Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013

Phương thức cầm quyền của Đảng


BVB - Theo ông NGUYỄN  VĂN AN, nguyên Chủ tịch Quốc hội: “Dân quyết” là thực chất của tính Dân chủ. Dân chủ là mục tiêu nền tảng, là quốc hiệu của Việt Nam: “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”, song tính dân chủ còn yếu hơn rất nhiều so với tính dân tộc.
“Năm 1945, khi còn nhỏ, tôi đã hát khản cổ câu hát “Tiến lên nền dân chủ cộng hoà” trong bài hát “Diệt phát xít” của ông Nguyễn Đình Thi. Cũng như nhiều người, hồi đó tôi chưa hiểu về khái niệm thế nào là nền dân chủ cộng hoà, mặc dù đó là quốc hiệu của chúng ta….
“Chúng ta phấn đấu sao cho tính dân chủ ngày càng nổi trội và cũng trở thành truyền thống như tính dân tộc..
Ông Nguyễn Văn An lý giải: “Đấu tranh và tình thương, trong đó tình thương phải vượt lên trên đấu tranh, tình thương phải vượt lên trên hận thù, vì lấy oán báo oán thì oán không bao giờ vơi, Đức Thích ca dạy chúng ta từ bi, Đức Giê su dạy chúng ta bác ái, Đức Khổng Tử dạy chúng ta nhân nghĩa. Bác Hồ của chúng ta đã tiếp thu những tinh hoa trí tuệ của nhân loại, những tư tưởng tiến bộ của cách mạng tư sản phương tây, của chủ nghĩa Marx – Lenin, của các nhà minh triết phương Đông, của các vị cách mạng tiền bối Việt Nam, cho nên Tư tưởng – Minh triết Hồ Chí Minh cũng chính là Lý luận – Hành động Hồ Chí Minh, ngọn đuốc soi đường làm nên phong trào cách mạng Việt Nam. Bác nói: “Dân chủ là dân làm chủ”. Dân chủ là chìa khóa đi tới tự do hạnh phúc”…
                          > “Bất đồng chính kiến”… 
*    *
 Thực hiện chuyên chính vô sản khi đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động đã nắm vững vai trò cầm quyền, không khéo cực đoan, giáo điều, quá tả (theo bài cũ,cách làm và biện pháp cũ), lúc nào cùng sợ có thế lực nào đó “giành giật mất quyền lãnh đạo”, sẽ dẫn tới chủ nghĩa hoài nghi cực đoan, không chuyên chính đúng kẻ thù mà (quay lại) chuyên chính với nhân dân. Trong khi đó, bản chất của chuyên chính vô sản là ‘chuyên chính với kẻ thù và dân chủ với nhân dân, sỉnha mất dân chủ nghiêm trọng, ly tán lòng dân với Dảng, Nhà nước..
Chuyên chính vô sản hay nền chuyên chính vô sản là một lý thuyết của chủ nghĩa Mác-Lenin, là một bộ phận quan trọng của CNCS khoa học. Theo đó chuyên chính vô sản là việc giai cấp công nhân nắm quyền lực nhà nước và sử dụng quyền lực nhà nước trấn áp giai cấp tư sản để tiến hành xây dựng một xã hội không giai cấp. Đây là sự thống trị về chính trị của giai cấp công nhân với chức năng thực hiện DÂN CHỦ ĐỐI VỚI NHÂN DÂN, tổ chức xây dựng và bảo vệ chế độ mới, chuyên chính với những phần tử thù địch, chống lại nhân Dân.
         Chuyên chính vô sản được cho là một trong những tư tưởng đặc sắc và trọng yếu nhất của chủ nghĩa Mác về vấn đề Nhà nước, là đỉnh cao của vai trò cách mạng của giai cấp vô sản trong lịch sử và là sự phát triển của lý luận về nhà nước mà Ph. Engels đã  đề ra."Thái độ của cách mạng xã hội chủ nghĩa của giai cấp vô sản đối với Nhà nước không những chỉ có ý nghĩa chính trị - thực tiễn, mà còn có tính chất nóng hổi nhất nữa, vì đây là vấn đề làm cho quần chúng thấy rõ những việc họ sẽ phải làm trong một tương lai gần đây, để tự giải phóng khỏi ách tư bản"….Chuyên chính vô sản không phải là hình thái Nhà nước tuyệt đích mà nhân loại phải đạt tới, mà là hình thức quá độ để Nhà nước tiêu vong theo như quan điểm của Ph. Engels. Điều này đã thể hiện của Công xã Parí lần đầu tiên giai cấp vô sản trên thế giới đứng lên tiến hành cuộc cách mạng lật đổ giai cấp tư sản, thiết lập chuyên chính vô sản, thành lập Công xã... (Giáo trình Triết học Mác-Lênin, Bộ GD-ĐT, NXB Chính trị Quốc gia -Sự thật, Hà Nội, năm 2006).
             Do đó, nếu giai cấp, hoặc tầng lớp tư sản, mới hơn là ‘tư sản đỏ’, vì  quyền lực, quyền lợi của mình, dùng quyền hành chính trị mà chính nhân dân đã giao phó,  lấy cớ “Chuyên chính vô sản’, cố tình áp đặt cho là ‘thế lực thù địch’, cho là “diễn biến hoà   bình” kiểu quy chụp thiếu căn cứ, trấn áp nhân dân lao động, bắt bớ người yêu nước, người trung thực bày tỏ chính kiến đúng đắn, rõ là đã đi ngược nguyên lý và lý luận về chuyên chính vô sản của chủ nghĩa Mác -Lenin...Bản thân mình đã sai, đã làm mất uy tín đảng, gây hại cho dân-nước, làm mất uy tín chế độ, nhưng khi ai thẳng thắn phê phán, tố cáo mình thì đối phó lại ngay, dùng quyền hành đương chức cho là phản động, là bôi nhọ lãnh đạo, chống đảng, chống chế độ, như thê là sao? Đổi trắng thay đen à? Đó là biểu hiện vì cá nhân, nhóm lợi ích, phe phái mà do có quyền hành đã cố tình mượn uy danh đảng, núp bòng đảng để tự che chắn, phòng vệ cho cái "boong ke" giàu sụ do gian trá của mình!... Như thế là làm ngược, khi giai cấp vô sản đã nắm quyền lãnh đạo, nhưng vì có quyền mà làm sai đường lối lại đi trấn áp chính giai cấp của mình hay sao? Nếu lãnh đạo hành động như thế, thì đã suy thoái, biến chất thành giai cấp nào? (BVB).
                                                            *        *         *
           >...Tại bài viết đăng trên Tuần Việt Nam, ông Nguyễn Văn An,  khẳng định:" Dân chủ trong Đảng gắn với dân chủ trong Dân, trong Xã hội sẽ tạo ra sự đồng thuận, ý Đảng lòng Dân sẽ là một. Dân chủ có lãnh đạo đúng đắn, không ai làm thay ai đó chính là cội nguồn sức mạnh cho dân tộc, là sự sống còn của Đảng và chế độ”.
               Đây cũng là nội dung chính trong bài viết ông gửi tới Tuần Việt Nam với tựa đề: "Bàn về tính Dân tộc và Dân chủ của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam". Những nội dung chính trong bài viết này đã được ông Nguyễn Văn An chia sẻ tại lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
        … “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, dân làm chủ là cơ chế gồm ba chủ thể có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn riêng, không ai làm thay ai, không ai quyết thay ai. Nếu Đảng làm thay, quyết thay thì Nhà nước và dân sẽ trở thành hình thức, hữu danh vô thực, người ta sẽ có cảm giác Đảng là vua. Không phải là một ông vua như thời phong kiến mà là vua tập thể thời CH XHCN”….
        …Phải có Luật về Đảng để khắc phục tình trạng Đảng bao biện, làm thay và buông lỏng lãnh đạo để đảm bảo tính dân chủ được thực hiện trong thực tiễn…
        … Đảng đã chính thức cầm quyền..., song cho đến giờ vẫn chưa có Luật về Đảng. Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể,… đều có luật do Quốc hội ban hành để điều chỉnh hành vi hoạt động, để nhân dân giám sát, để Nhà nước quản lý theo pháp luật.
          Giai đoạn Đảng cầm quyền phải khác với giai đoạn Đảng còn đang đấu tranh hợp pháp và bất hợp pháp để giành chính quyền về tay nhân dân, vì khi đó chính quyền thực dân, phong kiến không cho phép đảng ta hoạt động hợp pháp, đặt đảng cộng sản ra ngoài vòng pháp luật. Ngày nay, Đảng cầm quyền hợp hiến (trong Hiến pháp điều 4 đã ghi), càng cần phải có Luật để tránh bao biện, làm thay, buông lỏng lãnh đạo; và cũng để dân có cơ sở giám sát, xây dựng Đảng; để nhà nước có cơ sở kiểm soát các tổ chức và đảng viên, cán bộ của Đảng làm theo Hiến pháp và Pháp luật….
                  >> Đọc tiếp/Nguồn   
---------------

22 nhận xét:

 1. Mời đọc tin vê biểu tình phản đối cấm chợ tại Thanh Hóa:
  Xem bài và ảnh tại đây: http://nhungocgialang.blogtiengviet.net/2013/10/07/biar_u_tannh_taoii_thanh_hasa#comments

  Trả lờiXóa
 2. Trưa nay đài truyền hình VTV1 buổi thời sự 12 h đã trích dẫn báo công an nhân dân phản đối các thế lực đang lên mạng XH và blog đòi thành lập XH dân sự...Nguy cơ sẽ có chiến dịch đàn áp Blog và những người ủng hộ XH dân sự.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhà nước phải làm theo ý nguyện và lòng dân thì mới mong tồn tại và phát triển , tối ngày tìm cách dọa nạt bức bách liệu có ích gì . Để xảy ra tình trạng như hôm nay , trách nhiệm thuộc về ai ? Nhân dân đã mỏi mệt và kiệt sức vì đủ loại thuế khóa , tệ nạn , tham nhũng , đạo đức xuống cấp tệ hại . lãnh đạo đất nước phải nghiêm túc nhìn nhận vấn đề này và triệt để thay đổi , sao đổ hết cho dân

   Xóa
 3. Đang có loạt bài về triết học... giả. Nghe câu của ông An cũng thấy... tương tự!

  Trả lờiXóa
 4. Đảng trước hết phải nói chính xác tên mình là gì. Thứ hai đảng viên CSVN phải được xét không chỉ trên luật pháp như một công dân, mà còn phải bị xét dựa trên lời thề (tôi cũng không biết đảng viên CSVN thề như thế nào).
  Xét 2 chữ Cộng Sản thì cho dù không hiểu đảng viên thề như thế nào nhưng tôi cho rằng chắc chắn không thể là cuộc sống thiếu cống hiến, dễ dãi, vô cảm và cản trở sự hoạt động, phát triển của bộ máy nhà nước. Như vậy chúng ta chẳng cần một luật của đảng, chúng ta chỉ cần một LUẬT PHÁP duy nhất cho tất cả mọi người. Đáng chém đầu thì chém đầu, nhân dân không cần một lăng trì hay tru di cửu tộc. Và nhất là quan lai bao che đã quá thể rồi, đảng viên còn bao che nhau càng bôi xấu danh dự của một đảng. Cuối cùng là không có điều gì tệ hại hơn khi chính đảng đó mang danh nghĩa của nông dân, công nhân.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ta hay nghe nói đảng của giai cấp VÔ SẢN? Ngậm ngùi...

   Xóa
 5. Nói zậy mà ko phải zậy. Tại sao lại là luật ĐCS mà ko phải là Luật về các Đảng phái thế mới là dân chủ chứ. Tit mù nó lại vong quanh,.khen ai khéo kết ôi a ..cái đèn cù....

  Trả lờiXóa
 6. Xã hội dân sự theo tôi là lành mạnh hơn "xã hội quân sự" vì: XHDS chắc ít có đàn áp, mọi người là chính mình; cái ác, cái xấu, cái lạc hậu luôn được cộng đồng lên án, không còn cảnh mấy ông Cán bộ đi lên Chủ nghĩa cộng sản trước Nhân dân( Chủ nghĩa cộng sản ở đây phải hiểu là : làm theo "năng lực" hưởng theo nhu cầu" kể cả: ăn nhậu, gái gú" Tôi ghét độc quyền! tôi yêu dân chủ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. xã hội dân sự, xã hội quân sự. bạn lấy đâu ra cái khái niệm xã hội quân sự ở việt nam đây. . minh chứng là triều tiên mới đúng. còn việt nam ta nó quân sự ở chỗ nào. đàn áp thì chưa thấy nhưng nhân dân của chúng ta chưa hiểu hết pháp luật mà làm sai, khi đã sai thì không chịu khắc phục, không chịu trách nhiệm, khi ấy buộc phải thực thi pháp luật bằng cưỡng chế thôi, không thể nới là đàn áp.
   còn xã hội CSCN thì có nên ngồi đó mà kêu ca, trong khi nhu cầu thì quá lớn, phương hướng của đảng ta là đúng nhưng nó như một gia đình vậy; không ai chịu làm thì không có cái mà ăn, đã không chịu làm thì lại đòi ăn ngon. ngay chính bản thân bạn không có ý chí tiến thủ thì bạn sẽ biết trước tương lai thôi đúng không? xã hội, nên hiểu từ này cho đúng sau đó bạn mới lên án cái xã hội chúng ta.

   Xóa
 7. Thương đao cắt ruột,da còn xót.
  Lời nặng đau lòng giận khó nguôi.
  Lời dân ta dạy thế mà các bạn.
  Trong các lời thề mà khi tự nguyện vào đảng,để trở thành đảng viên là :Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân,sẳn sàng hy sinh vì tổ quốc.
  Ra sức học tập chính trị, văn hóa,khoa học kỹ thuật...để phục vụ nhân dân và tổ quốc.
  Còn về hoạt động cho đảng,ai thấy không chịu nổi thì xin ra khỏi đảng....
  Ai có nguyện vọng vào đảng vào thời điểm quan trọng nhất thì vẫn được kết nạp vào đảng ngay,Đó là những trường hợp các chiến sĩ đề nghị nguyện vọng trước khi vào chiến dịch và ngay cả tại trận địa.Khi mật tập vào đồn đối phương,hoặc xung phong trong đánh vận động đảng viên đều đi trước,sĩ quan cao cấp,sư trưởng đều cùng chiến sĩ đều nằm tại mặt trận,do vậy lính rất noi gương,nhưng các vị khó hy sinh chỉ khi trúng pháo và bom,còn tấn công bằng bộ binh thì khỏi lo.
  Nhưng thực tế thì cũng nhiều người vào đảng để làm việc cho đối phương và nước ngoài,cảnh giác cao nhưng họ cũng rất giỏi núp,do vậy động tỉnh của chỉ 1 trung đoàn,đối phương cũng biết,nên phải lừa.nay thì cũng vậy thôi nhưng họ tập trung vào phá kinh tế.Phá cơ chế chính trị và cả kinh tế nửa....Do vậy cái gì cũng cần suy xét kỹ.Những người công sản cũng giỏi thiệt,nhưng đối phương cũng cực kỳ giỏi,có thể nói họ giỏi hơn chúng tôi nhiều,Nhưng phải nói thẳng thắn rằng,những người công sản Việt Nam rất có tâm và rất yêu tổ quốc mình ,nên được sự giúp đỡ rất lớn của các tổ chức tình báo nước ngoài,ngay cả nhân viên CIA từ cao cấp đến cấp trung.
  Cũng thật lòng rằng,xét mặt nổi,phương thức cầm quyền của các vị lãnh đạo hôm nay có xa lạ với phương thức mà Bác HỒ đã xây dựng,do vậy mới cãi nhau miết miết,thậm chí có nguyên tắc bất di bất dịch cũng vi phạm,nhưng cũng theo nguyên tắc là chờ đợi,không nên đẩy một phát mất đoàn kết,thì xáo xào,từ từ đưa ra khỏi vòng,khỏi ghế.
  Một trong phương tức cầm quyền tuyệt vời của ĐCSVN dưới thời Bác HỒ,đến cụ Duẩn,cụ Linh là phát huy sức mạnh của Xã hội dân sự,qua đó giải quyết bao khó khăn tưởng chừng như " Đứt hơi ".Không có cái kiểu dại dại nói các nhà đòi hỏi Xã hội dân sự là làm ồn ào đâu....Nếu đúng là người cộng sản thiệt,chả dại thế.
  Nhưng cũng nên mềm dẽo,một ông bạn thì cần là đẩy 6 quân đoàn huậy là ta cũng đuối.một bạn hiền khác thì ném chừng trăm tỷ USD hốt hết các doanh ngiệp có máu mặt,thì chúng ta chỉ còn tròng tay vào còng,
  Nói lại là vì dân vì nước chịu khổ bao nhiêu cũng ráng đành thôi, chứ không đến nổi hèn sợ hy sinh như mấy chú Việt kiều ở MỸ bôi bác đâu,mấy chú ấy thì chuyên thọc gậy lại hay xúi dại.
  Từ đống tro tàn nay dựng lại cơ nghiệp cho dân tộc chịu biết bao cay đắng.Mong rằng các bạn hết sức thương những người cộng sản Việt Nam.
  Công Sơn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tui thường đọc còm của anh Công Sơn thấy nó lan man rời rạc mặc dù càng theo thời gian có tiến bộ đôi chút...

   Xóa
  2. Người đời thường nói "Thề cá trê chui ống"!

   Xóa
  3. Anh Công Sơn thích nhảy điệu rumba: lên, xuống, qua trái, phải... Ai rối loạn tiền đình đừng đọc Công Sơn's comment.

   Xóa
  4. Anh Công sơn này là DLV thì phải

   Xóa
  5. Công Sơn coi vậy chớ viết còn đáng đọc hơn lão Ãn Văn Nguyên.

   Xóa
 8. Tại sao lại phải có luật về đảng ? Đảng sai ai xử?Dân chăng? Nó mơ hồ và phi thực tế .
  Đảng phải hoạt động theo pháp luật.Nhưng trong thực tế đảng là pháp luật .Đảng xử tất cả các vụ án  Tại sao phải có luật về đảng?Đảng sai ai xử? Dân chăng? Qúa mơ hồ và không thực tế
  Đảng phải hoạt động trong khuôn khổ của pháp lật
  Nhưng thực tế đảng là pháp luật .Đảng xử hầu hết các vụ án thông qua cấp ủy đảng các cấp ;tòa án chỉ là nơi thi hành  9

  Trả lờiXóa
 9. Trích "“Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, dân làm chủ là cơ chế gồm ba chủ thể có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn riêng, không ai làm thay ai, không ai quyết thay ai... "

  Tôi không đồng ý. Hiến pháp là lãnh đạo. Đảng (nào đó) chỉ là cầm quyền, trong thời hạn nào đó, do được dân bầu cử

  Không có chuyện, một đảng nào đó, lãnh đạo nhà nước, tức là ngồi xổm trên luật pháp!

  Trả lờiXóa
 10. Đọc lịch sử VN từ ngày có Đảng cho đến nay , sao nó giống như em bé tiểu học cấp một làm một bài tập Văn .

  Mở đề giới thiệu về dân tộc và dân chủ để cứu nước , giải phóng đất nước khỏi ách thực dân , đế Quốc , nhằm mang lại hạnh phúc ấm no cho dân tộc .

  Thân bài thì chỉ ròng toàn chuyên chính vô sản xây dựng XHCN rồi đến XHCN theo kinh tế thị trường định hướng . Trong phần thân bài hình như dân chủ và dân tộc đã bị quên lãng , chỉ còn Đảng lãnh đạo là chính , sửa sai là chính , làm không được thì làm lại là chính , thế giới đại đồng CS là chính . Ba mươi Tám năm qua đã đi chậm hơn thế giới cả mấy chục năm , cũng chỉ vì quên mất phần mở đề . DÂN TỘC , DÂN CHỦ ??? Quên mất cái ấm no , hạnh phúc , để người dân chỉ thấy cái bất công , cái cửa quyền , cái cam chịu ngược đãi khổ đau

  Bây giờ là kết luận đẻ ra tham nhũng , hối lộ , tư bản đỏ và tiếp tục sữa sai . Lúc này mới quay lại nhấn mạnh , nhắc nhở ý nghĩa của phần mở đầu khai đề ..!!! DÂN TỘC , DÂN CHỦ ..?

  Xin thưa ông An nguyên chủ tích Quốc hội CHXHCN và các Bác , một bài luận Văn của một học sinh cấp một như thế này có phải là lạc đề hay không ? Các Bác sẽ cho bao nhiêu điểm ? Liệu các Bác có thể sữa được những lỗi lầm chết người để tạm gọi là một bài Văn tạm hoàn chỉnh hay không ?

  Suốt cả thân bài đã quên mất DÂN CHỦ , cả DÂN TỘC cũng bị cái bóng của Đảng che khuất . Một bài luận Văn đã bị hoen ố vì tẩy sửa trong hơn nữa thế kỷ qua . Sức chịu đựng của chất liệu tờ giấy trắng Nhân Dân sắp ố màu , lem nhem , rách nát .

  Bài luận Văn này đã lạc đề , phản đề , không thể còn cứu vãn . Nên xoá bàn làm lại từ đầu đi các Bác ạ !

  Hy vọng Bác Bồng vì quyền lợi dân tộc là trên hết , sẽ cho đăng lời góp ý này . Xin cảm ơn .

  Trả lờiXóa
 11. Khi đánh giá công trạng hay sự nghiệp của ai thì cần phải căn cứ vào hành động của
  người đó cũng như kết qủa của việc làm của họ trong thực tế.Càng cần phải phân biệt
  chính trị và tôn giáo,chứ không nên cào bằng tuỳ tiện như ông Nguyễn Văn An khi đặt
  ông HCM.ngang hàng với các giáo chủ.(Phải chăng đó là ý đồ của ông muốn gián tiếp
  thần thánh hoá lãnh tụ chinh trị ?).
  Công bình mà nói,cần phải loại bỏ nguyên tắc cai trị "đảng lãnh đạo,nhà nước quản lý,
  nhân dân làm chủ" vì nguyên tắc đó có mục đích mỵ dân trên lý thuyết nhưng thực chất
  là phản dân chủ.Dựa vào câu này thì nhân dân không có quyền gì cả nhưng phóng đại
  lên là "làm chủ" trên thực tế.Thử hỏi ai đã được người khác lãnh đạo và quản lý thì còn
  tự do làm gì nữa cơ chứ ?
  Do đó,dân chủ cần phải áp dụng vào thực tế thì mới nên bàn luận cho có thực chất,chứ
  cứ vòng vo ở bên ngoài những khẩu hiệu thì có lẽ nên vất vào sọt rác vì nhân dân không
  cần được giới thống trị xu nịnh để cứ phải ăn "bánh vẽ"...dài hạn như thế này !

  Trả lờiXóa
 12. Khi không quan tâm tới ý thức hệ nào cả, ta đã là người tự do. Đó mới chính là đỉnh cao trí tuệ! Loài người ở giai đoạn Phục Hưng có được điều này. Sau đó, vì những ý thức hệ lởm khởm, con người trở nên nguy hiểm. Hãy nhìn bức tranh châm biếm: con người từ loài khỉ, bò lom khom bốn chân, đứng thẳng dậy oai phong lẫm liệt rồi... lại lùn xuống, đi bằng bốn chân dưới hình dạng của loài lợn!

  Trả lờiXóa
 13. QH với đa số là đảng viên CS , lại ra "luật" về Đảng CS thì có khác gì vừa là kẻ tham nhũng lại là người của CQ chống tham nhũng?

  Trả lờiXóa
 14. Đinh Văn Hồng09:40 9 tháng 10, 2013

  < Bản thân mình đã sai, đã làm mất uy tín đảng, gây hại cho dân-nước, làm mất uy tín chế độ, nhưng khi ai thẳng thắn phê phán, tố cáo mình thì đối phó lại ngay, dùng quyền hành đương chức cho là phản động, là bôi nhọ lãnh đạo, chống đảng, chống chế độ, như thê là sao? Đổi trắng thay đen à? Đó là biểu hiện vì cá nhân, nhóm lợi ích, phe phái mà do có quyền hành đã cố tình mượn uy danh đảng, núp bòng đảng để tự che chắn, phòng vệ cho cái "boong ke" giàu sụ do gian trá của mình! >
  -- Rất tán thành với bác Bồng nêu lên bản chất sự thật này. Nô xđã xảy ra ở nhiều nơi , và đã nhiều người tung thực, thẳng thắn bị quy chụp, vu oan, bị nghi ngơ gây thiệt thòi.

  Trả lờiXóa