Translate

Trang BVB1

Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2015

Báo chí với sự thật – Ai sai, ai đúng ?


Đã  có bằng chứng Ban Tuyên giáo của đảng Cộng sản Việt Nam thất bại trong kế họach kìm kẹp người làm báo và khống chế các mạng xã hội trước thềm Đại hội đàng XII dự trù vào tháng 01/2016. 
Những điều này xuất hiện trong một Bài viết của ông Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và  tại cuộc Tọa đàm quan tâm đến mặt trận đấu tranh tư tưởng chống các tin xấu của các thế lực được gọi là “thù địch” và “cơ hội chính trị” trong nước tung ra trước Đại hội đảng XII. 
Dưới con mắt soi bói của Ban Tuyên giáo và những người làm công tác tuyên truyền thì các loại tin này nhằm gây hoang mang, xuyên tạc để lũng đọan hàng ngũ đảng, bịa đặt nói xấu lãnh đạo, gây bất mãn, nghi ngờ trong nội bộ, tạo “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”  trong cán bộ, đảng viên để gây bạo động chống đảng hòng chuyển Việt Nam sang hướng đi khác không còn Cộng sản.
Vì vậy trước hết báo chí phải được tổ chức lại để kiểm soát, đồng thời toàn dân phải cảnh giác chống các lại tin độc hại đang phát tán trên các mạng xã hội, Bloggers và báo chí của người Việt ở nước ngòai.
Ban Tuyên giáo và Làng báo
Bài viết của ông Nguyễn Thế Kỷ trên Tạp chí Tuyên giáo điện tử ngày 01/08/2015 mang tựa đề “Quy họach phát triển và qủan lý báo chí đến năm 2025—Quan điểm, mục tiêu, biện pháp thực hiện”. Theo ông thì  Đề án này do Bộ Thông tin và Truyền thông sọan thảo, bổ sung và hoàn tất sau 10 năm “chuẩn bị công phu” đã được trình ra Hội nghị Trung ương 10 từ ngày 05 đến ngày 12-01-2015. 
Tuy nhiên”, theo ông Thế Kỷ  thì, “việc thực hiện Đề án, từ cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí; cơ quan chủ quản báo chí đến cơ quan báo chí đang đặt ra nhiều vấn đề cần nhận thức rõ, chỉ đạo tập trung và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả".
Lý do Phó Trưởng ban Tuyên giáo, cơ quan trách nhiệm bảo vệ tư tưởng đảng viên và dư luận quần chúng không đi ra ngòai chủ trương và đường lối của đảng đưa ra  vì : “Bên cạnh những thành tích, ưu điểm đã nêu, hoạt động báo chí của ta thời gian qua cũng bộc lộ những yếu kém, khuyết điểm mà Chỉ thị 22-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII, Thông báo kết luận 162-TB/TW của Bộ Chính trị khoá IX, Thông báo kết luận số 41-TB/TW của Bộ Chính trị khoá X, Nghị quyết Trung ương 5 khóa X, Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI và một số văn kiện khác của Đảng, Nhà nước nêu ra chậm được khắc phục, có mặt, có lúc đáng lo ngại.”
Tại sao lại có tình trạng đảng nói một đàng, báo của nhà nước làm một nẻo trong một nước không có báo tư nhân và quyền tự do ngôn luận của người dân bị lọai ra khỏi vòng pháp luật từ lâu ?
Chuyện này không lạ vì từ mấy năm qua đã có  nhiều báo  tự động xé rào và  tự lách luật  để  kiếm ăn  bằng cách “thương mại hóa”, ra thêm ấn bản phụ để lấy qủang cáo và không còn tuyệt đối trung thành với công tác tuyên truyền để  dạ dầy khỏi bị teo.  Có  nhiều báo đã chạy theo các tin giật gân, khai thác tối đa các vụ án mạng xã hội, đời tư nghệ sỹ để câu độc gỉa mà sống. 
Vì vậy, ông Nguyễn Thế Kỷ  đã nói hụych toẹt ra rằng: “Một bộ phận không nhỏ người làm báo, kể cả một số cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí, văn học, nghệ thuật chưa quán triệt đầy đủ, sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về báo chí; trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của người làm báo. Đã xuất hiện trên một vài tờ báo, tạp chí, cuốn sách những bài viết vô tình hay cố ý đi chệch định hướng chính trị: hoài nghi, phê phán hoặc phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đòi xem xét lại hoặc xóa bỏ Điều 4 của Hiến pháp; tán thành, cổ vũ quan điểm đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; đòi lật lại một số vấn đề lịch sử đã được kết luận; đưa thông tin không đúng, thậm chí xuyên tạc lịch sử”.
Đây là cáo buộc rất nghiêm trọng và phản ảnh một tình trạng “đòi xét lại” trong đội ngũ báo chí và giới làm văn học nghệ thuật. 
Ai cũng biết khi giới cầm bút đòi đảng tử bỏ Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để chấp nhận đa nguyên đa đảng và thực hành dân chủ đưa đất nước tiến lên là họ đã nhìn ra tình trạng lạc hậu và chậm tiến của đất nước sau 30 năm đổi mới là do giới Lãnh đạo cứ  khăng khăng bám lấy thứ  Chủ nghĩa Cộng sản ngọai lai đã hết thời. 
Tiêu biểu hàng đầu trong số  họ là Tổng Bí thư  đảng Nguyễn Phú Trọng, người đã  buộc các Ủy vên Trung ương tương lai của khoá đảng XII phải ưu tiên “tuyệt đối  trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”.
Ông Trọng là người có bằng Tiến sỹ  Chính trị học (chuyên ngành Xây dựng Đảng) mà sau 24 năm ngày Thế giới Cộng sản tan rã năm 1991 ở chính nơi nó ra đời và lớn lên là nước Nga,  vẫn còn hão huyền tin vào thứ chủ nghĩa phá sản ấy  thì ông có lạc hậu và chậm tiến  không ?
Đó chính là lý do tại sao bài viết của Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã tiết lộ : “Một số cơ quan báo chí chưa bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của ngành, địa phương, đoàn thể mình. Chưa quan tâm đúng mức đến việc nêu gương, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, tạo khí thế, niềm tin để thực hiện các quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước. Sa đà khi phản ánh hoặc chọn in sách, báo các vụ án, mặt tiêu cực, mặt trái và non yếu của xã hội, thậm chí tiết lộ bí mật quốc gia, tạo tư liệu, chứng cứ để các thế lực thù địch khai thác, vu cáo, đả kích ta về các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo.”
Khi viêt oang oang như thế, chẳng nhẽ ông Nguyễn Thế Kỷ không biết hay cố tình làm ngơ những mặt trái của xã hôi, trong đó có tình trạng tham nhũng đã vô phương cứu chữa và  sự chia quyền, tranh ăn của các nhóm lợi ích trong đảng và nhà nước đang phá nát cương thường và đạo lý  xã hội như thế nào ư ? 
Các “thế lực thù địch”, nếu có, đâu cần phải đợi đến báo đài nói ra mới biết đất nước và con người Việt Nam bây giờ đang sống giở, chết giở như thế nào ? 
Tai mắt của các mạng báo xã hội và người dân không muốn bị che mắt cúi đầu theo đảng đang có mặt ở khắp nơi và đã nhìn thấy mọi thứ nhố nhăng đang nhẩy múa tranh sống với dân. Chẳng lẽ họ cũng thuộc hàng ngũ “thế lực thù địch” hay “cơ hội chính trị”  hoặc “tay sai diễn biến hòa bình” như Tuyên giáo vu cáo hay sao ? 
Vì vậy luận điệu hù họa báo chí đã “tiết lộ bí mật quốc gia” của ông Nguyễn Thế Kỷ  chẳng qua chỉ là những chuyện “ai cũng biết cả rồi, khổ lắm nói mãi” !
Ông Thế Kỷ còn trách người làm báo: “ Khi trình bày, thể hiện nội dung, không chú ý cân nhắc liều lượng, mức độ, thời điểm, tiêu đề bài viết, mặt lợi hại của thông tin. Nhận thức một số khái niệm, vấn đề trong hoạt động báo chí như quyền tự do báo chí; quyền tự do ngôn luận trên báo chí; thông tin trung thực về mọi mặt của tình hình đất nước và thế giới và việc xâm phạm lợi ích của nhà nước, tập thể và công dân chưa được mọi người hiểu một cách đúng đắn rõ ràng, dẫn đến tình trạng lạm quyền, không đề cao trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của người làm báo. Các vấn đề: “thương mại hóa” hoạt động báo chí; xây dựng các tập đoàn truyền thông; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan báo chí; chính sách tài chính, thuế, tiền lương, tiền thưởng, quỹ phúc lợi, quảng cáo, kinh doanh trong hoạt động báo chí; phương pháp lãnh đạo, quản lý báo chí; kể cả việc bổ sung, sửa đổi Luật Báo chí và văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực này chưa được quan tâm đúng mức, không theo kịp bước phát triển phong phú, sôi động, có phần phức tạp của báo chí.” 
Làm báo là thông tin đa chiều. Mặt phải,mặt trái và mặt “thói quen không nói thật” của cán bộ lãnh đạo cũng cần phải được viết ra để cho độc giả thẩm định, góp ý. Nhà nước CSVN đã nhiều lần nhắc nhở báo chí của đảng phải tuyên truyền cho chủ trương và đường lối của nhà nước, nhưng nhà nước này rất ít khi dám nói thật mà còn bưng bít thông tin như đã chứng minh trong quan hệ với Trung Quốc từ cuộc chiến Hòang Sa 1974 đến chiến tranh Biên giới (từ 1979-1987) và Trường Sa năm 1988.
 Những cuộc biểu tình tuần hành tự phát của dân chống Trung Quốc xâm lược ở Sài Gòn năm 1997 cho đến các cuộc xuống đường ở Hà Nội lên án Bắc Kinh bành trướng xâm chiếm biển đảo của Việt Nam ở Biển Đông  từ năm 2012 có bao giờ được Ban Tuyên giáo cho phép báo đài tự do thông tin ? 
Thậm chí các buổi lể tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ quốc ở Hòang Sa thời Việt Nam Cộng Hòa, mặt trận Biên giới Trung-Việt và ở Trường Sa thời CSVN diễn ra ở tượng đài Lý Thái Tổ cạnh Hồ Gươm và Đài Tử sỹ ở Hà Nội còn bị phá họai, phỉ báng trước con mắt của người phương Bắc thì Ban Tuyên giáo biến đâu mất mà không cổ võ cho báo đài đưa tin? 
Những người như ông Nguyễn Thế Kỷ và Đinh Thế Huynh, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và ngay cả Tổng Bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng có dám đối thọai với nhân dân về hành động “giấu mặt” mà không biết xấu hổ này không ?
Do đó, không ngạc nhiên khi thấy bài viết của Thế Kỷ tiếp tục lu loa bịa chuyện để hù họa rằng: “Các thế lực thù địch, phản động tác động, lợi dụng báo chí và một số nhà báo không vững vàng về bản lĩnh chính trị để xâm nhập, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, trong đó có các hoạt động dưới hình thức đào tạo, bồi dưỡng, tham quan, hội thảo, nghiên cứu, liên kết về báo chí và các vấn đề khác.’
Khi viết như thế thì ông Thế Kỷ có nhớ đã 11 lần Hội đồng Lý luận của đảng CSVN và ban Tuyên truyền Trung ương của Trung Quốc đã họp hàng năm để trao đổi và thảo luận về công tác tư tưởng, qủan lý  và phát triển đảng, xã hội của hai nước?
Tại sao Việt Nam phải kết nối và thảo luận với Trung Quốc về tất cả mọi lĩnh vực, kể cả Quốc phòng và Ngọai giao mà có đề phòng bị “xâm nhập”  qua các “hoạt động dưới hình thức đào tạo, bồi dưỡng, tham quan, hội thảo, nghiên cứu, liên kết về báo chí và các vấn đề khác’”?
Quy hoạch hay nắm đầu?
Vì những  bất cập của báo chí mà Ban Tuyên giáo và Bộ Thông tin và Truyền Thông khẳng định phải thay đồi để làm tốt hơn. Nhưng tốt hơn chưa hẳn đã phục vụ người dân nhiều hơn mà chỉ cho đảng.
Bằng chứng như ông Thế Kỷ cho biết: “Để xây dựng và thực hiện có kết quả Đề án, trước hết, cần quán triệt quan điểm sau đây: (1) “Báo chí là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, của tổ chức chính trị - xã hội và là diễn đàn của nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật; phải đảm bảo tính tư tưởng, tính chân thật, tính nhân dân, tính chiến đấu và tính đa dạng của các hoạt động báo chí”.
Chuyện này xưa như trái đất. Đã có bao giờ báo đài ở Việt Nam không lấy mục tiêu tuyên truyền, nhiều khi xuyên tạc sự thật theo lệngh đảng là chính ?
Nhưng khi tự phô trương báo chí là “diễn đàn của nhân dân” mà lại “ đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, sự quản lý của Nhà nước” thì nền báo chí này chỉ đáng gọi là “tay sai”.
Vì vậy khi bài viết nhấn mạnh đến nhiệm vụ “định hướng thông tin” cho báo chí là đảng đã cướp mất quyền tự do báo chí của người làm báo, dù họ có là đảng viên hay không. Hành động lạm quyền và hạn chế này đã chứng minh trong trận tuyến báo chí tham gia chống tham nhũng. Bằng chứng cho thấy có rất ít vụ tham nhũng bị khám phá tự nguyện bởi  các nhà báo. Thậm chí báo chí còn không được phép thông tin khi chưa có phép của cơ quan điều tra hay tòa án, dù nhiều cán bộ thanh tra đã “ăn chia” với kẻ tham nhũng để được nhẹ tội mà báo chí đâu có được vào cuộc điếu tra cho ra manh mối ?
Do đó, khi ông Thế Kỷ đề ra phướng án báo chí “tích cực đấu tranh, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, các tiêu cực và tệ nạn xã hội” thì cũng chi để bôi bác cho có lệ mà thôi, bởi vì qúa khứ đã chứng minh ngược lại.
Ngoài những tiêu điểm nêu trên, Đề án Quy họach còn cổ võ người làm báo cần : “Phản bác có hiệu quả những thông tin, quan điểm sai trái, phản động, thù địch, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng; tiếp tục phát huy tiềm lực và ưu điểm, khắc phục các yếu kém, khuyết điểm, nâng cao chất lượng tư tưởng, văn hoá, mở rộng đối tượng độc giả”.
Nhưng “phản động, thù địch là ai”, hay đang nằm ngay trong nội bộ đảng ? Những lệnh của  Tuyên giáo không cho phép báo chí nêu đích danh tầu Trung Quốc mà chỉ  được  phép viết “tầu lạ” hay “tầu nước ngoài” đã tấn công, đâm chìm tầu cá Việt Nam đánh bắt ở Hòang Sa-Trường Sa và ngay  sát bờ biển Đà Nẵng, Vũng Tầu, Bình Định, Phú Yên  là của ai, ông Nguyễn Lý Tường có dám nói ra không ?
Vì thế nếu Đề án “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025” chỉ nhằm nắm đầu người làm báo bỏ vào rọ lôi đi theo đường lối “e sợ trước ngọai bang” Trung Quốc để “nạt người rong nhà” thì thà đừng có còn hơn để bị nhân dân chửi cho một trận.
Thông tin “độc hại” ở đâu?
Cùng lúc Ban Tuyên giáo bàn về Quy họach báo chí thì một cuộc tọa đàm để gọi là  “Nâng cao hiệu quả phòng, chống thông tin xấu độc, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng do Báo Quân đội nhân dân và Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội phối hợp tổ chức, tham luận cũng đã diễn ra. 
Các tham luận viên thuộc mọi thành phần Quân đội và Dân sự thuộc diện Giáo sư, Tiến sỹ và Tuyên giáo cũ và tại chức.
Phát biểu gần như giống nhau, tiêu biểu như Thiếu tướng, PGS, TS, NGND (Nhà giáo Nhân dân). Nguyễn Bá Dương, Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự Bộ Quốc phòng: “Mưu đồ đen tối của các thế lực thù địch, phản động, bọn cơ hội chính trị là đẩy mạnh việc tung tin xấu độc, làm ô nhiễm bầu không khí chính trị ở nước ta trước, trong và sau đại hội Đảng các cấp nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, lái nước ta đi chệch hướng xã hội chủ nghĩa. Nham hiểm, ác độc hơn, chúng sử dụng mọi thủ đoạn có thể để cố tình gây mâu thuẫn trong nội bộ ta, chia rẽ sự đoàn kết thống nhất giữa Đảng với Nhà nước, giữa Đảng, Nhà nước với Quân đội và Nhân dân, làm rối loạn môi trường chính trị để dễ bề thúc đẩy "tự diễn biến","tự chuyển hóa" trong nội bộ Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đòi “phi chính trị hóa” quân đội, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, thủ tiêu thành quả cách mạng mà nhân dân ta bằng xương máu, mồ hôi, công sức của mình xây đắp nên; hướng lái nước ta đi theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa.”
Qủa là ghê gớm nếu đúng như lời dọa dẫm, hù họa của ông Nguyễn Bá Dương, nhưng giải pháp mà ông Dương cống hiến cho đảng cũng chả ra gì.
Ông đề xướng: “Một trong những giải pháp quan trọng, góp phần tạo sức đề kháng trước thông tin xấu độc là chúng ta cần hết sức chủ động, tích cực ngăn chặn, đẩy lùi, bác bỏ các thông tin sai trái, độc hại do các thế lực thù địch gây ra với nhiều thể loại; đồng thời, đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục chính trị nhằm củng cố vững chắc trận địa tư tưởng, văn hóa của Đảng trong quân đội, đặc biệt chăm lo công tác xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ quân đội ta hiện nay.”
Đến phiên ông Thiếu tướng Trần Hoài Trung, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị thì tự khoe:”Với chức năng, nhiệm vụ của Cục Tuyên huấn là cơ quan tham mưu chiến lược cho Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị (TCCT) các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tư tưởng, văn hóa trong quân đội, chúng tôi quán triệt và thực hiện nghiêm túc phương châm lấy “xây” để “chống”, lấy “cái đẹp, dẹp cái xấu”, tham mưu xây dựng các văn bản chỉ đạo, nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích góp phần ngăn chặn sự xâm nhập của các văn hóa phẩm và thông tin xấu độc xâm nhập vào đơn vị.
Cụ thể như: Tham mưu chỉ đạo các đơn vị tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt các hoạt động xây dựng môi trường văn hóa trong các đơn vị quân đội ….ban hành tiêu chuẩn “Đơn vị có môi trường văn hóa tốt”; năm 2000 ban hành dẫn số 934 (ngày 15-11-2000) về tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa” trong các đơn vị quân đội gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 Khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc” và đến tháng 8-2012 TCCT đã chỉ đạo toàn quân tổ chức sơ kết 5 năm (2007-2012) “Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”).
Tiến sỹ  Cao Đức Thái, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quyền con người thì cho rằng: “Phương thức tung tin xấu độc của các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước hiện nay chủ yếu là dựa vào một số loại hình báo chí, nhất là các trang thông tin điện tử (website), mạng xã hội (social network) và nhiều hãng thông tấn nước ngoài… Loại hình thông tin thường là bài viết, bình luận, phỏng vấn, đặc biệt là đăng tải các “Tuyên ngôn”, “Tuyên bố”, “Kiến nghị”, “Thư ngỏ” đến lãnh đạo các cấp (kèm theo danh sách người gửi). Nội dung của những thông tin thường là cường điệu mặt trái của xã hội, xuyên tạc đường lối chính sách, pháp luật; hạ thấp, thậm chí bôi nhọ Đảng cộng sản Việt Nam… Trong những nội dung này người ta thường xuyên tạc rằng “khái niệm phòng, chống “Diễn biến hòa bình” (DBHB) chỉ nhằm bảo vệ mô hình cũ của CNXH. Mục tiêu mà người ta mong đạt đến là xóa bỏ chế độ xã hội XHCN, xóa bỏ vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng đối với nhà nước; đặc biệt là xóa bỏ nhiều quy định pháp luật. Ngoài ra, người ta còn không chấp nhận nhiều quy định trong Luật báo chí, Nghị định quản lý internet…”.
Nói thế rồi ông Cao Đức Thái lên tiếng dạy khôn báo chí: “Để nâng cao tính hiệu quả trong cuộc đấu tranh phòng, chống DBHB, báo chí nói chung, người cầm bút nói riêng cần “vượt qua chính mình”, nhận thức đúng mục tiêu của cách mạng, phân tích đúng bản chất của những hiện tượng thoái hóa của xã hội và luôn khẳng định đó không thuộc về mục tiêu của Đảng, bản chất của xã hội. Báo chí không được né tránh những vấn đề mà người dân đang bức xúc. Báo chí phải như người bạn sẵn sàng “chia sẻ” với suy nghĩ, hoàn cảnh của người dân, dám đương đầu với thực tế. Tất nhiên báo chí không tô hồng, càng không được bôi đen thực tế. Báo chí không nên “câu view”, “câu like” bằng những vụ án, sự kiện vụn vặt, giật gân của “người nổi tiếng”, bằng hình ảnh “nóng” của “hot girl”… nhưng cần có cách thể hiện hấp dẫn người đọc bằng hình thức mới mẻ và nội dung sâu sắc, tránh lý luận chay. Đặc biệt, nội dung các bài viết cần kết hợp những vấn đề chính trị với xử lý những sự kiện “cập nhật” “ nóng”. Hiện nay đang nổi lên 3 vấn đề lớn được xã hội quan tâm: a) Đó là bảo vệ chủ quyền biển đảo; b)-Đó là chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI); c) Đó là bảo vệ Cương lĩnh Đại hội XI đồng thời phát triển dân chủ, trong đó có hoàn thiện thể chế, cơ chế, nâng cao vai trò tham gia quản lý Nhà nước và xã hội của người dân, các tổ chức xã hội, các cơ quan quyền lực các cấp”.
Phát biểu điển hình tiếp theo là của PGS, TS Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Ông  nói: “Thông tin xấu độc là những thông tin bịa đặt, sai sự thật, bóp méo sự thật, xuyên tạc sự thật, hoặc có một phần sự thật nhưng được đưa tin với dụng ý xấu, phân tích và định hướng dư luận bằng những luận điệu phản động, sai trái. Thông tin do các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tạo nội dung và truyền bá nhằm mục tiêu chống phá sự nghiệp cách mạng nước ta”.
(Một số đài, báo thuộc kênh gọi là “lề phải” đưa tin về những tiêu cực, tham nhũng, vi phạm nhân quyền, dân chủ, bảo vệ chủ quyền; thanh minh, biện giải về những vụ việc ‘nhạy cảm’; như mới đây ‘chuyện’ về sức khỏe ông Nguyễn Bá Thanh, ông Phùng Quang Thanh…đã đúng sự thật chưa? Có ‘diễn kịch’, có bịa đặt hay không? Làm báo theo 'cái roi' chỉ đạo như thế có lấy được niềm tin với bạn đọc hay không? Lợi, hay hại? Bạn đọc, khán thính giả ai cũng biết sự thật nằm ở ‘góc khác’, thông tin ‘lề trái’ gọi là “không chính thống” có lý hơn, có phần đúng hơn, đáng tin hơn. Vậy, báo chí với sự thật ai sai, ai đúng, ai bịa đặt, bóp méo thông tin, vo tròn-nắm vuông sự kiện,  xuyên tạc sự thật…? – BVB).
Cuộc tọa đàm diễn ra trước thềm Đại hội đàng XII cho thấy đảng CSVN nói chung và Ban Tuyên giáo của đảng nói riêng cũng như Tổng Cục Chính trị quân đội đang lo xoắn vó lên về những tin sai, tin đúng lẫn lộn đang lan rộng ở Việt Nam trong khi các Ban, ngành đảng tổ chức đại hội địa phương và trung ương để chọn người tham dự Đại hội Trung ương.
Hiện tượng “chạy vào Trung ương” đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảnh giác đề phòng, nhưng liệu có ngăn được các phe nhóm lợi ích cài người vào thao túng Đại hội hay không? 
Và liệu các “thế lực thù địch” “diễn biến hòa bình” có xơ múi gì trong việc chọn người cho khóa đảng XII hay chỉ bị sử dụng như một chiêu bài cho các phe cánh tranh dành nhau?
PT/Dân luận
-------------
(Đầu đề của BVB) 

26 nhận xét:

 1. Xấu mà cứ tự nhận là "tốt"? Chán mấy ông quá xá cỡ!

  Trả lờiXóa
 2. Mấy tay tuyên truyên như NTK.hay ĐTH.cứ lải nhải năm
  này qua năm khác,tiếp tục nhiều quan khác,từ 1945 cho
  đến nay,không có gì thay đổi,dù hiện tại Internet đã đang
  lột mặt chúng ra nhưng chúng vẫn nói dối như cuội !
  Tại sao ? Chỉ vì chúng độc quyền thông tin để tuyên truyên
  bip bợm người dân nhằm dắt mũi họ đi như bầy cừu !
  đêm ngày

  Trả lờiXóa
 3. Virrtj Nam là đất nước do những người tự xưng là CS lãnh đao. Theo NPT Tổng bí thư thì đến cuối thế kỷ này chưa chắc đã có CNXH ở VN; Theo các tiêu chí thông thường thì VN đang ở giai đoạn tư bản rừng rú hoang dại CNXH, ông HCM chỉ là cái bình phong để bọn tự xưng này boc lột dân VN mà thôi. Hôm nay xem TV về Đại hội nhà báo VN mới được chiêm ngưỡng dung nhan Ng. Thế Kỷ. Ai chưa xem thì đừng nên xem.

  Trả lờiXóa
 4. ĐÚNG quá ĐCS vì Dân vì Nước. Cho nên Ko Có chuyện Xấu xa. Vậy Báo chí phải viết thật trung thực rằng. Các ông lãnh Đạo Đảng và nhà nước ta Ko biết tham nhũng là gì. Cánh gác cho thế giới ngủ nè. Ko có chuyện hèn với gặt Ác với dân.ko có chuyện xây tượng đài sân gôn. Để chia chát chẳng qua xây dựng dân ngắm và chơi. Rất rất nhiều chuyện Làm tốt của Lảnh đạo vậy lệnh cho báo chí định hướng cho Dân đen phải nghe cấm triệt đối bọn thù địch xuyên tạc. Nói thêm bớt làm Bể mánh Đảng

  Trả lờiXóa
 5. Dân chủ là xu thế tất yếu của tất cả các nước trên thế giới.VN cũng vậy,chế độ dân chủ trước sau gì cũng sẽ thay thế chế độ đảng chủ ngày càng bộc lộ tính lỗi thời,phản động.
  Nếu quá trình này diễn ra trong hoà bình,tức là "diễn biến hoà bình",thì đó là hồng phúc của cả dân tộc,bao gồm cả đcs.
  Nhưng,mấy ông nội đảng không muốn "diễn biến hoà bình" thì chắc chắn mấy ông muốn "diễn biến bạo lực" hả?Mấy ông muốn chứng kiến cảnh đầu rơi máu chảy à?Mấy ông muốn đem xe tăng cán người như đồng chí Tàu à?
  Nếu điều đó xảy ra,trước hết là đại hoạ cho nhân dân,sau đó là đại hoạ cho đảng.Nhân dân thì sẽ vẫn mãi trường tồn,còn đảng thì chắc là không đất mà chôn.

  Trả lờiXóa
 6. Đọc bài này, tôi cảm thấy rối mù cả lên, bởi vì có những khái niệm rất cơ bản mà còn có nhiều người vẫn nhầm lẫn một cách tai hại. Có những chân lý đơn giản nhưng mỗi người lại nhìn nhận một cách khác nhau, vì đứng trên những lập trường quan điểm khác nhau.
  Xin bàn một chút về cái gọi là các "thế lực thù địch":
  Trước hết ta nên thống nhất khái niệm "thù địch" là thế nào? Theo tôi nghĩ, trước hết là những kẻ tìm mọi cách làm cho Việt nam nghèo nàn, lạc hậu, hèn yếu để dễ bề thôn tính hoặc đưa VN vào vòng lệ thuộc. Trước đây không lâu, đó chính là Thực dân Pháp, Đế quốc Mỹ, và bây giờ là giới cầm quyền ở Trung quốc (xin phân biệt: không phải là nhân dân TQ, cũng là nạn nhân của sự áp bức bóc lột của chúng, cũng như trước đây nhân dân Pháp, Mỹ không bao giờ là kẻ thù của chúng ta cả). Dù khác nhau về nhiều mặt, nhưng tất cả các "thế lực thù địch" này có một điểm chung: để thực hiện mưu đồ, bắt buộc chúng phải cần đến một "lực lượng đặc biệt" trong hàng ngũ người Việt nam, đó chính là lũ Việt gian phản quốc! Xét theo nghĩa đó, ta rất dễ nhận thấy: trong bối cảnh hiện nay "thế lực thù địch" của đất nước VN, của nhân dân VN không ai khác hơn là giới cầm quyền TQ và bè lũ tay sai bán nước của chúng đang ở ngay trong nước VN. Bằng hành động trắng trợn, trong thời gian qua "các thế lực thù địch" của nhân dân VN đã rất "tự tin" lột bỏ mặt nạ của chúng rồi.
  Tóm lại, đối với Tổ quốc VN, nhân dân VN thì chúng chính là "thế lực thù địch". Còn đối với chúng, thì dĩ nhiên nhân dân VN là "thế lực thù địch"!
  Không hiểu các ngài Nguyễn Thế Kỷ, Nguyễn Bá Dương, Trần Hoài Trung, Cao Đức Thái và vô số các đồng chí của các ngài muốn nói đến "thế lực thù địch" nào vậy? Và các ngài đang đứng ở đâu vậy?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mong bác bỏ chút thời gian để tìm hiểu thêm về "thực dân Pháp"(từ sau 1945) và "đế quốc Mỹ".Có rất nhiều trên mạng internet,những trang uy tín,bác sẽ thấy khác xa những gì mình từng nghe,thấy.
   Tránh trở thành nạn nhân của chính sách nhồi sọ mà đảng đã thực hiện đối với nhân dân suốt hàng chục năm qua.

   Xóa
 7. TU “ PHÁP ” ???
  https://www.youtube.com/watch?v=RbZCTMa-vZ8&hd=1

  Ngắm “ Hạ ” Dân ….. NHÂN QUẢ !!!
  Phải đâu “ THIÊN ” giao nhận … ???
  http://bongbvt.blogspot.com/2013/09/ai-cho-toi-luong-thien.html

  Vì chính “ DÂN ” ….. Là CHỦ !!!
  ( “ DÂH ….. Quyết sai DÂN chịu !!!
  “ Đầy Tớ ” … Vẫn của DÂN … ??? ” )
  http://bongbvt.blogspot.com/2014/04/oi-truong-ta-xung-huu-ot.html

  “ Đầy TỚ ” ….. Tính TỰ LỰC !!!
  Chẳng “ PHONG BÌ – PHONG BAO ” ???

  Chỉ “ Đầu ” ….. Móng tay thối !!!
  Làm nên ….. “ SỰ NGHIỆP LỚN ” ???
  http://bongbvt.blogspot.com/2014/08/tui-than-qua-ong-truyen-oi.html

  “ KIM CHỈ NAM ” ….. Cần HƯỚNG ???
  ( Định HƯỚNG … “ ĐỜI – ĐẠO – LÝ ” )
  http://thuvienhoasen.org/p70a12894/1/dot-vang-ma-cho-tam-an-le-na-thu-hien-thuc-hien

  Khéo “ Đóng CỬA ….. Bảo nhau ” ???
  Sự NHÌN … Hay sự NGHE ….. !!!
  https://www.youtube.com/watch?t=5032&v=NewwVMFU_xU

  Miễn “ Điều CHỈNH ” ….. Đúng HƯỚNG !
  http://uia.com.vn/phat-hoc/thien-tong/hoa-thuong-thich-thanh-tu-nhan-xet-ve-ta-su-chon-quang.html

  Mọi thứ sinh ….. NHẠY CẢM ???
  Phải ….. “ Tắt – dập – dẹp - trừ ”
  ( Ngay THỜI KỲ ….. “ Trứng … nước ” )
  http://cusiminhthanh.blogspot.com/2014/09/lam-nao-e-giao-hoi-khong-im-re-bai-1.html?showComment=1415394346480

  Để ….. “ ĐẠO – ĐỜI ” chung HƯỞNG !!!
  ĐẠO nào “ HỘ PHÁP ” nấy ……..
  Tự ‘’ TÂM ” ….. TĨNH hơn nhiếu ???
  ( Cũng bời “ THỰC ” ….. Vực ĐẠO !!! )
  http://www.daophatngaynay.com/vn/dien-dan/doi- /3528-Toi-doc-HIEU-THE-NAO-VE-quot-TOI-TO-TONG-quot-Cua-Nguyen-Thuy.html

  PHẬT HOÀNG … Cùng MINH TRIẾT …..
  ( Không TÓC ….. Như có TÓC !!! )
  Đang sức vươn ….. “ PHÙ ĐỔNG ”
  MUÔN NĂM … và MÃI MÃI …..
  http://phatgiaovnn.com/upload1/modules.php?name=News&op=viewst&sid=7290

  “ Hãy NGHE – NHÌN ….. Để biết !!!
  Nhưng ….. Chớ có … Lầm TIN ??? ”
  MẠT kiếp ….. THỜI THƯỢNG KIẾP ?
  Bằng đâu … MẠT ….. LÒNG TA !!!!!
  http://thegioivohinh.com/diendan/showthread.php?73751-TH%E1%BB%9CI-TH%C6%AF%E1%BB%A2NG-KI%E1%BA%BEP-%C4%90%C3%83-%C4%90%E1%BA%BEN!-12-TH%C3%81NG-GI%C3%8ANG-2012

  Muôn năm PHẬT HOÀNG TRẦN ...
  http://baodautu.vn/ne-m-tie-n-cuop-loc-ta-i-le-khai-an-den-tran.html

  MUÔN NĂM ….. PHẬT VIỆT NAM !!!

  (Nhân Tâm Trung Tử )

  Trả lờiXóa
 8. TU “ MắT ” ???
  http://bongbvt.blogspot.com/2014/10/cu-on-nang-vo-co-giua-uong-can-ieu-tra.html

  Ở địa vị … TA biết !!!
  http://bongbvt.blogspot.com/2014/10/muon-cong-xem-nhung-anh-nay.html

  Chẳng liên quan điều gì ???
  Cứ “ Tức TÂM – Tức PHẬT ”
  TÂM tức tự ….. TỊNH TÂM ?????
  Vì ….. “ Xã hội CHỦ NGHĨA ”
  Chỉ “ Điều Tốt ” … Thấy nghe ???
  “ Điều chướng tai - gai mắt … ”
  ( Cần cửa đóng then cài !
  Tất cả vì ….. “ Nhạy Cảm ” )
  http://bongbvt.blogspot.com/2014/02/mot-bo-may-ngon-77-san-van-ong-my-inh.html

  “ … LUÂN CÔNG ” chân thiện mỹ …
  “ TẨY NÃO ” khỏi con người …
  “ Cuộc CÁCH MẠNG VĂN HÓA ”
  http://www.vanews.org/2015/08/cach-mang-van-hoa-la-toi-cua-ai.html?showComment=1439082156884#c2385278690280957115

  Tạo “ KHÍ TRỜI ” sạch trong !!!
  http://vidfetch.com/demos/freedown3/video/SYQEIKT3PiU/Ph%C3%A1p%20Lu%C3%A2n%20C%C3%B4ng%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%C3%A0n%20%C3%A1p%20d%C3%A3%20man%20part%201.html
  Sự CÁCH MẠNG định hướng …
  “ VĂN MINH ” càng VĂN MINH
  Cuộc cách mạng “ PHẬT DANH ”

  “ ĐẠO ĐỨC ” càng TĂNG TIẾN ?
  http://ttxva.org/toan-canh-nha-su-danh-nguoi-do-tuong-phat-tho-tuong-chinh-minh/

  “ Chủ DÂN ” thêm tính CHỦ …
  Khi “ Tức TÂM – Tức PHẬT ”
  Pháp ĐẠO hướng DÂN GIAN …
  “ Tám tư ngàn PHÁP MÔM ”
  Để “ … NGOẠI ” tu theo NGOẠI

  Tu “ PHẬT TA ” dễ hơn ???
  Hợp lòng DÂN lẽ NƯỚC
  Nhờ “ THANH TỨ - THANH QUYẾT”

  Có “ DUY TUỆ - QUANG THUẬN”
  “ MINH CHỨNG và HỘ PHÁP ” !!!

  PHẬT Việt Nam – HOÀNG TRẦN …
  GIÁO HỘI ….. càng TỰ CHỦ !!!
  “ TUỆ” thiền ??? … Tựa “ IM RE ”!!!
  “ CÓ … - KHÔNG …” ? Nào AI biết /
  Thiền “ TRÍ … ” khi NHẬP ĐỊNH
  Vượt qua mọi “ Tầm CAO ”
  http://cusiminhthanh.blogspot.com/2014/09/lam-nao-e-giao-hoi-khong-im-re-bai-1.html

  Đạo TÂM - “ ĐẠO CHÂN THẬT ”
  Đạo “ NHÂN QUẢ ” chân lý ???
  Mọi sự “ CHÂN LÝ ” hơn …
  Nhờ “ TU HÀNH HỘI NHẬP ”
  Nhờ “ ĐỊNH HƯỚNG ” dân gian …
  http://thuvienhoasen.org/p70a12894/dot-vang-ma-cho-tam-an-le-na-thu-hien-thuc-hien

  Nhờ “ ấn TRẦN ” … LINH THIÊNG
  ( Mùa XUÂN … Người càng XUÂN )
  http://hn.eva.vn/tin-tuc/khai-an-den-tran-lon-xon-va-chen-lan-c73a55782.html

  MUÔN NĂM PHẬT HOÀNG TRẦN …
  MUÔN NĂM PHẬT VIỆT NAM …

  ( NhânTâm Trung Tử )

  Trả lờiXóa
 9. 1. Nhìn lại những chỉ đạo quyết liệt, đầy trách nhiệm của Thủ tướng
  https://www.ttxva.net/nhin-lai-nhung-chi-dao-quyet-liet-day-trach-nhiem-cua-thu-tuong/

  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo: Để tạo sự đồng thuận xã hội, cung cấp thông tin về những việc làm được và kể cả khuyết điểm, yếu kém cũng không giấu giếm
  https://www.ttxva.net/lien-minh-den-toi-hut-mau-quan-doi-va-nhan-dan-tong-giam-doc-cityland-bui-manh-hung-bo-truong-quoc-phong-phung-quang-thanh-va-dai-ta-phung-quang-hai/

  Thủ tướng vừa yêu cầu Văn phòng Chính phủ chủ động thông tin về các vấn đề nóng, nhạy cảm, thu hút sự quan tâm của dư luận, báo chí, không để kéo dài mà không có chỉ đạo giải quyết dứt điểm.
  https://www.ttxva.net/ong-phung-quang-thanh-ong-co-the-cho-biet-nhung-diem-nao-trong-khoi-tai-san-khong-lo-sau-day-la-xuyen-tac-bia-dat/

  Chỉ đạo này được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Văn phòng Chính phủ (VPCP). Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: “Công dân có quyền được thông tin. Bây giờ người dân cầm điện thoại di động trên tay cũng có thể truy cập được thông tin và biết được nhiều thông tin. Trách nhiệm của Chính phủ là cung cấp thông tin kịp thời, chính xác và đầy đủ cho người dân”.
  https://www.ttxva.net/luong-dai-ta-tien-dai-ty/

  “Trách nhiệm của chúng ta là giải trình, giải đáp cho người dân với tinh thần Chính phủ phục vụ. Có việc thứ trưởng, có việc bộ trưởng hoặc phó thủ tướng, có việc do Thủ tướng Chính phủ phải giải trình, tôi rất sẵn sàng”- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói.
  https://www.ttxva.net/khoang-im-lang-sam-set-cua-nguyen-xuan-phuc/

  Trả lờiXóa
 10. Người quan sát06:06 10 tháng 8, 2015

  Báo chí là một công cụ tuyên truyền
  Dùi cui là công cụ đàn áp.
  Chính quyền XHCN thích dùng dùi cui hơn?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. "Cong-cu." co' nghia la mot vat vo-tri vo-giac'. duoc dung` theo y' muon' cua nguoi` xu-dung. chung', cong-cu. co the dung` vao` mot viec gi` do sach-se~ hoac do-ban...
   Vay khi dangcs va` ong Tong bi-thu oang oang: bao-chi' la` cong-cu. cua Dang, thi`khi ho. tuyen-bo' nhu the, ho. da xem Gia-tri chung cua Nhan-loai. doi' voi' Bao-gioi' chi con` la` manh giay' de ho. lot' tay hoac chui` sach.tay dum` cho ho. !
   Nhung ai dang hanh-dien. minh` la` nhung nguoi` "lam` Bao' ", dang hoat-dong trong mot Nganh` Nghe` duoc xem la` CAO-QUY' sao lai co the im-lang chiu. NHUC. voi cung-cach' ma-ly. ma` dangcs dang huenh-hoang lon' tieng' gan` mot the-ky nay doi' voi Nen` Bao-chi Nuoc Nha`: Cong-cu cua Dang !

   Xóa
 11. Điều mong muốn khắc khoải nhất của toàn dân VN là: giải tán đảng cs lừa đảo, đa nguyên đa đảng để có cạnh tranh thi thố tài đức minh bạch công bằng-nhờ đó tìm ra được những người tài giúp nước, tam quyền phân lập để người dân có thể giám sát và kiểm tra được bộ máy cầm quyền, để đất nước phát triển, để có sức mạnh đoàn kết bảo vệ độc lập dân tộc và lãnh thổ quốc gia

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đâu có chuyện dễ ăn vậy Bác , không dễ ăn giựt , chạy làng , trốn nợ với TQ được .
   Từ những năm 1938 TQ đã đầu tư người , của cải vào VN , đã 1 lần miếng mồi trong họng sắp mất khi VN ngã theo Nga , khiến TQ tức điên người, dạy cho đám bội bạc quên ân nghĩa một bài học nhớ đời , nay mọi chuyện đã đi vào nề nếp , gần cuối đoạn đường Thành Đô rồi , đừng hòng lật lọng , bàn tay TQ đã nắm chặc mọi nơi , mọi ngóc ngách rồi , biết điều thì lo học tiếng Tàu sớm mai mốt mới dễ kiếm việc làm nhé.

   Xóa
 12. Khi cây cổ thụ bị trốc rễ (2)
  Mạng Minh Huei còn nhận địng rằng sau cuộc họp Bộ Chính trị ở Bắc Đới Hà mùa hè này, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Nước Tập Cận Bình và Vương Kỳ Sơn sẽ gạt Trương Cao Lệ, Lưu Vân Sơn và Trương Đức Giang, cả 3 hiện nằm trong Ủy ban Thường Vụ Bộ Chính trị gồm 7 ủy viên ở chóp bu quyền lực, là thế lực cuối cùng phò Giang Trạch Dân, để ngay sau đó diệt chính Giang, coi là đòn ân huệ để giải thể luôn ĐCSTQ, chuyển sang mang một tên mới – “Đảng Xã hội Dân chủ” hoặc “Đảng Dân tộc Trung Hoa”, như trước đây Lý Thụy Hoàn, một ủy viên kỳ cựu của Bộ Chính trị đã gợi ý, sau khi đảng CS Liên Xô bị giải thể hồi cuối năm 1991. Hiện nay, Tập Cận Bình đang kết chặt với Vương Kỳ Sơn và Thủ tướng Lý Khắc Cường trong Thường vụ Bộ Chính trị, và với 2 Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự TƯ là 2 Thượng tướng Phạm Tường Long và Hứa Kỳ Lương, thay thế Từ Tài Hậu đã chết và Quách Bá Hùng vừa sa lưới.
  Một bản tiểu sử dài của Giang Trạch Dân được phổ biến rộng rãi trong 6 tháng qua, chỉ rõ Giang xuất thân từ một gia đình đại Hán gian từng phục vụ phát xít Nhật thời Uông Tinh Vệ, đã tự nhận là con nuôi liệt sỹ, gia đình cách mạng CS nòi để leo lên đỉnh cao quyền lực và phá nát Đảng CS không có cách gì cứu vãn nổi.
  Đại Kỷ Nguyên còn cho biết trong tháng 7/2015 Tập Cận Bình quy định tất cả các cán bộ đảng viên CS phải làm lễ tuyên thệ “trung thành với Hiến pháp”, từ bỏ lệ tuyên thệ trung thành với Đảng CS và học thuyết CS, từ đó đưa đảng vào “lãnh cung», tử vong vĩnh viễn.
  Không phải ngẫu nhiên mà từ hơn một năm nay các Tòa án Trung Quốc tiếp nhận đơn của mọi công dân kiện cáo về việc người thân của họ trong Đạo Pháp Luân Công bị sát hại trong lao tù, các bộ phận cơ thể được rao bán khắp mọi nơi. Hiện nay đã có 80 vạn lá đơn kiện đích danh ông Giang Trạch Dân về tội ác này do chính Giang đề xướng và thực hiện qua bộ máy 610 – được thành lập ngày 10 tháng 6 năm 1999 – trên tinh thần Đảng CS theo Duy Vật chống mọi tà giáo Duy Tâm.
  Tuy không phải từ những nguồn tin chính thức được tin cậy hoàn toàn, tôi vẫn thu thập, ghi chép, bình luận các thông tin trên đây với tất cả sự thận trọng dè dặt cần thiết, để các bạn đọc của VOA rộng đường tham khảo và theo dõi thêm.
  Nếu như ĐCSTQ thật sự tiêu vong trong thời gian tới, khi cây cổ thụ Trung Quốc bị đổ trốc rễ, như số phận Đảng CS Liên Xô hồi cuối năm 1991, thì không ai có thể hình dung rõ sau đó hậu quả đối với tình hình Đông Nam Á và toàn thế giới sẽ ra sao.
  Trung Quốc sẽ vẫn còn là một thực thể hay sẽ vỡ ra thành các mảnh lớn nhỏ khi nó có đến hàng trăm dân tộc với tiếng nói, nguồn gốc, tôn giáo khác nhau?
  Chắc chắn sẽ là tin tốt lành cho nhân dân Việt Nam khi cái họa bành trướng tệ hại sẽ có cơ chấm dứt để nhân dân ta có thể sống hoàn toàn độc lập tự do, hòa hiếu, hợp tác và cùng phát triển với mọi nước xa gần.
  Nước cờ Thoát Trung, gắn bó với các bạn bè dân chủ xa gần, bẻ lái chiến lược lúc này thật đúng lúc, đúng thời cơ, là cao kiến, hợp lòng dân, đúng theo vận nước vậy.

  Trả lờiXóa
 13. Khi cây cổ thụ bị trốc rễ (1)
  Cây cổ thụ lớn nhất thế giới, Trung Quốc, có số dân đông nhất thế giới, đang bước vào thời kỳ cáo chung, thời kỳ rẫy chết, không có gì có thể cứu vãn khỏi số Trời đã định vậy.
  Số Trời đây là quy luật đào thải của mọi sự vật trên đời, quy luật sinh – lão – bệnh – tử của mỗi đời người; quy luật sinh – hưng – thịnh – suy – vong – phế – diệt của mỗi chế độ, mỗi triều đại ngự trị trong xã hội loài người, không một con người nào, một chế độ chính trị nào thoát khỏi cái định mệnh khắc nghiệt cay đắng ấy.
  Đây là một loạt quan điểm, nhận định, bình luận chính trị gần đây nhất của nhiều mạng thông tin có cơ sở ở Đài Loan, Hồng Kông, Nhật Bản, Hoa Kỳ, của nhiều nhà bình luận chính trị Trung Quốc ở hải ngoại, của các mạng Minh Huei, Bo Xun (tiếng Hoa), cũng như của nhà báo – nhà bình luận Trung Quốc Gordan G. Chan, tác giả cuốn sách The Coming Collapse of China (Sự sụp đổ sắp tới của Trung Quốc), được tái bản nhiều lần.
  Cũng mới đây mạng Đại Kỷ Nguyên, cơ quan ngôn luận của Pháp Luân Công Đạo Pháp do Đạo sư Lý Hồng Chí sáng lập, đã đi đầu trong phong trào Tam Thoát – Thoát Đảng, Thoát Đoàn, thoát Đội và Thoát mọi loại tổ chức khác của Đảng CS Trung Quốc mà Ông cho là tà giáo man rợ, là tội ác chống nhân loại.
  Hiện con số người tuyên bố công khai Tam Thoát đã lên đến 221.000.000 người, làm biến đổi sâu sắc so sánh lực lượng giữa đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và đại khối nhận dân Trung Quốc lương thiện.Trên Đại Kỷ Nguyên hiện đang đăng bài “Đảng CS Trung Quốc vong » cho rằng ĐCSTQ không thể cưỡng lại số phận đã được định đoạt là giải thể, tiêu vong trong thời gian không xa. Chiến dịch “diệt hổ đập ruồi, săn cáo» đang ở hồi kết thúc, không thể nào xuống lưng hổ vì “kỵ hổ nan hạ» (cưỡi hổ thì khó xuống).
  Màn chót ngay trước mắt là triệt con hổ Thượng tướng Quách Bá Hùng và con trai là tướng Quách Chính Cương, vì Quách từng là Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự TƯ, cánh tay phải của Giang Trạch Dân, bị tống giam khi đang cải trang làm phụ nữ để tìm cách thoát sang Hồng Kông.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Xem bản tin thấy kinh hồn thiệt , nếu xãy ra thì chấn động thế giới .

   Nhưng tôi tin là xác xuất hiện thực rất lớn ,vì tầm nhìn của họ dư sức tính toán hơn thua ở hoàn cảnh hiện nay .

   Kinh thiệt , thế thì các bác trong Đảng có sắp xếp gì chưa , hay là vẫn tin tưởng tuyệt đối vào chuyên chính vô sản , bạo lực cách mạng cùng côn an , quân đội trung thành với đảng bảo vệ qúi vị .

   Tôi chỉ biết chắc là khi TQ đổi , VN sẽ đổi nhanh tiếp theo .

   Khi thay đổi , sẽ rất nhanh chóng chỉ trong vòng 1 ngày , mà trước đó không hề thấy 1 dấu hiệu gì cã .( đặc tính tan rã cuả 1 đảng cướp hay phe tà là như thế , khi tan , biến mất lẹ như ma biến , kỳ là vậy ) .

   Thôi thay đổi đi cho dân tộc , tổ quốc nhờ .

   Xóa
 14. Việt Nam hiện có khoảng hơn 20.000 nhà báo và ít nhất 80.000 " tuyên truyền viên miệng", theo thống kê trên báo chí Việt Nam.
  Nhiệm vụ của họ là "cố thuyết phục nhân dân Việt Nam cũng phải đần độn" như họ!
  Vãi!

  Trả lờiXóa
 15. Cái cần "guy hoặt" nhất là tham nhũng thì éo thấy , lại còn đòi "guy hoặt" cả tư tưởng ? Hítler sống lại cũng chắp tay lạy !

  Trả lờiXóa
 16. Báo chí là cái môi , bộ phận tuyên truyền là cái họng . Cái họng muốn láo phét thế nào thì cái môi phải lép nhép theo thế đó.
  Bộ phận tuyên truyền láo nổi tiếng thế giới lúc trước là của Độc tài Đức quốc xã , sau đó là của các nước Cộng sản Đông Âu ,Nga .
  Láo , xạo thế nào về sau này với thời đại thông tin internet người ta biết hết .

  Phải chi chỉ có thế thì Mackeno , đàng này ru ngũ , tiếp tục phĩnh gạt dân để đi đến mất nước là 1 chuyện vô cùng vĩ đại , kinh hoàng .
  Theo FB Lãng :
  https://www.danluan.org/tin-tuc/20150808/lang-nguy-co-chien-tranh-viet-trung-va-chien-luoc-phong-ve-cua-viet-nam-p1
  đang có một loạt bài phân tích tại sao VN sẽ mất nước về tay của Tàu , rất là hay . Nấu bác Bồng đem về trang mạng này cho bà con tham khảo thì hay lắm .

  Trả lờiXóa
 17. Đại lễ của QĐ (1/7) và CA (6/8) thì chỉ thấy đ/c 3D, không thấy đ/c TBT-BTQUTW đâu cả; mà đến cái hội của Hội "...nói lấy được" (9/8) thì lại có mặt và sự chỉ đạo ... rất chi là chi tiết của đ/c TBT.
  Điều này chứng tỏ GSTS NPT có vẻ ...không hiểu gì về nguyên lý cơ bản củaTriết học Mark: "vật chất quyết định ý thức".
  Ấy thế mà dân phải nuôi tới mấy sư đoàn "chính quy" và nhiều hơn thế "địa phương quân" với "vũ khí hiện đại" trang bị đầy mình để lo ... mặt trận tư tưởng. Quá là tốn kém mà kết quả thì chắc phải đợi thêm cho đến cuối thế kỷ 21 (như lời TBT) mới ...vỡ vạc.
  Đến lúc đó, những người "lính xung kích" hôm nay đang "sợ" bàn dân thiên hạ (trong và ngoài đảng) "suy thoái", "chệch hướng" cũng chẳng còn phải ...lo ai phản biện, phản thùng gì nữa, nhẩy!!!

  Trả lờiXóa
 18. NÊN ĐỔI TÊN NGUYỄN THẾ KỶ THÀNH NGU THẾ KỶ

  Trả lờiXóa
 19. Ai tham nhũng? ai độc đoán làm mất lòng tin?ai làm mất sự đoàn kết dân tộc? ai đã lừa dối nói láo quen mồm ai nói phét không biết ngượng về tài giỏi của ta? Dân tộc bì suy yếu bị ức hiếp nguyên nhân chính do ải? trách nhiệm thuộc về ai? tất nhiên dân, dân tộc bị khổ bị thiệt thòi hu hu hu

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. đó là cosavina Group chứ còn kẻ nào nữa

   Xóa
 20. "mục đích đòi hỏi đạt tới nó bằng phương tiện bất công thì mục đích đó không bao giờ là mục đích chính đáng"-C.Mác, cụ tổ của các đảng cs đã từng viết vậy.
  Thế mà, các đảng cs chỉ chuyên dùng cách bắn giết bạo lực để giành chính quyền (xuất phát vì họ là những kẻ hèn kém, không đủ tầm, đủ tâm để thuyết phục cử tri và các đảng phái đối lập lựa chọn họ, cho họ nắm quyền), rồi khi cướp được quyền rồi thì cũng vì vậy mà họ luôn phải giữ quyền bằng cách ngăn cấm các đảng phái đối lập hoạt động, thực hiện độc tài toàn trị áp bức xiềng xích người dân- thì hỏi sự giành quyền, giữ quyền của chúng họ "chính" quyền, chính danh ở chỗ nào-khi hoàn toàn không bằng lá phiếu của người dân chọn lựa ?
  Sự giành quyền của csVN bằng mê hoặc người dân với những khẩu hiệu "giải phóng dân tộc", "chống xâm lược", "xóa bóc lột", "chống bất công", "giải phóng giai cấp" để lừa dân vào việc bắn giết đối thủ để cướp quyền thống trị dân tộc này cho đảng csVN theo chủ trương "súng đẻ ra chính quyền" (cướp quyền bằng bạo lực) "thế giới đại đồng" trên "tinh thần quốc tế vô sản" đã thể hiện rõ bản chất bất chính, lưu manh,lừa đảo, cướp giật trong đường lối chính trị của đảng csVN.

  Giành quyền không qua cạnh tranh trong tranh ứng bầu cử tự do với các đảng phái khác là nét đặc trưng thể hiện bản chất phản động và lưu manh của những người cầm đầu đảng csVN cũng như với các đảng cs khác. Bởi những tên cầm đầu cs không có đủ tài, đủ đức và uy tín thì chúng không bao giờ giành được sự ủng hộ lựa chọn đa số của người dân trong tranh ứng bầu cử tự do và minh bạch bằng lá phiếu nên chúng phải dùng bạo lực cướp giật và áp đặt như vậy, phải tự rặn ra hiến pháp đòi độc tài độc đảng, tự rặn ra nhân sự đảng cử bắt dân phải bầu vào quốc hội,... dù dưới bất kỳ khẩu hiệu bánh vẽ nào để dụ khị, mua chuộc và lôi kéo người dân.

  Trả lờiXóa
 21. Đúng là... Bá Sướng!!!

  Trịnh Bá Khổ (Danlambao) - Nó tên là Bá Sướng. Đặng Bá Sướng - tức là sướng quá đặng - 100 lần sướng. Nó là đẻng viên chủ tịt xã, học 24 môn học Luật Kinh Tế, không đi thi 14 lần những vẫn có kết quả thi.

  Hỏi sao đi học kiểu gì sướng vậy cha nội!? Sướng trả lời rằng thì là:

  ...Vì bận việc gia đình làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm, nên không thể đi thi. Việc thi hộ là do "các cháu" trong nhà nó tày hay chủ động tiến hành nhưng vì Sướng lo bận chuyện sướng khác nên không thấy, không nghe, không biết, không... care.

  Theo thông tin từ Zing.vn, "ngày 20/6, tại điểm thi số 13 Trung tâm GDTX huyện Đông Anh tổ chức thi môn Luật đất đai cho sinh viên hệ giáo dục từ xa của Viện đại học Mở Hà Nội. Thời điểm thi vẫn có thí sinh tên Đặng Bá Sướng đến làm bài. Tuy nhiên thực tế, khi đó, ông Đặng Bá Sướng đang đi nghỉ mát tại Sầm Sơn, Thanh Hóa cùng một số người thân trong gia đình."

  Cha mẹ ông thần nước mặn đặt tên con thiệt là thần sầu. Trên đời này ai sướng hơn Bá Sướng?

  Có! khoản hơn 3 triệu mạng.

  Ai muốn ngu mà bằng cấp đầy mình, Có cách nào để sướng trăm lần như Sướng?

  Có! Hãy gia nhập đảng cộng sản Ba Đình.

  Trả lờiXóa