Translate

Trang BVB1

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013

> Đà Nẵng: ÔNG THANH CÒN DÍNH LÍU (!?)

Chiến thuật mới: Chủ động tấn công "địch" khi địch chưa kịp tấn công nhà "miềng":

Giải mã TL mật: Thanh tra Chính phủ kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND Đà Nẵng trong việc chấp hành việc quản lý sử dụng đất
(TTHN) -  Thông báo Kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng trong việc chấp hành pháp luật về Thanh tra, Khiếu nại, tố cáo và Phòng, chống tham nhũng, thanh tra một số dự án đầu tư có liên quan đến việc quản lý sử dụng đất.
Căn cứ Điều 39 của Luật Thanh tra năm 2010; - Căn cứ Quy chế công khai kết luận thanh tra ban hành kèm theo Quyết định số 1885/QĐ-TTCP ngày 31/7/2012 của Tổng Thanh tra Chính phủ; - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 402/VPCP-V.I ngày 13/01/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc công bố công khai nội dung Kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng trong việc chấp hành pháp luật về Thanh tra, Khiếu nại, Tố cáo, Phòng, chống tham nhũng và một số dự án đầu tư liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất và nội dung ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý sau thanh tra.  
(Các bác vui lòng xem tài liệu 9 trang, một vài ngày nữa sẽ post tài liệu tuyệt mật 326 trang sẽ chi tiết hơn).
​          Thanh tra Chính phủ thông báo kết luận thanh tra với các nội dung như sau:     CV.1930.VPCP.V.I.pdf
                          Toi mat - Thong bao Ket luan Thanh tra Da Nang.pdf
Dưới đây là toàn bộ kết luận thanh tra với các nội dung cụ thể như sau :

THANH TRA CHÍNH PHỦ                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 160/TBKL-TTCP                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                     ----                                       ---------------------------                                   
                                              Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2013
THÔNG BÁO

(Kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng trong việc chấp hành pháp luật về Thanh tra, Khiếu nại, tố cáo và Phòng, chống tham nhũng, thanh tra một số dự án đầu tư có liên quan đến việc quản lý sử dụng đất; công khai nội dung ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý sau thanh tra.)
- Căn cứ Điều 39 của Luật Thanh tra năm 2010;
- Căn cứ Quy chế công khai kết luận thanh tra ban hành kèm theo Quyết định số 1885/QĐ-TTCP ngày 31/7/2012 của Tổng Thanh tra Chính phủ;
- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 402/VPCP-V.I ngày 13/01/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc công bố công khai nội dung Kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng trong việc chấp hành pháp luật về Thanh tra, Khiếu nại, Tố cáo, Phòng, chống tham nhũng và một số dự án đầu tư liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất và nội dung ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý sau thanh tra, Thanh tra Chính phủ thông báo công khai kết luận thanh tra với các nội dung như sau:

I. PHẦN KẾT LUẬN THANH TRA
1. Khái quát chung:
Thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đã nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, quyết tâm đổi mới, dám nghĩ, dám làm, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, huy động nội lực, tranh thủ nguồn lực bên ngoài, thông qua các chương trình hành động cụ thể với những giải pháp về đầu tư hạ tầng kỹ thuật xã hội; thực hiện chỉnh trang đô thị theo cơ chế nhà nước và nhân dân cùng làm; cải cách thủ tục hành chính; quy hoạch lại các khu dân cư, thực hiện các dự án tái định cư để tạo ra quỹ đất sạch kêu gọi đầu tư…Nên trong thời gian ngắn, thành phố Đà Nẵng đã thu được những kết quả đáng khích lệ, tạo nên diện mạo mới của Đô thị loại I, có cơ sở hạ tầng tương đối đồng bộ, an sinh xã hội được cải thiện, quốc phòng an ninh được đảm bảo tốt hơn, từng bước phát huy vai trò trung tâm trong khu vực miền Trung – Tây Nguyên theo Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 16/10/2003 của Bộ Chính trị.

2. Việc chấp hành các quy định của Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng.
Qua thanh tra cho thấy UBND thành phố Đà Nẵng đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Hàng năm UBND thành phố luôn xây dựng kế hoạch, thực hiện nghiêm túc pháp luật về Khiếu nại, tố cáo; củng cố, kiện toàn tổ chức tiếp công dân ở tất cả các cấp, các ngành; tập trung giải quyết tốt các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; chỉ đạo kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo nổi cộm để giải quyết dứt điểm; duy trì việc kiểm tra, đôn đốc thủ trưởng các cấp, các ngành nhằm chấn chỉnh kịp thời các hạn chế, thiếu sót, đưa công tác này đi vào nề nếp. Kết quả số lượng đơn thư (kể cả đơn thư vượt cấp) những năm gần đây (2009 – 2011) của Thành phố so với các tỉnh thành khác không nhiều và có xu hướng giảm (mặc dù số hộ bị thu hồi đất, đền bù giải tỏa rất lớn).

Về công tác thanh tra, hàng năm trên cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ về công tác xây dựng chương trình kế hoạch thanh tra, Thanh tra thành phố đã xây dựng chương trình kế hoạch trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra 3 năm (2009 - 2011) đã phát hiện các vi phạm trong quản lý kinh tế, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền vi phạm là 10.126,9 triệu đồng; qua hoạt động thanh tra chuyên ngành đã xử phạt hành chính 4.560 trường hợp với tổng số tiền là 10.654,3 triệu đồng; thu hồi, huỷ bỏ 8 quyết định thu hồi đất, kế hoạch sử dụng đất và 148 giấy chứng nhận QSH nhà ở và QSDĐ ở sai quy định; đồng thời kiến nghị xử lý nghiêm các sai phạm về kinh tế, đề xuất các biện pháp cụ thể giúp các cơ quan đơn vị kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những sai sót trong quản lý điều hành và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật về công tác bảo hiểm xã hội, cổ phần hóa doanh nghiệp, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng…
Công tác phòng ngừa tham nhũng cũng được lãnh đạo thành phố quan tâm. Hàng năm, đều ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố; công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cũng như thực hiện các biện pháp phòng ngừa như thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi vị trí công tác, kê khai tài sản thu nhập, trả lương qua tài khoản...được các đơn vị thực hiện tương đối nghiêm túc. Từ năm 2009 đến năm 2011, đã tổ chức tiến hành 17 cuộc kiểm tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Qua kiểm tra đã chấn chỉnh những sai sót, đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Luật PCTN, Chương trình hành động của Thành uỷ và UBND thành phố về công tác PCTN, một số trường hợp cán bộ lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái trong quản lý đất đai đã được phát hiện, kết luận xử lý và chuyển cơ quan công an điều tra (đang tiến hành điều tra).

Tuy nhiên, những năm qua, thành phố Đà Nẵng có tốc độ phát triển đô thị “nóng” số lượng các dự án đầu tư của khu vực công và tư nhiều, diện tích đất thu hồi để triển khai các dự án lớn nhưng việc quản lý sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng còn bộc lộ nhiều vi phạm, làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, song công tác thanh tra và phòng chống tham nhũng ở những lĩnh vực này chưa được Thành phố quan tâm đúng mức dẫn đến vi phạm xảy ra trong một thời gian dài mà không được phát hiện, xử lý, chấn chỉnh kịp thời. Việc phòng ngừa tham nhũng, thông qua thực hiện công khai, minh bạch trong lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng còn mang tính hình thức thiếu chiều sâu; công khai không đầy đủ thông tin; thông tin công khai không chính xác, thiếu căn cứ, cơ sở để các cơ quan, tổ chức và nhân dân thực hiện chức năng giám sát. Chương trình, kế hoạch thanh tra 
hàng năm chưa xác định đúng trọng tâm, trọng điểm, chưa tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực, lãng phí như đất đai, đền bù giải tỏa, tái định cư, đầu tư xây dựng, tài chính...Vì vậy, một số sai phạm trong các lĩnh vực này chưa được phát hiện và xử lý kịp thời. Việc phát hiện và xử lý sai phạm thông qua kết quả thanh tra của toàn thành phố trong 3 năm còn rất ít.

Về giải quyết khiếu nại, tố cáo, UBND thành phố ban hành Quyết định số 47/2006/QĐ-UBND ngày 18/5/2006, giao cho các Ban giải tỏa đền bù giải quyết các đơn thư, kiến nghị, đề xuất của công dân (thực chất là đơn khiếu nại) là chưa phù hợp với quy định tại Điều 20, 23, 75 của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004, quy định về thẩm quyền giải quyết khiếu nại và việc tiếp công dân. Nhưng việc giao các Ban giải toả đền bù tiếp nhận, xem xét giải quyết các đơn thư liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng nói trên là có hiệu quả làm giảm áp lực đối với các cơ quan hành chính.

Tính đến thời điểm kết thúc thanh tra, trên địa bàn thành phố còn 15 vụ việc khiếu nại đã được thành phố giải quyết nhưng công dân vẫn tiếp khiếu kéo dài, Thanh tra Chính phủ đã có ý kiến đề nghị UBND thành phố kiểm tra, rà soát, xem xét báo cáo Thanh tra Chính phủ kết quả. Đến nay, các vụ việc đang được thành phố tập trung xử lý dứt điểm.

3. Việc thực hiện Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất.
Căn cứ báo cáo kết quả thực hiện Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất của UBND thành phố Đà Nẵng cho thấy: Mặc dù Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2001 – 2010 đã 3 lần được điều chỉnh song kết quả thực hiện so với chỉ tiêu kế hoạch vẫn đạt rất thấp (đất phi nông nghiệp thực hiện đạt 47,61% kế hoạch; đất ở thực hiện đạt 30.97% kế hoạch). Điều đó cho thấy công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thiếu căn cứ, cơ sở, chưa phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu thực tế của địa phương. Tình trạng đất đai sau khi được san lấp, giải tỏa, chuyển quyền sử dụng đất, thuê đất để hoang hóa lớn, ít dự án đầu tư được thực hiện. Sự phối hợp giữa các cấp thành phố, quận, huyện, phường, xã và các ngành còn thiếu đồng bộ. Trách nhiệm thuộc UBND thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch Đầu tư.

4. Việc ban hành quy chế đấu giá đất và thực hiện quy chế đấu giá đất.
Việc đấu giá quyền sử dụng đất trong những năm qua, UBND thành phố Đà Nẵng triển khai không tốt, từ khâu ban hành quy chế đấu giá đến tổ chức thực hiện không tuân thủ quy định của Luật Đất đai và Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tỷ lệ các phiên đấu giá thành công quá thấp, chưa tạo được thị trường bình đẳng, khách quan khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhằm thu cho ngân sách nhà nước có hiệu quả.
Tình trạng giao đất không thông qua đấu giá còn phổ biến dẫn đến việc xác định giá thu tiền sử dụng đất chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường, tạo điều kiện để một số Nhà đầu tư đầu cơ, thu lợi. Trách nhiệm thuộc UBND thành phố, Văn phòng UBND thành phố, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Trung tâm giao dịch bất động sản thành phố.

5. Việc giao đất, ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Theo báo cáo của UBND thành phố, từ năm 2003 đến năm 2011, thành phố đã thu hồi, giao đất, cho thuê đất đối với 1.061 công trình, dự án với diện tích 17.534 ha, tổng số tiền sử dụng đất thu được là 25.271,376 tỷ đồng. Trong đó giao đất để thực hiện các công trình dự án tái định cư, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để khai thác quỹ đất trên 200 dự án tương đương 2.960,7ha với tổng vốn đầu tư 12.630 tỷ đồng đã tạo ra được 346,4ha quỹ đất sạch để tạo vốn đầu tư và 83.142 lô đất để bố trí tái định cư (tương đương 911,2ha). Đến nay còn 187,2ha quỹ đất sạch và 8.933 lô đất tái định cư (tương đương 105,5ha) chưa được đưa vào sử dụng.
Kiểm tra 46/1.061 công trình dự án cho thấy: UBND thành phố Đà Nẵng đã giao cho các Ban quản lý dự án và một số Công ty thực hiện chức năng quản lý quỹ đất, ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân để đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh và xây dựng nhà để bán và cho thuê không tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai, vi phạm quy định tại các Điều 5,15,31,41,58,122 Luật Đất đai năm 2003. Đây là nguyên nhân cơ bản dẫn đến phát sinh nhiều sai phạm như: không đủ căn cứ, cơ sở để xác định giá thu tiền sử dụng đất; việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tùy tiện; nhiều nhà đầu tư sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đã không thực hiện đầu tư, tiếp tục chuyển nhượng cho nhà đầu tư khác thu chênh lệch số tiền rất lớn... làm thất thu ngân sách nhà nước, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Trách nhiệm thuộc UBND thành phố Đà Nẵng, Văn phòng UBND thành phố, Hội đồng thẩm định giá đất thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Công ty Quản lý và khai thác đất thành phố, Ban Quản lý dự án công trình đường Bạch Đằng Đông.

6. Việc thu tiền sử dụng đất.
Quá trình xác định giá thu tiền sử dụng đất đối với một số dự án, Hội đồng thẩm định giá đất và UBND thành phố chưa căn cứ vào quy hoạch mục đích sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng, thiếu điều tra, khảo sát khu đất, chưa tính đầy đủ điều kiện hạ tầng và quy hoạch định hướng phát triển trong tương lai, không tính hệ số ngã 3, ngã 4 đường, hệ số sinh lời, tính không đủ diện tích, không đúng với mục đích sử dụng đất, giảm giá và phê duyệt giá không tuân thủ quy định, thiếu căn cứ, cơ sở… nên đã xác định giá thu tiền sử dụng đất chưa sát với giá thị trường trong điều kiện bình thường được quy định tại Luật Đất đai Năm 2003 và các Nghị định của Chính phủ. Một số dự án xác định giá thấp hơn bảng giá đất thành phố ban hành hàng năm, một số dự án khác UBND thành phố quyết định giá thu tiền sử dụng đất thấp hơn giá của Hội đồng thẩm định giá đất thành phố trình, gây thất thu ngân sách, tạo điều kiện cho một số nhà đầu tư chuyển nhượng thu lời bất chính với số tiền lớn. Đáng chú ý việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho một số tổ chức, cá nhân sau:

+ Khu đất chuyển nhượng cho Công ty TNHH Phúc Thiên Long để xây dựng khu dịch vụ thương mại du lịch, đã được UBND thành phố xác định giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất năm 2007, qua 4 lần gia hạn nộp tiền, đến tháng 9/2009 Công ty mới nộp tiền sử dụng đất nhưng thành phố không xác định lại giá (gây thất thu 120.172, triệu đồng), sau đó nhà đầu tư đã chuyển nhượng ngay cho đối tác khác thu lợi 498.442,206 triệu đồng;

+ Khu đất A2, A3 (diện tích 34.306m2) thuộc khu tái định cư đầu tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc, chuyển nhượng cho bà Phạm Thị Đông.

Ngày 30/3/2007, UBND thành phố có Quyết định số 2435/QĐ-UBND phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khu A2, A3 là 2.570.000 đồng/m2. Công ty quản lý và khai thác đất Đà Nẵng đã thông báo công khai trên Báo Đà Nẵng, báo Công an nhân dân thành phố Đà Nẵng. Ngày 28/11/2007, bà Phạm Thị Đông có văn bản đề nghị được mua với giá bằng giá khởi điểm đấu giá là 2.570.000 đồng/m2 (tương đương 88.166.420.000 đồng) và được UBND thành phố đồng ý tại văn bản số 368/QĐ-UBND ngày 14/1/2008.
Ngày 23/1/2008 Công ty quản lý khai thác đất Đà Nẵng đã ký 02 hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất với bà Đông: Khu A3 là 62.304.501.000 đồng; Khu A2 là 25.861.910.000 đồng.
Sau 32 ngày, Ngày 25/2/2008, Bà Phạm Thị Đông đã chuyển nhượng lô đất A2 cho bà Nguyễn Thị Xuân bằng Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với giá là 133.727.207.000 đồng, thu chênh lệch 107.965.297.000 đồng.
Còn Lô đất A3, sau khi bà Đông nộp đủ tiền đã được UBND thành phố cho chuyển tên trên Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất sang bà Trương Thị Chi và Lê Thuý Hương. Ngày 11/8/2010, bà Chi và Hương chuyển nhượng lô đất này cho ông Trương Đình Trung với giá chuyển nhượng là 218.158.200.000 đồng, thu chênh lệch 155.853.699.000 đồng. Hơn 02 tháng sau, ngày 28/10/2010, ông Trương Đình Trung tiếp tục chuyển nhượng cho Công ty cổ phần Phương Trang với giá trị chuyển nhượng là 475.100.080.000 đồng, thu chênh lệch 256.941.880.000 đồng.
Tổng số tiền các cá nhân đã chuyển nhượng 2 khu đất trên đã thu được khoản chênh lệch so với giá chuyển nhượng của thành phố trên 520 tỷ đồng.

+ Khu đất phía Nam cuối đường Phạm Văn Đồng. Năm 2006, UBND thành phố chuyển nhượng cho ông Hoàng Hải và bà Trung Thị Lâm Ngọc, với tổng giá trị hợp đồng là 84 tỷ đồng. Đến năm 2008, ông Hải và bà Ngọc không triển khai thực hiện dự án, đã ủy quyền cho ông Phan Văn Anh Vũ chuyển nhượng cho ông Phạm Đăng Quan với giá chuyển nhượng là 581,526 tỷ đồng (thu chênh lệch 495,374 tỷ đồng). Năm 2009, ông Phạm Đăng Quan lại tiếp tục chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc ô tô Phương Trang với giá là 585 tỷ đồng. Hiện trạng khu đất vẫn bỏ trống, chưa được đầu tư.

+ Khu đất A4, A5 (khu dân cư đầu tuyến Sơn Trà – Điện Ngọc). Năm 2007 chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại Phú Mỹ để xây dựng chung cư, căn hộ cao cấp, văn phòng cho thuê và khách sạn du lịch, Lãnh đạo UBND thành phố và Hội đồng không xác định theo giá đất ở mà giữ nguyên giá theo giá đất SXKD (bằng 0,7 giá đất ở) gây thất thu cho ngân sách. Đến năm 2010, Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại Phú Mỹ chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần Bất động sản Phương Trang với số tiền là 285.645.920.000 đồng. Chênh lệch so với giá của thành phố xác định năm 2007 là 220.680.432.000 đồng;
+ Khu đất chuyển đổi mục đích sử dụng đất của Công ty Tân Cường Thành tính giá thấp hơn giá thành phố quy định là 67.323,064 triệu đồng;đồng;

+ Khu đất 29 ha thuộc dự án Sân golf Đa Phước giao cho Công ty CP 79 thấp hơn giá thành phố quy định làm lợi cho Công ty CP 79 là 570.826,323 trđ.

Do thẩm quyền và nghiệp vụ điều tra của Đoàn thanh tra không có; hoạt động thanh tra mới chỉ dừng ở bước thanh tra hành chính. Vì vậy, một số hành vi cố ý làm trái pháp luật về đất đai và đầu tư xây dựng; vi phạm về xác định nghĩa vụ tài chính khi ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; hành vi bán đất của người nhận chuyển nhượng thu lợi lớn, gây thiệt hại cho Nhà nước của 06 trường hợp nêu trên cần phải được xác minh, làm rõ để xử lý.
Tổng hợp số liệu từ 22 dự án có vi phạm về xác định số tiền phải thu khi chuyển quyền sử dụng đất là 2.120.569.900.790 đồng. Ngoài ra, còn có một số khu đất Hội đồng xác định giá thiếu căn cứ, cơ sở, không phù hợp với quy định như: Khu đất 209 đường Trường Chinh; 4 khu đất A2, A3, A4, A5 Khu tái định cư đầu tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc; khu đất số 8 đường Hùng Vương; 4 khu đất khu vực vịnh Thuận Phước…, cần có biện pháp tiến hành xác định lại giá thu tiền sử dụng đất đối với các dự án này để truy thu về ngân sách nhà nước.
Trách nhiệm để xảy ra các vi phạm trên thuộc lãnh đạo UBND thành phố thời kỳ 2003 - 2011, Văn phòng UBND thành phố, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Hội đồng thẩm định giá thành phố, Ban Quản lý dự án công trình đường Bạch Đằng Đông, Công ty Quản lý và khai thác đất thành phố.

7. Việc giảm tiền sử dụng đất.
Việc UBND thành phố Đà Nẵng giảm 10% tiền sử dụng đất phải nộp cho các hộ được bố trí đất tái định cư, các tổ chức cá nhân được thành phố giao đất, nhận chuyển nhượng nhượng quyền sử dụng đất là không đúng đối tượng và trái với quy định tại Điều 13, Điều 15, Nghị định số 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ và Mục III, Phần C, Thông tư số 117/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính, gây thất thu ngân sách 446.229.756.243 đồng (đối với các hộ tái định cư) và 867.455.055.921 đồng (đối với các tổ chức, cá nhân khi được UBND thành phố giao đất, chuyển nhượng nhượng quyền sử dụng đất). Trách nhiệm thuộc lãnh đạo UBND thành phố, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế thành phố và các đơn vị đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các nhà đầu tư.

8. Việc gia hạn thời gian nộp tiền sử dụng đất.
Kết quả kiểm tra 46 dự án cho thấy có 10/46 dự án UBND thành phố đã đồng ý cho phép chủ đầu tư được kéo dài thời hạn nộp tiền sử dụng đất mà không tiến hành phạt chậm nộp. Một vài dự án đã xác định số tiền phạt chậm nộp, sau đó UBND thành phố lại cho phép miễn nộp phạt là vi phạm Điều 15 Nghị định 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ gây thất thu ngân sách Nhà nước. Trách nhiệm thuộc UBND thành phố, Văn phòng UBND thành phố, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế thành phố và các đơn vị đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các nhà đầu tư.

9. Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
                  Kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thấy có 20/46 dự án được kiểm tra, UBND thành phố đã cấp GCN QSDĐ đối với đất SXKD với thời hạn sử dụng lâu dài là vi phạm quy định tại Khoản 3, Điều 67 Luật Đất đai 2003 gây thất thu ngân sách nhà nước (giá đất sản xuất kinh doanh bằng 70% giá đất ở). Trách nhiệm thuộc UBND thành phố, Văn phòng UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố và quận, huyện.

II. KIẾN NGHỊ.
Từ những kết luận thanh tra nêu trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ:
1. Kiểm điểm Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, các tổ chức và cá nhân có liên quan (thời kỳ 2003 - 2011) theo phân cấp quản lý cán bộ, đã vi phạm quy định về quản lý sử dụng đất đai liên quan đến việc xác định giá thu tiền sử dụng đất; giảm tiền sử dụng đất phải nộp cho các đơn vị và cá nhân gây thất thu ngân sách 3.434.254.712.950 đồng (gồm có: 446.229.756.243 đồng là số tiền giảm 10% cho các hộ tái định cư; 867.455.055.921 đồng là số tiền giảm 10% cho các Nhà đầu tư; 2.120.569.900.790 đồng là số tiền UBND thành phố quyết định giá thiếu căn cứ); ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và gia hạn nộp tiền sử dụng đất sai quy định gây hậu quả rất khó khắc phục.

2. Chấp thuận với kiến nghị của UBND thành phố Đà Nẵng tại văn bản giải trình số 87/UBND-NC-PC ngày 11/6/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc cho phép ghi thu, ghi chi số tiền chênh lệch 50.056.050.000 đồng giữa giá thu tiền sử dụng đất do UBND thành phố phê duyệt với giá bán đấu giá để đầu tư xây dựng bệnh viện ung thư như một khoản kinh phí ngân sách hỗ trợ. Đối với số tiền sử dụng đất đã giảm cho các hộ tái định cư là 446.229.756.243 đồng không truy thu về ngân sách để tạo điều kiện, tháo gỡ khó khăn cho các hộ bị giải tỏa phải di chuyển chỗ ở.

3. Chỉ đạo Chủ tịch UBND thành phố tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

3.1. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trên địa bàn thành phố; phê duyệt Kế hoạch thanh tra hàng năm theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, có trọng tâm, trọng điểm. Kiểm tra, rà soát, đề xuất các giải pháp giải quyết dứt điểm 15 vụ việc khiếu nại tồn đọng, kéo dài và một số vụ việc Thanh tra Chính phủ nhận được đơn khiếu nại trong thời gian thanh tra trực tiếp tại Đà Nẵng báo cáo Thanh tra Chính phủ.
Điều chỉnh, sửa đổi nội dung một số điều của Quyết định số 47/2006/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo hướng các Ban Giải tỏa đền bù có trách nhiệm tham mưu, đề xuất phương án giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến đền bù giải tỏa, tái định cư để cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo ban hành quyết định giải quyết.
Chấn chỉnh việc công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, các thông tin công khai liên quan đến đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất, công trình đầu tư xây dựng và công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất…Kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án ĐTXD trên địa bàn, có biện pháp kiên 
quyết đối với các nhà đầu tư cố tình không thực hiện dự án, để đất hoang hóa, nhằm chuyển nhượng thu lời, gây lãng phí tài nguyên đất đai, không phát huy hiệu quả vốn đầu tư của thành phố…

3.2. Chấm dứt việc giao đất (bán đất) theo hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 6644/QĐ-UBND ngày 28/8/2009 của UBND thành phố về việc quy định nộp đủ tiền sử dụng đất trong vòng 60 ngày được giảm 10% tiền sử dụng đất phải nộp. Thu hồi, hủy bỏ hoặc điều chỉnh các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp sai cho 26 đối tượng, đồng thời kiểm tra rà soát lại tất cả các trường hợp tương tự để thu hồi, điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng với diện tích đất được giao, mục đích sử dụng đất theo quy hoạch được duyệt và thời hạn sử dụng đất; thu bổ sung tiền sử dụng đất phải nộp khi có sự thay đổi về diện tích và chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

3.3. Thu hồi về ngân sách thành phố 1.486.252.087.290 đồng đối với các nhà đầu tư (kể cả trường hợp Thành phố đã có quyết định thu nhưng chưa thu) do tính thiếu diện tích thu tiền sử dụng đất, không tính đủ tiền chuyển mục đích sử dụng đất, kéo dài thời gian cho thuê đất từ 50 năm lên 70 năm, xác định giá thu tiền sử dụng đất khi giao đất thấp hơn bảng giá do thành phố ban hành và giá do Hội đồng thẩm định giá đất thành phố trình. Kiểm tra rà soát lại tất cả các trường hợp tương tự để thu hồi về ngân sách thành phố.

3.4. Thu hồi về ngân sách thành phố 867.455.055.921 đồng là số tiền sử dụng đất đã giảm 10% cho các nhà đầu tư khi được ký hợ đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái quy định của pháp luật.

3.5. Giao Sở Tài chính, Hội bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố xây dựng Điều lệ, Quy chế quản lý sử dụng quỹ xây dựng Bệnh viện Ung thư, quỹ Pháo hoa trình UBND thành phố phê duyệt, làm căn cứ cơ sở để các ngành, các cấp, các nhà hảo tâm…kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng quỹ.

3.6. Kiểm điểm và có hình thức xử lý kỷ luật Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Hội đồng thẩm định giá đất thành phố, Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Giám đốc công ty Quản lý và khai thác đất thành phố, Giám đốc Ban quản lý dự án công trình đường Bạch Đằng Đông và các cá nhân có liên quan đã để xảy ra các sai phạm nêu trong Kết luận thanh tra.

4. Giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Đà Nẵng tiến hành xác định lại giá, diện tích tính thu tiền sử dụng đất đối với một số dự án, báo cáo kết quả về Thanh tra Chính phủ.

5. Giao Bộ Công an xác minh, làm rõ dấu hiệu cố ý làm trái, vi phạm các quy định của pháp luật đất đai và đầu tư xây dựng; hành vi chuyển nhượng đất trái pháp luật thu lợi số tiền lớn, gây thất thu ngân sách Nhà nước của tổ chức và cá nhân có liên quan, tập trung vào 06 trường hợp nêu ở Điểm 6, Mục I của Thông báo kết luận thanh tra, nếu cấu thành tội phạm thì xử lý theo Bộ Luật Hình sự.

III. NỘI DUNG CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ XỬ LÝ SAU THANH TRA.
Ngày 19/11/2012, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 1930/VPCP-V.I thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xử lý sau thanh tra tại thành phố Đà Nẵng, có nội dung:
Xét báo cáo của Thanh tra Chính phủ tại văn bản số 2852/KL-TTCP ngày 02/11/2012 về Kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng trong việc chấp hành pháp luật về Thanh tra, Khiếu nại, Tố cáo, Phòng, chống tham nhũng và một số dự án đầu tư liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất; sau khi nghe ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo xử lý sau thanh tra tại thành phố Đà Nãng như sau:
1. Thực hiện chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội, Đảng bộ và Chính quyền Đà Nẵng đã quyết tâm đổi mới, với chương trình hành động cụ thể và đã thu được kết quả đáng khích lệ, làm thay đổi bộ mặt thành phố nhất là hạ tầng đô thị và từng bước nâng cao đời sống nhân dân. Tuy nhiên, qua thanh tra cho thấy việc chấp hành pháp luật về Thanh tra, Khiếu nại, Tố cáo và Phòng, chống tham nhũng, việc quản lý và sử dụng đất có một số khuyết điểm, sai phạm.


2. Đồng ý với kết luận và kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại văn bản số 2852/KL-TTCP ngày 02/11/2012. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm và có hình thức xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật; thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, thu hồi triệt để về Ngân sách số tiền phải nộp.

3. Giao các bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, thu chi tài chính và việc thực hiện dự án đầu tư liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất tại thành phố Đà Nẵng thời gian qua.

4. Giao Bộ Công an xác minh, làm rõ dấu hiệu cố ý làm trái các quy định của pháp luật về đất đai và đầu tư xây dựng; hành vi chuyển nhượng đất trái pháp luật, gây thất thu ngân sách nhà nước, trước hết là 6 trường hợp nêu tại Điểm 5, Mục I, Phần III của Kết luận thanh tra (Điểm 6, Mục I của Thông báo kết luận thanh tra) nếu có dấu hiệu tội phạm thì phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. 

             KT. TỔNG THANH TRA PHÓ TỔNG THANH TRA 

(Đã ký) Nguyễn Đức Hạnh

Nơi nhận: - Thủ tướng Chính phủ (để b/c); - Phó TTg Nguyễn Xuân Phúc (để b/c) - Tổng Thanh tra Chính phủ (để b/c); - Văn phòng Chính phủ; - VP Ban chỉ đạo TW về PCTN; - Các Phó Tổng TTCP; - UBND thành phố Đà Nẵng; - Trung tâm thông tin TTCP (để th/hiện); - Lưu: VT, Cục II, Đoàn thanh tra.

------------------------
> Cảm tác trên Ba Sàm: 
... Trước hết, cảm giác đầu tiên là thấy tội cho cái “Cánh chim báo bão” quá, khi nó vừa được nhận danh hiệu đặc biệt này đúng 1 ngày thì lại như đã trở thành “Cánh chim … dính bão”, hay nói cách khác, là “cánh ruồi”, “cánh muỗi” sa vô giữa thế trận “trâu bò húc nhau …” Cũng ngay khi bình về danh hiệu đẹp đẽ đó, chúng tôi đã khơi gợi một điều mà bao nhiêu “fan” của những là “Cánh chim”, “cụ Bá”, “Triệu Tử Long” này đã không hề nhắc tới, đó là khi chọn một ông tạm coi như sẽ đóng vai “Bao Công”, sao không thấy ai nức lời khen ngợi ông là quan thanh liêm có tiếng, một tiêu chuẩn đầu tiên mà quan trọng nhất? Thật khôi hài và đầy … “khuất tất”, chẳng có “tính đảng” chút nào! Hình như tiếp nối tinh thần đó, trong bài ngắn ở trên, ĐA vội chụp ngay cho “nước cờ” của “đ/c X” có vẻ như giống với vụ “hai bao cao su đã qua sử dụng”, mà không hề biết, hoặc không muốn nói tới, đằng sau và tiếp sau kết luận thanh tra này đã có, sẽ có những nội dung động trời khác – “tuyệt mật” chứ không phải chỉ “bí mật”. “Fan” TDN thì thận trọng, khôn ngoan hơn sau hàng loạt tung hô, là chỉ (bất đắc dĩ?) trích dẫn ngắn gọn thông tin, mà không bình luận.
           Có vẻ như chàng “Triệu Tử Long” đã vội quên kinh nghiệm xương máu của người đồng hương và là bạn thân Nguyễn Văn Chi mới cách đây không lâu, bị dính cú “đà đao” ngay “phúc 89″, xấc bấc xang bang, rồi phải quy hàng vội, nhận “giải an ủi” với cậu quý tử được vô trung ương.
Chàng “Triệu Tử Long”, với cú “thoát hiểm” nghẹt thở bay ra trung ương trước khi nghỉ hưu chỉ có mấy tháng, dường như cũng vì quá háo hức mà quên chuyện mới đó chưa lâu, chàng bị hụt một lần ra nắm chức “lãnh chúa Thủ đô”, mà nghe nói chỉ vì mấy lời đường mật của người đẹp rót vô tai bác “răng chắc” thôi, nhưng chắc chắn không thể không có những toan tính tinh vi hơn của các đối thủ.
           Trở lại với kết quả thanh tra. Tại sao lại chọn thời điểm bắt đầu là năm 2003? Đó là năm chàng “Triệu Tử Long” nhảy lên chễm chệ lần lượt trên cả hai chiếc ghế được coi như “Lãnh chúa miền Trung”, nắm quyền sinh sát, mà tay Chủ tịch TP chỉ đóng vai trò “thừa lệnh” trong tất cả các phi vụ đất đai. Và cũng năm đó, ông Phan Diễn rời quê nhà, sau khi trúng Thường trực BBT, đương nhiên “vô can” trong kết quả thanh tra này; các bậc đàn anh đã về vườn của “đ/c X” sẽ … thở phào nhẹ nhõm: “Nó sẽ không động đến mình!”.
            Dù bản kết luận thanh tra chỉ nhấn mạnh tới trách nhiệm các cấp lãnh đạo chính quyền Đà Nẵng, chứ không nhắc tới lãnh đạo đảng, trong những sai trái về đất đai trong suốt 8 năm, song quá dễ hiểu là “AI” mới là người có đủ quyền lực thực sự để thực hiện những quyết định đó, mà oái oăm thay lại đã làm nên những “kỳ tích” được báo chí nức lời ca ngợi một thành phố xây dựng khang trang đẹp đẽ. Thêm nữa, đó mới chỉ là “bề nổi”, còn bên trong bản kết luận thanh tra đó, liệu có những gì liên quan trực tiếp tới bản thân và người thân chàng “Triệu Tử Long” không, thì công luận chưa được biết. Lời đồn thổi cũng chỉ như tham khảo mới bữa qua nghe được từ một vị quan chức cấp cao, rằng “cả hai cha con” dính nặng, và, tới độ … (không dám nói nữa, vì nghe quá khiếp!) .
             Cú “ra đòn” này cũng quá khiếp! Bởi vì nó đặt các “đ/c Y, “Z”, … và “Triệu Tử Long” vào thế trớ trêu. Bên đảng có vào cuộc không? Ban chỉ đạo Phòng chống Thanh nhũng của Tổng bí thư, với chính chàng “Triệu Tử Long” trong vai Chánh văn phòng, có lấy đây làm cú thí điểm “mở hàng” cho mình không? Hu hu … “Gậy ông đập lưng ông” mất rồi!
             Còn quá nhiều chuyện, nhiều thông tin để bàn luận, dự đoán, ví như vai trò của một nhân vật đặc biệt ở giữa “đ/c X” và “Triệu Tử Long”,...
--------------------
>> BVB - Loạt nã pháo chủ động răn đe, ngăn chặn này cho thấy Cuộc chiến chống tham nhũng báo hiệu những Trường Kỳ - Gian Khó, đâu có dẽ ăn như những phát biểu đầy nhiệt huyết và quyết tâm "vào cuộc" của ông Nguyễn Bá Thanh? Còn nữa, những gì là sơ hở của ông Thanh sẽ là những loạt đạn phản pháo cấp tập khi thấy tình huống mà các hùng binh X,Y,Z thấy cần...

25 nhận xét:

 1. Không biết sao đồng chí X cho khui tài liệu nầy sớm thế

  Trả lờiXóa
 2. He...he... năm 2007, bà Ba Sường chỉ có hơn 5 tỉ không phải tiền Nhà nước, mà là tiền quỹ công đoàn, làm chính sách nội bộ và vay nóng ngân hàng mà còn bị nhét vô báo cáo thanh tra 48 trang, đủ thượng vàng hạ cám như muốn đập chêt tươi bà ta. Nay cái dzụ này Thông báo như trên vẫn còn ngắn...Gà trông lại phải gáy nửa đêm:"Đời nó thế làng ơi!".

  Trả lờiXóa
 3. Các báo "chính thống" cứ la làng vụ "độc quyền" của EVN gây khốn đốn cho xã hội VN. Coi chừng người dân suy diễn lung tung qua chuyện chính trị đó nhe. Mấy ông "lề phải" lẽ ra phải ca ngợi sự độc quyền chứ?! Cứ nửa vời như vậy chẳng giải quyết được cái gì.

  Trả lờiXóa
 4. ..." UBND thành phố Đà Nẵng đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Hàng năm UBND thành phố luôn xây dựng kế hoạch, thực hiện nghiêm túc pháp luật về Khiếu nại, tố cáo...Về công tác thanh tra, hàng năm trên cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ về công tác xây dựng chương trình kế hoạch thanh tra, Thanh tra thành phố đã xây dựng chương trình kế hoạch trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt"...
  + Nhưng, bên dưới lại: "song công tác thanh tra và phòng chống tham nhũng ở những lĩnh vực này chưa được Thành phố quan tâm đúng mức dẫn đến vi phạm xảy ra trong một thời gian dài mà không được phát hiện, xử lý, chấn chỉnh kịp thời... Chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm chưa xác định đúng trọng tâm, trọng điểm, chưa tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực, lãng phí như đất đai, đền bù giải tỏa, tái định cư, đầu tư xây dựng, tài chính". Trong một bó cáo mà tiền-hậu bất nhất vậy, là sao? Những điểm yếu này có phải cũng là yếu chí tử của Thanh tra Chính phủ không?...

  Trả lờiXóa
 5. Tại sao những khu vực Trọng điểm, "quả đấm thép", các Tổng Cty, Tập đoàn KT Nhà nước (như PVN, EVN, Sông Đà...), các nhóm lợi ích nguy hại tột đỉnh Tài chính Ngân hàng rút tỉa tiền nhà nước cả triệu tỉ đồng, các vụ lình xình rối beng Tiên Lãng, Ecopark Văn Giang...không thấy Thanh tra Chính phủ vào cuộc, ra Thông báo, mà lại quá đáng đưa ra mớ xà bần mốc meo, moi móc vặt vãnh ở Đà Nẵng như thế này? Con hổ lớn ăn hết chuồng heo thì không lo bắt, đi tìm dấu vết xem con chuột nào đã công đi mấy hạt thóc?

  Trả lờiXóa
 6. Khi X thích thì việc thanh tra ra vài trăm sai phạm lớn, phát hiện tham nhũng vài nghìn tỷ chỉ dễ như trở bàn tay!
  http://phongchongthamnhungvietnam2012.blogspot.com/2013/01/khi-x-thich-thi-viec-thanh-tra-ra-vai.html

  …. Thủ đoạn của X là vậy. Tạo dựng và bảo kê cho một hệ thống công quyền thối nát với hàng vạn đối tượng quan chức đầy tỳ vết để y khống chế. Khuyến khích cho sai phạm, tham nhũng rồi y lập hồ sơ để đó. Khi cần phủ đầu hay thanh trừng kẻ nào chống đối, y sẽ tung đống hồ sơ bẩn ra. Còn kẻ nào phục tùng, xu nịnh thì y bảo kê, dung túng. Bởi thế nên cả hệ thống công quyền mục ruỗng luôn nằm trong tay y, không những không dám đối đầu, tố cáo y mà còn phải cúc cung tung hô vạn tuế. Và tất nhiên là luôn TÍN NHIỆM CAO trên 75% mỗi lần có bầu bán trên nghị trường. Con số trên 75% chính là con số chỉ những kẻ đã dính bẩn mà y đã bảo kê, khống chế đó!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đúng vậy ! 135 ủy viên TƯ có tên trong danh sách đen (Sát sinh bộ) mà 3D đang cầm trong tay..đều dính chàm! Vì vậy Trọng Lú phải khóc tức tưởi!

   Tên nào rục rịch là tung chưởng..!

   Xóa
 7. Khốn nạn thật rồi, đấu đá kiểu này thì dân ta hết hy vọng nhá!

  Trả lờiXóa
 8. Đây là đòn trả thù nhắm vào ông Thanh sau khi ông có nhưng tuyên bố hùng hồn, và lên án vụ Vinashin. ông Thanh có tội gì tôi chưa biết nhưng ít ra thì ông đã xây dựng ra một thành phố đà nẵng đẹp, có chất lượng. Thế còn những người làm lên cáo buộc bên trên với chính quyền đà nẵng họ đã xây dựng được gì cho đất nước việt nam này trong vòng bao nhiêu năm qua. Họ đã xây dựng được cái bệnh viện nào như bệnh viện đã nẵng chưa? Hay chỉ xây dựng cái bảo tàng vừa xây đã không có công năng gì. Còn những bệnh viện khác ngoài ranh giới Đã nẵng thì dân chúng đứng ngồi lổm ngổm như ăn xin cũng không ai trong chính quyền vì dân ngó ngàng tới, ngoài bà bộ trưởng y tế nghễnh ngãng, ngu dốt.

  Đến giây phút này không lo cho dân dù đã được cảnh tỉnh mà còn dở trò đánh nhau nội bộ .ông Dũng dân tưởng đã biết cái sai rồi mà tu sửa mà trọng dụng người ít nhất có tài hơn mình một chút,giúp ông chèo chồng qua cơn hoạn nạn này. Nhưng không, ông vẫn thế vẫn tham quan/ tàn bạo trong cái vỏ đức độ.Tham chức, tham quyền đã làm ông mờ mắt. Không biết ông muốn gây tội ác với dân đến khi nào? Tội: làm cho dân khổ, tội: đàn áp trí thức,tội: chạy chức cho con, Tội: chèn ép người tài tham quan cố vị. Tội: tập trung quyền lực và xử dụng xuẩn thần, tiếp tay cho những người trực tiêp ăn mòn đất nước. Coi thường lời khuyên can của các bậc tướng lão rước giặc tàu vào nước, khai phá làm hỏng địa tầng của đất nước ( Boxit)
  Trước đây đại tá trần dụ Châu vì ăn bớt lương thực của quân dân mà bị bác hồ xử tử, vậy thì tất cả những tội trên của ông/ các vây cách của ông thì không biết người dân đen chúng tôi có nên xử các ông hình phạt thấp hơn ông Trần Dụ Châu này không.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tui thấy Vinh, Nha Trang, Quy nhơn, Cần thơ cũng phát triển mạnh mà....ĐN của các Ông chỉ được cái quảng cáo bán đất thu tiền ( Hiện giờ cả ngàn Người SG, HN đang ôm đất mà khóc kìa...), dân thất nghiệp tùm lum, vô đây tìm việc đầy đây nè...Ông D, Ô T ..tụi tui hổng tin ông nào hết...Chỉ tin vào Bác Hồ Kính yêu thôi.

   Xóa
 9. Biết ngay mà làm sao để ông THanh yên cho được nhưng đồng chí X ra đòn lúc này là quá cao tay .cảnh cáo trước sau này ra Hà nội mà lếu láo nữa là chết với ông nha, thôi thì một đời vì dân vì nước tiếng thơm còn mãi về sau, đấu cho tới cùng đi bác THanh ơi! Cháu dân thanh hoá con nhà đảng viên nòi đây, nhưng cũng chiệu không nổi rồi,không phản động không xong

  Trả lờiXóa
 10. Nguyễn Khảm (Điện Biên)lúc 10:51 18 tháng 1, 2013

  Nếu mà nói quản lý đất đai, bất động sản, định giá đất...gây thất thu thì Hà Nội, TpHCM, Cần Thơ, Hải Phòng còn gây thất thu lớn hơn Đà Nẵng nhiều. Nếu tính giá trị đất các dự án bỏ hoang trên cả nước thì gây thất thu lớn gấp mấy nghìn lần của Đà Nẵng. Đừng vì động cơ, thủ đoạn này-nọ mà vạch lá tìm sâu. Sâu chứa sâu chùm lù lù cả đống đang bày ra đó, ao không diệt đi, mất công tìm chuyện moi móc hạ uy danh nhau để làm gì? Dù ông Thanh có sai gì, nhưng nay kiên quyết cùng dân, giúp Đảng bắt sâu là tốt rồi. Xưa, dẫu là sĩ quan bên giặc, nhưng nhận ra sai đường, sang hàng ngũ cách mạng lại thành tướng tài của ta, thì sao?

  Trả lờiXóa
 11. Như kẻ cố cùng, đưa ra thông báo này là quá hèn mạt, sặc mùi tiểu nhân uế khí! Hóa ra, lại PR cho ông Thanh, ông ta đâu có tội gì lớn như mấy cha đâu?

  Trả lờiXóa
 12. Qua nội dung Kết luận thanh tra và lời bình của BaSam mà "ốc lưng tôi" thấy NỔI GAI giùm cho chàng Triệu Tử Long-Bá Thanh.
  "Chiến" là CHIẾN chứ có thể nào khác. Ai bảo mi không nhớ mà vận hành cho nhuyễn câu nói "nước sông không phạm nước giếng". Chuyện "quả đấm thép" TAN CHẢY thì TW 6 đã mần rồi, qua truông rồi, thì giờ đây đâu có thể đem ra "mần" lần 2 nữa? Vả lại, đ/c X đã "nhận trách nhiệm chính trị lớn" rồi - hết phim rồi, Triệu Tử Long ơi.

  Hôm trước, mừng Bá Bao công ra Ba Đình, tôi có khuyên đừng "nói trước, bước không qua" thế mà...
  Cũng hi vọng theo cựu nhà báo quê Cồn Dầu - hãy kiên nhẫn chờ Hải Vân Huyết Kiếm...

  Đệ (chứ không phải "để") yên xem "trời đất xoay vần ra răng" ???

  Trả lờiXóa
 13. Cố tình tìm cách đưa ra con số thất thu hơn 3,4 nghìn tỉ đồng. Thế cái của Nhà nước đã thu về mà thất thoát cả triệu tỉ vào túi riêng và nhóm lợi ích, thanh tra nào làm? Ông Bá Thanh cố làm rõ và đưa truy tố đi. Không đơn thuần trả thù sự moi moc , minh chứng, mà là công lý chính hiệu đấy!

  Trả lờiXóa
 14. Mình thấy những bọn trong đảng hiện giờ đang coi thường dân quá đỗi, thật khổ, họ ăn tiền của dân sau đó thì quay lại muốn đánh nhau với nhân dân,xem nhân dân như hai chiến tuyến. Thật buồn cho đảng cộng sản việt nam đổ bao xương máu để có kết cục này.

  Trả lờiXóa
 15. Đúng là "bó tay" với đồng chí X, kiểu này thỉ dân "ngu khu đen" còn khổ dài dài. Chắc sắp tới sẽ xảy ra "nội chiến" đây ! Hay chờ xem !

  Trả lờiXóa
 16. "Tại sao những khu vực Trọng điểm, "quả đấm thép", các Tổng Cty, Tập đoàn KT Nhà nước (như PVN, EVN, Sông Đà...), các nhóm lợi ích nguy hại tột đỉnh Tài chính Ngân hàng rút tỉa tiền nhà nước cả triệu tỉ đồng, các vụ lình xình rối beng Tiên Lãng, Ecopark Văn Giang...không thấy Thanh tra Chính phủ vào cuộc, ra Thông báo"
  Đồng chí "X" quyết hạ nốc ao Ô Thanh đã quá rõ. Nhưng, công lao với dân Đồng chí "X" còn thua xa và rất xa Ô Thanh.

  "Ông Thanh có tội gì tôi chưa biết nhưng ít ra thì ông đã xây dựng ra một thành phố đà nẵng đẹp, có chất lượng."
  "Nếu mà nói quản lý đất đai, bất động sản, định giá đất...gây thất thu thì Hà Nội, TpHCM, Cần Thơ, Hải Phòng còn gây thất thu lớn hơn Đà Nẵng nhiều. Nếu tính giá trị đất các dự án bỏ hoang trên cả nước thì gây thất thu lớn gấp mấy nghìn lần của Đà Nẵng."
  Đồng chí "X" kẻ tiểu nhân và lắm tội với dân quá!

  Trả lờiXóa
 17. Khi nào cũng vậy, ở đâu cũng vậy. Khi sếp không thích là vi phạm, là vượt rào...., khi sếp thích là chủ động, là sáng tạo.

  Trả lờiXóa
 18. Sắp tới không chừng Anh Bá Thanh nói chuyện với người nước ngoài cũng bị quy chụp là gián điệp, việt gian, CIA cũng nên! " Một bộ phận không nhỏ" đã bí tiểu, trung tiện tôi biết vì họ đã ói ra những thứ vừa ăn xong.

  Trả lờiXóa
 19. Cựu chiến binh đất việtlúc 22:41 18 tháng 1, 2013

  Toàn bọn đểu cáng cả chân mình dính đầy cứt lại cầm đuốc soi chân người, tung bản thông báo kết quả thanh tra này lên cho bàn dân thiên hạ biết cho thấy thái độ hèn mạt và lúng túng của nhóm lợi ích có khi không đánh gục được ông Thanh mà còn bị công đồng mạng ném đá nữa

  Trả lờiXóa
 20. Đến phần hay ho rồi đây. Bà con ơi!

  Trả lờiXóa
 21. Bao giờ có tam quyền phân lập thì mới có kết luận chính xác , còn như giờ nếu thanh tra lại Thanh tra thì còn sai phạm nhiều hơn.

  Trả lờiXóa
 22. Chuyện này bình thường thôi....Xem Tài sản cá nhân ( Vợ, Chồng, Anh, Em, Con , Cháu..)...biết liền...Làm Cộng sản mà gaiafu như thế, ai chẳng muốn làm ! Thôi! LO đoàn kết chống giặc Phương Bắc thôi bà con ơi.

  Trả lờiXóa
 23. Qua thực tế VN , có kinh nghiệm rồi : Chọn Ông quậy nhất làm Xếp của Lớp, bởi vì hiểu rõ học sinh quậy kiểu gì, như vậy dễ chống!!! Ông nào hiền quá có biết quậy thế nào đâu mà chống. Chuyện này bình thường, " Triệu tử long " sẽ không có việc gì....Đất đai là lĩnh vực tham nhũng số 1 mà....THế giới đánh giá như vậy.

  Trả lờiXóa