Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 3 tháng 1, 2017

BÀN VỀ TỰ DIỄN BIẾN VÀ TỰ CHUYỂN HÓA

* Nguyễn Đình Cống
Đó là 2 khái niệm được dùng nhiều trong thời gian gần đây. Chúng thường đi cùng với nhau, chưa thấy ai dùng tách riêng. Như vậy chúng là đồng nhất hay khác nhau? 
Nếu là đồng nhất thì sao giữa chúng có liên từ  hoặc viết liền nhau, cách một dấu phẩy. Lúc này cần dùng liên từ hoặc để kết nối, sẽ tốt hơn khi đặt khái niệm sau cùng với chữ hoặc vào trong dấu ngoặc đơn. Nếu là khác nhau thì ở chỗ nào? Tôi chưa tìm thấy một định nghĩa rõ ràng, đầy đủ của 2 khái niệm trên. Nghị quyết 4/12 của TƯ Đảng nêu ra 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tóm lược như sau:
1) Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin (CNML), tư tưởng Hồ Chí Minh …đòi thực hiện “đa nguyên, đa đảng”. 
2) Phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đòi “tam quyền phân lập”, phát triển “xã hội dân sự” …. Phủ nhận chế độ sở hữu toàn dân về đất đai. 
3) Nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng… Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước. 
4) Kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, … hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 
5) Phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang; ….chia rẽ quân đội với công an; chia rẽ nhân dân với quân đội và công an. 
6) Móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội…. tập hợp lực lượng để chống phá Đảng và Nhà nước. 
7) Đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; … gây bất lợi trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước. 
8) Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học – nghệ thuật. ….Sáng tác, quảng bá những tác phẩm văn hóa, nghệ thuật lệch lạc, bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của Đảng. 
9) Có tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan. Lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ, … chia rẽ giữa các dân tộc, tôn giáo với Đảng và Nhà nước.
(Nhận xét: 9 nội dung trên có nhiều điều trùng với nội dung của mục Biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị).
Tôi đã thử dựa vào 9 biểu hiện trên để phân biệt giữa 2 khái niệm, nhưng chưa tìm ra. Cũng không thể dựa vào đó để đưa ra một định nghĩa ngắn gọn, ngoài việc định nghĩa dựa vào liệt kê một cách quá dài dòng. Lần đầu tiên nghe tên gọi 2 khái niệm trên tôi suy đoán như sau: Diễn biến dùng để chỉ các hành động cụ thể, còn chuyển hóa để chỉ sự thay đổi về tư tưởng, Trong cả 9 biểu hiện kể trên, nếu chỉ mới có trong ý nghĩ thì đó là chuyển hóa, còn đã thể hiện ra việc làm thì đó là diễn biến. Không biết hiểu như thế đã đúng hay chưa so với suy nghĩ của người đặt ra các tên gọi đó. Cũng có khả năng người ta cho 2 tên gọi cùng để chỉ một khái niệm, nhưng không thể lựa chọn tên nào hay hơn nên đành dùng cả hai kèm nhau. Hơn nữa trong nghị quyết tất cả các từ tự diễn biến, tự chuyển hóa đều được đặt trong ngoặc kép “…” (cũng đặt trong “..” các từ như: dân chủ, nhân quyền, diễn biến hòa bình, đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập, xã hội dân sự, lợi ích nhóm v.v…). Không biết việc viết “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong ngoặc kép như vậy mang ý nghĩa gì.
Chữ TỰ đặt ở đầu chỉ rõ đây là việc trong nội bộ đảng, không có tác động từ ngoài. Đảng viên không được phép tự chuyển hóa và tự diễn biến, nếu họ vi phạm sẽ bị thi hành kỷ luật đảng. Còn đối với người ngoài đảng, với tư cách là con người tự do, đặc biêt là những nhà khoa học, những trí thức, họ có quyền phủ nhận CNML khi có đủ bằng chứng nó không phù hợp, họ có nghĩa vụ đề nghị thiết lập chế độ đa nguyên, Tam quyền phân lập và phát triển xã hội dân sự khi tin chắc rằng đó là những biện pháp mang đến thịnh vượng cho đất nước, họ có đủ lý do để phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng đối với nghệ thuật khi chứng tỏ sự lãnh đạo đó tạo ra sự kìm hãm sáng tạo v.v… Những việc như vậy không vi phạm luật pháp.
Còn đối với đảng viên, thực tế chứng tỏ chế độ sở hữu toàn dân về đất đai là nguyên nhân cơ bản tạo ra sự tham nhũng nặng nề, vậy yêu cầu phủ nhận nó là biểu hiện tiến bộ chứ sao lại lên án. Khi cho rằng nói, viết những đề nghị trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng là tự diễn biến, cần phải loại bỏ thì thử hỏi nếu quan điểm, chủ trương ấy sai, có hại cho dân tộc thì sao. Ông Kim Ngọc chẳng đã làm trái chủ trương hợp tác hóa nông nghiệp để cứu dân, ông Võ Nguyên Giáp và nhiều người khác đã từng phản đối Bôxit Tây Nguyên để cứu môi trường. Họ đều làm trái quan điểm của Bộ Chính trị Đảng. Rồi nữa, trước Đại hội 6, ông Trường Chinh dám xóa bỏ cả dự thảo báo cáo đã hoàn chỉnh để viết lại, thế có phải làm trái với Bộ Chính trị của Đảng hay không, và tại ĐH 6 đó đã thông qua đường lối phát triển kinh tế tư nhân có phải là phủ nhận nguyên lý của CNML hay không (tuyên truyền của Đảng nói dối là vận dụng sáng tạo).
Ngoài ra, trong 9 mục trên đây có một số chỗ vượt ra ngoài “ tự chuyển hóa” theo cách hiểu thông thường mà đã phạm vào Bộ Luật hình sự, ví dụ như 1 số nội dung trong các mục 4; 6; 7; 9.
Xin tạm dừng việc bàn về nội dung và định nghĩa khái niệm. Tôi muốn đề cập đến vấn đề đáng quan tâm hơn, đó là tìm nguyên nhân tạo ra các biểu hiện trên.
Đảng soạn ra nghị quyết 4 để tăng cường xây dựng, chỉnh đốn, trong đó một phần quan trọng là chống lại “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chưa bàn đến việc chống đó đúng sai ở những chỗ nào, tạm chấp nhận là đảng muốn chống được triệt để chứ không phải chỉ vạch ra cho qua chuyện. Muốn chống triệt để thì không thể chỉ tìm cách xóa các hiện tượng mà phải tìm ra thật đúng nguyên nhân gốc rễ, nguyên nhân sâu xa để loại bỏ chúng. Không nên và sẽ phạm sai lầm khi chỉ dừng lại ở một số nguyên nhân gần, bên ngoài, hời hợt. Nếu không làm được như thế, nguyên nhân gốc rễ vẫn còn thì xóa được chỗ này, lúc này, nó sẽ phát sinh ra ở chỗ khác, lúc khác, mà càng ngày càng nhiều hơn, càng mạnh hơn. Nguy hiểm hơn là xác định sai nguyên nhân gốc rễ rồi phí sức lực như kiểu “vung đao chém xuống nước mà nước còn chảy mãi”. Khi tìm nguyên nhân phải hết sức khách quan, trung thực, khoa học thì mới mong tìm đúng, còn nếu để cho ý thức hệ khống chế, để cho sự chỉ đạo định hướng thì dễ bị lầm lạc hoặc dối trá. Muốn vậy phải theo phương pháp luận khoa học đúng đắn. Trước hết không phải chỉ do một nhóm nhỏ người vừa đá bóng vừa thổi còi mà phải có một số nhóm thực hiện. Các nhóm này phải có trình độ, trung thực, được hoàn toàn độc lập, tự do, chỉ tuân theo khoa học. Thực hiện theo các bước: 1- Thu thập và chỉnh lý sự kiện, số liệu; 2- Đề ra một vài giả thuyết về nguyên nhân; 3- Tìm chứng cứ để bác bỏ giả thuyết; 4- Khi không tìm thấy chứng cứ bác bỏ thì sẽ chứng minh, kiểm nghiệm; 5-Công bố sơ bộ các kết luận để thu thập phản biện, tổ chức đối thoại với phản biện và các hội thảo cần thiết. 6-Tổng kết. Tôi nghĩ rằng khi đã tìm ra đúng nguyên nhân của tự diễn biến, tự chuyển hóa thì có lẽ Đảng phải viết lại nghị quyết.
Nghị quyết 4 đưa ra 3 dạng biểu hiện: suy thoái về tư tưởng, suy thoái đạo đức, tự diễn biến, nhưng về nguyên nhân thì gộp chung lại: “Tình hình trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó, nguyên nhân chủ quan là chủ yếu”. Riêng phần nguyên nhân chủ quan được viết khá dài (khoảng 850 chữ), phần lớn chỉ là những biểu hiện bên ngoài và không phân biệt đâu là nguyên nhân của tự diễn biến. Đây là một trong những sai lầm khi trộn lẫn các việc suy thoái đạo đức với tự diễn biến.
Vừa qua Hội đồng lý luận trung ương đã hoàn thành đề tài cấp nhà nước KX04.11.15 về các vấn đề khoa học xã hội và nhân văn, làm cơ sở cho Đảng hoạch định chủ trương, chính sách, soạn nghị quyết. Đề tài được nghiệm thu với đánh giá trên 70% nội dung là xuất sắc (tôi mới chỉ biết ký hiệu đề tài chứ chưa tìm thấy nội dung). Chẳng biết trong đề tài đó có mục nào về việc phân biệt tự chuyển hóa với tự diễn biến, tìm nguyên nhân sinh ra chúng hay không. Nếu không có thì đó là một thiếu sót. Nhưng nếu có mà làm không đúng, đưa ra các kết luận sai lệch (vì bị chỉ đạo theo định hướng, vừa đá bóng vừa thổi còi…) thì đó là không những phạm sai lầm nghiêm trọng về khoa học mà còn phạm tội ác với dân tộc.
Tự diễn biến bắt đầu với ai và khi nào? Điều này phải nghiên cứu kỹ theo dòng lịch sử mới rõ được. Theo chỗ tôi biết thì có thể kể từ Trần Huy Liệu (*), Nguyễn Hữu Đang, Kim Ngọc, Trần Độ, Trần Xuân Bách, Lê Trọng Nghĩa, Nguyễn Minh Cần, Lê Hồng Hà, Nguyễn Kiến Giang, Ung Văn Khiêm, Nguyễn Cơ Thạch, Trần Lâm, Nguyễn Trọng Vĩnh, Nguyễn Mạnh Can, kể cả Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt, càng ngày càng đông, không sao kể hết. Thử nghiên cứu kỹ xem họ là những người như thế nào, nguyên nhân nào, động cơ nào làm họ diễn biến. Phải chăng nhờ có lòng yêu nước thương dân, nhờ có trí tuệ, biết độc lập suy nghĩ, không sợ cường quyền, không cam tâm chịu ngu tối mà họ chấp nhận dấn thân, hay họ là tay sai của bọn thù địch ngoại bang, nhận tiền của bọn phản động, hay họ vì muốn vinh thân phì gia mà áp bức nhân dân, tham nhũng, mua quan bán tước, họ có tạo nên hay tham gia vào các nhóm lợi ích hay không.
 Việc tìm tòi, nghiên cứu thì tôi vẫn tự làm một cách độc lập từ trước đến nay và cũng đã có một số kết quả. Tuy vậy mong lắm thay được tham gia vào công việc nghiên cứu của một cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tìm ra nguyên nhân sâu xa của sự tự diễn biến, tự chuyển hóa hoặc được góp phần làm phản biện để xem luận điểm của một số người quan niệm như sau là sai hay đúng ở chỗ nào: “Tự diễn biến, tự chuyển hóa để phủ nhận CNML, thực hiện chế độ đa nguyên, tam quyền phân lập, phát triển xã hội dân sự, xóa bỏ công hữu ruộng đất …là những việc làm hợp quy luật phát triển”.
(*) Trần tiên sinh, đang là nhân vật cao cấp trong Chính phủ Hồ Chí Minh thời kỳ 1945 – 1950, bị thất sủng vì cho rằng bọn bành trướng Đại Hán là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt.
NĐC/ Bs
------------

26 nhận xét:

 1. Dân lương thiệnlúc 09:52 3 tháng 1, 2017

  Tôi thực sự không thấy ai và ở đâu có sự hiểu biết bảo thủ, lạc hậu, trì trệ và phản khoa học như ông Tổng Trọng và "Đảng quang vinh" của ông ta.
  Ai đời ông ta suốt ngày cứ lảm nhảm mấy câu về sự bất biến của chủ nghĩa mac Lê nin, thứ chủ nghĩa mà chính đất nước sinh ra ông Mac và ông Lê Nin đã chôn xuống mồ từ lâu rồi
  Quái đản!!!!
  Thế giới đang thay đổi từng ngày.
  Nhưng ở Việt Nam, mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày rơi vào thảm họa

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. "Chỉ có hai điều là vô hạn: vũ trụ và sự ngu xuẩn của con người, và tôi không chắc lắm về điều đầu tiên."
   Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former.

   Tôi và người dân Vn đánh giá rằng: Nguyễn Phú Trọng, Đinh thế Huynh và bè đảng csVN có cái vô tận thứ 2 như ALBERT EINSTEIN đã viết.
   Đọc thêm tại: http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/88/itemid/563/search/albert-einstein/ © TuDienDanhNgon.vn

   Xóa
  2. Đúng là “vung đao chém xuống nước mà nước còn chảy mãi” !

   Xóa
  3. Cũng bởi quyền lực và lợi ích thôi. Từ xưa đến nay, ai chả muốn ăn trên ngồi trốc thiên hạ. Có quyền lực là có mọi thứ: của cải vật chất, kẻ đưa người đón, gái đẹp như Ngọc Trinh…Không những cho bản thân mà con cháu mình cũng đc đảm bảo.
   Vì quyền lực và lợi ích mà ngay đến tình cốt nhục cũng bị thử thách. Để tranh giành có khi Con giết Cha, Anh giết Em…trong lịch sử cả Tây, Tàu TA đầy ra đó.
   Cho nên họ nói là việc của họ, còn ta thì phải kiếm tiền nuôi con. Sinh ra trên đất nước này cũng là sự bất hạnh chăng?

   Xóa
 2. "Còn đối với đảng viên, thực tế chứng tỏ chế độ sở hữu toàn dân về đất đai là nguyên nhân cơ bản tạo ra sự tham nhũng nặng nề, vậy yêu cầu phủ nhận nó là biểu hiện tiến bộ chứ sao lại lên án"

  Đập bể nồi cơm của mình & mọi người có đáng lên án không ?

  1) Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin (CNML), tư tưởng Hồ Chí Minh …đòi thực hiện “đa nguyên, đa đảng”

  Phải nghĩ ngược lại . Đòi thực hiện đa nguyên đa đảng là phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lê & tư tưởng Hồ Chí Minh .

  Trả lời từng mục

  "Phải chăng nhờ có lòng yêu nước thương dân" Thương dân gì họ . "nhờ có trí tuệ, biết độc lập suy nghĩ" Lại càng không . "không sợ cường quyền, không cam tâm chịu ngu tối mà họ chấp nhận dấn thân" Tướng Giáp không sợ cường quyền!??? Tướng Giáp giấn thân!??? "hay họ là tay sai của bọn thù địch ngoại bang, nhận tiền của bọn phản động" Tôi nghĩ không, vì họ rất yêu Đảng "hay họ vì muốn vinh thân phì gia mà áp bức nhân dân, tham nhũng, mua quan bán tước" Thời đó chưa có mua quan bán tước vì không có "nhiệm kỳ", nhưng đúng là họ sợ mất quyền lực . "họ có tạo nên hay tham gia vào các nhóm lợi ích hay không" Đảng Cộng Sản luôn tuyên bố ngoài lợi ích của cả dân tộc, Đảng Cộng Sản không còn gì (khác) bỏ túi, có nghĩa Đảng bỏ túi toàn bộ lợi ích của cả dân tộc . Có thể nói Đảng Cộng Sản là 1 nhóm lợi ích không ? Thêm nữa, nếu không lầm, các nhóm lợi ích ăn bám nhóm lợi ích Đảng bắt đầu từ thời ô Võ Văn Kiệt . Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là do chính Thủ tướng Võ Văn Kiệt đào tạo vì, nghe nói, có hứa với cha của TT Dũng, là đệ tử của TT Kiệt thời còn kháng chiến chống dân chủ tư bẩn .

  Bài này tác giả lan man vào chiết tự, sau đó lôi bừa 1 đám tên thảy lên, chứng minh cái gì cũng chả biết là cái gì . Và cuối cùng không có 1 kết luận chắc chắn đó là sai hay đúng . Nếu xét về lý luận, ô Nguyễn Đình Cống biết rõ tỏng tòng tong mình cầm tinh con nòng nọc gòi .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. lại một tên DLV chui vào đây, ra vẻ có ný nuận lắm

   Xóa
 3. Hơi đâu mà phân tích chữ nghĩa của thằng lú

  Trả lờiXóa
 4. Nếu gộp chung tự chuyển hoá với tự diễn biến sẽ biến thành tự thối hoá . Nhưng hỏi rằng ai thối hoá thì chẳng thể chỉ đích danh tường tận . Có chăng chỉ là những kẻ chết thế cho chế độ .

  Cuối cùng " tự thối hoá " như một chiếc mũ được dùng để chụp lên đầu của kẻ đối lập với mình . Một tập thể đảng tự thối hoá chẳng có gì lạ vì bất cứ một đảng viên nào cũng có thể đội vừa cái mũ " tự thối hoá " , tiến tới một chế độ tự thối hoá .

  Nguyên nhân do nền tảng lý luận và hành động không nhất thống . Từ lý luận bảo vệ vô sản khi nắm quyền lực lại chuyển hướng bảo vệ thành phần quyền lực , phàn bội thành phần vô sản vô quyền lực như một bản chất tư sản thuần tuý nếu không có luật pháp hướng dẫn kềm chế .

  Càng thối hoá , chế độ càng tàn bạo , càng nguy hiểm , càng cường bạo tưởng chừng khó tan vỡ . Người Việt đang âm thầm chịu đựng và chờ đợi sự bung nỗ do dồn nén đến cực độ .

  Tương lai ấy , chắc hẳn không xa khi thối hoá đảng đang bốc mùi không còn gì che đậy được .

  Trả lờiXóa
 5. Cóc nhảy ra,cóc ngồi đó,rồi cóc nhảy đi...
  Phận CÓC thì biết gì về tự diễn biến,tự chuyển hóa...cứ trăm cho hết chuyện.
  Thay hay cách chức,thay chế độ ư ?
  Hãy nhìn lại xem trăm năm qua,toàn là CÓC cả.
  Có loại cóc nhái mà đòi bằng con bò,chưa gì đã chết,lôi ra pháp trường bắn liền.
  CÓC VÀ BẦY CÓC cũng thế thôi.
  Công Sơn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trâu quỳ viên Công sơn: Cóc đẻ ra trứng,trứng nở ra nòng nọc sống dưới nước.Lớn lên tí nữa nó đứt đuôi và lên bờ trên môi trường khác.Cóc không tự chuyển biến,tự chuyển hoá làm sao nó trở thành cóc.
   Ớ nơi thâm sơn cùng cốc Quoảng nghễ,theo cs từ nhỏ,không học hành gì.Chỉ biết ăn,còn nói chỉ biết nói dóc nói khoác...chán quá cs tâm thần.

   Xóa
 6. Xem ra,bác Cống đã quá lãng phí thờ gian và công sức để phân tích lời nói của một gã ngu đần.

  Trả lờiXóa
 7. Một thực tê không chối cãi là đảng CSVN đang đi ngược, làm trái với quan điểm của Chủ Nghĩa Mác - Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là các khẩu hiệu như: "người cày có ruộng" nay đảng làm ngược lại "người cày mất ruộng" hay là "giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa Xã Hội" thì nay trở thành "Đa phương Hoá đa dạng hoá & Hoà nhập hội nhập, dựa vào ngoại quốc để phát triển"...
  Trước kia xoá bỏ chế độ bóc lột, đánh đổ địa chủ phong kiến, cải tạo Tư Bản tư doanh, nay đa số đảng Viên CS trở thành các ông chủ giàu có, tham gia bóc lột, cưỡng đoạt ruộng đất tài sản của dân nghèo tích tụ của cải vật chất , đất đai... Vào tay giai cấp "Vô Sản" toàn là Cán bộ đảng viên có chức quyền.
  Đảng CS trước đây là đại diện cho giai cấp Công Nhân và Nông dân thì ngày nay trở thành lực lượng đối kháng của giai cấp Công - Nông.
  Xin Bác Cả Trọng trả lời những gì đảng CSVN đẫ và đang làm như trên có phải là “tự chuyển hoá, tự diễn biến không” ai là người có quyền lên án và phán quyết những sai trái của Cộng sản ?.
  Còn nuối tiếc gì nữa mà ngăn cản sự chuyển biến và chuyển hoá của đảng.
  Thế giới luôn luôn vận độc và biến đổi, do vật mà đảng cần biến đổi cho phù hợp với sự biến đổi chung. Không ai có thể đảo ngược được các quy luật vận động, Có điều là biến đổi chuyển hoá sao cho có lợi cho dân cho nước thì đảng sẽ tồi tại bằng không thì dự biến đổi “Tự chuyển hoá , tự diễn biến” sẽ là một mối nguy hiểm là sự tồn vong của đảng..

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bần cố nông là thành phần không có miếng đất cắm dùi.Nghề nghiệp không có,thường là bọn dốt nát.
   Nay chuyện dốt nát vẫn vậy,không có chuyển biến gì nhưng chuyện nói láo trở nên trơ trẽn. Nói,nói...và chúng cố nói,nói mài mà không ai tin,thê thảm dễ sợ.
   Từ không có miếng đất cắm dùi,nay hàng ngàn hắc ta đất ,hàng chực ngôi nhà-biệt thự ở nhiều địa phương khác nhau,tiền gửi ngân hàng Thuỵ sĩ.Cái bọn bần cố đánh đổ đia chủ,phú nông để hiện nay chúng đều là trùm mà địa chủ phải gọi bọn họ là ông tổ bóc lột.
   Nhờ tự DB và CH mà chúng được như vậy. Nguyễn chuộng giàu đúng là quá lú rồi,nói như Lú thì làm sao chúng ăn trên ngồi trốc với đống tài sản bự chảng như vậy.

   Xóa
  2. Rất chính xác . Đảng cần "đổi cũ" để trở về ngày xưa tốt đẹp đi .

   Xóa
  3. Ngán ông 1549 quá! Dẹp đảng tham nhũng đi, mới là ý đúng!

   Xóa
 8. TDB & TCH = theo hướng tiêu cực thì do đâu ? Nếu TDB & TCH = theo hướng tiến bộ thì thúc đẩy XH phát triển văn minh ! Cần khách quan xem xét, không giáo điều ngộ nhận & đánh tráo khái niệm các cụ ạ ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn ơi; nếu TDB-TCH mà thúc đẩy XH phát triển văn minh thì cái đám ăn tàn phá hại- Văn dốt,võ dát chỉ có chuyên ngành duy nhất là nói láo thì làm sao cs còn tồn tại.
   Chúng không muốn đâu khi hiện tình đất nước mọi đặc quyền,đặc lợi chúng đều hưởng cả,lấy cả không chừa cho dân thứ gì.

   Xóa
 9. Hồi những năm 1989-1990 ở Rumani không thấy ĐCS Rumani của Ceaucescu gào to "chống diễn biến-chuyển hóa" như thế này , mặc dù họ rất muốn!

  Trả lờiXóa
 10. Các Mác - Lê nin - Hò Chí Minh, rất đau lòng vì tư tưởng chỉ đạo về chủ nghĩa XH của các cụ đang bị những học trò của các cụ phản bội và làm trái với tư tưởng chỉ đạo của các cụ.

  Trả lờiXóa
 11. không chuyển hóa nên mới mua được vua Trọng và lãnh đạo csVN chứ, đa đảng, tam quyền phân lập thì sao mua được vua như thế này:
  Xem bài: Việt Nam: Trở thành tỷ phú nhờ mua được ‘chính sách?’
  https://anhbasam.wordpress.com/2017/01/04/11-220-viet-nam-tro-thanh-ty-phu-nho-mua-duoc-chinh-sach/#more-179789

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Vụ án tại tỉnh uỷ Yên Bái Ba cán bộ đảng Viên cỡ bự bị bắn chết bằng súng K59 là điển hình của "tự diễn biến-tự chuyển hoá"...
   "Cháy nhà ra mặt chuột" với bằng chứng 100 nghìn đô la Mỹ, 1 tỷ rưỡi tiền VNĐ và 4 nhẫn vàng mặt ngọc (Tổng giá trị hơn 4 tỷ đông)của ông Tuấn Chủ tịch HĐND kiêm trưởng Ban Tổ chức tỉnh Yên Bái chưa kịp tẩu tán đã nói lên toàn bộ sự suy thoái của đảng CSVN...Vụ này Tổng Bí thư Trọng im re...
   Nhân dân hả hê. Báo chí câm khẩu không bình luận.

   Xóa
 12. Đảng CSVN học tập Trung Cộng, vì sự sống còn đã diễn biến, chuyển hóa thành con quái vật tư bản đỏ cuồng nhiệt hút máu người dân. Chẳng có cái gọi là "KTTT định hướng XHCN".
  Những kẻ đang gào "chống tự diễn biễn' - là những kẻ chỉ muốn ngồi trên đầu nhân dân, chúng muốn chống xu thế đòi có DÂN CHỦ - TỰ DO - CÔNG BẰNG XÃ HỘI! Chọc đúng tim đen của lũ độc tài!

  Trả lờiXóa
 13. Tôi là dân đen, tôi không biết ông Trọng. Cho nên những gì các báo như Tuổi trẻ đăng tôi cũng chả bao giờ đọc. Dân đen chỉ nhìn kết quả, theo kết quả thì các ông dù tên nặng hay nhẹ cũng sớm nghỉ, đi chỗ khác cho người mới làm. Còn cái vụ chuyển biến, tự diễn biến thì đó là chuyện của cái đảng các ông ấy, nội bộ các ông, chúng tôi là dân đen, chỉ quan tâm tới pháp luật minh bạch cỡ nào. Ngày nào các ông còn đứng trên pháp luật lồ lộ còn hơn cô nàng Can Lộ Lộ thì ngày đó những gì các ông nói là thứ không rảnh để đọc, để nghe.
  Dân đen tôi nói thiệt là các bác, các chú lên trên đây bàn luận về mấy vấn đề này rõ ràng là mất thời gian. Cá nhân tôi thấy những người liêm chính, tin rằng quan điểm về cộng sản là có khả năng, cuộc đời họ nát bét ra cả. Con người đến tu thân, trật tự cuộc sống sinh hoạt hàng ngày thiếu trước sau, thiếu ngăn nắp, dễ dãi, tùy tiện, mà mở miệng nói chuyện quốc gia, chuyện chính trị ở cái xứ Việt này thì chính xác là sai thời điểm.
  Các bác nên dành chút thời gian bàn về tự chủ đại học, tự chủ hướng nghiệp, khai sáng từ chính cuộc sống của mình đã trải nghiệm và kiên trì làm thì cái giả tạo dù tuyên truyền vô liêm sỉ đến mức nào cũng sẽ chạm đến cái giới hạn mà không một kẻ nào có thể lên truyền hình, đứng trước báo chí nói một chữ. Thì đó là ngày tàn cuối cùng chúng.
  Không biết đến bao giờ, không biết đau đớn bao nhiêu để có ngày đó. Chúng nhan nhản đến nỗi mỗi một người dân đều lây lên người như dịch bệnh nhơ nhớp.

  Trả lờiXóa
 14. Sau đỉnh cao muôn trượng 1961 là chiêu bài chống chủ nghĩa xét lại, bức hại không xét xử rất nhiều cán bộ đảng viên trung kiên, có công với cách mạng,không phục hồi danh dự cho họ. Và ngày nay, sau mưu gian đỉnh cao trí tuệ 2016, một mình độc chiếm ngôi cao, vở cũ diễn lại với chiêu bài mới chống tự diễn biến, tự chuyển hóa... Hỡi lương tri con người hãy cảnh giác !, không thể để những nỗi đau chưa lành lại một lần nữa tái diễn với những cách thức mới tinh vi hơn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Sưu cao thuế nặng, cụm từ tưởng chừng chỉ có trăm năm về trước, ngàn năm về trước. Nay vẫn tồn tại. Năm 1945 đói vì Pháp, vì Nhật. Nay vẫn đói, đói công khai, đói xin cứu đói. Thế thì thủ đoạn mới làm sao mà không tinh vi hơn !
   Chiêu bài thề trung thành với đảng phái là chiêu bài để chẳng ai có lòng trung thành đến với sự nghiệp xây dựng quốc gia. Chiêu bài của một kẻ yếu nhưng phải luôn cầm trong tay bạo lực mạnh để luôn cảnh giác cao độ và để an ủi nỗi sợ hãi trong lòng.
   Thở dài nhìn thời cuộc, cày cuốc để đứa con ăn học ở nước ngoài. Tự thấy mình hèn, lên đây chỉ để than thở.

   Xóa