Translate

Trang BVB1

Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2016

Nước không lo giữ, chỉ sợ mất đảng, hết quyền

* PHẠM TRẦN
Chuyện đang râm ran cuối năm 2015 ở Việt Nam là ai cũng muốn biết mặt mũi kẻ đã tung ra chiến dịch chống đòi đảng Cộng sản chấm dứt độc quyền lãnh đạo và từ bỏ chủ nghĩa Cộng sản để đoàn kết dân chống đe dọa đô hộ từ Trung Quốc.
Các bài viết được phối hợp bởi Ban Tuyên giáo và Hội đồng Lý luận Trung ương. Ủy viên Bộ Chính trị khóa đảng XI, Đinh Thế Huynh là người đứng đầu cả hai tổ chức tuyên truyền này. 
Đôi khi Tổng cục Chính trị Quân đội cũng tham gia vào chiến dịch này. Do đó từ năm 2013, báo Quân đội Nhân dân của Bộ Quốc phòng đã đi tiên phong trong nhiệm vụ phản bác các quan điểm trái chiều với đảng. Các tác giả đã chỉ trích các lực lượng được họ gọi là “phản động”, “cơ hội chính trị”, “diễn biến hòa bình” và “các thế lực thù địch”, bao gồm cả các tổ chức chống đảng CSVN của người Việt Nam ở nước ngoài là những cá nhân và tổ chức chống đảng cầm quyền. 
TBT Nguyễn Phú Trọng:
  
“không đưa vào danh sách ứng cử những người có tham vọng quyền lực”
Nội dung quan điểm của đội ngũ tuyên truyền Đảng được tập trung vào 2 điểm chính: 
1.- Phải tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để làm nền tảng xây dựng đất nước. 
2.- Việt Nam không có sự lựa chọn nào khác ngoài con đường xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Nhưng đảng lại không có tư liệu nào, dù nhỏ nhất, chứng minh nhân dân đã bỏ phiếu mời đảng lãnh đạo mình. 
Đây cũng chính là lập trường của đảng CSVN được ghi trong Dự thảo Báo cáo Chính trị của Trung ương XI sẽ trình ra trước Đại hội đảng XII, dự trù đầu năm 2016. 
Lập trường này không mới mà chỉ tái khẳng định quan điềm đã ghi trong “Cương lĩnh Xây dựng Đất nước Trong Thời kỳ Qúa độ lên Xã hội Chủ nghĩa Xã Hội”, nguyên thủy từ năm 1991 được bổ sung và phát triển rộng thêm năm 2011 tại Đại hội đàng XI. 
Lý luận hoang tưởng
Trong Cương lĩnh, được coi như Hiến pháp của đảng, Ban Tuyên giáo và Hội đồng Lý luận Trung ương đã lý luận giáo điều, bảo thủ lạc hậu, và chậm tiết rằng:“Hiện tại, chủ nghĩa tư bản còn tiềm năng phát triển, nhưng về bản chất vẫn là một chế độ áp bức, bóc lột và bất công. Những mâu thuẫn cơ bản vốn có của chủ nghĩa tư bản, nhất là mâu thuẫn giữa tính chất xã hội hóa ngày càng cao của lực lượng sản xuất với chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa, chẳng những không giải quyết được mà ngày càng trở nên sâu sắc. Khủng hoảng kinh tế, chính trị, xã hội vẫn tiếp tục xảy ra. Chính sự vận động của những mâu thuẫn nội tại đó và cuộc đấu tranh của nhân dân lao động sẽ quyết định vận mệnh của chủ nghĩa tư bản.” 
Nhưng quyết định bằng cách nào thì Cương lĩnh giải thích: “Đặc điểm nổi bật trong giai đoạn hiện nay của thời đại là các nước với chế độ xã hội và trình độ phát triển khác nhau cùng tồn tại, vừa hợp tác vừa đấu tranh, cạnh tranh gay gắt vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, phát triển và tiến bộ xã hội dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng sẽ có những bước tiến mới. Theo quy luật tiến hóa của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội.” 
Trên thế giới chỉ còn lại 4 nước đi theo chủ nghĩa Cộng sản gồm Trung Hoa, Việt Nam, Bắc Hàn và Cuba. Nhưng Trung Hoa đưa ra “Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc”, coi đó là món đặc sản riêng dựa trên lý thuyết Mác-Lênin và tư tưởng Mao Trạch Đông. Việt Nam thì ỡm ờ với thứ chế độ theo Cộng sản nhưng núp dưới chiêu bài gọi là “để tiến tới”, hay “qúa độ lên Xã hội Chủ nghĩa” bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. 
Từ ngày khối Cộng sản tan rã từ 1989-1991, không có bất cứ nước nào trên thế giới chạy theo chủ nghĩa Cộng sản để thiết lập nhà nước Xã hội chủ nghĩa. Do đó, Cương lĩnh của đảng CSVN chỉ là tờ giấy có chữ nghĩa không tưởng, vô vọng và hão huyền. 
Không ai trong đảng CSVN, kể cả các Tổng Bí thư đã dám cam đoan đến bao giờ thì nhân dân Việt Nam được sống trong xã hội lý tưởng như đảng đang mơ trong giấc ngủ li bì. 
Hồi tháng 10 năm 2013, Tổng Bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng cũng đã nói: “Đổi mới chỉ là một giai đoạn, còn xây dựng CNXH còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa.” 
Nói như thế là phiêu lưu vô định hướng như người mù quờ quạng trong đếm tối. 
Bắc Hàn thì tiếp tục độc tài, nghèo nàn và lạc hậu trong khi Cuba chuẩn bị sang trang với quyết định bình thường quan hệ ngoại giao với Mỹ sau 50 năm chia cách và chịu cải thiện xã hội. 
Những “nhà lý luận của đảng” tiếp tục cù nhầy nói rằng mục tiêu của chế độ Xã hội Chủ nghĩa của Việt Nam là làm cho “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, nhưng họ lại không bào chữa được tại sao sau 30 năm đổi mới mà Việt Nam vẫn chưa làm nổi con ốc vít, vẫn ì ạch trong số các nước đứng cuối bảng về lợi tức đầu người; không tự chủ được kinh tế nên vẫn phải lệ thuộc vào kinh tế Trung Quốc để tồn tại; người dân không có các quyền dân chủ như quy định trong Hiến pháp; thiếu công bằng xã hội và lạc hậu hơn nhiều nước trong khu vực. 
Số người giầu ở Việt Nam tập trung vào những cán bộ, đảng viên biết tham nhũng, biết sử dụng chức vụ và quyền hành đề làm giầu và những người có cơ hội biết sống và doanh thương theo cơ chế. 
Đại đa số nhân dân, nhất là ở vùng nông thôn sâu và vùng xa vẫn sống nghèo từ đời này qua đời nọ. 
Đạo đức cán bộ đi xuống, luân thường đạo lý đảo ngược, tội phạm xã hội và các tệ nạn ma túy, mại dâm, băng đảng tăng cao mỗi năm. 
Như thế mà Nguyễn Nhâm vẫn có thể ngụy biện trên Tạp chí Cộng sản, cơ quan lý luận của đảng CSVN, rằng: “Để xây dựng đất nước theo mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Việt Nam không có con đường nào khác ngoài con đường xã hội chủ nghĩa. Chủ nghĩa xã hội đích thực vẫn là tương lai của nhân loại, vẫn là xã hội thay thế chủ nghĩa tư bản hiện đại; vì chủ nghĩa tư bản hiện đại tuy có một số ưu điểm, thành tựu nhưng không thể khắc phục được quy luật vốn có của lịch sử mà các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra.” (TCCS, 6/11/2015.
Tác giả còn mơ màng nói rằng: “Ngày nay, khi mà nhân loại đang tiến tới thời đại kinh tế tri thức thì những tiêu chí của chủ nghĩa xã hội có nhiều cơ sở để trở thành hiện thực; mặc dù, thời gian có thể phải nhiều năm, thậm chí nhiều chục năm. Thực tiễn trên đây cũng là cơ sở để lý giải về mối quan hệ gắn kết giữa yêu nước với yêu chủ nghĩa xã hội. Sự khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản hiện đại, sự “trở về” của nhân loại với học thuyết Mác - Lê-nin đang làm cho vấn đề “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” không chỉ là bài học lịch sử mà còn là yêu cầu khách quan của cả hiện tại và tương lai.” 
Tương tự, Tác giả Trần Văn Kim viết trên báo Quân đội Nhân Dân ngày 14/12/2015: “Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là con đường duy nhất đúng mà toàn Đảng, toàn quân cũng như mọi người dân Việt Nam đã và đang kiên trì, bền bỉ, quyết tâm thực hiện cho bằng được. Sẽ không có khó khăn, thách thức nào, không có thế lực chống đối nào có thể ngăn cản chúng ta thực hiện lý tưởng cao đẹp đó, bởi vì, đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử.” 
Loại lập luận tầm phào-ba láp này đã đóng góp vào tình trạng hoang mang, mất định hướng và bỏ hàng ngũ của một số trong nhỏ cán bộ đảng viên đã được Bộ Chính trị nhìn nhận trong 2 nguy cơ mới là “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa”. 
Hồi 1994, tại Hội nghị Đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII (20-25/1/1994), đảng đã nhìn nhận Việt Nam đang phải đối phó với 4 nguy cơ trước mắt là: nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế; nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa; nạn tham nhũng và các tệ nạn xã hội; âm mưu và hành động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. 
Báo cáo chính trị nói hết 
Giờ đây 21 năm sau, ngoài 4 nguy cơ vẫn tồn tại đảng còn chuốc thêm 2 nguy cơ đang làm lung lay đảng thì đã đủ để trả lời cho những lập luận “bảo hoàng hơn vua” của những cái loa tuyên truyền vô cảm của Tuyên giáo chưa? 
Những người này cũng nên biết tại sao Dự thảo báo cáo Chính trị tại Đại hội XII đã viết: “Công tác bảo vệ chính trị nội bộ có mặt còn hạn chế. Chưa nắm và giải quyết tốt vấn đề chính trị hiện nay, trong khi những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" có xu hướng diễn biến phức tạp trong Đảng, trong hệ thống chính trị và trong xã hội. Không ít cán bộ, đảng viên có những biểu hiện dao động, mất phương hướng, hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng, về mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đã xuất hiện những việc làm và phát ngôn vô nguyên tắc, trái với Cương lĩnh, đường lối, Điều lệ Đảng ở một số cán bộ, đảng viên.” 
Ngoài ra, khi họ chỉ biết cúi đầu xuống cát để bênh vực chế độ thì họ lại quên đi những việc làm hại dân, phá hoại đất nước của các đảng viên xấu. 
Bằng chứng này không cần tìm đâu xa. Dự thảo Báo cáo chính trị đã viết: “Nhiều cấp ủy đảng, chính quyền các cấp chưa thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt mục tiêu, yêu cầu. Tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, với những biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, xảy ra trên nhiều lĩnh vực, ở nhiều cấp, nhiều ngành, làm cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội, gây bức xúc trong dư luận, là thách thức nghiêm trọng đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của Nhà nước, đe dọa sự tồn vong của chế độ.” 
Nói vế nhân sự đảng, Dự thảo viết: “Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu trước nhân dân…Còn có biểu hiện quan liêu, cửa quyền, chưa thực sự sâu sát thực tế, cơ sở. Tình trạng nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít chậm được khắc phục.” 
Theo báo Tiền Phong thì báo cáo của nhà nước cho biết năm 2015, các vụ án, vụ việc tham nhũng gây thiệt hại gần 1 nghìn tỷ đồng, 10 nghìn m2 đất, nhưng chỉ thu hồi được hơn 500 tỷ và gần 3 nghìn m2 đất. 
Ông Huỳnh Phong Tranh, Tổng Thanh tra Chính phủ giải thích với Tiền Phong:“Tỷ lệ thu hồi tài sản năm sau cao hơn năm trước. Tuy nhiên kết quả đạt được vẫn còn hạn chế, chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu của công tác PCTN và kỳ vọng của nhân dân.
Nguyên nhân chủ yếu là do yếu tố chủ quan như: 
- Một số quan điểm, chủ trương của Đảng về thu hồi tài sản tham nhũng chưa được thể chế hóa kịp thời; các quy định của pháp luật về thu hồi tài sản tham nhũng phần lớn mang tính nguyên tắc, quy định trách nhiệm của từng cơ quan và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan chưa rõ ràng; việc nội luật hóa các quy định về thu hồi tài sản theo Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng còn chậm. 
- Cơ chế kiểm soát tài sản, kiểm soát thu nhập, quản lý các giao dịch về tài sản còn bất cập. Hệ thống đăng ký tài sản chưa phát triển. Giải pháp minh bạch tài sản, thu nhập nhằm phòng ngừa tham nhũng còn mang tính hình thức, hiệu quả thấp. 
- Công tác phát hiện tham nhũng còn hạn chế, không kịp thời. Không ít trường hợp các cơ quan tiến hành tố tụng chưa chú ý, không kịp thời áp dụng các biện pháp tư pháp, biện pháp khẩn cấp tạm thời: kê biên, tạm giữ, cấm dịch chuyển tài sản, phong tỏa tài khoản của bị can, bị cáo, tổ chức có liên quan v.v... 
- Việc xác định tài sản tham nhũng, tài sản có nguồn gốc từ tham nhũng hoặc bị thiệt hại do tham nhũng trong nhiều vụ việc rất phức tạp. Nhiều vụ còn có trở ngại từ công tác giám định tư pháp.” 
Cười ra nước mắt
Liên quan đến chuyện kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên, nhất là các cấp lãnh đạo và có trách nhiệm liên hệ đến các cơ chế làm ra tiền, đóng thuế, cửa khẩu, ngân hàng, đất đai v.v... thì ở Việt Nam thời Cộng sản có nhiều chuyện cười ra nước mắt. 
Một trong nhưng mẩu chuyện được ông Ngô Mạnh Hùng, phó cục trưởng Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ), nêu lên tại hội thảo quốc tế “Xây dựng thiết chế kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, người có chức vụ, quyền hạn” do Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức tại Quảng Ninh ngày 10/12/2015. 
Báo Tuổi trẻ ghi lại lời ông Hùng kể về một trường hợp cụ thể là ông Nguyễn Văn A (không phải tên thật) cho biết: "Đầu tiên ông này kê khai tài sản gồm có 3 căn nhà, 1 ôtô, thu nhập 360 triệu đồng/năm. 
Sau khi có đơn tố cáo, cơ quan chức năng yêu cầu kê khai bổ sung, ông này kê khai thêm hai tài sản lớn hơn là một căn nhà ở quận 2, TP.HCM diện tích 539m2 và một mảnh đất tại quận 9 có diện tích 10.000m2 mua cùng bạn. 
Tiếp tục được yêu cầu kê khai bổ sung lần thứ hai, ông kê thêm 6 thửa đất ở quận 9 (trong đó có 2 thửa vừa chuyển nhượng cho người khác) và một thửa đất ở quận 2. 
Cơ quan chức năng xác minh thì thấy ông này còn có thêm 9 thửa đất khác tại quận 9 và quận 2 với tổng diện tích khoảng 15.000m2 và tổng cổ phiếu nắm giữ gần 24 tỉ đồng.” 
Tuổi Trẻ viết tiếp: “Ngạc nhiên hơn, khi ông Hùng cho hay dù ông A nhiều lần không trung thực, kê khai tài sản không đúng nhưng hình thức xử lý với ông này chỉ là "khiển trách về Đảng". Sau vụ việc, cũng không một cơ quan nào xác minh dòng thu nhập ra, vào, cũng không thấy một cơ quan nào thanh tra xem việc thăng tiến, chức vụ, quan hệ ông này ra sao.” 
Tài sản công biến dân thành tài sản tư 
Tham gia phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Đình Quyền - phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp cũng cho hay: “Trong khi ở VN kiểm soát thu nhập yếu, khi kê khai thường không có gì. "Chẳng ai dại gì mà kê khai xe hơi xịn hàng chục tỉ, mua nhà hàng trăm tỉ. Người ta nói con đường đi lên của các đại gia ở VN gần giống như con đường đi lên của các đại gia ở Nga thời hậu Xô viết, đó là con đường những tài sản công dần trở thành những tài sản tư thông qua cổ phần hóa, tham nhũng” 
Cũng tại Hội thảo này, nhiều tham dự viên than phiền rằng, khi khai thì Bộ trưởng nói không có gì nhưng vợ con lại chi tiêu tiền tỷ, có nhiều tài sản thì họ lại không nằm trong diện bị điếu tra nên tham nhũng bị phân tán dễ dàng. 
Chế độ như thế thì dân phải đói nghèo và bị bóc lột là chuyện đã xảy ra cho nên cần phải thay đổi để cứu nước, an dân. Một cách cụ thể nhất là đảng CSVN phải biết đặt quyền lợi tối thượng của đất nước lên trên quyến lợi đảng để từ bỏ độc quyền lãnh đạo, trả lại quyền làm chủ đất nước cho dân. 
Việt Nam cần có một Nhà nước mới dân chủ do dân lập ra và biết tôn trọng mọi quyền tự do cơ bản của công dân như Hiến pháp năm 2013 đã viết. 
Trước thềm Đại hội đảng XII, nhiều khối tranh đấu và trí thức trong nước đã lên tiếng khuyên đảng hãy vì quyền lợi tối cao của đất nước mà thay đổi để cứu nước và đoàn kết toàn dân trước nguy cơ đô hộ của Trung Quốc. 
Nhưng ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chống lại. Trong diễn văn khai mạc Hội nghị Trung ương 13 ngày 14/12 (2015), ông Trọng tiết lộ trong số những ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện đảng XII “Cũng có những ý kiến chưa tán thành hoặc chưa nhất trí cao một số nội dung cụ thể.” 
Ông nói: “Cá biệt, có ý kiến đề nghị Đại hội XII của Đảng thay đổi Cương lĩnh và Điều lệ Đảng, đi ngược lại quan điểm, đường lối cơ bản của Đảng đã được khẳng định tại Cương lĩnh của Đảng (bổ sung, phát triển năm 2011) và Hiến pháp năm 2013.” 
Sau đó, ông kêu gọi các Ủy viên Trung ương 11 hãy: “Bày tỏ chính kiến đối với những ý kiến sai trái, đi ngược lại quan điểm, đường lối cơ bản của Đảng. Từ đó, xem xét thông qua toàn văn Báo cáo chính trị và Báo cáo kinh tế - xã hội trình Đại hội XII của Đảng.” 
Như thế là ông Trọng đã đứng về phe Tuyên Giáo, Hội đồng Lý luận Trung ương và Tổng Cục Chính trị Quân đội để tiếp tục bảo vệ chế độ theo chủ nghĩa Cộng sản và bảo vệ quyền cai trị độc tôn cho đảng. 
Ông Trọng đã đặt quyền lợi của thiểu số trên 3 triệu Đảng viên lên trên quyền lợi thiêng liêng và tối thượng của 90 triệu dân. 
Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã nói Tổ Quốc không phải của riêng ai, nhưng hành động của ông Nguyễn Phú Trọng đã coi đảng cũng là Tổ quốc nên đất nước lâm nguy là tất yếu. 
Việc này cũng đã được Phùng Quang Thanh, Đại tướng Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trường Quốc phòng nói tại Quốc hội ngày 22/10/2015: “Nếu mà mất Đảng, mất chế độ thì biển đảo cũng mất.” 
Nhưng ông Thanh cũng đã biết dù đảng của ông còn sống mà Hoàng Sa đã nằm gọn trong tay Trung Quốc từ tháng 1/1974 và 7 đảo và bãi đã của Việt Nam ở Trường Sa cũng đã bị quân Trung Quốc đánh chiếm từ ngày 14/3/1988. 
Trong khi đó ngư dân Việt Nam tiếp tục bị hải quân Trung Quốc tấn công, đánh đập và tích thu tài sản khi đánh bắt ở Hoàng Sa và Trường Sa thì ông Phùng Quang Thanh ở đâu, làm gì mà không dám hé răng? 
Trung Quốc cũng đã cải tạo các khu chiếm được của Việt Nam ở Trường Sa để xây căn cứ quân sự đe dọa an ninh Việt Nam bây giờ và mai sau mà ông Thanh vẫn hớn hở nói trước Quốc Hội: “Về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý vẫn bảo vệ tốt, không ai xâm phạm được, các điểm đóng quân của ta ở quần đảo Trường Sa vẫn được đảm bảo, không mất điểm nào. Khu vực thềm lục địa, chúng ta có các nhà giàn dầu khí, vẫn đảm bảm tốt. Ta có sửa chữa, nâng cấp, cải tạo mới thêm một số nhà giàn. Góp phần đảm bảo giữ chủ quyền, không để cho nước ngoài đến đóng xen kẽ vào… 
Chúng ta đảm bảo chủ quyền trên biển, các hoạt động kinh tế như mấy chục giếng khoan dầu vẫn hoạt động tốt, chúng ta bảo vệ để không giếng nào bị ngừng hoạt động. Khai thác nghề cá của ngư dân không bị ảnh hưởng, trong 200 hải lý thì bà con vẫn đánh cá bình thường, những âu tàu mà chúng ta làm được càng khuyến khích ngư dân bám biển, kết hợp với bảo vệ chủ quyền. 
Quản lý trên biển đã giữ được hòa bình, ổn định, trên thực địa thì phải bảo vệ rất quyết liệt nhưng tuyệt đối không dùng vũ lực, đúng với quy định của luật pháp quốc tế.” (báo Tuổi Trẻ, 20/10/2015).
Nói như thế là ông Thanh đã chấp nhận “giữ nguyên trạng” tình hình ở Biển Đông để thừa nhận quyến làm chủ của Trung Quốc ở Hoàng Sa và một phần Trường Sa. 
Quốc hội Việt Nam, những người mang danh đại biểu của dân mà không biết cái ý thâm độc “nối giáo cho giặc” của ông Phùng Quang Thanh hay sao mà chưa thấy ai lên tiếng? 
Như vậy rõ ràng là Đảng, quân đội và nhà nước CSVN đã không dám đấu tranh giành lại chủ quyền toàn vẹn ở Hoàng Sa và Trường Sa, dù bằng biện pháp hòa bình là kiện Trung Quốc ra tòa án Quốc tế như Phi Luật Tân đã làm thì đảng và chế độ này có đáng tồn tại không, hay cứ vô cảm để vô ích?
12/015
P.Tr/ DLB
------------

30 nhận xét:

 1. "Chủ nghĩa xã hội đích thực vẫn là tương lai của nhân loại,vẫn là xã hội thay thế chủ nghĩa tư bản hiện đại"
  Mấy cha nội này chỉ cắt dán từ mấy cái thứ gọi là cương lĩnh để vừa lòng lão lú,vinh thân phì gia thôi chứ tụi hắn thừa biết,chỉ có những kẻ tâm thần đích thực mới suy nghĩ như thế.
  Albert Einstein :
  "Có 2 điều vô tận,đó là vũ trụ và sự ngu dốt của con người.Tôi không chắc lắm về điều thứ nhất".

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. ngu, lú, tâm thần... khối ra đấy
   lũ ăn thịt người không tanh
   Đất liền, biển, hải đào đã có tồng tí tập lo dùm rồi
   chỉ lo đấu đá tranh giành ghế thôi

   Xóa
  2. " Quyền lực luôn luôn thu hút những kẻ không có đạo đức "
   Albert Eintein .

   Xóa
  3. Giới trẻ hiện nay đủ thông tin để thắc mắc và tìm hiểu những người như ông TBT làm sao lại đứng đầu quốc gia. Đảng CSVN phải chịu trách nhiệm cho những gì họ đã làm, đang làm chứ không phải cho những gì họ hi vọng làm được. Đó mới là chính trị. Còn làm mà hi vọng tương lai được lên thiên đàng, đến miền cực lạc thì giáo lý này là giáo lý của tôn giáo. VN không phải chỉ là quốc gia nối dài của chế độ phong kiến kiểu mới mà còn là một quốc gia tôn giáo với hơn ba triệu thành viên. 3 triệu người nắm của cải của phần còn lại. Ở nơi không có công bằng, không có danh dự thì sẽ không có lòng trung thành. Đó là chân lý.

   Xóa
 2. Ở VN : Người " NGU DỐT" lại thích làm lãnh đạo, cái tệ hại bật nhất lại tự cho mình được quyền lãnh đạo! Để áp đặt cái "NGU DỐT" của mình cho người khác .!

  Trả lờiXóa
 3. "Nhờn nhợt màu da", mặt tái mét, mắt cụp xuống, nguy cơ 'vong dương':
  “không đưa vào danh sách ứng cử những người có tham vọng quyền lực”
  > He...he..chính ông Trọng là người có tham vọng quyền lực nhất!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nguyễn Phương04:08 10 tháng 1, 2016

   2016, Trọng sẽ chết, tuổi Thân, năm tuổi, đại nạn hạn lớn, sống không có hậu. Quy luật rồi!

   Xóa
 4. Dân lương thiện04:02 10 tháng 1, 2016

  Đọc nhiều, thấy KẾ HOẠCH TÁC CHIẾN của Tổng Trọng ghê quá, bỗng thấy mệt mỏi về sự nhàm chán của mấy lão bảo thủ LO GIỮ GHẾ MÀ KHÔNG BIẾT GIỮ LINH HỒN.
  Bây giờ đã là Tháng 12 năm Ất Mùi.
  Chỉ còn một tháng nữa là năm BÍNH THÂN.
  Nghe nói BÍNH THÂN LÀ LỬA.
  Lại nghe nói GIÁP THÂN LÀ NƯỚC
  NƯỚC LỬA GIAO NHAU: NƯỚC BỐC HƠI
  LỬA TẮT.
  TẤT CẢ LỤI TÀN?????

  Trả lờiXóa
 5. Nếu thực sự có " thế lực thù địch " chống phá VN thì thay vào khủng bố , âm mưu lật đổ , tuyên truyền thông tin xấu , độc . Thế lực thù địch này sẽ viết bài ca ngợi đường lối của ĐCS , ca ngợi CN Mác - Lê , ca ngợi kinh tế thị trường định hướng XHCN , ca ngợi tình hữu nghị Việt - Trung , 4 tốt và 16 chữ vàng , để cho ĐCS tiếp tục lãnh đạo là VN sẽ tự chết mà không cần đến bạo lực để chống VN . Nếu đúng như trên thì " thế lực thù địch " là có thật ! Nó là ai vậy ? hừm , hỏi ngớ ngẩn ! Thì cứ soi ai có đủ các điều kiện viết ở trên là biết liền . Aaaa ! Các đ/c có chung ý thức hệ phương Bắc ! Đúng , và ĐCSVN biết là có thế lực thù địch nhưng mỗi tội là không nhìn ra . Phải cảnh giác với kẻ chỉ tung hô , ca ngợi , còn những người thích được tung hô ca ngợi chắc chắn dính đạn bọc đường của con rắn độc . Nhiều nước trên thế giới có đủ tiêu chuẩn để bước vào ngưỡng cửa của CNXH , nhưng dưới sự lãnh đạo của ĐCS cùng với đường lối chính trị kinh tế như hiện nay thì tiến lên CNXH đối với VN là không bao giờ đến , khẳng định chắc chắn 100% . Công nghiệp đơn sơ , kinh tế lờ đờ , chính trị ỡm ờ , kẻ thù kìm hãm , tội phạm gia tăng , tham nhũng ngập tràn . CNXH ? ẢO tuyệt đối và toàn diện !!!

  Trả lờiXóa
 6. Ảnh lão Trọng phát biểu sau Hội nghị TW 12 qua thần sắc thấy sức tàn lực kiệt quá. Biểu hiện nguy cơ 'vong dương' sắp đi gặp Mác-Lê là phải rồi.

  Trả lờiXóa
 7. Cà cuống chết đến đít còn cay!

  Trả lờiXóa
 8. Trong Cương lĩnh, được coi như Hiến pháp của đảng, Ban Tuyên giáo và Hội đồng Lý luận Trung ương đã lý luận giáo điều, bảo thủ lạc hậu, và chậm tiết rằng:“Hiện tại, chủ nghĩa tư bản còn tiềm năng phát triển, nhưng về bản chất vẫn là một chế độ áp bức, bóc lột và bất công"?
  Thế mấy cha đang dùng hàng của tư bản Mỹ, Nhật, Đức sản xuất đấy! Sao mà ăn nói ngu như, à, hơn mấy con bò! Mà tại sao cứ đổ xô qua bọn bóc lột để học tập vậy?
  Không có tư bản, cộng sản ra ma rồi!
  Không có cộng sản, tư bản phát triển ổn định hơn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tư bản nó cho tiền, vay tiền để mà thoát chết đói, mà công nghiệp hóa, mà có hàng hóa dùng, mà có ô tô đi, có ti vi xem, có điện thoại liên lạc,... vậy mà tuyên giáo cs vô ơn còn nói láo.
   dân nuôi đảng, chết cho đảng ăn trên ngồi trốc mà gọi dân là "thế lực thù địch";"phản động"
   đúng là một lũ mất dạy, vô ơn.

   Xóa
  2. CS vô ơn mất dậy chửi cho là còn nhẹ
   CS vô ơn còn dám giết cả người nuôi chúng ăn dầm ở dề luôn ấy chứ (gương taỳ đình của bà cát Hanh long) còn sờ sò ra đó
   có thằng còn đấu tố cả cha mẹ mìnb để lấy điểm với quan thầy nữa ấy chứ

   Xóa
  3. Hôm nay đọc tin tển lính IS giết mẹ ruột trước đám đông vì bà khuyên nó từ bỏ is, bỗng nhớ ngày xưa Xuân Diệu chửi cha vì không " chưa giác ngộ cách mạng" sợ thật vì thấy giống nhau

   Xóa
 9. " Khong dua vao danh sach ung cu nhung nguoi co tham vong quyen luc ... tru tao ra! "

  Trả lờiXóa
 10. Vấn đề là thế này:
  Lực lượng sản xuất giống như cơ thể, Quan hệ sản xuất giống như chiếc áo.
  Trong khi cơ thể phát triển 6-7%/ năm, chiếc áo chỉ nới ra 0,1%.
  Chẳng khó gì để dưa ra kết luận! Cố giữ chiếc áo ấy là "không tưởng"!

  Trả lờiXóa
 11. Tuyên giáo hội đồng lú lẫn nói ai nghe mà cứ rao giảng chẳng qua lo cái ghế quyền lợi của mình. Nguyễn Đức Bình, Lê Xuân Tùng, Nguyễn Phú Trong, Đình Huynh vv...điển hình cho phái bảo thủ giáo điều và ngu dốt.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chính xác! Toàn bọn ăn tục nói phét lừa thiên hạ làm giàu! Hic, hết thời rồi.

   Xóa
 12. Tình hình Đất nước hiện nay có mấy vấn đề lớn như sau:
  1/ Giữ vững ổn định chính trị
  2/Phát triển kinh tế bền vững.
  3/ Đấu tranh giữ vững Chủ quyền biển đảo.
  Ông Nguyễn Tấn Dũng hội tụ đầy đủ cả 3 yếu tố này, các vị còn lại không đủ tầm. Riêng vấn đề thứ 3, chí ít thì ông Dũng còn biết "đánh giặc miệng", nhìn các vị còn lại mà thấy nản!

  Trả lờiXóa
 13. TBT Nguyễn phú Trọng không còn một chút nhựa sống,ông lui về và nghỉ dưỡng là đúng nhất ! có người 90 tuổi vẫn còn khỏe mạnh và sáng suốt,nhưng ông TBT Trọng tuy mới có 71 nhưng quá sức già nua và hình như không còn một chút minh mẫn nào !

  Trả lờiXóa
 14. => Như một thây ma sắp xuống huyệt ! hãy chết đi cho đất nước được nhờ !

  Trả lờiXóa
 15. Có con đường đi lên chủ nghĩa xã hội thật à? sao không đưa Dân tộc đi thẳng mà cứ vòng vo mãi thế.
  "Muốn xây dựng CNXH thì trươc hết phải có con người XHCN.." mấy chuc năm đào tạo ,xây dựng con người XHCN mà ngày nay cư thích đi xuât khẩu lao động,thích đi làm thuê cho tư bổn để được đổi đời.
  Cải cách ruộng đất,giêt Địa chủ để lấy ruộng chia cho dân cày,cải tạo Tư bổn,xóa bỏ Tư sản để Công nhân làm chủ nhà máy,công xưởng,hầm mỏ,đồn điền lâu rồi sao bây giờ vẫn hang triệu kẻ đi làm thuê.
  Đĩ điếm,cờ bạc,thuốc phiên,rượu cồn là tan dư của chế độ cũ thế mà bây giờ nó phat triển mạnh thế.
  Tham nhũng chỉ có ở phường quan lại,chứ Người cọng sản chỉ biêt đấu tranh vì giai câp,vì Dân tộc,thế mà từ vấn nạn nay trở thành Quôc nạn.
  Càng kể ra càng muốn ngất xủi luôn.
  Té ra con đường chủ nghĩa xã hội cung đi như vây.

  Trả lờiXóa
 16. Thức khuya dậy sớm lên mạng,thật là yêu nước ,không ai muốn buông trôi,
  Anh Phạm Trần nói rất phải,dù từ xa xôi,
  Nhưng ngẫm lại xem,
  Thời đệ nhất của nước Nam,nước mất chỉ giây phút,cả Đảng Cần Vị mất luôn,tất cả vào trại Côn Lôn.
  Thời đệ nhị nước Nam ta,đàng của Vua rã đám,tham nhũng theo hệ thống quân giai,nên nước mất trong chớp mắt.
  Từ đó suy ra,nước mất thì đảng mất,đảng mất ,rã đám thì nước mất,nhà cũng tan theo.
  Cái sai của hôm qua ai cũng rõ,nên nay ai cũng thấy giữ nước đi đôi với giữ đội ngũ tiên phong.Giặc lúc nào cũng lăm le và cả xâm phạm bờ cõi bầu trời biển cả...ngủ gật là bị tàu lạ đâm ngay và chìm.
  Đảng nào ở xứ ta cũng vậy thôi,đều là con dân nước Việt,đảng nào rã thì thôi,nếu nay mà ĐCSVN không còn xứng đáng nữa thì nó rã,AI ƠI chớ tố và diệt sạch nó thì hổng xong đâu.
  Đất nước ta lầm than,đâu chỉ tại ĐCSVN hỡi các bạn,
  Hoà bình thì làm ăn đi,ai lại gây chiến nhau,
  Bắc thì cải cái gì mà giết chóc tùm lum,làm cho mất đoàn kết ghê gớm,
  Nam thì vừa tố vừa diệt như làm cỏ ,người chết trôi không đầu,thây vùi khắp chốn,nhà lao mọc như nắm,tự thiêu khắp nơi,đến nữ sinh căm đến mức thách đố với toà án đặc biệt.
  Cả triệu tấn bom dội xuống đầu Dân tộc
  Hàng triệu nông dân chia ruộng rồi bỏ hoang,
  Suốt hơn 40 năm tròi bao vây cấm vận không lọt...
  Vậy thì làm gì có cái thứ máy móc tự mọc để tư bản chủ nghĩa,hay xã hội chủ nghĩa.Ngày nay mà chưa có tự động và cơ khí hoá...thì làm mướn chưa xong chứ chủ nghĩa nọ kia.
  Giải phóng giai cấp là danh,nhưng cũng là thật,nay thì giải phóng hết rồi,hết ai là vô sản nữa.và chả mấy người là tư sản ...
  Vậy thì duy nhất chỉ một con đường đó là chủ nghĩa xã hội Dân tộc.
  Lãnh đạo mà sai thì thay người khác,chứ thay chế độ thì phải có cái chế độ gì đó để thay chứ.
  Cách mạng là phải đánh giá khách quan,manh động là đưa cả Dân tộc tự sát.
  Công Sơn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tiến sĩ Trần Nhơn - Nghĩ về Bạc Hy Lai...

   Ăn cơm ta lại nói chuyện Tàu,
   Việt Nam, Trung Quốc khác gì nhau!
   Dũng này đi (?) Dũng kia lại tới,
   Chút xôn xao sóng động ao bèo.
   Dù thay cả "Tứ trụ triều đình",
   Đảng vi tối thượng dân vi khinh;
   "Vua tập thể" ngồi trên luật pháp,
   Hy vọng gi lấy lại niềm tin?
   - See more at: https://www.danluan.org/tu-khoa/tran-nhon#sthash.FKstrIFr.dpuf
   phải phá bỏ, TRIỆT"SẢN" mới mong có thay đổi tiến bộ.

   Xóa
  2. Cái gọi là công tác nhân sự lựa chọn tổng bí thư và ban lãnh đạo mới có đủ “bản lĩnh chính trị” mà thằng nguyễn phú trọng nói tới (hay chúng thường nói theo thuật ngữ chính trị là “kiên định lập trường cs”)-mà thực chất là chúng đang tìm NHỮNG KẺ CÓ ĐỦ ĐỘ LỲ LỢM-TRÂNG TRÁO-NGOAN CỐ-VÔ LIÊM SỶ NHẤT TRONG ĐẢNG ĐỂ TIẾN CỬ TỔNG BÍ THƯ VÀ BAN LÃNH ĐẠO CAO NHÂT, bất chấp sự công phẫn nguyền rủa của dư luận nhân dân trong nước và thế giới ĐỂ CÓ THỂ TIẾP TỤC CÂU GIỜ GIỮ CHO ĐƯỢC CHẾ ĐỘ LƯU MANH-PHẢN ĐỘNG-ĐỘC ĐẢNG CSVN TOÀN TRỊ-ĐỘC TÀI ĐỂ THAM NHŨNG, DÙ CÓ PHẢI LÀM TAY SAI CHO CSTQ, DÙ CÓ PHẢI CẮT MÂT LÃNH THỔ BIỂN ĐẢO, DÙ CÓ PHẢI SÁT NHẬP VÀO TÀU VÀ CHỐNG LẠI DÂN TỘC VN , hoặc nói theo lối nói dân gian là CỐ ĐẤM ĂN XÔI.

   Xóa
 17. một tổ chức tham nhũng chuyên lừa dân ăn bám ngân sách, đục khoét lớn nhất là cái đảng csVN thì không ai dám chỉ thẳng ra?
  đảng không những tham nhũng tiền bạc, đất đai, của cải... mà còn tham nhũng độc tài về quyền lực.
  Nội chỉ riêng việc đại hội đảng các cấp từ cơ sở đến đại hội đảng toàn quốc lần thứ 12 này đã cướp đi của người dân khoảng 1,5 đến 2 tỷ đô la (= khoảng 35-40 ngàn tỷ VNĐ đấy các vị ạ.) có kẻ tham nhũng nào lớn hơn không?
  cá nhân tham nhũng vẫn có cơ đòi lại được, chứ tập thể tham nhũng có hệ thống, có tổ chức, được "hiến pháp";"luật pháp" bảo vệ như thế thì bao giờ đòi được, chống được? chống ai?
  Cái nguy hiểm nhất là để bảo vệ ngai vàng độc tài toàn trị thì đảng csVN lại cam tâm làm tay sai cho csTQ.
  Là lũ tay sai do đầu sỏ cs quốc tế lập ra và nuôi dưỡng (để thực hiện mục tiêu “thế giới đại đồng”) sau khi cướp được quyền cai trị cả nước, chúng đã trả “ơn” quan thầy TQ của chúng bằng việc dùng công hàm 1958 để công nhận cái tuyên bố của TQ về chủ quyền ở Biển Đông (trong đó có quần đảo Hoàng Sa –“Tây sa” và Trường Sa –“Nam Sa”), cũng như làm ngơ trước việc TQ chiếm đóng Trường Sa 1974 và ươn hèn lệnh cho lính Hải quân ta án binh bất động mặc cho TQ đánh chiếm Gạc Ma 1988… ngoài ra, Điểm cao 1509 (Vị xuyên-Hà Giang) khống chế toàn bộ khu vực Việt Bắc, phần lớn thác Bản Giốc ( Cao Bằng); Ải Nam Quan (Lạng Sơn); Bãi Tục Lãm (Quảng Ninh)… đều bị chúng cắt dâng cho csTQ.
  Lo sợ không có kẻ chống lưng, năm 1990, những tên cầm đầu đảng csVN sang Thành Đô cam kết làm tay sai cho TQ, mong được TQ bảo kê cho sự cầm quyền bất chính của chúng- chúng chủ trương sát nhập VN vào TQ? Điều mà đến nay chúng vẫn bưng bít nội dung những thỏa thuận ngầm đầy tội lỗi này.
  sau hội nghị Thành Đô, thì đảng CSVN đã ký ngay 2 hiệp ước Biên giới Việt Trung ngày 30/12/1999 để giao 1694 km vuông đất trên biên giới cho Trung Quốc và hiệp ước phân định vịnh Bắc Bộ ngày 25/12/2000 giao 11000 km vuông lãnh hải ở Biển Đông cho Trung Cộng
  Suốt bốn nghìn năm cha ông ta tạo dựng, Đổ bao mồ hôi xương máu ra gìn giữ quyết không để mất một tấc đất của tiền nhân để lại cho con cháu trên đất nước VN này, thế mà dưới ách cai trị của lũ vong bản tay sai Tàu –csVN đã để mất đất biên giới diện tích bằng cả tỉnh Thái Bình, mất gần hết chủ quyền ở Biển Đông.
  Hiện nay, Trọng lú và bè lũ tay sai lê chiêu thống đang thực hiện lộ trình mà đảng csVN đã ký với TQ ở Thành Đô 1990, điều này là cực kỳ nguy hiểm, tham ô tham nhũng cũng không thể nguy hiểm bằng.
  phải tiêu diệt lũ lê chiêu thống trong đảng csVn.
  phải giải tán đảng csvn để cứu nước.
  phải xóa bỏ điều 4 hiến pháp, thả tù chính trị, đa đảng cạnh tranh và bầu cử tranh cử tự do dân chủ.
  ai có khả năng làm được điều đó thì ủng hộ, bất kể quá khứ họ thế nào, kẻ nào ngăn cản đường đi của dân tộc tới tương lai kẻ đó phải bị dẹp bỏ.
  Dân tộc VN muôn năm
  Nước VN muôn năm.

  Trả lờiXóa
 18. Phải thấy rằng: ông Dũng dưới trướng của ông Trọng mà trọng không kỷ luật được thì những ai ủng hộ ông trọng hãy hỏi vì sao lại như vậy? không phải là ông Trọng sạch hơn, mà ông Trọng có tội to hơn: tay sai cho TQ, độc đảng toàn trị sinh ra tham nhũng gộc để nuôi và làm giàu cho đảng, bán nước.
  Muốn trị được tham nhũng như ông Dũng thì phải thịt phe tay sai Tàu, muốn thịt phe tay sai Tàu thì phải giải tán đảng csVN - một đảng lừa bịp lưu manh tôn thờ cái vong bản đè lên đầu dân tộc,lấy bắn giết và bạo lực để cướp giành giữ quyền, lấy điều 4 hiến pháp (lãnh đạo nhà nước và xã hội tuyêt đối và toàn diện) để giành đặc quyền đặc lợi cho riêng những kẻ cầm quyền tha hồ vơ vét tham nhũng các măt, còn 1 đảng cầm quyền thì còn tham nhũng vô tội vạ.
  Phải GIẢI TÁN ĐẢNG CSVN; AI LÀM ĐƯỢC ĐIỀU ẤY THÌ NÊN ỦNG HỘ VÀ ỦNG HỘ HẾT LÒNG, BẤT KỂ QUÁ KHỨ HỌ LÀ AI.
  Nước Việt của dân tộc VN, không phải của chủ nghĩa Mác Lê, của cs.
  GIAỈ TÁN ĐẢNG CSVN LÀ ĐÒI HỎI CẤP THIẾT CỦA DÂN TỘC VN ĐỂ CỨU NƯỚC.

  Trả lờiXóa
 19. Nói ngắn gọn nhá

  1. Căn cứ vào thực té,không dựa vào câu chữ,sách vở thì HT ML không còn là kim chỉ nam cho QG dân tộc nào nữa. Kẻ nào càng đọc nhiều ,càng trích dẫn HT đó sẽ càng sa vào bảo thủ,giáo điều. Do đó mấy cái bằng Gs,TS lý luận chỉ có giá trị trên giấy,chỉ gây hại cho đất nước mà thôi. Chớ nên vênh váo tự vỗ ngực làm gì.
  2. Hiểu CN ML không đến nơi đến chốn chủ yếu qua hình mẫu LX,TQ, khi áp dụng vào VN, nó biến tướng thành cái mà Anghen gọi là "CNXH phong kiến". Tức biến cái Đảng mang danh CS thành đảng độc quyền, theo mô hình "vua tập thể" thống trị nhân dân chủ yếu bằng lừa phỉnh và bạo lực .
  3. Áp dụng lý thuyết đã lạc hậụ để xây dựng một mô hình xã hội mơ hồ,mang tính mộng du ở VN nên chứa đầy mâu thuẫn nội tại không thể khắc phục. Mô hình xã hội quái thai nửa Tư bản nửa XHCN mang màu sắc phong kiến tất yếu đẻ ra một tầng lớp quan lại sống bằng mồ hôi nước mắt người dân dưới chiêu bài đảng lãnh đạo có toàn quyền quyết dịnh mọi việc -kể cả tiêu tiền ngân sách vô tội vạ
  4. Kết luận: mô hình xã hội này, thế chế chính trị này nhất định phải sụp đổ dưới nhiều hình thức khác nhau.

  Trả lờiXóa
 20. Xin được nói thẳng , những " cụ " trong cái hội đồng lý luận trung ương ( tôi thì lại thích gọi các cụ ấy là những " con vẹt biện chứng " hơn ) , ấy đang " hót " rất hay về cái chủ nghĩa XH , XHCN , CN Mác - Lê .... nhưng nếu chế độ xã hội này thay đổi , vai trò " tiếm quyền lãnh đạo " của đảng CSVN bị phế truất thì những " cụ " đó sẽ HÓT ĐIỆU KHÁC ngay tức khắc ! Lũ chim Yến cho ăn ngon thì hót véo von là như vậy . Nếu một ai đó có dịp được chiêm ngường " dung nhan " các cụ trong cái HĐ lý luận trung ương thì sẽ thấy rằng thiên hạ nói chẳng oan một chút nào : một lũ khom già , lương hưu cao , một thời hưởng lộc " đảng " , bây giờ ngồi bi ba bi bô mấy cái chủ nghĩa đã bị thiên hạ quẳng vào sọt rác từ lâu rồi ! Ấy thế mà các cụ nổ còn hăng ra phết . Đây chính là những vật cản ghê gớm , đáng sợ đối với sự phát triển , đổi mới của đất nước : HĐ lý luận trung ương !

  Trả lờiXóa