Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 5 tháng 1, 2016

Không đưa vào danh sách ứng cử…

Bộ Chính trị: 
Không đưa vào danh sách ứng cử người 
có tham vọng quyền lực

- Ý kiến một bạn đọc, gửi bài này đến BVB qua E.Mail: "Nhà nước của dân, do dân, vì dân, tất cả quyền lực thuộc về nhân dân" (Điều 2 Hiến pháp, ông Nguyễn Phú Trọng thường nhắc lại). Về nguyên tắc QH là đại biểu của nhân dân, thế nhưng QH lại do Đảng lãnh đạo. QH thực hiện NQ của Đảng, còn NQ của QH thì phải báo cáo lên BCT. Thế thì nhân dân làm chủ ở chỗ nào? Có chính thể nào nó lại tréo ngoe đến như thế? (ĐTT).
Chỉ thị của Bộ Chính trị khẳng định không đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm.
Ngày 4/1, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 51-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị:
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 dự kiến tiến hành vào ngày 22/5.
Đây là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vừa kết thúc; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tiếp tục thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Hiến pháp năm 2013 và các luật về tổ chức bộ máy nhà nước.
Công cuộc đổi mới toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đã và đang thu được những thành tựu quan trọng, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.
Bối cảnh quốc tế và khu vực có những thuận lợi và khó khăn đan xen; các thế lực thù địch chưa từ bỏ âm mưu, hoạt động chống phá chế độ, cản trở sự nghiệp đổi mới của nhân dân ta.
Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải ra sức phấn đấu, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.
Cùng với thành công đại hội đảng các cấp, tổ chức tốt cuộc bầu cử lần này là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
Vì vậy, việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới là một nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong năm 2016.
Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đạt kết quả cao, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, các tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những yêu cầu nhiệm vụ sau đây:
1. Có kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử; bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.
2. Lãnh đạo tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ; gắn kết quả nhân sự của đại hội đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có năng lực, điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.
Không đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; đã bị các cơ quan có thẩm quyền kết luận không trung thực; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra những vụ, việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết nghiêm trọng.
3. Lãnh đạo bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, đặc biệt coi trọng chất lượng đại biểu. Đồng thời, bảo đảm cơ cấu hợp lý về số đại biểu là người đang công tác ở cơ quan đảng, nhà nước, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, giảm hợp lý số đại biểu công tác tại cơ quan hành chính; tăng số lượng đại biểu chuyên trách; bảo đảm tỷ lệ người ứng cử là phụ nữ, người dân tộc thiểu số theo đúng quy định của Luật Bầu cử; có tỷ lệ hợp lý đại biểu các tôn giáo, đại biểu tái cử, đại biểu trẻ tuổi, đại biểu là các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sỹ, đại biểu xuất thân từ công nhân, nông dân, doanh nhân, đại diện các hiệp hội, nghiệp đoàn về các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.
4. Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử và việc tự ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phải bảo đảm theo đúng quy trình pháp luật quy định và hướng dẫn của các cơ quan Trung ương có thẩm quyền.
Lãnh đạo tốt việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác bầu cử; bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật.
5. Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; về vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong bộ máy nhà nước; về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả.
Động viên cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử. Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử.
6. Chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng các phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hoạt động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối an ninh, trật tự. Có các phương án chủ động đối phó với những tình huống thiên tai có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử.
7. Các tỉnh ủy, thành ủy thành lập ban chỉ đạo để lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử, làm tốt công tác giới thiệu người ứng cử ở địa phương, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở địa phương.
Đối với 10 tỉnh, thành phố đang thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường theo Nghị quyết của Quốc hội, các cấp ủy chú trọng chỉ đạo công tác lựa chọn nhân sự đại biểu Hội đồng nhân dân.
8. Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban đảng ở Trung ương, Hội đồng bầu cử quốc gia, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Chỉ thị này; chủ động phối hợp chặt chẽ trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức bầu cử, bảo đảm để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thành công tốt đẹp.

Ban Tổ chức Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Chỉ thị này.
(Nguồn:http://vtc.vn/bo-chinh-tri-khong-dua-vao-danh-sach-ung-cu-nguoi-co-tham-vong-quyen-luc.2.589197.htm)
-----------

40 nhận xét:

 1. Vì thế nên Liên Xô đã phải đổi, mà đổi không khéo nên mới sụp đổ. Việt Nam thời Cụ Hồ, thực chất không theo cách của CS Mác - Lê, nhưng vì Thực dân Pháp quay lại xâm lược VN, nên phải dựa vào mấy anh Mác - Lê để chống lại thực dân đế quốc, do đó ngẫu nhiên bị ngấm đặc sệt Mác - Lê, trở thành nạn nhân của cái Thể chế này. Sự nhầm lẫn sâu và tệ hại là do Công nông kém minh triết nên cũng dễ hiểu, nhưng lại bị kẻ thù dân tộc muốn kìm kẹp lạc hậu và phụ thuộc, nên càng tệ hại hơn, rất khó rút ra. và nhiều yếu tố quốc tế ngoại lai phức tạp khác nữa. . .Nay chỉ còn trông chờ vào sự "thức tỉnh" của cái tập thể Đại hội XII thôi. Chúng tôi đã viết mấy tài liệu nói cho rõ, và cố trao tận tay từng người liên quan (sẽ dự đại hội), song khó lắm. Vậy vị nào có thể làm được việc đó, xin cố giúp cho.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Lũ láo (lão Lú)lại biện chứng cho mấy phát nữa thì nguy to, cả nước điên đảo. Có lẽ chỉ nên hỏi: Ờ, này Lú thế GSTS Xây dựng Đảng có ham quyền lực không. Một kẻ không ham quyền lực thì làm TBT như thế nào, biện chứng cho cái đi!
   Ông Hồ còn phải phục túng đa số, thế mà LL dám xóa luật chơi (Điều lệ đảng) thì liều lĩnh, láo lếu, lú lẫn,lươn lẹo (LL) quá!

   Xóa
  2. Khiếu Anh Khoa11:26 5 tháng 1, 2016

   Độc đoán, chuyên quyền, toàn trị, lộng hành, thủ đoạn, coi thường chân lý, trù đì lẽ phải, bất chấp thực tiễn, phá hết dân chủ từ trong đảng ra nhân dân! Chí nguy!

   Xóa
 2. Nếu đúng vậy thì bộ chính trị phải giải tán mất thôi

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Lê Thanh Giang11:50 5 tháng 1, 2016

   Chính xác, theo Chỉ thị số 51-CT/TW này thì Bộ CHính trị, Ban bí thư như RỨA cả thôi, trên đời, nhất là béo bở thời "tham nhũng, uy quyền" mà không răng, anh nào chẳng thích RỨA!

   Xóa
 3. "Không đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ; ... không trung thực; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra những vụ, việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết nghiêm trọng."
  > Tổng Trọng cũng thuộc diện này. Ha...ha...gậy ông đập lưng ông, chát...chát...bụp!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. thằng nào trong đám 16 chuột cống chẳng ham quyền lực, không ham mà có liêm sỉ thì đã tự rút lui lâu rồi

   Xóa
 4. Nghe nói người có bằng Tiến sỹ thường là ham thích nghiên cứu khoa học và đi giảng dạy. Có bằng TS mà lại tham chính thì rõ là ham quyền lực rồi còn gì nữa.
  Khi nghe người ta nói ông là Lú, cứ nghĩ chẳng qua là thế lực thù địch, bôi xấu lãnh đạo. Nay, với cái chỉ thị này các TS (đáng nhẽ ngồi nghiên cứu hay giảng dạy)lại đang làm lãnh đạo có phải là những người "cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực" không? Bác Cả đã tự tát vào mặt mình và mặt các đồng chí của mình mất rồi. Lú thật rồi, lú quá rồi.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hà Quang Huân12:29 5 tháng 1, 2016

   Lẽ ra đừng vì "cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực" ông Trọng đừng phải chyaj chọt lo lót, quà cáp, cầu cạnh...nhảy ra 'chính trường', cứ giảng day, về hưu an nhàn cả chục năm nay rồi. Khỏi cái cảnh hại nước, khổ dân!

   Xóa
  2. tiến sĩ xây dựng đảng nghe tào lao thật, xây dưng đảng cũng có giáo sư ts, ai công nhận hay vài câu mác lê búa liềm ở học viện hcm là lên ts, vậy ai cũng làm được, nhưng nghe nhục lắm nên ít người làm

   Xóa
  3. nd 11:58 cũng lú nên mới nghĩ thế lực thù địch theo luận điệu xuyên tạc của đảng chuyên nói láo
   TLTD chính là các ông Trong Lú và Tấn Dũng bôi nhau gianh quyền lực

   Xóa
 5. Một lũ tranh ăn,chẳng có thằng nào tử tế với dân theo đúng nghĩa

  Trả lờiXóa
 6. Người biết xỉ nhục12:08 5 tháng 1, 2016

  Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố: KHÔNG CHO NHỮNG THẰNG CƠ HỘI, NHIỀU THAM VỌNG, BÈ PHÁI, THAM QUYỀN CỐ VÀ BỌN THAM NHŨNG VÀO CÁC VỊ TRÍ QUAN TRỌNG CỦA ĐẢNG CSVN.
  RIÊNG TAO, VÌ ĐỂ GIỮ VỮNG ĐOÀN KẾT TRONG ĐẢNG, ĐỂ GIỮ ĐƯỜNG LỐI KIÊN ĐỊNH THEO CHỦ NGHĨA MAC LÊ CỦA ĐẢNG, ĐỂ GIỮ CHẾ ĐỘ, TAO PHẢI Ở LẠI LÀN TỔNG BÍ THƯ VÀI KHÓA NỮA
  BAO GIỜ TAO CHẾT THÌ ĐẢNG XUỐNG ÂM PHỦ ĐỂ LÃNH ĐẠO ĐẤT NƯỚC

  Trả lờiXóa
 7. Dân đen chúng tôi nhận thấy ngài TBT Nguyễn phú Trọng là người ham quyền lực nhất,tư tưởng cục bộ,bảo thủ,giáo điều nhất... chứ không ai khác đâu !

  Trả lờiXóa
 8. Bế quan tỏa cảng , tự huyễn hoặc mình và lừa phỉnh quần chúng, vi phạm trắng trợn điêu lệ đảng ,độc đoán chuyên quyền,...đề nghị giải tán cái gọi là BTC đại hội 12 . Toàn bộ công tác nhân sự phải do đại hội bầu cử dân chủ , TƯ không có quyền ấn định người này vị trí kia. Tất cả các ông quá tuổi phải nghỉ hết theo qui định, không cần phải kế thừa kế theo gì cả. Đường lối mới sẽ do bch mới quyết định.
  Một đảng viên.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. ông đảng viên này còn ngu và tham hay sao mà chỉ xin giải tán cái btc đại hội? giải tán cái đảng thúi khắm nhung nhúc chuột của ông thì đúng hơn!
   giờ này mà còn xưng là đảng viên , là cùng giống họ chuột

   Xóa
  2. Có thằng cha khùng còn xưng "Một đảng viên nhưng mà tốt"? Nghe hài vãi!

   Xóa
  3. Hoan nghênh mọi xu hướng tích cực, vậy mới đoàn kết được các bác à
   Ta cực đoan càng khiến họ cực đoan hơn thì đến bao giờ mới chung sức cùng nhau được

   Xóa
 9. Vẫn tư duy cũ bảo thủ , lạc hậu, duy ý chí...dân nào có được bầu , được tham dự mà bảo là "ngày hội của toàn dân"? Mà làm được đúng thế thì toàn bộ các Bí thư các tỉnh , các Bộ ban ngành mới và toàn bộ BCH cũ đều khong được đề cử: ai cũng "tham vọng quyền lực", không những thế mà còn xa rời nhân dân ,thậm trí bán biển đảo biên giới cho TQ , phản bội lại lợi ích của nhân dân ,băng hoại đạo đức, tham nhũng , ăn hại...

  Trả lờiXóa
 10. Họ đã có kế hoạch cho học sinh sinh viên nghỉ tết nguyên đán Bính Thanh từ 19/1/2016 (Trước khi khai mạc đại hội đảng 1 ngày, để cho các em về quê ăn tết, kéo giản dân số Hà Nội...Đề phòng đám HSSV biểu tình nổi loạn.

  Trả lờiXóa
 11. Càng ngày càng thấy bộ mặt của Trọng lú hết thuốc chữa

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trọng lú đang lo vãi cứt ra quần: không biết sắp tới ra sao? liệu có thoát được sang bám dái Tập cận bình không? đường lên phía bắc dân không dễ cho đi đâu, ông phải ở lại chờ hỏi tội đã.
   Tham thì thâm thôi, người dân chẳng thường có câu "xanh nhà hơn già đồng" đó là gì?
   cờ bạc đến lúc cảnh sát ập vào là đứt.

   Xóa
 12. Dat nuoc da va dang bi ngoai xam xam lan, the ma cac ong lanh dao cu lo tranh gianh quyen cao chuc trong va lo quy goi truoc giac xam lang, khong nghi gi den quoc gia dan toc nay ca: The cac ong co xung dang la nguoi VN kg?

  Trả lờiXóa
 13. "Chỉ thị" này e sẽ không có hiệu lực sau ĐH12. Lúc đó chắc BCT mới sẽ ban bố "chỉ thị" khác cũng nên!

  Trả lờiXóa
 14. khônh tham vọng quyền lực thì tại sao tứ trụ quá tuổi còn xin ở lại ?

  CS chỉ giỏi nói láo

  Trả lờiXóa
 15. Vua đang ... cởi truồng !

  Trả lờiXóa
 16. Trọng lú chỉ tài phét lác. Thử hỏi, đám lãnh đạo CSVN có kẻ nào không tham vọng quyền lực? Cũng chính vì tham vọng quyền lực mà "tứ trụ", trong đó có tổng Trọng đang tung chưởng triệt hạ nhau không thương tiếc.
  Lời khuyên: Ông nên mua một cái máy phát hiện nói dối của HK về hỏi "tứ trụ" xem. Chỉ cần nửa phút là cả 4 ông lòi mặt dối trá cho mà xem mà ông là người đầu tiên.

  Trả lờiXóa
 17. "Không đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ; ... không trung thực; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra những vụ, việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết nghiêm trọng."
  Theo T/C này thì: Người đầu tiên bị loại là Nguyễn Phú Trọng vì: Trọng là con-người được ĐCS VN lấy tiền thuế của Dân chăm bẵn cho ăn học để "Giữ nhà" cho Đảng (GSTS XD Đảng), Phải công nhận cả đời Trọng gắn liền với công việc giữ nhà-XDĐ cũng không xong, 20,30 năm nằm trong TƯ, BCT Trọng đã XD được gì cho đảng (???)Tài thì hèn, Đức thì mọn, ấy vậy mà Trọng cũng leo lên làm Đảng trưởng...Việc này chỉ dành cho những kẻ liêu manh "Thiếu trung thực, cơ hội chính trị" mà thôi.72 tuổi, nằm trong BCH TƯ, BCT suốt 20,30 năm đã đạt "Đỉnh cao QL) tài hèn, đức mọn mà còn khư khư quyết giữ TBT -Trọng trở thành con- ngừơi ham hố QL số 1 trong đảng hiện nay.Trọng đưa ra tiêu chí TBT phải là người ngoài Bắc - Trọng có ý đồ gì(???)Ngoài ý vơ vào cho bản thân Trọng còn "có tư tưởng cục bộ, bảo thủ" Ngoài ra Trọng còn là Trưởng ban Phòng chống tham nhũng TƯ- Trọng chống hay Trọng đang nuôi tham nhũng (???)... Thật sự Trọng không đạt bất cứ một tiêu chuẩn nào như trên để Trọng ứng cử, đề cử vào các chwcs vụ của Đảng.

  Trả lờiXóa
 18. Kính gửi:
  - Ban Kiểm tra Trung Ương đảng.
  - Bộ Tư Pháp
  - Thanh tra các cấp:
  Đề nghị các quý cơ quan trả lời các nội dung sau:
  - Khai gian tuổi tác, trẻ hoá cán bộ để được kéo dài thời gian công tác và được năm trong độ tuổi quy hoạch các chức danh Lãnh đạo có phải là khai man lý lịch không?
  - Những người gian lận trong việc khai bớt tuổi để được kéo dài thời gian công tác , để được “dự nguồn“ đưa vao danh sách quy hoạch cán bộ Lãnh đạo, sẽ bị xử lý như thế nào?
  - Trong những năm gần đây, nạn văn bằng chứng chỉ giả, danh hiệu thi đua giả đang tràn ngập thị trường…Nhiều cơ quan tổ chức nhà nước đã phát hiện và đưa ra xử lý kỷ luật nhiều cán bộ đảng viên có hành vi khai man để trục lợi trong đề bạt cất nhắc Bổ nhiệm các vị trí Lãnh đạo…
  - Một tệ nạn không kém việc gian lận văn bằng chứng chỉ và danh hiệu thi đua giả, đó là tệ khai gian độ tuổi để kéo dài thời gian công tác, đang gây bức xúc trong nhân dân và cán bộ đảng viên. Nhiều cán bộ làm công tác Tổ chức được hưởng lợi từ việc làm ngơ tiếp tay cho hành vi gian lận này.
  Đề nghị Ban Kiểm tra Trung ương. Bộ tư pháp, Thanh tra chính phủ…trả lời về việc này.
  Người viết thư:
  CCB Chống Tàu 1979
  Lê Văn Báu

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chúc bác mạnh khoẻ và cố đợi đến...hết thế kỉ này may ra mới có câu trả lời

   Xóa
 19. Vì lợi ích phe nhóm mà dìm nhau, cú vì dân, do dân để dân bầu cử minh bạch đi ông tổng Bì thơ.

  Trả lờiXóa
 20. So di NGUYEN PHU TRONG khong cho CS MN lam Tong Bi Thu vi lao ta cho rang MN cgua bao gio duoc giac TQ do ho. Nguoc lai, MB da tung duoc giac TQ cai tri ca ngan nam roi, nen ' TONG BI THU PHAI LA NGUOI MIEN BAC'

  Trả lờiXóa
 21. So di NGUYEN PHU TRONG khong cho CS MN lam Tong Bi Thu vi lao ta cho rang MN cgua bao gio duoc giac TQ do ho. Nguoc lai, MB da tung duoc giac TQ cai tri ca ngan nam roi, nen ' TONG BI THU PHAI LA NGUOI MIEN BAC'

  Trả lờiXóa
 22. Trong băng đảng, thằng nào ăn nhiều nhất đương nhiên bị ghét! Hay ho gì tay X ấy mà nhiều kẻ "hi dzọng" vậy?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ngu vậy? thế ông hy vọng vào ai? liệu người đó có thực lực để thay đổi Thoát Tàu, dân chủ không?

   Xóa
  2. Chửi người khác ngu là tự chửi mình đấy, 1008! Loại như cậu thật đáng khinh!

   Xóa
 23. tôi chỉ muốn trọng vẫn được đề cử nhưng không trúng chấp hành. Ước muốn thành thật đấy.

  Trả lờiXóa
 24. ỐI GIỜI ƠI, ỐI DÂN ƠI-THẾ NÀY THÌ DÂN TA CHẾT LÀ PHẢI THÔI:1- Đại hội đảng toàn quốc thì to hơn trời rồi, có cả xe tăng súng ống và 5200 lính bảo vệ , chưa kể khối phục dịch phục vụ ăn theo,cờ quạt khẩu hiệu hàng chục triệu cái giăng đỏ lòm các nơi, ăn nhậu đi lại tràn trề, loa đài hát hò rầm rĩ... quá tốn kém có thể tốn hàng tỷ đô la (22.500 tỷ) chưa chắc đã đủ.
  2-Cả nước có 63 thành phố và tỉnh là 63 đảng bộ tỉnh thành phố đại hội rầm tí mẹt đỏ lòm khắp nơi trống dong cờ mở đài đóm loạn xạ, đánh chén lu bù. Ước tính mỗi cái đại hội này cũng tốn hàng chục tỷ đồng thì 63 tỉnh đã đốt khoảng hàng ngàn tỷ đồng chứ chẳng chơi.
  3-Chính phủ có 30bộ và cơ quan ngang bộ và trực thuộc phủ là 30 bộ ngành đại hội, dè sẻn cũng tốn 40-50 tỷ đồng chi cho số này đại hội.
  4-Các ban ngành trung ương đảng quản ly, các học viện nhà trường, các trường đại học…. đều tổ chức đại hội, đều cờ quạt băng rôn pano , đều đánh chén , hát hò phong bì…
  5-Mỗi tỉnh có 15sở=945 cái sở trong toàn quốc= 945 đại hội các sở toàn quốc mỗi cái cũng chi một vài chục triệu (cờ quạt, khẩu hiệu, ăn nhậu, hát hò, phong bì mời đại biểu....)
  6-Cả nước có 713 quận huyện là 713 đảng bộ quận huyện đại hội cũng đại hội rầm rĩ, mỗi đại hội cũng chẳng chi ít hơn hàng trăm triệu đồng, vậy cả nước cũng tiêu mât từ hàng trăm tỷ vào cờ quạt, khẩu hiệu, đánh chén, quà tặng phong bì cho cấp trên dự
  7-Cả nước có 9043 phường xã là 9043 đảng bộ phường xã đại hội, mỗi đại hội cũng phải chi hàng chục triệu vị chi hàng trăm tỷ cho đại hội cấp phường xã.
  6- Đấy là chưa kể những đảng bộ chi bộ cấp thấp, cũng rùm beng đánh chén đại hội để bầu ra cái mà dân cực ghét, cực khinh.
  Tốn kém đến không biết bao nhiêu tiền của dân (ước tính toàn bộ kỳ đại hội này ít nhất phải tiêu mất khoảng trên 30.000-40.000 tỷ VND=1,5 đến 2 tỷ đô la ) của dân, chứ đảng phí chẳng đủ chi “lương”cho các quan đảng- nói gì chi cho các việc này.
  ĐẢNG GIẾT DÂN.

  Trả lờiXóa
 25. TRỜI YÊN BIỂN LẶNG MỚI YÊN TẤM LÒNG

  Trả lờiXóa