Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 8 tháng 4, 2015

Toàn văn Thông cáo chung Việt Nam - Trung Quốc

Hai bên tuân thủ nhận thức chung và nghiêm túc thực hiện thỏa thuận về giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc.
1.Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tiến hành thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 07 đến ngày 10 tháng 4 năm 2015.
Trong thời gian chuyến thăm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình; hội kiến với Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Khắc Cường; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trương Đức Giang; Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc Du Chính Thanh.
Trong không khí hữu nghị, chân thành, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; đi sâu trao đổi ý kiến và đạt nhận thức chung rộng rãi về việc tăng cường quan hệ hai Đảng, hai nước trong tình hình mới và về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Ngoài Bắc Kinh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm tỉnh Vân Nam.
Hai bên nhất trí cho rằng chuyến thăm đã thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ Việt - Trung phát triển ổn định, lành mạnh vì lợi ích căn bản của nhân dân hai nước, đồng thời góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.
2. Hai bên bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của mỗi nước trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhấn mạnh kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và con đường phát triển xã hội chủ nghĩa đặc trưng của mỗi nước là sự lựa chọn đúng đắn, phù hợp với lợi ích căn bản của nhân dân hai nước. Hai bên sẽ tiếp tục nỗ lực, học hỏi lẫn nhau, thúc đẩy sự nghiệp đổi mới của Việt Nam và sự nghiệp cải cách, mở cửa của Trung Quốc phát triển về phía trước, không ngừng tạo sức sống mới cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Phía Trung Quốc đánh giá cao những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã giành được trong việc thúc đẩy toàn diện sự nghiệp đổi mới từ Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam đến nay, chân thành chúc và tin tưởng rằng nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện được những nhiệm vụ mục tiêu mà Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra, hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành nước xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
    Phía Việt Nam đánh giá cao những tiến triển to lớn trong các lĩnh vực mà Trung Quốc đạt được từ Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XVIII đến nay, chân thành chúc và tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo kiên định của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhân dân Trung Quốc nhất định sẽ thúc đẩy hài hòa xây dựng toàn diện xã hội khá giả, đi sâu cải cách toàn diện, quản lý đất nước theo pháp luật toàn diện, quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thành công nhà nước hiện đại xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa.
3. Nhân dịp 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc, hai bên nhìn lại truyền thống tốt đẹp kề vai sát cánh, ủng hộ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau của nhân dân hai nước trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc và trong tiến trình thúc đẩy sự nghiệp cách mạng và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Việt Nam và Trung Quốc là láng giềng quan trọng của nhau, nhất trí cho rằng hai nước có chế độ chính trị tương đồng, có con đường phát triển gần gũi, có tiền đồ vận mệnh tương quan, sự phát triển của nước này là cơ hội quan trọng cho nước kia.
Hai bên đã tổng kết những kinh nghiệm và gợi mở quan trọng về sự phát triển của quan hệ Việt - Trung: tình hữu nghị truyền thống Việt - Trung do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các nhà lãnh đạo tiền bối hai nước đích thân vun đắp là tài sản quý báu của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, cần được quý trọng, gìn giữ và phát huy; hai nước Việt Nam - Trung Quốc có lợi ích chung rộng rãi làm cơ sở cho đại cục quan hệ hai nước, hai bên cần luôn kiên trì tôn trọng lẫn nhau, hiệp thương chân thành, cầu đồng tồn dị, kiểm soát bất đồng; tin cậy chính trị Việt - Trung là cơ sở cho quan hệ song phương phát triển lành mạnh, ổn định, hai bên cần tăng cường thăm viếng và trao đổi cấp cao, từ tầm cao chiến lược, đưa quan hệ song phương phát triển về phía trước; hợp tác cùng có lợi giữa Việt Nam và Trung Quốc mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần thúc đẩy hòa bình, phát triển và phồn vinh của khu vực, cần tăng cường và làm sâu sắc toàn diện.
4. Hai bên nhấn mạnh, Việt Nam và Trung Quốc sẽ tiếp tục kiên trì nỗ lực thực hiện tốt phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”, luôn nắm vững phương hướng phát triển của quan hệ Việt - Trung, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung không ngừng phát triển lên phía trước.
Hai bên nhất trí chú trọng đi sâu hợp tác trong các lĩnh vực sau đây:
- Tiếp tục duy trì truyền thống tốt đẹp tiếp xúc mật thiết cấp cao giữa hai Đảng, hai nước bằng các hình thức linh hoạt, kịp thời trao đổi ý kiến về tình hình quốc tế, khu vực và những vấn đề quan trọng trong quan hệ song phương, không ngừng đi sâu trao đổi chiến lược, củng cố tin cậy chính trị, tăng cường sự lãnh đạo và chỉ đạo đối với sự phát triển của quan hệ Việt - Trung.
- Tiếp tục phát huy tốt vai trò của các cơ chế giao lưu, hợp tác giữa hai Đảng, hai nước như Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt – Trung; thúc đẩy tổng thể hợp tác, điều phối giải quyết các vấn đề, phục vụ cho lợi ích của nhân dân hai nước. Thực hiện tốt “Chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc”, thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực giữa hai nước đạt tiến triển mới.
- Thực hiện tốt Kế hoạch hợp tác giữa hai Đảng, tiếp tục tổ chức tốt các hội thảo lý luận, thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa các cơ quan tương ứng của hai Đảng, tăng cường trao đổi kinh nghiệm về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, quản lý đất nước..., đi sâu hợp tác về bồi dưỡng, đào tạo cán bộ Đảng và chính quyền. Tích cực thúc đẩy giao lưu hợp tác hữu nghị giữa Quốc hội Việt Nam với Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc, giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc.
- Thực hiện tốt “Quy hoạch phát triển 5 năm hợp tác kinh tế - thương mại Việt - Trung giai đoạn 2012 - 2016”, thúc đẩy thực hiện Danh mục các dự án hợp tác trọng điểm và các thỏa thuận hợp tác kinh tế thương mại mà hai bên đã ký kết. Thúc đẩy thương mại song phương tăng trưởng ổn định, cân bằng, bền vững; phía Trung Quốc khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng nhập khẩu các mặt hàng có sức cạnh tranh của Việt Nam; hai bên tích cực nghiên cứu việc đàm phán, ký kết Hiệp định sửa đổi về thương mại biên giới Việt - Trung. Sớm bàn bạc và xác định phương án tổng thể chung về xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới; thiết thực thúc đẩy các dự án kết nối cơ sở hạ tầng. Thúc đẩy hợp tác trong các ngành nghề nông nghiệp, chế tạo, dịch vụ và các lĩnh vực khoa học công nghệ, y tế, kiểm nghiệm, kiểm dịch... Phía Trung Quốc ủng hộ doanh nghiệp Trung Quốc sang Việt Nam đầu tư phát triển và sẵn sàng tạo điều kiện hơn nữa cho các doanh nghiệp Việt Nam đến Trung Quốc khai thác mở rộng thị trường. Phía Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cần thiết cho các doanh nghiệp Trung Quốc sang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.
Hai bên tuyên bố chính thức thành lập Nhóm công tác hợp tác về cơ sở hạ tầng và Nhóm Công tác về hợp tác tiền tệ, đồng ý tăng cường điều hành, phối hợp giữa các nhóm này và Nhóm Công tác bàn bạc về hợp tác cùng phát triển trên biển, cùng nhau thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực phát triển toàn diện.
- Tăng cường giao lưu, hợp tác trong các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, thực thi pháp luật và an ninh. Tiếp tục tổ chức tốt tham vấn ngoại giao thường niên, mở rộng giao lưu hợp tác giữa Bộ Ngoại giao hai nước. Duy trì tiếp xúc cấp cao giữa quân đội hai nước và đối thoại quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh giao lưu hữu nghị giữa hai lực lượng biên phòng, quản lý thoả đáng bất đồng, đi sâu trao đổi kinh nghiệm về công tác Đảng và công tác chính trị trong quân đội; tăng cường hợp tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ; tiếp tục tổ chức tuần tra chung trong vịnh Bắc Bộ và tàu hải quân hai bên thăm nhau. Đi sâu hợp tác trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật, tăng cường đối thoại an ninh, triển khai có hiệu quả các cơ chế hợp tác và thỏa thuận hợp tác đã ký kết; tăng cường hợp tác về chống khủng bố, phòng chống tội phạm ma túy, tội phạm lừa đảo viễn thông, quản lý xuất nhập cảnh, quản lý biên giới, an ninh mạng...; bảo đảm an toàn cho các cơ quan, doanh nghiệp và công dân nước này tại nước kia.
- Mở rộng giao lưu và hợp tác hữu nghị giữa hai bên trong các lĩnh vực báo chí, văn hóa, giáo dục, du lịch và giữa các địa phương hai nước; tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động giao lưu nhân dân như Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt - Trung, diễn đàn nhân dân Việt – Trung; tích cực thúc đẩy công tác thành lập trung tâm văn hoá nước này tại nước kia, tăng cường giao lưu báo chí và thăm viếng lẫn nhau giữa phóng viên hai nước; đi sâu giao lưu hữu nghị giữa các cơ quan nghiên cứu và học giả; thiết thực đẩy mạnh tuyên truyền về tình hữu nghị Việt - Trung, không ngừng tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
- Tiếp tục phát huy tốt vai trò của Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt - Trung, thực hiện tốt các văn kiện về biên giới trên đất liền giữa hai nước; sớm ký "Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác nguồn tài nguyên du lịch khu vực Thác Bản Giốc" và "Hiệp định về quy chế tàu thuyền tự do đi lại tại khu vực cửa sông Bắc Luân"; cùng duy trì bảo vệ sự ổn định và phát triển của khu vực biên giới. Phát huy tốt vai trò của Ủy ban hợp tác quản lý cửa khẩu biên giới đất liền Việt - Trung; tăng cường xây dựng và quản lý cơ sở hạ tầng cửa khẩu biên giới hai bên, nâng cao mức độ mở cửa hợp tác của các cửa khẩu biên giới hai nước. Tăng cường hợp tác giữa các tỉnh/khu biên giới hai bên, thúc đẩy cùng phát triển khu vực biên giới  hai nước.
5. Hai bên trao đổi ý kiến chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên biển, nhấn mạnh tuân thủ nhận thức chung quan trọng đạt được giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, nghiêm túc thực hiện “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc”; sử dụng tốt cơ chế đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt - Trung, kiên trì thông qua hiệp thương và đàm phán hữu nghị, tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được, tích cực nghiên cứu giải pháp mang tính quá độ không ảnh hưởng đến lập trường và chủ trương của mỗi bên, bao gồm tích cực nghiên cứu và bàn bạc về vấn đề hợp tác cùng phát triển. Cùng kiểm soát tốt bất đồng trên biển, thực hiện đầy đủ có hiệu quả "Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông" (DOC) và sớm đạt được "Bộ quy tắc về ứng xử của các bên trên Biển Đông" (COC) trên cơ sở hiệp thương thống nhất, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp; xử lý kịp thời, thỏa đáng vấn đề nảy sinh, duy trì đại cục quan hệ Việt - Trung và hòa bình, ổn định ở Biển Đông.
Hai bên nhất trí thúc đẩy hoạt động của Nhóm bàn bạc về hợp tác cùng phát triển trên biển, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm, vững bước thúc đẩy đàm phán phân định khu vực ngoài cửa vịnh Bắc Bộ, tích cực thúc đẩy hợp tác cùng phát triển tại vùng biển này, sớm khởi động khảo sát chung tại vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ trong năm nay.
6. Phía Việt Nam khẳng định kiên trì chính sách một nước Trung Quốc, ủng hộ quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan phát triển hòa bình và sự nghiệp lớn thống nhất Trung Quốc, kiên quyết phản đối hành động chia rẽ Đài Loan độc lập dưới mọi hình thức. Việt Nam không phát triển bất cứ quan hệ chính thức nào với Đài Loan. Phía Trung Quốc bày tỏ hoan nghênh lập trường trên của Việt Nam.
7. Hai bên đồng ý tiếp tục tăng cường phối hợp trong khuôn khổ đa phương như Liên hợp quốc, APEC, ASEAN - Trung Quốc; cùng duy trì, bảo vệ và thúc đẩy hòa bình, phồn vinh và phát triển của thế giới. Phía Trung Quốc ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao APEC 2017, Việt Nam chúc mừng Trung Quốc tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao APEC 2014. Hai bên đồng ý tăng cường hợp tác xây dựng kết nối khu vực, thúc đẩy cùng phát triển trong khu vực.
8. Trong thời gian chuyến thăm, hai bên đã ký kết “Kế hoạch hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc giai đoạn 2016-2020”; “Hiệp định về hợp tác dẫn độ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”; “Thỏa thuận về các vấn đề về thuế đối với Dự án thăm dò chung tài nguyên dầu khí tại vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc” giữa Bộ Tài chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Tài chính nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; “Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc”; “Bản ghi nhớ về việc thành lập Nhóm công tác hợp tác về cơ sở hạ tầng trên bộ” (MOU) giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc; “Điều khoản Tham chiếu Nhóm công tác hợp tác tài chính tiền tệ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc”;  và “Bản ghi nhớ về hợp tác làm phim truyền hình chuyên đề giữa Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc”.
9. Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc về sự đón tiếp trọng thị, chân tình và hữu nghị, trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình sớm sang thăm chính thức Việt Nam; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời./.
VOV
---------------

22 nhận xét:

 1. Buồn chuyến thăm và làm viêc của TBT NPT đạt được những thoả thuận giữa 2 Đảng CSVN & CSTQ :
  Với giọng văn bản củ rích lợi về phía TQ - VN Phải tuân thủ làm theo - Không làm là không được - Xem như Hoàng Sa VN đả bán đứng cho Trung Công .
  Văn bản này ru ngủ - nhìn chiều sâu VN không có Đôc Lập Tự Chủ - Hoàng sa người ta lấy - Trường Sa người ta chiếm đảo Gạc Ma - Đảng và NN VN Không đấu tranh cho ra lẽ mà thuân theo TQ hợp tác khai thác - nói thật dễ nghe của phái mạnh & quá nhục nhã cho VN - Ranh giới Hải Đảo của VN tại sao phải cùng TQ làm chủ & cùng khai thác hưởng lợi -NẾU BẠN BÈ TỐT THÌ KHÔNG LẤN CHIẾM CỦA NHAU - CỦA AI ĐỀU RỎ RÀNG - ĐỪNG NGOÀI MÊN HỬU HẢO TỐT TRONG LÒNG THU TÓM CÒN HỬU HẢO BÂY GIỜ LÀM CHUNG NHÉ - ĐÔI BÊN CÙNG CÓ LỢI, - THỬ HỎI PHẦN MẤT COI NHƯ HUỀ - SAO DỄ NGHE QUÁ VÂY -

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Những câu danh ngôn nổi tiếng :
   "chủ nghĩa cộng sản là thiên đường của một vài người, nhưng là địa ngục của tất cả những người còn lại"-Đại văn hào Pháp Victo Huygo
   "Nói xây dựng chủ nghĩa xã hội, chỉ là để lừa bịp thiên hạ"-GS, nguyên phó thủ tướng Trần Phương.
   "cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá"-Nguyên tổng bí thư, chủ tịch UBTW đảng cs Liên Xô Go-rơ-ba-chôp
   "cs không thể sửa chữa, nó chỉ có thể đập bỏ"-nguyên tổng thống Bô-rit-Ein xin
   'cs làm cho con người trở thành dối trá"- thủ tướng Đức Mec-kel
   cho nên PHẢI GIẢI TÁN CÁI ĐẢNG NÀO LỪA BỊP DÂN CHÚNG BẰNG HÔ HÀO XÂY DỰNG CN CS, CNXH ĐỂ MÀ NHỜ ĐÓ ĐỘC QUYỀN TOÀN TRỊ, NHỜ ĐÓ MÀ ĂN CẮP THAM NHŨNG, MÀ LỪA DÂN BÁN NUOCS.

   Xóa
 2. Trương Minh Tịnh20:15 8 tháng 4, 2015

  Hồi trước cũng "Thông Cáo Chung" vậy.Thậm chí còn hơn "Thông Cáo Chung " nữa kìa ! Tại sao nó tấn công giết dân ta ở biên giới hàng loạt ?

  Trả lờiXóa
 3. Ai thèm đọc!

  Trả lờiXóa
 4. Mọi khi là Tuyên bố chung, nay là Thông cáo chung; He...he... Thông...Cáo chung: Sự 'cáo chung' cho CSTQ và CSVN chăng? Cái từ ấy là 'điềm gở' đấy! Các vị cứ theo theo dõi, 'Hồi sau sẽ rõ' - như Tam quốc chí vẫn viết!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Lã Hoàng Trà21:57 8 tháng 4, 2015

   Bản 'cáo chung' Việt - Trung! He...he...

   Xóa
 5. Lũ chuột đã có bản cáo chung từ năm 1990 tại thành đô rồi.

  Trả lờiXóa
 6. Tập Tầm Vông21:53 8 tháng 4, 2015

  Tổng Tập: "Hà...hà...Tàu choa ký rứa đó, ký cho Việt bay hớn hở mà dzìa. Nhớ lời Tàu choa dặn đi Mỹ nói chi, bàn chi, cái chi gật, cái chi lắc! Còn choa ký rứa, nhưng ký xong có mần hay không là do choa. Choa cứ mần theo cách choa. Ký với chả cót, ăn nhằm chi. Nói trước rồi, ký Thông cáo chung, nhưng choa cứ mần theo ý riêng của choa. Hà...hà..."

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ký xong ném bút, Chệt choa cóc mần như "Cáo chung", mần chi được choa. Việt Mi nhẹ dạ, cả tin, thích tiền thích nịnh, ráng chịu. Choa sẽ còn xây đảo nhân tạo nhiều nữa ở Trường Sa. Thành phố Tam Sa choa đang mở rộng và xây căn cứ hiện đại hóa quan sự. Mần đếch chi choa!

   Xóa
 7. Lập đường dây nóng, điện năn nỉ xin gặp nó không thèm đếm xỉa. Nay nó xây sân bay, đảo nổi, căn cứ quân sự ... chiếm gần trọn biển Đông, thỏa mãn kế sách trường cửu , tung hoành đã đời như sân sau của nó nên nó cho qua, cờ xí rợp trời long trọng quá. Sướng mê tơi. Giữ hòa bình ổn định trên hiện trạng, im im rồi năm sau chơi tiếp vùng nhận dạng phòng không, đưa giàn khoan, đuổi ngư dân ... Chờ đó con, bố còn nhiều đòn lắm.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. "Ổn định trên hiện trạng" là công nhận Hoàng Sa, Gạc Ma, bãi Chữ Thập và 7 đảo nhân tạo Tàu mới xây là chủ quyền của Tàu! Nhục. Đau...như bị bóp dái!

   Xóa
  2. Không những Hoàng Sa mà còn cả
   Trường Sa nữa đấy,bác à ! Chúng
   đang coi toàn bộ BĐ.là ao nhà của
   chúng,chỉ chưa dám đụng đến Mỹ
   và quốc tế với quyền tự do hàng hải
   ở TBDương !

   Xóa
 8. Nội dung cũ rích nhưng vì chưa thuộc nên ông Chọng tưởng là thành quả mới mà ông ta đạt được.

  Trả lờiXóa
 9. Tôi thấy ông TBT có phần hơi " tích cực " , ông " gánh vác " cả công việc của Chính phủ ! Vẽ ra Thủ tướng và các Bộ trưởng làm quái gì cho nó nhiêu khê và tốn tiền của dân để nuôi các Bộ . Một mình ông TBT - ĐCS làm được hết mà , đúng là " đỉnh cao trí tụê " và " lãnh đạo toàn diện " ! Với những " thành tích " này ông xứng đáng được kết nạp vào đảng lần nữa , như vậy ông sẽ là người đầu tiên giữ kỷ lục 2 lần . . . . CS .

  Trả lờiXóa
 10. Chắc mấy cái vấn đề "nhạy cảm" không anh nào chịu anh nào, nên không ra được Tuyên bố chung. Còn cái "thông cáo chung" vô thưởng vô phạt thế này thì chắc sẽ sớm chui vô ...sọt rác!
  Dưng mà, nếu đúng vậy thì cũng nên ...mừng, tiện cho ông Trọng đỡ ...ngại khi gặp ông Ôbama tới đây.

  Trả lờiXóa
 11. Bán nước xong rồi vác mặt về thôi . Tuyên với chả bố ! Bày trò lừa đảo nhăng nhít làm đéo gì. Dân đéo tin nữa đâu. Dân hỏi chúng mày : Hoàng Sa đâu? , Gạc Ma đâu? Máu xương hàng ngàn chiến sỹ 17-2-1979 đâu ? Trả lời đi. Thắng cổ rụt như cổ ba ba và thằng mắt ti hí như mắt rắn kia . Sao chửi Mỹ dai thế, hay thế mà không biết chửi Tàu? Nó cho chứng mày ăn cái gì vậy? Sao không biết nhục hử?

  Trả lờiXóa
 12. TQ muốn yên tâm đã hổ diệt ruồi để ổn định vững chắc cái ghế ngồi của Tập , TQ cần Mỹ . Chính vì thế , báo chí TQ dạo này không bình luận đến cái thế kèn cựa của Mỹ ở Biển Đông , cái quan hệ xích lại của VN & Mỹ . Trong tinh thần vô thưởng vô phạt , không ngăn cản NPT cũng không ủng hộ , chỉ âm thầm thực hiện nhân tạo hoá cái vị trí chiến lược quân sự ở Trường Sa . Đồng thời giảm cường độ huênh hoang cho đường Lưỡi Bò chín đoạn .

  TQ giở thủ đoạn vừa đánh vừa đàm , mặt chai lỳ nói nhân nghĩa đạo đức . Đảng hiểu , dân biết , Đảng im lặng thông báo hợp tác với TQ , hẳn dân khinh Đảng là việc đương nhiên .

  Ông Trọng chịu đấm ăn xôi , Công An nghe dân chưởi ráng chu toàn nhiệm vụ . Thế chúng ta trách ai ? Phải trách chính là cái Trung ương Đảng cùng khoảng 200 vị Uỷ Viên .

  Đừng xé lẻ cá nhân cs ra mà lên án , mà trách móc hay nguyền rủa . Đcsvn là một khối , khư móc từng thành viên chỉ là khư một cái mụt nhọt trên một thân thể đầy ghẻ lở . Vô ích , vô tác dụng ....!!! Họ sẽ đổ lỗi cho tập thể lãnh đạo , họ tự chạy tội cá nhân từ lương tâm , vụ cây xanh Hà Nội là một bằng chứng .

  Đcsvn hôm nay là một hữu thể , nhưng vô hình dạng . Nó biến hoá theo yêu cầu thích hợp để tồn tại . Ban tuyên Giáo Đảng như chiếc lưỡi không xương , miệng không vành và Mác cùng Minh triết Bác Hồ là chất bôi trơn .


  Không đọc vẫn biết toàn văn bản thông báo Trung Việt chỉ là một sự nhai lại , có lợi cho TQ , thua thiệt cho VN . Nhưng khi về thông báo lại cho đảng viên và nhân dân , kết quả chuyến sang Tàu lần này vẫn đạt được thành tích thắng lợi !

  Đây chính là khuyết tật của ĐẢNG , khuyết tật bẩm sinh không có thuốc chửa trị . Chỉ mong sao nó đừng di truyền cho các thế hệ con em VN .

  Trả lờiXóa
 13. - Tuyên bố: Nói rõ ra cho mọi người biết

  - Thông cáo: Bảo suốt cho mọi người biết (trịch thượng, có phần láo toét)
  - Thông dâm: Trai gái cẩu hợp
  - Thông đồng: Rắp nhau cùng làm việc (xấu)
  ...

  Trả lờiXóa
 14. Vô cùng cảm ơn đã đón tiếp đoàn trọng thị, hoành tráng và ... thắm tình hữu nghị. Chút HS, TS, Gần mươi đảo nổi chim ỉa, tàu chìm ngư dân chết, Liệt sĩ hy sinh, Nam Quan, Bản Giốc, biên giới ... có nhằm nhò gì so với buổi đón tiếp hôm nay. Hảo lớ !

  Trả lờiXóa
 15. Cho mượn cái bật lửa đốt vía vong !

  Trả lờiXóa
 16. Sao tôi đọc những nội dung này là cảm thấy đầy ứ trong người, không thể đọc được nữa. Một văn bản nhàm chán, dài dòng và tôi không thích đọc.

  Trả lờiXóa
 17. Hai ông TBT đange CS gặp nhau mà chỉ có cờ 2 quốc gia không hề đứng trước cờ búa liềm như thể biểu tượng của CS đã mất thiêng?

  Bàn về giải quyết tranh xung đột về biển đảo mà không hề nhắc đến luật biển quốc tế ,chỉ thấy nói đến DOC đến COC ,thế thì cái đường lưỡi bò nó liếm vào tận rốn rồng ở Vũng Tầu à,lấy đâu ra 200 hải lý mà tranh thắng?

  Trả lờiXóa