Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, 27 tháng 8, 2015

Việt Nam cần chuyển đổi qua chế độ dân chủ nhất nguyên dân tộc

 Trong bài viết nhan đề “Việt Nam đã và đang đi về đâu” được Đài VOA cho đăng tải trên diễn đàn này trước đây, chúng tôi đã khẳng định một cách có căn cứ rằng “Việt Nam đã và đang đi đến dân chủ” và nhất định phải đi đến dân chủ. Bài viết này chúng tôi đề nghị Việt Nam cần chuyển đổi “chế độ độc tài nhất nguyên xã hội chủ nghĩa” hiện nay qua “chế độ dân chủ nhất nguyên dân tộc”.
I - Thế nào là một chế độ dân chủ nhất nguyên dân tộc
Theo quan niệm của chúng tôi rất đơn giản, chế độ dân chủ nhất nguyên dân tộc là chế độ dân chủ cai trị bằng luật pháp (pháp trị),khác với chế độ độc tài toàn trị nhất nguyen XHCN cai trị bằng nghị quyết của đảng CS (nghị trị hay đảng trị), xây dựng trên nền tảng một cái nguyên chung, nguồn gốc chung là nguồn gốc dân tộc Việt, không dựa trên một chủ nghĩa độc tôn nào, mà vận dụng có chọn lọc mọi ưu điểm của bất cứ chủ nghĩa cổ kim nào (đa chủ nghĩa) thích dụng với thực trạng đất nước, vào chế độ dân chủ pháp trị Việt Nam tương lai. Điển hình cụ thể, chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa tư bản, nếu có những luận điểm, nguyên tắc cai trị hữu dụng, thích hợp, khả thi, có hiệu quả thực tiễn, đem lại lợi ích cho dân cho nước và dân tộc trước mắt cũng như lâu dài cho mai sau, đều có thể vận dụng vào chế độ dân chủ nhất nguyên dân tộc tại Việt Nam.
Trong khung cảnh chế độ dân chủ nhất nguyên dân tộc này, mọi người dân Việt Nam, thuộc mọi giai tầng xã hội, không phân biệt sắc tộc, tôn giáo, tín ngưỡng đều được tôn trọng, bảo vệ và hành xử các quyền dân chủ, dân sinh và nhân quyền; đều được sống bình đẳng, tự do, âm no, hạnh phúc, trong một đất nước phát triển toàn diện đến phú cường và văn minh tiến bộ theo kịp đà tiến hóa chung của nhân loại. Đồng thời, cũng trong khung cảnh chế độ dân chủ nhất nguyên dân tộc, chúng ta mới có điều kiện thuận lợi đoàn kết, thống nhất được toàn lực quốc gia, để xây dựng, phát triển toàn diện đất nước và bảo vệ được đất nước trước họa ngoại xâm, và những nguy cơ bất cứ từ đâu tới.
II- Vì sao Việt Nam cần chuyển đổi qua chế độ dân chủ nhất nguyên dân tộc?
Sở dĩ chúng tôi đề nghị cho tương lai một chế độ dân chủ nhất nguyên dân tộc, là vì trong quá khứ, cũng chỉ vì muốn thực hiện cái gọi là chế độ độc tài (hay chuyên chính) nhất nguyên xã hội chủ nghĩa (Việt cộng) hay chế độ dân chủ đa nguyên tư bản chủ nghĩa (Việt quốc),bất kể tình tự dân tộc và bất lợi cho đất nước,chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân và tập đoàn thống trị, nên đã bị ngoại bang đẩy đưa Việt Nam vào một cuộc nội chiến ý thức hệ, đất nước tan hoang, lòng người ly tán, nhân dân hai miền Bắc-Nam khốn khổ, cơ cực lầm than, phải hy sinh nhiều xương máu trong một cuộc chiến “cốt nhục tương tàn”,tình tự dân tộc trở thành xa lạ, gây hận thù, làm phân hóa dân tộc (1954-1975).
Vì sao Việt Nam ra nông nỗi này?   
Là vì lãnh tụ Hồ Chí Minh của đảng CSVN đã nói một câu rất đúng, nhưng Ông và cả cái đảng CSVN của Ông đã không thực hiện theo ý nghĩa câu nói này: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”.Trái lại, trên thực tế trong quá khứ, Ông Hồ và đảng CSVN đã chỉ dùng câu nói này làm khẩu hiệu tuyên truyền lừa mị, dùng tình tự dân tộc để khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần chống ngoại xâm để lôi kéo nhân dân kháng chiến chống Pháp giành độc lập (1945-1954).Thế nhưng độc lập dân tộc chỉ là bánh vẽ, là mục tiêu giai đoạn che dấu mục tiêu tối hậu là cộng sản hóa Việt Nam sau này;và sau khi thống trị một nửa đất nước (Miền Bắc), tiếp tục tiến hành chiến tranh giải phóng Miền Nam (1954-1975), thống nhất đất nước dưới chế độ độc tài toàn trị nhất nguyên XHCN (1975-2015), hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cộng sản. Như vậy, Việt cộng đã coi dân tộc chỉ là phương tiện, là công cụ để thành đạt mục tiêu tối hậu đưa cả dân tộc vào vòng cương tỏa của cộng sản quốc tế, phản dân tộc, với chủ trương tam vô: vô tổ quốc (cùng nghĩa với phi dân tộc), vô gia đình và vô tôn giáo.
III- Những phương cách chuyển đổi hòa bình chế độ nhất nguyên xã hội chủ nghĩa qua dân chủ nhất nguyên dân tộc
Theo nhận định của chúng tôi, căn cứ vào tình hình thực tế tại Việt Nam và thế giới trong bối cảnh chiến lược toàn cầu của các cường quốc, thì có hai phương cách chuyển đổi hòa bình, theo một tiến trình thời gian phù hợp (5 năm chẳng hạn) để tránh bất ổn gây bất lợi cho đất nước.
Một là Đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam (Việt cộng) ngay từ đầu hợp tác với các lực lượng quốc gia dân tộc dân chủ gồm các chính đảng và các tổ chức đấu tranh trong và ngoài nước (Việt quốc) để cùng thực hiện một tiến trình chuyển đổi thích hợp, khả thi, nhằm dân chủ hóa Việt Nam.
Phương cách này về nguyên tắc là tối ưu, là thượng sách, là lý tưởng, song trên thực tế khó thực hiện. Vì cho đến thời điểm này về phía Việt cộng vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy họ sẵn sàng muốn có sự hợp tác với Việt quốc để cùng thực hiện một tiến trình dân chủ hóa Việt Nam, họ vẫn muốn độc quyền cai trị và độc tôn làm tất cả theo ý muốn chủ quan của mình.
Trong khi đó, về phía Việt quốc cho đến lúc này nội bộ vẫn ở tình trạng phân hóa đa đầu, chưa thống nhất được về mặt tổ chức cũng như việc hợp tác với Việt cộng để cùng làm bất cứ điều gì. Nội bộ Việt quốc vẫn còn mâu thuẫn giữa hai khuynh hướng chống cộng về vấn đề đối thoại với Việt cộng để đi đến hòa giải và hòa hợp dân tộc theo đúng ý nghĩa của cụm từ này. Đó là chưa kể những khó khăn không thể vượt qua trước vấn đề ai có đủ tư cách đại diện Việt quốc tham gia hợp tác với Việt cộng để cùng thực hiện dân chủ hóa đất nước.
Đây là phương cách chúng tôi đã đề nghị năm 1995 qua “Giải pháp ba bước đến nền dân chủ nhất nguyên dân tôc” (Hội nghị hóa giải mâu thuẫn về lãnh đạo dân tộc – Hội nghị thống nhất toàn lực quốc gia – Hình thành chế độ dân chủ nhất nguyên dân tộc) (1).
Hai là Đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam (Việt cộng) tự nguyên, tự giác, chủ động tự chuyển đổi qua chế độ dân chủ theo một tiến trình thời gian thích hợp.
Phương cách này phù hợp với luận lý và khả thi trên thực tế, có lợi cho đất nước và có lợi cho chính đảng CSVN, theo đó đảng CSVN có thể thực hiện tiến trình chuyển đổi một cách tổng quát như sau:
1.- Đảng CSVN cần biến Đại hội Đảng lần thứ 12 vào năm 2016 thành “Đại hội Chuyển đổi”. Nghị trình Đại hội tập trung bàn thảo một vấn đề hàng đầu là nhu cầu cấp thiết phải “chuyển đổi chế độ độc tài toàn trị nhất nguyên Xã hội chủ nghĩa qua chế độ dân chủ pháp trị nhất nguyên dân tộc, đa chủ nghĩa” (Nếu chấp nhận đề nghị của chúng tôi); chuyển đổi sao cho an toàn, ổn định, vì lợi ích tối thượng của Đất nước,dân tộc và Tổ quốc Việt Nam, và lợi ích cho chính đảng CSVN.
2.- Kết thúc Đại hội là một “Nghị quyết Chuyển đổi” nội dung nêu rõ:
-    Lý do, lợi ích và nhu cầu cấp thiết cần “Chuyển đổi”.
-    Nội dung “Chuyển đổi”
-    Tiến trình thực hiện “Chuyển đổi”
-    Vai trò, nhiệm vụ của đảng CSVN và Nhà nước (Quốc hội, cơ cấu chính quyền đương nhiệm các cấp, các ngành..) trong “Sự nghiệp chuyển đổi”.
Căn cứ vào “Nghị quyết Chuyển đổi” của Đại hội toàn quốc Đảng CSVN lần thứ 12, Đảng CSVN chiếu nhiệm vụ thực hiện “Chuyển đổi cơ chế và hoạt động Đảng” sao cho phù hợp với khung cảnh chế độ dân chủ pháp trị, đa đảng. Nhà nước bao gồm Quốc hội và các cơ quan dân cử các cấp; chính phủ với chính quyền các cấp từ trung ương đến các địa phương chiếu nhiệm vụ “chuyển đổi” về mặt pháp lý (Hiến pháp, luật pháp, lập quy…) cũng như thực tế (cơ cấu tổ chức, nhân sự điều hành và các hoạt động…) sao cho phù hợp với khung cảnh chế độ dân chủ pháp trị nhất nguyên dân tộc, đa đảng…
IV- Kết luận:
Tương lai sớm muộn Việt Nam nhất định sẽ đi đến dân chủ, đó là một tất yếu phù hợp với xu thế thời đại và chiều hướng phát triển không thể đảo ngược của lịch sử và thực tiễn Việt Nam. Vấn đề chỉ còn là thời gian, mà nếu những người lãnh đạo đảng và chế độ đương quyền tại Việt Nam biết khôn ngoan hơn thì sẽ rút ngắn thời gian đi đến tương lai đó.
Một cách cụ thể là các nhà lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam hiện nay hãy biến Đại hội lần thứ 12 của Đảng CSVN sắp tới đây thành “Đại hội Chuyển đổi” với một nghị quyết đưa ra một tiến trình chuyển đổi cụ thể về pháp lý cũng như thực tiễn, sao cho kết thúc tiến trình hòa bình này Việt Nam có được “một chế độ dân chủ nhất nguyên dân tộc”. Vì chỉ trên cơ dân tộc và dưới ánh sáng chủ nghĩa yêu nước, trong khung cảnh chế độ dân chủ này, chúng ta mới đoàn kết, thống nhất được toàn lực quốc gia để xây dựng và phát triển toàn diện đất nước đến phú cường và văn minh tiến bộ ngang tầm cao thời đại. Từ đó, chúng ta mới có thế và lực vững chắc bảo vệ độc lập dân tộc và đập tan mọi cuồng vọng xâm lăng bất cứ từ đâu tới.
Giờ lịch sử đã điểm, thời cơ đã đến, Việt Nam đang hội đủ các điều kiện “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để lật qua một trang sử đen tối, mở ra một trang sử tưới sáng, tốt đẹp cho dân tộc và đất nước.Tất cả chỉ còn tùy thuộc vào nhận thức, thái độ và hành động chọn lựa thức thời, khôn ngoan của những người lãnh đạo có trách nhiệm của đảng và nhà nước đương quyền tại Việt Nam./.
Houston, ngày 18 tháng 8 năm 2015
Thiện Ý/(VOA)
---------------

21 nhận xét:

 1. Trương Minh Tịnhlúc 03:33 27 tháng 8, 2015

  Bài viết hay. Tôi đồng ý hoàn toàn.
  Cầu cho vận nước (đã qua cơn bĩ cực)..... đến hồi thái lai.

  Trả lờiXóa
 2. Bài này rối loạn quá! Nhất nguyên vẫn là... độc tài. Chắc đệ tử cùa "ai đó" đây mà.

  Trả lờiXóa
 3. Hy vọng vào chim ó
  chung chuồng với bồ câu
  làm một cuộc lai giống
  giống như mò trăng sao

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. "Mọi lý thuyết đêu màu xám,chỉ có cây đời
   mãi mãi xinh tươi" !
   Người VN.chúng ta hãy bớt lý luận đi,hay
   quên càng tốt,mà hãy đồng loạt đứng lên
   hành động như nhân dân Đông Âu thì mới
   thành công như họ được.
   Loạt bài Cách mạng 1989 nói về Đông Âu
   đang đăng ở trên BoxitVN.thật là hay qúa
   và rất hữu ích cho nhân dân ta hiện nay.

   Xóa
 4. Mot loi thoat em diu cho may cha duong thoi, mot buoc chuyen tiep rat nhe nhang
  Nhung chung chang them nghe dau, vi chang thang nao dam khoi xuong

  Trả lờiXóa
 5. Khó có thể làm được công cuộc chuyển đổi trong Đại hôi 12, bởi lẽ người chuẩn bị các văn kiện cho đại hội 12 là ông Tổng Trọng, ông này thì không chỉ ù lỳ, mà con thiếu thông minh, không những không hiểu biết thời cuộc mà còn ngoan cố giáo điều, dù còn làm TBT một ngày ông vẫn quyết tâm "Còn đảng còn mình"
  Chuyển đổi gì cũng phải chờ đại hội xong, TBT mới và cộng sự mới sẽ tự đề xuất tự làm....DÂN TỘC, DÂN CHỦ, DÂN QUYỀN... hãy chờ lúc ông Tổng đã thành Thái thượng hoàng

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. đó là kế hoãn binh của bọn cầm đầu đảng, mục đích là phó mặc cho lũ kế nhiệm chúng bay đổ vỏ, tao cuỗm được ít nào là cuỗm, còn đến 2020 không giãy được ra khỏi sợi thòng lọng "Thành Đô" thì mặc mẹ bọn mày.
   (Dân đen nhưng đi guốc trong bụng lũ cầm đầu csVN)

   Xóa
 6. Sẽ không có dân chủ nếu xã hội không tôn trọng nguyên tắc đa nguyên, tinh thần khoan dung và thỏa hiệp để cọng tác.

  Nhất nguyên sẽ gạt những ý kiến trái chiều, sự phản biện cần thiết- cản trở quá trình tìm ra sự thật. Nhà cầm quyền nhất nguyên vì thế chỉ có thể có những người quản lý chính sách chung tồi tệ và không chịu trách nhiệm với ai cả. Luật pháp nhất nguyên chỉ bảo vệ phe nhóm lợi ích thì cái NN nhât nguyên sao có thể gọi là dân chủ?

  Trả lờiXóa
 7. hãy tin vào đảng và nhà nước
  http://www.sangtaoxanh.net/

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ông Anh-Xờ-Tanh ơi. Ông nói câu "Khi bọn ngu đông quá thì em cũng xin thua chúng nó" mà?

   Xóa
 8. Vay la se phai dung bao luc phai khong cac bac. O day tac gia muon ho chuyen doi on hoa tung buoc nho
  Neu van cu chay coi nhu truoc thi ket cuc bao luc se den

  Trả lờiXóa
 9. Ngày xưa, nguy cơ của đất nước ta là ngoại xâm từ TQ, nhưng đó là nói theo cách của ngày nay. TQ hiện nay là kết quả "xâm lược" của người Hán nhưng không một người TQ nào hoặc ở Quảng Đông hay Quảng Tây, ở Tân Cương hay Mãn châu nói họ bị người Hán (Hoa Hạ) xâm lược cả. Thực chất, cái họa gọi là mất nước là cái họa của một ông vua nào đó mất ngai vàng mà thông thường cả dòng họ bị giết và kèm theo bọn cận thần bị mất chức tước bổng lộc. Còn người dân thì sao? Được cai trị bởi vua nào anh linh thì được nhờ; bởi vua tàn ác thì phải chịu. Nhiều khi gặp vua tàn bạo thì di cư xuống phía Nam như người Hoa (hoặc di cư sang Mỹ như người Việt hiện nay). Đất nước, quê hương, tổ quốc là cái gì khi ở đó không những họ không có tự do, công bằng, không kiếm đủ ăn, không tìm được hạnh phúc mà còn bị tù đày, cải tạo vì những lý do rất lãng xẹt. Điều này vẫn đang diễn ra trên thế giới. Như vậy, cái họa mất nước trước tiên là mất chức quyền của giới cai trị. Vua chúa hoặc dùng luật pháp hoặc dùng tuyên truyền bắt dân đi bảo vệ ngai vàng của mình, dưới cái tên gọi mỹ miều là bảo vệ tổ quốc.
  Trong lịch sử, chiến tranh không chỉ nhằm xâm chiếm đất đai thị trường mà còn là vấn đề sắc tộc, tôn giáo và văn hóa. Châu Phi hiện nay xảy ra chiến tranh vì vấn đề sắc tộc; Chiến tranh ở Trung Đông là vấn đề tôn giáo. Các hình thái của chiến tranh vì các lý do này thường rất khốc liệt mà lại không trừ một ai (cả kẻ cai trị và bị trị).
  Vấn đề của VN: nguy cơ của VN là gì? Xâm lược ư? Ai sẽ xâm lược? Ai sẽ bị hai? Chắc chắn VN không có vấn đề về sắc tộc hoặc tôn giáo hay văn hóa có thể dẫn đến chiến tranh (CT). Vấn đề ý thức hệ? Có nguy cơ đó. CT với Mỹ đã là cuộc CT về ý thức hệ. Đó là lý do ĐCSVN hiện nay dùng dằng trong quan hệ giữa VN với Mỹ và TQ. CT năm 1979 phải nói rõ là CT ý thức hệ giữa việc theo TQ hay Liên Xô. Cuộc chiến đó nếu VN thua thì những kẻ theo LX sẽ bị trừng trị và mất chức; những kẻ theo TQ (như Hoàng Văn Hoan) trên thực tế đã thua phải chạy sang TQ; người dân thì đầu rơi máu chảy, nghèo khó hơn chứ đâu được cái gì từ cuộc chiến đó! Nguy cơ tụt hậu như nhiều người nói ư? Đâu có quan trong đối với những kẻ cầm quyền hiện nay. Trên thực tế hãy xem của cải và cuộc sống của họ. Hơn nữa phát triển mà họ không cầm quyền, không được tự tung tự tác thì phát triển để làm gì? Điều mà ĐCSVN nhắc đến nhiều là "các thế lực thù địch". Thực chất đó là các thế lực muốn lật đổ "ông vua tập thể" ĐCS. Lịch sử lại lặp lại: nguy cơ mất nước là nguy cơ mất ngai vàng thôi chứ người dân gặp vua anh linh thì được hưởng, gặp vua tàn ác thì phải chịu hoặc tìm đường di tản. Để giữ được ngai vàng, thì máu người dân phải đổ ra.
  Nguy cơ TQ xâm lược ư? Về thị trường thì trên thực tế (de facto) VN đã là thị trường tiêu thụ thượng vàng hạ cám của TQ rồi (cửa mở hết cỡ), tài nguyên thì TQ khai thác hết cỡ. Chỉ còn vấn đề ý thức hệ nhằm tiêu diệt những kẻ muốn theo Mỹ mà không theo TQ thôi.
  Điều người dân muốn là đất nước phát triển. Giới lãnh đạo cũng muốn vậy. Nhưng điều giới lãnh đạo đặt ưu tiên cao hơn là giữ chính quyền (nhìn đâu cũng thấy thế lực thù địch). Chuyến đi Mỹ vừa rồi của Tông bí thư là một thằng lợi lớn, nằm ở chỗ Hoa Kỳ công nhận chế độ này, nói cách khác là công nhận các ông vua tập thể - tháo gỡ nguy cơ bị lật đổ vì ý thức hệ. Phát triển đối với các ông vua này chỉ là thứ yếu. Nói như vậy để chứng minh tác giả Thiện Ý và những người khác cho rằng ĐCS tự nguyện chuyển biến, tự nhường chính quyên thì sẽ được CS ban cho mấy chữ: ngây thơ về chính trị, nên sẽ không chấp. Đối với ai chủ trương chuyển biến trong hòa binh (diễn biến hòa bình) thì ĐCS sẽ nhẹ tay hơn, chỉ nhẹ tay hơn chút xíu so với ai đó chủ trương bạo động lật đổ.

  Trả lờiXóa
 10. Hơi Lú một chútlúc 10:41 27 tháng 8, 2015

  Vì sao anh bạn THIỆN Ý đang ở trên đất nước ĐA NGUYÊN lại mong ước một chế độ NHẤT NGUYÊN mới sẽ xuất hiện tại Việt Nam.
  Theo anh ta thì hiện nay đang là NHẤT NGUYÊN XHCN và mai mốt sẽ thành NHẤT NGUYÊN DÂN TỘC?

  Tôi đọc thấy hai chữ NHẤT NGUYÊN là tôi đã run lên rồi. Bởi vì cái đuôi đi theo sẽ trở thành vô nghĩa nếu người ta cứ bám vào hai chữ NHẤT NGUYÊN, nghĩa là ĐỘC QUYỀN?

  Một khi đã ĐỘC QUYỀN TỨC LÀ KHÔNG CÓ CẠNH TRANH thì bao thói hư tật xấu sẽ xây ra.
  Ngày xưa khi cha ông ta được nghe tuyên truyền và tình nguyện đi theo CS, họ đâu có biết nó sẽ biến chất như hiện nay đâu. Vả lại bản chất từ ngữ chữ nghĩa nghe ra cũng tốt đẹp cả đấy chứ?
  Socialist ? Nghĩa đen của từ này là xã hội , là bình đẳng, là công bằng.
  Community ? Đó là cộng đồng là cùng nhau là công chúng... chứ đâu có phải ăn cướp?
  Nhưng vì nó không chấp nhận đa nguyên, nó độc quyền mà muốn độc quyền thì sẽ đẻ ra THỦ ĐOẠN.
  Vậy đấy.
  Bây giờ anh bạn THIỆN Ý định thay hai chữ DÂN TỘC? nhưng nếu thêm cái đuôi DÂN TỘC NHẤT NGUYÊN thì nó sẽ PHẢN DÂN TỘC ngay lập tức

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Các đài báo có tiếng Việt : RFI , RFA , BBC , thậm chí cả VOA và một số báo tiếng Việt ở nước ngoài đều bị cài cắm bút nô , DLV rồi , đọc chán lắm !

   Xóa
 11. Không cần Cách mạng đổ máu.
  Cần một cuộc CM mềm DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN

  Trả lờiXóa
 12. Thiện Ý với:chế độ nhất nguyên..! vậy chắt ông là đồng đạo cùng đám Đào minh Quân ở bên My đã và đang tổ chức lót ổ sẵn chuẩn bị cho DCSVN.hạ canh an toàn ở giờ x..cuối cùng chứ gì...? qua 85 năm quá dài dan tộc VN.không dễ mắc lừa nữa đau ông ạ.

  Trả lờiXóa
 13. "Nhất nguyên" làm gì có nghĩa? Ý muốn nói "Độc tài"?
  Có một học giả băn khoăn "Không nên dùng từ Thai phụ để chỉ đàn bà có thai, vì nhầm với một bào thai phụ"?! Dốt! Song thai hay nhiều thai thì các bào thai đều bình đẳng, không có Thai Chính Phụ gì hết!
  Nói thêm, có người tự hào "Tao khẩu xà tâm Phật"? Đã khẩu xà thì ác quá rồi, làm người khác có thể phát điên, Phật gì chứ? Toàn ăn nói lơm cơm!

  Trả lờiXóa
 14. Đúng là dùng khái niệm sai bét!
  Thuyết nhất nguyên, hay nhất nguyên luận là quan niệm thần học và siêu hình học cho rằng tất cả thế giới đều thuộc về một bản chất, nguyên lý, chất hay năng lượng, tất cả đều có một khởi nguyên.
  Khởi nguyên này có thể là khởi nguyên vật chất (thuyết nhất nguyên duy vật) hoặc khởi nguyên tinh thần (thuyết nhất nguyên duy tâm - Heghen)

  Trả lờiXóa
 15. "chế độ dân chủ đa nguyên tư bản chủ nghĩa (Việt quốc),bất kể tình tự dân tộc và bất lợi cho đất nước"

  Đánh tráo khái niệm . Bất lợi cho đất nước ở chỗ nào và bất kể tình tự dân tộc được/bị thể hiện ra sao ? Hay bác này cứ nói khơi khơi ?

  Nếu nền dân chủ tư bẩn là bất kể tình tự dân tộc có nghĩa đi ngược lại với tình cảm dân tộc có nghĩa nó phá hoại tình cảm dân tộc . Khổ nỗi, chỉ trong vòng vài chục năm, tính dân tộc trong chế độ dân chủ tư bẩn lại được phát triển một cách khá lành mạnh, có nghĩa vẫn giữ được nét riêng và bắt đầu tiếp thu tinh hoa của thế giới . Cứ nhìn vào xã hội, văn hóa văn nghệ và giáo dục của miền Nam trước 1975 sẽ thấy . Các bác bây giờ chỉ mong thế mà không được .

  Câu "chế độ dân chủ đa nguyên tư bản chủ nghĩa (Việt quốc),bất kể tình tự dân tộc và bất lợi cho đất nước" chỉ lộ rõ bản chất ti tiện của tác giả mà thôi .

  Trả lờiXóa
 16. Một đề xuất mang tính cải lương, khó thành hiện thực. Nguyên nhân của đề xuất này là do thấy thiếu cái gì đó. Sắp kỷ niệm 70 năm của nước Việt Nam mới mà chỉ có 24 năm đầu có người đứng đầu đại diện cho đất nước. Sau đó là 15 năm có chúa tể vì không được thế giới thừa nhận. Còn lại 30 năm trở lại đây không có ai (cá nhân nào) thực sự là người đại diện cho đất nước. Vận nước không có cá nhân nào chịu trách nhiêm, không có ai đứng ra bảo vệ người dân...vv.. Đây là đòi hỏi mà ĐH 12 này phải thực hiện .

  Trả lờiXóa
 17. Có "đa thê", nhưng chẳng ai ngu ngốc dùng "nhất thê" cả! Nó không có nghĩa.
  Màu đỏ rất xấu khi đứng một mình. Như Màu đỏ rất đẹp khi chen lẫn màu Xanh.

  Trả lờiXóa