp tục đi .

   Xóa
 13. Lạ thật, thời nào rồi mà con đi tranh cai về chuyện đúng sai của chủ nghĩa cộng sản ?

  Đạo Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ giống nhau cả thôi, ấy vậy mà từ khi đi học tôi đã được các thầy cô nhồi nhét thật nhiều về cnxh. Thật lạ lùng sao lại có chủ nghĩa trái lại với đạo người, con người vô sản chỉ có ý thức ảnh hưởng tới hành động chứ không bị bản năng chi phối. Trong thời chiến, tranh giành sự sống chết cho dân tộc có thể khiến người ta quên đị nhu cầu bậc cao của mình, nhưng hòa bình thì làm sao ngăn cản bản năng của con người ? Những cán bộ cũ có thể là những kẻ cuồng tín với chủ thuyết của mình, nhưng phải mất bao nhiêu công sức để đào tạo ra những kẻ cuồng tín như vậy trong thời bình? Không có khả năng đào tạo ra con người vô sản trong thời bình. Đặc biệt là những vị trí quá ư nhậy cảm với vật chất.

  Nhưng thôi không nói nhiều về chủ thuyết làm gì, nếu không có những con người vô sản lịnh dân chiếm lòng người để tranh đoạt lợi ích trên thế giới thì tư bản cũng không dùng thủ đoạn tương tự lịnh dân để đối phó lại. Và như thế thì xã hội dân chủ đã không đi được tới ngày nay.

  Điều quan trọng chúng ta cần suy nghĩ tới hiện nay - Trung quốc nhất định không cho máu vào nền kinh tế của Việt nam sau khi nước ta cơ cấu lại nền kinh tế - chúng muốn nước ta khủng hoảng kinh tế sau tới khủng hoảng chính trị để có thể chi phối biển đông và nước ta một lần nữa.
  thủ đoạn thì có nhiều như gây chiến tranh trên biển để đe dọa các nhà đầu tư về môi trường đầu tư không an toàn của Việt nam, nhân việc dân biểu tình mà thuê người kích động phá hoại các nhà đầu tư hiện tại làm cho môi trường đầu tư xấu đi. Tất cả những gì mà Trung quốc cần lúc này là Việt nam tiếp nhận lời tuyên chiến trên biển đông. Nói thật họ đã đặt nước ta vào tình thế nước đôi rồi.

  Trả lờiXóa
 14. Quá hay và sâu sắc ở chỗ minh chứng thực tế và cảnh báo cho bọn giáo điều không thương dân.

  Trả lờiXóa
 15. “Một là, Đảng cộng sản Liên Xô đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng. Đi liền với nó là các bệnh tật: độc đoán, chuyên quyền, không chấp nhận những ý kiến khác với mình; coi thường tập thể, coi thường cấp dưới, tự cho mọi ý kiến của mình là chân lý buộc mọi người phải tuân theo, coi những ai có ý kiến ngược lại là chống đối, thậm chí là thù địch, khi cần thiết bảo vệ "cái uy" của mình, họ sẵn sàng đối xử với đồng chí, đồng đội như đối với kẻ thù...
  Hai là, Bộ Chính trị, BCHTƯ Đảng cộng sản Liên Xô đã quan liêu xa rời thực tiễn, để mất quan hệ máu thịt giữa Đảng CSLX với nhân dân Liên Xô. Tệ quan liêu làm cho những người lãnh đạo các cấp của Đảng CSLX xa rời thực tế, không có hiểu biết đúng đắn hiện trạng xã hội mà mình đang lãnh đạo, quản lý. Họ thờ ơ trước những nguyện vọng chính đáng của quần chúng, thậm chí không có rung động, phản ứng trước những nỗi thống khổ, oan ức của một bộ phận quần chúng nhân dân, trong đó có cả một bộ phận đảng viên, cán bộ cấp dưới.
  Ba là, những suy thoái về đạo đức, lối sống của một số lãnh đạo cấp cao giữ vai trò chủ chốt với những biểu hiện nổi bật: Sống ích kỷ, đặt lợi ích của bản thân, gia đình và người thân lên trên lợi ích của đảng, của nhân dân; cục bộ địa phương, kéo bè kéo cánh đưa những người thân tín với mình, kể cả những người yếu về năng lực, kém về đạo đức, lối sống vào những vị trí lãnh đạo để làm vây cánh, che chắn bảo vệ mình; tham ô, sống xa hoa, nói một đằng làm một nẻo, cá biệt còn tha hoá, suy đồi về đạo đức, lối sống.
  Trên đây là những biểu hiện nổi bật chủ yếu sự thoái hoá của một bộ phận cán bộ, đảng viên của Đảng Cộng sản Liên Xô, nhất là các cán bộ chủ chốt ở cấp cao.
  Biết rõ sai lầm của đảng CSLX là rất nghiêm trọng làm cho đảng bị diệt vong, thế mà đảng CSVN vẫn đi theo vết xe đổ của đảng CSLX. Tình hình VN hiện nay cũng y hệt như LX trước kia.
  Phải chăng nguy cơ sụp đổ của đảng CSVN đang cận kề...Lo.
  Dân Tha Hóa.

  Trả lờiXóa
 16. Một sự kiện, một sự việc có nhiều cách nhìn nhận, giải thích khác nhau.
  Hệ thống các nước XHCN sụp đổ là một sự kiện, nhà cầm quyền phải giải thích việc này sao cho có lợi nhất cho họ (đương nhiên) bất chấp nguên nhân, nguồn cơn là thế nào.
  Giải thích đúng sẽ có giải pháp ứng phó đúng. Giải thích sai thì giải pháp sai mà cái sai trước mắt, trông thấy đó là nói dối, dối thiên hạ và tự dối cả mình. Hậu quả của việc này có thể thấy trước được. Phản biện thì cứ việc, quyết định là ở người có quyền. Họ đã tự nhận là anh minh, sáng suốt, trí tuệ hơn người thì mọi ý kiến phản biện chỉ là nói với cái đầu gối.Không đi tù là may.

  Trả lờiXóa
 17. Những lý luận của ông Trung Hà hình như là lý luận của những năm 94-95 thế kỷ trước

  Trả lờiXóa
 18. Người đưa ra khẩu hiệu : “Trí, phú, địa, hào, đào tận gốc, trốc tận rễ” là "kẻ tội phạm với nhân loại". Chúng ác hơn cả Hitle và phát xít Nhật vì chế độ phát xít vẩn yêu trí thức.Tiếc rằng ở Việt Nam những kẻ đó lại được thờ cúng. Chỉ có một xã hội điên mới có chủ trương như vậy.

  Trả lờiXóa
 19. Phản biện rất hay

  Trả lờiXóa
 20. Chỉ với những phân tích ngắn về lý luận và nêu bật vài thực tế , bài viết đã thuyết phục nhiều người đọc và đã đanh thép bác bỏ những nhận thức giáo điều, cực đoan , bảo thủ và luận điểm của những GS Max - Lê quan liêu và cơ hội . Thực tế về sự tan vỡ, sụp đổ của Liên xô và phe XHCN ở Đông âu đã chứng minh rất hùng hồn sự ảo tưởng của cái gọi là CNCS . Điều mà chính cha đẻ của nó là Max -Enghen đã phủ đinh, cải chính vào cuối đời. Các vị GS, TS các trường Đảng đã và đang tự mâu thuẫn mình. Khi là giảng viên nói trên bục giảng thi thao thao về những mớ lý luận sáo mòn , nói nhưng không tin điều mình nói. Thậm chí viết báo trên TCCS và nói trên diễn đàn vì việc phải nói và để lĩnh lương, giữ cái danh hão. Còn học viên đi học trung cấp, cao cấp, cử nhân chính trị thì đi lên lớp cho có, bài vở , thi cử đều nhờ người ( giáo viên) làm thay, chung tiền để mua điểm, chỉ cần đạt điểm trung bình . Khi sống thực ở gia đình, bạn bè thì chính họ là người phản bác mạnh mẽ và quyết liệt lắm . Điều này rất đúng với PGS, TS Vũ Văn Phúc, với tinh thần "Thôi thì thôi thế thì thôi" hoặc "gặp thời thế thế thời phải thế " . Vậy nên hà tất chấp gì những vị như GS.TS bất đắc dĩ phải lên diễn đàn viết và nói như ông Phúc .

  Trả lờiXóa
 21. Bài viết biện chứng.Ngày nay nhiều phó giáo sư cứ " khép phòng văn hì hục viết" không biết rằng nhiều nhân tài không bằng cấp và hưởng lương cao, không nhuận bút đặc biệt họ đang theo sát sự múa bút của các giáo sư. Thiển nghĩ người cầm bút trước hết cần xem thiên hạ có đủ kiến thức để cho ta nói lấy được không ?Phó giáo sư Tiến sĩ sao lại bỏ qua các dẫn chứng mà tác giả dẫn ra, thật tai hại./.

  Trả lờiXóa
 22. TS Phúc suy thoái, phản động, không kiên định, không giương cao ngọn cờ chủ nghĩa Mác Lên nin, tơ tưởng HCM bách chiến bách thắng..... theo chủ nghĩa xét lại.
  Đảng và NN trao tặng 3 BCS.

  Trả lờiXóa
 23. Cám ơn ông Hà Tuấn Trung chính ông đã cho bạn đọc sáng mắt sáng lòng.
  Tuy nhiên thưa ông hệ thống tuyên truyền theo đảng chỉ giáo ở cái xã hội này là nguyên nhân tất cả. Nói vô thiên lũng, nói lấy được, nói sao cho lợi về mình, nói để tự tôn vinh những là: Quang vinh, thiên tài, thần thánh, muôn năm, bất diệt, đĩnh cao trí tuệ vv… Người dân bị nhồi sọ phải nghe như thế này, phải tin như thế kia. Nguyên lý của cái gọi là chủ nghĩa Mác- Lê nin trở thành như một cái mớ hổn mang người ta có thể tùy thích nhào nặn, gán ghép, cắt xén. Để rồi thành cái gọi là lý luận được trích dẩn búa xua để phán… Rồi cho đó là: Vận dụng hết sức sáng tạo ở Việt nam!?

  Trả lờiXóa
 24. Toàn là nhận xét kiểu ếch ngồi đáy giếng.tây phương giới tri thức mổ xẻ chủ nghĩa mác nhận ra sự bệnh hoạn của nó nên đã quẳng ngay vào sọt giác.giới bần cố nông chữ tắc đánh chữ tộ thì coi nó là mặt trời là kim chỉ nam...hoạ từ đó mà ra.một chế độ xây dựng trên nền tảng bạo lực,nòng súng là phap luật o sụp đổ mới là chuyện lạ.

  Trả lờiXóa
 25. phản biên, minh bạch, rõ ràng....quân tử..

  Trả lờiXóa
 26. Người sông Tiềnlúc 13:51 18 tháng 5, 2014

  Đã đến lúc nhân dân chán ghét chế độ này cùng cực: nạn tham nhũng tràn lan, kinh tế xuống dốc trầm trọng, xã hội suy đồi...Bảo sao chế độ bền vững được!!!

  Trả lờiXóa
 27. Bác đã đặt tên cho Đảng là Đảng lao động việt nam không phải là đảng cộng sản vì vậy đã qui tụ được nhân dân. Đảng ngày nay đã thoái hóa biến chất, nhân dân không còn tin tưởng.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tức là không "lao động" nữa, chỉ thấy tài "sản" thì "cộng" vào thành của riêng!

   Xóa
 28. Chào ông Hà Tuấn Trung, ông đã 65 tuổi đảng có lẽ cũng đã ngót 90 tuổi rồi nhỉ. Một đời theo đảng bây giờ ông mới thấm thía sao? Tôi thấy hầu hết các vị nguyên là đảng viên ĐCS nói xấu CS đều là những vị đã về hưu hoặc bị "mất chức". Có mấy người dũng cảm như Nguyễn Đắc Kiên hay Minh Đức đâu.
  Theo tôi, mọi người nên ủng hộ Nguyễn Tấn Dũng, hy vọng đây là một Gobachop của Việt Nam. Dám làm sụp cái nhà CS xây dựng đã quá lâu, cũ kỹ và mối mọt quá nhiều rồi, không thể trùng tu, sửa chữa được nữa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đừng làm mất uy tín Mikhail Sergeyevich Gorbachev! Ông này không phải là Sâu Tham Nhũng đâu!
   Ông có bị nhũn não không mà bắt chúng tôi ủng hộ tham nhũng?! Nói linh tinh quá!

   Xóa
 29. Một khi đã coi trọng đồng tiền, nghĩa là để đồng tiền chi phối và coi nó là mục đích phấn đấu thì mười thằng đảng viên cọng sản hết mười một thằng nói phét. Triết học là dùng để nghiện cưứ và vận dụng trong đời sống thực tế, và nó vận động biến đổi theo thời gian cùng không gian hoàn cảnh đời sống chứ nó không phải nó đươc dùng để ghi vào hiến pháp như ở xã nghĩa Việt Nam. Vì phe cánh cọng sản đã bỏ rơi dân tộc, đó là một tội ác. Cần phải xoá bỏ tội ác đó.

  Trả lờiXóa
 30. Ba vấn đề ông Cương viết về CSLX trước khi sụp đổ có khác gì những vấn đề của CSVN hiện nay không anh Bồng ơi ???

  Trả lờiXóa
 31. Bài viêt rât hay. thanks!

  Trả lờiXóa
 32. cộng sảnlà cộng tiền vô/để cho cán bộ đút vô túi quần/đứa nào mà nói linh tinh/tiền bay tao bỏ túi còn bay tao bỏ tù

  Trả lờiXóa
 33. Vậy chủ nghĩa Mác Lênin mà trong hiến pháp mới của nước ta ghi là chủ nghĩa Mác Lênin nào?

  Trả lờiXóa
 34. Đến lúc nào ở Việt Nam mới có sự kiện như ở Liên Xô và đông âu.Lúc đó thì dân Việt mới có hi vọng được làm một con người thực sự còn như bây giờ thì người không ra người,ngợm không ra ngợm.Thế hệ đi trước thì khổ quen rồi,chỉ thương cho mấy đứa trẻ mới lớn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Xu hướng chung của người lớn bây giờ là cố cho bọn trẻ thoát khỏi VN, sống ở nước ngoài!

   Xóa
 35. Thực tiễn là tiêu chuẩn cử chân lý.
  Thực tiễn luôn luôn động mà đầu óc cứ kiên định tĩnh tại thì sống sao được !
  Thực tiễn nó sẽ ném kinh viện vào kho lưu trữ lịch sử.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thực tiễn là "hãy đợi đấy"?. Không thấy một vị nào bảo "lôi cổ bọn chúng xuống!". Đã vậy còn kêu gọi ủng hộ NTDũng nữa chứ. Vấn đề là ở chỗ "đỉnh cao trí tuệ" Dân da vàng có Nhật bản là khôn nhất: họ có thờ cúng một ông Mỹ.(Tướng Mac Arthur) Dân ta chỉ thờ tướng Tàu. Tư bản Âu Mỹ họ bóc lột tàn tệ, đã vậy họ còn lập quỹ phúc lợi để tái đầu tư sức lao động. Không những cho thế hệ này mà còn cho cả thế hệ sau nữa. Đã vậy họ còn phải nuôi dưỡng đám CS nữa chứ (yếu tố kích thích sản suất) Khi thấy đám da trắng châu Âu khôn ra sắp từ bỏ CS, họ phải vội vàng giúp đỡ VN,TQ. CS tồn tại nhờ gian dối. Khoa học thông tin tiến bộ không cho phép gian dối nữa. Bọn CS da trắng khôn ngoan tự động tan rã trong lúc thực lực, sức mạnh còn nguyên. Đỉnh cao trí tuệ VN tiếp tục theo Tàu vì đỉnh cao rồi thì làm sao học được nữa.

   Xóa
 36. "Tôi là đảng viên ĐCSVN, 65 năm tuổi đảng"
  Còn tôi, 70 năm tuổi không đảng. Tôi tự hào vì điều đó!

  Trả lờiXóa
 37. Nặc danh 18-5... chắc cũng 890 tuổi gì' đó ủng hộ NTD- 3X'! Một là 'ông anh' của 3X-kẻ làm nghèo đất nước?2 là muốn đục nước thả câu? chắc cũng 560 năm tuổi đảng? Mà chấp nhận dưới trướng một con 'kì nhông' LúcThân Nga thân Mĩ Thân Tàu thân Dân... nhưng thân nhất là TIỀN? XH không suy thoái mới là lạ!
  NGLUY

  Trả lờiXóa