Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 1 tháng 11, 2016

Hội nghị TW4 thừa nhận 27 biểu hiện suy thoái, 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa'

Nghị quyết số 04-NQ/TW chỉ rõ 27 biểu hiện suy thoái thuộc 3 nhóm tư tưởng - chính trị, đạo đức-lối sống, và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. 
Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 30-10 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã thẳng thắn chỉ ra những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ và đề ra các giải pháp khắc phục. 
Theo đó, Trung ương chỉ rõ 27 biểu hiện suy thoái thuộc 3 nhóm tư tưởng - chính trị, đạo đức - lối sống, và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. 
9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị 
1) Phai nhạt lý tưởng cách mạng; dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hoài nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Marx - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 
2) Xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng; không kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; phụ hoạ theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái. 
3) Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Marx - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 
4) Không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác; né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao. 
5) Trong tự phê bình còn giấu giếm, không dám nhận khuyết điểm; khi có khuyết điểm thì thiếu thành khẩn, không tự giác nhận kỷ luật. Trong phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng. 
6) Nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nói không đi đôi với làm; hứa nhiều làm ít; nói một đằng, làm một nẻo; nói trong hội nghị khác, nói ngoài hội nghị khác; nói và làm không nhất quán giữa khi đương chức với lúc về nghỉ hưu. 
7) Duy ý chí, áp đặt, bảo thủ, chỉ làm theo ý mình; không chịu học tập, lắng nghe, tiếp thu ý kiến hợp lý của người khác. 
8) Tham vọng chức quyền, không chấp hành sự phân công của tổ chức; kén chọn chức danh, vị trí công tác; chọn nơi có nhiều lợi ích, chọn việc dễ, bỏ việc khó; không sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở nơi xa, nơi có khó khăn. Thậm chí còn tìm mọi cách để vận động, tác động, tranh thủ phiếu bầu, phiếu tín nhiệm cho cá nhân một cách không lành mạnh. 
9) Vướng vào "tư duy nhiệm kỳ", chỉ tập trung giải quyết những vấn đề ngắn hạn trước mắt, có lợi cho mình; tranh thủ bổ nhiệm người thân, người quen, người nhà dù không đủ tiêu chuẩn, điều kiện giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc bố trí, sắp xếp vào vị trí có nhiều lợi ích. 
9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống 
1) Cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; chỉ lo thu vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể; ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh, không muốn người khác hơn mình. 
2) Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ; đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức; cục bộ, bè phái, kèn cựa địa vị, tranh chức, tranh quyền; độc đoán, gia trưởng, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành. 
3) Kê khai tài sản, thu nhập không trung thực. 
4) Mắc bệnh "thành tích", háo danh, phô trương, che dấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích, "đánh bóng" tên tuổi; thích được đề cao, ca ngợi; "chạy thành tích", "chạy khen thưởng", "chạy danh hiệu". 
5) Quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị mình; thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân. 
6) Quyết định hoặc tổ chức thực hiện gây lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước, đất đai, tài nguyên...; đầu tư công tràn lan, hiệu quả thấp hoặc không hiệu quả; mua sắm, sử dụng tài sản công vượt quy định; chi tiêu công quỹ tuỳ tiện, vô nguyên tắc. Sử dụng lãng phí nguồn nhân lực, phí phạm thời gian lao động. 
7) Tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấu kết với doanh nghiệp, với đối tượng khác để trục lợi. Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực. 
8) Thao túng trong công tác cán bộ; chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội... Sử dụng quyền lực được giao để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi. 
9) Đánh bạc, rượu chè bê tha, mê tín dị đoan, ủng hộ hoặc tham gia các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp. Sa vào các tệ nạn xã hội, vi phạm thuần phong, mỹ tục, truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc, chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội. 
9 biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ 
1) Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; đòi thực hiện "đa nguyên, đa đảng". 
2) Phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đòi thực hiện thể chế "tam quyền phân lập", phát triển "xã hội dân sự". Phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai. 
3) Nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng; thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước. Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước. 
4) Kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ. Lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 
5) Phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang; đòi "phi chính trị hoá" quân đội và công an; xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; chia rẽ quân đội với công an; chia rẽ nhân dân với quân đội và công an. 
6) Móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập; vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng và Nhà nước. 
7) Đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; thông tin phiến diện, một chiều về tình hình quốc tế, gây bất lợi trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước. 
8) Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học-nghệ thuật. Tác động, lôi kéo, lái dư luận xã hội không theo đường lối của Đảng; cổ suý cho quan điểm, tư tưởng dân chủ cực đoan; thổi phồng mặt trái của xã hội. Sáng tác, quảng bá những tác phẩm văn hoá, nghệ thuật lệch lạc, bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của Đảng. 
9) Có tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan. Lợi dụng vấn đề "dân chủ", "nhân quyền", dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ, gây chia rẽ giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo, giữa dân tộc và tôn giáo, giữa các dân tộc, tôn giáo với Đảng và Nhà nước. 
(Tuổi trẻ)
------------

18 nhận xét:

 1. Bọn thủy điện Hố hô vẫn xả lũ khi đang có lũ ở Hà Tĩnh: http://m.tienphong.vn/xa-hoi/thuy-dien-ho-ho-lai-bat-ngo-xa-lu-luu-luong-lon-trong-dem-1068596.tpo
  Chúng vừa được bọn bộ công thương báo cáo với thủ tướng là thủy điện Hố hô xả lũ vừa qua là đúng quy trình???
  Báo cáo với Chính phủ, Bộ Công Thương cho rằng thủy điện Hố Hô xả lũ có gây ảnh hưởng nhất định cho hạ du nhưng phù hợp với quy trình vận hành hồ chứa???
  http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/thuy-dien-ho-ho-xa-lu-gay-anh-huong-nhung-dung-quy-trinh-20161101122454546.htm

  Trả lờiXóa
 2. Toàn là ngôn từ sáo rỗng xưa như trái đất đang lo vỡ nợ hơn chúa chổm tất cả lỗi do lãnh đạo. .

  Trả lờiXóa
 3. Chuẩn bị thành Hy lạp thứ 2 vẫn còn ngồi tụng Mark-Lê ! Trước tình hình sắp vỡ nợ , có ngu mà không "tự chuyển hóa" "tự diễn biến" ! Mà có khi chính những ông tụng kinh Mark Lê mạnh nhất lại "chuyển hóa" nhanh nhất khi ngân khố...cạn kiệt !

  Trả lờiXóa
 4. Hề hề,lão lú đang cuống lên rồi.
  Có lẽ nhìn đâu củng thấy,sờ đâu củng thấy "tự diễn biến" nên lão mới đẻ ra cái NQ đó.
  Không biết đến bao giờ thì lão mới chịu đi gặp cụ Mác,cụ Lê nhỉ?

  Trả lờiXóa
 5. Là người tâm huyết với đảng, tôi kính đề nghị các ông bà đồng chí ở bộ chính trị bổ sung vào 19 điều đv không được làm :
  - Điều 20 : Cấm không tự diễn biến.
  - Điều 21 : Cấm không tự chuyển hóa.
  để đến cuối năm, khi làm bản tự kiểm điểm, đv chúng tôi có điều kiện để phối kết hợp mọi thứ lại với nhau trong cùng một tờ giấy để chúng tôi đạt được danh hiệu đảng viên xuất sắc hoàn thành nhiệm vũ mỹ mãn.
  Chúc các đồng chí khẻo.

  Trả lờiXóa
 6. "Nói không đi đôi với làm; hứa nhiều làm ít; nói một đằng, làm một nẻo; nói trong hội nghị khác, nói ngoài hội nghị khác; nói và làm không nhất quán giữa khi đương chức với lúc về nghỉ hưu. "

  thế thì vướng khối thằng, lãnh đạo nào về hưu cũng nói rất hay ...

  Trả lờiXóa
 7. suy thoái là
  "Nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, "

  dân chủ đến thế là cùng, theo lời thằng lú đến thế là cùng

  Trả lờiXóa
 8. Phải nói là trên đời này con người có thói xấu gì thì cs đều có hết mới đúng

  Trả lờiXóa
 9. Khi một doanh nghiệp sắp phá sản, suốt ngày chỉ còn biết họp hành!

  Trả lờiXóa
 10. Hỏi đ/c Lú: soi vào "9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống" của đ/c thì đ/c Nông đức, Mạnh sức có suy thoái không? Tiền đâu mà xây biệt phủ dát vàng? Đạo đức gì mà vợ mới giỗ đầu đã lấy bạn của con làm vợ?đ/c Ba X có suy thoái không khi con gái thành tư bản đỏ, lại cài cắm con trai hỉ mũi chưa sạch vào các vị trí cao trong bộ máy? Đ/c Rứa mà tồi có suy thoái không khi nâng đỡ H. Hoàng, X. Thanh, La To và cho con gái mới rời nhà trẻ làm lãnh đạo các ông bạc đầu trong ngành xây dựng?...Kể ra thì nhiều lắm. Toàn các ông "nhớn" suy thoái cả. Mà ngưu tầm ngưu, mã tầm mã nên đội ngũ lãnh đạo dưới quyền các ông này cũng dạng ấy cả, tức là "suy thoái chứ còn gì nữa?".

  Trả lờiXóa
 11. Sâu dân mọt nước, cõi xưa - nay
  Họa tự bên trong, mọt ruỗng này
  Đánh trống, bỏ dùi không thực chất
  Cơ đồ suy bại, hỡi ai hay!

  Trả lờiXóa
 12. Nói theo cách nói của Anh họ cháu :

  27 loại hư hỏng = HƯ HỎNG ĐẾN THẾ LÀ CÙNG !
  TỰ DIỄN BIẾN ĐẾN THẾ LÀ CÙNG !
  TỰ THOÁI HÓA ĐẾN THẾ LÀ CÙNG !
  TỰ SA ĐỌA ĐẾN THẾ LÀ CÙNG !
  TỰ CẤU KẾT BÈ ĐẢNG ĐẾN THẾ LÀ CÙNG !
  TỰ CHÊ MÁC-LÊ ĐẾN THẾ LÀ CÙNG !
  TỰ Ý LƯỜI HỌC GƯƠNG CỤ ĐẾN THẾ LÀ CÙNG !
  TỰ GIÚP TRUNG CỘNG ĐẾN THẾ LÀ CÙNG !
  TỰ BÊU XẤU ĐẢNG ĐẾN THẾ LÀ CÙNG !
  TỰ BẮN CHẾT NHAU ĐẾN THẾ LÀ CÙNG !
  TỰ RA KHỎI ĐẢNG ĐẾN THẾ LÀ CÙNG !
  MONG ĐẢNG TAN RÃ ĐẾN THẾ LÀ CÙNG !

  Đảng ta phải như thế nào thì bây giờ nội bộ mới ra nông nỗi này chứ !
  Hết ngứa như ngứa ghẻ đến sợ ném chuột sẽ vỡ bình !
  Hết rút củi đáy nồi không xong thì lại sợ "Ta tự đánh ta "!
  Thật ra, Anh của cháu rất khôn, Anh ấy nói tuốt tuồn tuột những "phẩm chất cao quý " của nội bộ đảng để cho trong nước Nam ngoài Quốc tế người ta biết rõ
  sẽ khỏi bị bất ngờ một ngày nào đó Đảng của Anh ấy lâm chung không phải do Anh gây nên, mà là do không có thuốc chữa ! Cháu thương Anh họ của cháu lắm, nhưng chả biết cách nào giúp được ! Chả biết Đảng có còn nhớ câu : " Lòng Dân thương Đảng như là thương con !" nữa hay không ???!
  Nay cháu nhờ Chú Đại tá lại là nhà văn nữa Bùi Văn Bồng cho phép cháu được nỗi lòng của mình !
  Cháu xin biết ơn Chú !

  Gái họ Nguyễn xứ Đoài ( Tỉnh Hà Đông cũ)
  Kính !

  Trả lờiXóa
 13. Nói theo cách nói của Anh họ cháu :

  27 loại hư hỏng = HƯ HỎNG ĐẾN THẾ LÀ CÙNG !
  TỰ DIỄN BIẾN ĐẾN THẾ LÀ CÙNG !
  TỰ THOÁI HÓA ĐẾN THẾ LÀ CÙNG !
  TỰ SA ĐỌA ĐẾN THẾ LÀ CÙNG !
  TỰ CẤU KẾT BÈ ĐẢNG ĐẾN THẾ LÀ CÙNG !
  TỰ CHÊ MÁC-LÊ ĐẾN THẾ LÀ CÙNG !
  TỰ Ý LƯỜI HỌC GƯƠNG CỤ ĐẾN THẾ LÀ CÙNG !
  TỰ GIÚP TRUNG CỘNG ĐẾN THẾ LÀ CÙNG !
  TỰ BÊU XẤU ĐẢNG ĐẾN THẾ LÀ CÙNG !
  TỰ BẮN CHẾT NHAU ĐẾN THẾ LÀ CÙNG !
  TỰ RA KHỎI ĐẢNG ĐẾN THẾ LÀ CÙNG !
  MONG ĐẢNG TAN RÃ ĐẾN THẾ LÀ CÙNG !

  Đảng ta phải như thế nào thì bây giờ nội bộ mới ra nông nỗi này chứ !
  Hết ngứa như ngứa ghẻ đến sợ ném chuột sẽ vỡ bình !
  Hết rút củi đáy nồi không xong thì lại sợ "Ta tự đánh ta "!
  Thật ra, Anh của cháu rất khôn, Anh ấy nói tuốt tuồn tuột những "phẩm chất cao quý " của nội bộ đảng để cho trong nước Nam ngoài Quốc tế người ta biết rõ
  sẽ khỏi bị bất ngờ một ngày nào đó Đảng của Anh ấy lâm chung không phải do Anh gây nên, mà là do không có thuốc chữa ! Cháu thương Anh họ của cháu lắm, nhưng chả biết cách nào giúp được ! Chả biết Đảng có còn nhớ câu : " Lòng Dân thương Đảng như là thương con !" nữa hay không ???!
  Nay cháu nhờ Chú Đại tá lại là nhà văn nữa Bùi Văn Bồng cho phép cháu được nỗi lòng của mình !
  Cháu xin biết ơn Chú !

  Gái họ Nguyễn xứ Đoài ( Tỉnh Hà Đông cũ)
  Kính !

  Trả lờiXóa
 14. Hơn 60 năm tột đỉnh trí tuệ với toàn những chữ và khẩu hiệu rỗng toạc để mãi đến hôm nay mới đưa ra được 27 nhận định lại toàn với những khẩu tụng hoàng tưởng.
  Không có những quốc gia tiến bộ nào mà phải bỏ ra khối lượng tiền thuế dân khổng lồ để nuôi những thành phần đảng viên tuyên huấn và lực lượng công an vô sản xuất như trong các chế độ độc tài cs.

  Trả lờiXóa
 15. BỆNH LỪA DỐI
  “ Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCHTW ĐCS VN khóa XII do TBT Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 30-10 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã thẳng thắn chỉ ra những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ và đề ra các giải pháp khắc phục.
  Theo đó, Trung ương chỉ rõ 27 biểu hiện suy thoái thuộc 3 nhóm tư tưởng - chính trị, đạo đức - lối sống, và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”.
  Lẽ ra trong các căn bệnh mà HN TW 4 đề ra, phải có thêm căn bệnh này nữa. Ấy là bệnh “ lừa đối”.
  Trong dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (18/5/2015), TBT Nguyễn Phú Trọng đã nói: “Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. Vậy “thắng lợi” mà ông Trọng nói ở đây là thắng lợi gì vậy?Trong khi chính từ miệng các ông thừa nhận nguy cơ trong đảng hiện nay là “tự diễn biến, tự chuyển hóa. Nguy cơ này đang đe dọa sự tồn vong của chế độ? ”. Nghĩa là thối từ trong ruột thối ra.
  Cũng trong bài phát biểu này, ông Trọng khẳng định: “ CT Hồ Chí Minh là “Danh nhân văn hoá thế giới”.
  Ông Trọng là một tiến sỹ. Cho dù là tiễn sỹ giấy đi nữa, thì một điều mà đến đứa trẻ trâu cũng biết. Đó là ông Hồ Chí Minh chưa bao giờ được thế giới công nhận là DANH NHÂN VĂN HÓA THẾ GIỚI. Thật là vô liêm sỉ. Ai đã phong cho ông Hồ vinh dự này? Đã gọi là “ danh nhân văn hóa thế giới” thì phải được UNESCO vinh danh. Nhưng UNESCO không hề vinh danh ông Hồ là “ danh nhân văn hóa thế giới” như ông Trọng nói. Đúng là LÚ thật.
  Theo các tài liệu của UNESCO,thì ông Hồ chưa bao giờ UNESCO công nhận là “ danh nhân văn hóa thế giới”. Nhà báo Bùi Tín đã đến trụ sở của UNESCO ở Paris để tìm hiểu về vấn đề này như sau:
  “Tôi đã đến tận UNESCO để tìm và tôi đã gặp bà Elisabeth là người phụ trách thư viện của UNESCO. Bà xác định rõ :
  “Chủ trương của chúng tôi là không chủ trương tổ chức lễ kỷ niệm này để coi ông Hồ là danh nhân văn hoá thế giới”.

  Nhà nước cộng sản Việt Nam bây giờ bị nhiễm muôn vàn thứ bệnh. Mà bệnh nào cũng đang ở vào giai đoạn cuối, nghĩa là “vô phương cứu chữa”.
  Nhưng căn bệnh trầm trọng nhất, nguy hiểm nhất, gây hậu quả tệ hại nhất, là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, ấy là BỆNH LỪA DỐI.
  Nhà văn Nga Alexandre Soljenitsym từng nói:
  "Khi thấy thằng CS nói láo, ta phải đứng lên nói nó nói láo. Nếu ta không có can đảm nói nó nói láo, ta phải đứng lên ra đi, không ở lại nghe nó nói láo. Nếu ta không can đảm bỏ đi, mà phải ngồi lại nghe, ta sẽ không nói lại, những lời nó đã nói láo với người khác."
  Đức Dalai Lama lãnh tụ tinh thần Phật giáo Tây Tạng nói :
  "Cộng Sản là loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng đôc, sinh sôi, nẩy nở, trên rác rưởi của cuộc đời."

  Một cơ thể mà đầy bệnh hoạn tật nguyền như vậy thì đúng là một cơ thể đang chết, đang trong thời kỳ phân hủy. Như một căn nhà rệu rã từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, thì không có phương pháp nào có thể cứu chữa được. Chỉ còn một cách duy nhất, may ra chế độ này có thể cứu vãn được. Ấy là đưa Hồ Xuân Mãn, cựu Bí thư Thừa Thiên-Huế lên thay Tổng lú thì mới ....mau lành bệnh. Ôi ! Đau thương cho những kẻ ngồi nhìn chiếc bè đang phân rã tan hoang mà không chịu nhanh chân nhảy ra khỏi bè. Ai còn muốn sống thì hãy mau mau tự cứu lấy mình. Hãy học tập Lê Hiểu Đằng, GS Nguyễn Đình Cống, TS Đinh Đức Long,TS Phạm Chí Dũng ..vv..vv. Nghe mấy ông cs này ngồi than khóc mà thấy thật tội nghiệp. Nhưng, họ không mở mắt ra mà nhìn. Những Liên Xô, Đông ÂU đã chết. Ông nội của họ mà họ còn vứt vào sọt rác. Vậy mà một anh hàng xóm tép riu lại cứ đội lên trên đầu mà thờ. Lại còn đưa con ngáo ộp là Tư tưởng HCM ra lòe bịp thiên hạ. Thế mới nực cười.
  " Về đi thôi. Muộn lắm rồi. Làm gì có "muôn năm" mà đợi. Làm gì có "vẻ vang" mà thờ".  Trả lờiXóa
 16. Đảng CS Việt Nam
  Bị vô minh che phủ
  Và lòng Tham- Sân -Si
  Tạo luân hồi nghiệp quả.
  Đảng tuổi ngoài tám mươi
  Sinh-Trụ rồi Hoại-Diệt
  Theo quy luật tự nhiên
  Mà cố chống "diễn biến"
  Chống "thoái hóa" hoại diệt ?.
  Thôi còn nước còn tát
  Chắc hết nhiệm kỳ này
  Hoại diệt sao nhẹ nhàng.
  Đảng Cộng sản Việt Nam
  Ban chấp hành Trung ương
  Ủy viên Bộ Chính trị
  Các cán bộ Đảng viên
  Đừng sử dụng Công an
  Hay bộ đội đặc nhiệm
  Mà đàn áp nhân dân
  Đấu tranh vì dân chủ
  Gây đổ máu tan hoang
  Đừng làm như thế nhé
  Nếu vì lợi ích đảng
  Mà đảng đàn áp dân
  Thật nghiệp quả quá nặng
  Cho nhân dân Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 17. Ông Trọng vừa kỳ vaò bản án khai tử chính cái thể chế mà ông đang tôn thờ.Có hai điều chứng minh cho luận điểm đó
  1. Khi nói về nguy cơ do suy thoái, tự diễn biến , tự chuyển hóa v.v.trong đảng,ông ta chỉ lo "mất đảng và chế độ" không hề quan tâm gì đến vận mệnh dân tộc, sự tồn vong của đất nước.Vậy tại sao cái tổ chức chính trị gọi là Đàng CS của ông lại cứ ngồi lên đầu lên cổ nhân dân?
  2. Ông TRọng rất khoái trá liệt kê hàng loạt xấu xa của cán bộ đảng viên đảng ông, tưởng như vậy là tích cực chống tham nhũng; nhưng nhân dân không thể không tự hỏi: ơ hay, cái đảng này nó thoái hóa biến chất đến thế,thối tha đến thế, ,tại sao lại là đảng lãnh đạo đất nước? Vô lý quá. Vì vậy tốt nhất nên khai tử nó đi để xây dựng một thể chế chính trị tiến bộ hơn...

  Trả lờiXóa
 18. Ông Nặc danh 21:22 nói đúng đấy,tôi đồng ý !

  Trả lờiXóa